HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

πλείστηνTexte grec :

[19,2] Ἐπ´ ἄρχοντος γὰρ Ἀθήνησι Δημογένους Ῥωμαῖοι μὲν κατέστησαν ὑπάτους Λεύκιον Πλώτιον καὶ Μάνιον Φούλβιον, Ἀγαθοκλῆς δ´ ὁ Συρακόσιος τύραννος ἐγένετο τῆς πόλεως. ἕνεκα δὲ τοῦ σαφεστέρας γενέσθαι τὰς κατὰ μέρος πράξεις βραχέα προαναληψόμεθα περὶ τοῦ προειρημένου δυνάστου. Καρκῖνος ὁ Ῥηγῖνος φυγὰς γενόμενος ἐκ τῆς πατρίδος κατῴκησεν ἐν Θέρμοις τῆς Σικελίας, τεταγμένης τῆς πόλεως ταύτης ὑπὸ Καρχηδονίους. ἐμπλακεὶς δὲ τῶν ἐγχωρίων τινὶ γυναικὶ καὶ ποιήσας αὐτὴν ἔγκυον συνεχῶς κατὰ τοὺς ὕπνους ἐταράττετο. διόπερ ἀγωνιῶν ὑπὲρ τῆς παιδοποιίας ἔδωκεν ἐντολὰς Καρχηδονίοις τισὶ θεωροῖς ἀναγομένοις εἰς Δελφοὺς ἐπερωτῆσαι τὸν θεὸν περὶ τοῦ γεννηθησομένου βρέφους. ὧν ἐπιμελῶς τὸ παρακληθὲν πραξάντων ἐξέπεσε χρησμὸς ὅτι μεγάλων ἀτυχημάτων ὁ γεννηθεὶς αἴτιος ἔσται Καρχηδονίοις καὶ πάσῃ Σικελίᾳ. ἃ δὴ πυθόμενος καὶ φοβηθεὶς ἐξέθηκε τὸ παιδίον δημοσίᾳ καὶ τοὺς τηρήσοντας ἵνα τελευτήσῃ παρακατέστησεν. διελθουσῶν δέ τινων ἡμερῶν τὸ μὲν οὐκ ἀπέθνησκεν, οἱ τεταγμένοι δ´ ἐπὶ τῆς φυλακῆς ὠλιγώρουν. καθ´ ὃν δὴ χρόνον ἡ μήτηρ νυκτὸς παρελθοῦσα λάθρᾳ τὸ παιδίον ἀνείλετο καὶ πρὸς αὑτὴν μὲν οὐκ ἀπήνεγκε, φοβουμένη τὸν ἄνδρα, πρὸς δὲ τὸν ἀδελφὸν Ἡρακλείδην καταθεμένη προσηγόρευσεν Ἀγαθοκλέα, τὴν ὁμωνυμίαν εἰς τὸν ἑαυτῆς ἀνενέγκασα πατέρα. παρ´ ᾧ τρεφόμενος ὁ παῖς ἐξέβη τήν τε ὄψιν εὐπρεπὴς καὶ τὸ σῶμα εὔρωστος πολὺ μᾶλλον ἢ κατὰ τὴν ἡλικίαν. ἑπταετοῦς δ´ ὄντος αὐτοῦ παρακληθεὶς ὁ Καρκῖνος ὑφ´ Ἡρακλείδου πρός τινα θυσίαν καὶ θεασάμενος τὸν Ἀγαθοκλέα παίζοντα μετά τινων ἡλικιωτῶν ἐθαύμαζε τό τε κάλλος καὶ τὴν ῥώμην, τῆς τε γυναικὸς εἰπούσης ὅτι τηλικοῦτος ἂν ἦν ὁ ἐκτεθείς, εἴπερ ἐτράφη, μεταμέλεσθαί τε ἔφη τοῖς πραχθεῖσι καὶ συνεχῶς ἐδάκρυεν. εἶθ´ ἡ μὲν γνοῦσα τὴν ὁρμὴν τἀνδρὸς συμφωνοῦσαν τοῖς πεπραγμένοις ἐξέθηκε πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. ὁ δ´ ἀσμένως προσδεξάμενος τοὺς λόγους τὸν μὲν υἱὸν ἀπέλαβε, τοὺς δὲ Καρχηδονίους φοβούμενος μετῴκησεν εἰς Συρακούσσας πανοίκιος· πένης δ´ ὢν ἐδίδαξε τὸν Ἀγαθοκλέα τὴν κεραμευτικὴν τέχνην ἔτι παῖδα τὴν ἡλικίαν ὄντα. καθ´ ὃν δὴ χρόνον Τιμολέων μὲν ὁ Κορίνθιος νικήσας τὴν ἐπὶ τῷ Κρημισσῷ μάχην τοὺς Καρχηδονίους μετέδωκε τῆς ἐν Συρακούσσαις πολιτείας πᾶσι τοῖς βουλομένοις. ὁ δὲ Καρκῖνος μετ´ Ἀγαθοκλέους πολιτογραφηθεὶς καὶ μετὰ ταῦτα ὀλίγον βιώσας χρόνον ἐτελεύτησεν. ἡ δὲ μήτηρ ἀνέθηκεν λιθίνην εἰκόνα τοῦ παιδὸς ἔν τινι τεμένει, πρὸς ἣν μελισσῶν ἑσμὸς προσκαθίσας ἐκηροπλάστησεν ἐπὶ τῶν ἰσχίων. τοῦ δὲ σημείου προσενεχθέντος τοῖς περὶ ταῦτ´ ἀσχολουμένοις ἀπεφήναντο πάντες κατὰ τὴν ἀκμὴν ἥξειν αὐτὸν εἰς μεγάλην ἐπιφάνειαν· ὅπερ καὶ συνετελέσθη.

