HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

μεγάλαιςTexte grec :

[19,26] νυκτὸς δὲ ἐπιγενομένης ἧκόν τινες ηὐτομοληκότες μὲν ἐκ τῆς Ἀντιγόνου στρατοπεδείας, λέγοντες δ´ ὅτι παρήγγειλε τοῖς στρατιώταις Ἀντίγονος ἀναζευγνύειν περὶ δευτέραν φυλακήν. ὁ δ´ Εὐμενὴς συλλογιζόμενος ἀληθῶς ὑπέλαβε τοὺς πολεμίους ἀποχωρήσειν εἰς τὴν Γαβηνήν· αὕτη γὰρ ἀπέχουσα τριῶν ἡμερῶν ὁδὸν ἀκέραιος ἦν καὶ πλήρης καρπῶν καὶ χορτασμάτων καὶ καθόλου τῶν δυναμένων χορηγῆσαι τὰ ἐπιτήσεια μεγάλαις δυνάμεσι δαψιλῶς. πρὸς δὲ τούτοις τοῖς ἀγαθοῖς ὁ τόπος αὐτὸς συνήργει, ποταμοὺς ἔχων καὶ χαράδρας δυσεξόδους. σπεύδων οὖν φθάσαι τοὺς πολεμίους τὸ ὅμοιον ἔπραξε. τῶν μὲν μισθοφόρων τινὰς χρήμασι πείσας ἐξέπεμψεν ὡς αὐτομόλους, συντάξας λέγειν ὅτι διέγνωκεν Εὐμενὴς νυκτὸς ἐπιτίθεσθαι τῷ χάρακι· αὐτὸς δὲ τὴν μὲν ἀποσκευὴν προαπέστειλε, τοῖς δὲ στρατιώταις παρήγγειλε τὴν ταχίστην δειπνοποιησαμένοις ἀναζευγνύειν. ὧν ἁπάντων ὀξέως συντελεσθέντων Ἀντίγονος ἀκούσας τῶν αὐτομόλων ὅτι μάχεσθαι νυκτὸς διεγνώκασιν οἱ πολέμιοι, τῆς μὲν πορείας ἀπέσχετο, διέτασσε δὲ τὴν δύναμιν εἰς τὸν κίνδυνον. τοῦ δὲ περὶ ταῦτα θορυβουμένου καὶ περὶ τοῦ μέλλοντος ἀγωνιῶντος ἔλαθον οἱ περὶ τὸν Εὐμενῆ προλαβόντες καὶ τὴν ὁδοιπορίαν ποιούμενοι κατὰ τάχος εἰς τὴν Γαβηνήν. ὁ δ´ Ἀντίγονος μέχρι μέν τινος ἐν τοῖς ὅπλοις συνεῖχε τὴν δύναμιν, ὡς δὲ παρὰ τῶν κατασκόπων ἐπύθετο τὴν ἀποχώρησιν τῶν ἐναντίων, γνοὺς αὑτὸν κατεστρατηγημένον οὐδὲν ἧττον ἀντείχετο τῆς αὐτῆς προαιρέσεως. παραγγείλας οὖν τοῖς στρατιώταις ἀναζευγνύειν, προῆγε σύντονον τὴν πορείαν ποιούμενος καὶ διωγμῷ παραπλήσιον. προέχοντος δ´ Εὐμενοῦς δύο φυλακὰς ὁρῶν ὅτι καταλαβεῖν οὐ ῥᾴδιόν ἐστι τῇ δυνάμει πάσῃ τοὺς τοσοῦτο προειληφότας, ἐπενόησέ τι τοιοῦτο. τὴν μὲν ἄλλην δύναμιν παραδοὺς Πίθωνι προσέταξε κατὰ σχολὴν ἀκολουθεῖν, αὐτὸς δὲ τοὺς ἱππεῖς ἀναλαβὼν ἤλαυνεν ἀπὸ ῥυτῆρος καὶ περιλαβὼν ἅμ´ ἡμέρᾳ τὴν οὐραγίαν τῶν πολεμίων καταβαίνουσαν ἀπό τινος ἀκρολοφίας ἐπέστη ταῖς ἀκρωρείαις, φανερὸς ὢν τοῖς ἐναντίοις. οἱ δὲ περὶ τὸν Εὐμενῆ θεωρήσαντες ἐξ ἱκανοῦ διαστήματος τῶν πολεμίων ἱππεῖς καὶ δόξαντες εἶναι πλησίον ἅπασαν τὴν δύναμιν, τῆς μὲν πορείας ἐπέσχον, τὴν δὲ στρατιὰν διέτασσον, ὡς αὐτίκα τῆς παρατάξεως γενησομένης. οἱ μὲν οὖν ἡγεμόνες ἀμφοτέρων τῶν στρατοπέδων τὸν προειρημένον τρόπον ἀλλήλους κατεστρατήγησαν, ὥσπερ προαγωνιζόμενοι περὶ συνέσεως καὶ δεικνύοντες ὅτι τὰς ἐλπίδας ἐν αὑτοῖς {ἀντ}ἔχουσι τῆς νίκης. ὁ δ´ οὖν Ἀντίγονος διὰ ταύτης τῆς ἐπινοίας ἐκώλυσε μὲν τοὺς πολεμίους προάγειν εἰς τοὔμπροσθεν, αὑτῷ δὲ δοὺς ἄνεσιν εἰς τὸ προσδέξασθαι τὴν δύναμιν, ἐπειδὴ τὸ στρατόπεδον ἧκεν, ἅπαν ἐξέταξεν εἰς μάχην καὶ κατέβαινε συντεταγμένος ἐπὶ τοὺς πολεμίους καταπληκτικῶς.