Traduction française :

[19,2] Démogène étant archonte d'Athènes, les Romains nommèrent consuls Lucius Plotius et Manius Pulvius. Dans cette année, Agathocle le Syracusain devint le tyran de sa cité. Mais pour l'intelligence des détails qui vont suivre, nous allons reprendre l'histoire d'un peu plus haut. Carcinus de Rhégium, exilé de sa patrie, était venu s'établir à Therme en Sicile, ville soumise aux Carthaginois. Il se maria avec une femme du pays, et pendant la grossesse de sa femme, *il fut tourmenté par des songes fréquents. Inquiété du sort de l'enfant qui devait naître, il chargea quelques théores carthaginois qui allaient se rendre à Delphes, d'interroger le dieu sur la destinée de l'enfant futur. Cette commission fut exactement remplie; l'oracle répondit que cet enfant causerait de grands malheurs aux Carthaginois et à toute la Sicile. Effrayé de cette réponse, le père exposa son enfant, et mit auprès de lui des gardiens qui devaient le surveiller jusqu'à ce qu'il eût cessé de vivre. Comme après plusieurs jours d'exposition l'enfant n'avait pas encore cessé de vivre, les gardiens se relâchèrent de leur surveillance. En ce moment la mère arriva, enleva secrètement son enfant, et, craignant son mari, le fit déposer la nuit chez son frère Héraclide. Elle donna à son enfant le nom d'Agathocle, nom du père de la mère. Ainsi élevé chez son oncle, cet enfant devint, en grandissant, beau et bien plus robuste que les enfants de son âge. Il avait sept ans, lorsque son père Carcinus, invité par Héraclide à un sacrifice, vit Agathocle jouant avec quelques enfants du même âge, et fut frappé de sa beauté et de sa force. Sa femme lui rappelant alors que l'enfant qui avait été exposé serait tout aussi grand, s'il lui avait été permis de l'élever, Carcinus se repentit de ce qu'il avait fait et versa des larmes abondantes. A ce témoignage de regret, la femme, ne doutant plus qu'elle ne fût approuvée par son mari, raconta toute la vérité. Carcinus, plein de joie, accueillit son fils; mais, redoutant les Carthaginois, il se transporta avec toute sa famille à Syracuse. Comme il était pauvre, il fit apprendre à Agathocle, encore enfant, le métier de potier. A cette époque, Timoléon le Corinthien venait de vaincre les Carthaginois dans une bataille livrée sur les bords du Crimissus, et accorda le droit de cité à tous ceux qui voulaient s'établir à Syracuse. Carcinus profita de cette occasion pour se faire inscrire, lui et son fils Agathocle, au nombre des citoyens, et il mourut quelque temps après. La mère avait placé dans un bois sacré la statue en pierre de son fils. Un essaim d'abeilles vint construire une ruche sur les flancs de la statue. Ce prodige fut raconté aux devins qui tous prédirent qu'Agathocle atteindrait à la fois un âge avancé et une grande célébrité. C'est ce qui arriva en effet.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006