Traduction française :

[19,26] Pendant la nuit, arrivèrent quelques transfuges qui annonçaient qu'Antigone avait donné à ses troupes l'ordre du départ vers la seconde veille. Eumène devina que le plan de l'ennemi devait être de se retirer dans la Gabiène. Cette contrée était à trois journées de marche, riche en vivres et en fourrages, pouvant amplement fournir à l'entretien de nombreuses troupes. A tous ces avantages, cette contrée joignait celui d'être traverse par des rivières et des ravins impraticables. Eumène se servit du même stratagème pour devancer l'ennemi; il engagea quelques mercenaires, à prix d'argent, à passer comme transfuges dans le camp ennemi et y répandre la nouvelle qu'Eumène se proposait d'attaquer les retranchements pendant la nuit. En même temps, il fit partir d'avance les bagages, ordonna aux soldats de prendre le repas et de se mettre immédiatement en route, ce qui fut promptement exécuté. Antigone, averti par les transfuges qu'il allait être attaqué par l'ennemi pendant la nuit, contremanda le départ et rangea son armée en bataille. Pendant qu'Antigone attendait ainsi avec anxiété l'attaque de l'ennemi, Eumène se mit secrètement en route, et se dirigea rapidement vers la Gabiène. Antigone avait déjà tenu quelque temps ses soldats sous les armes, lorsque des espions lui annoncèrent la retraite des ennemis. Il reconnut alors qu'il avait été dupe d'un stratagème, mais il ne renonça pas pour cela à son projet. Il ordonna donc de se mettre en mouvement et d'aller au pas de course comme s'il s'agissait de poursuivre l'ennemi. Mais lorsqu'il vit qu'Eumène avait sur lui six heures d'avance, et qu'il n'était pas facile de l'atteindre avec la totalité de son armée, il eut recours à un autre moyen. Il laissa une partie de l'armée sous les ordres de Python qui devait le suivre lentement, tandis que lui-même commandait la cavalerie lancée au galop. A la pointe du jour, il atteignit l'arrière-garde de l'ennemi qui descendait d'une colline, et, arrivé sur la hauteur, il se montra à ses adversaires. Eumène, apercevant de loin la cavalerie d'Antigone, crut qu'elle était suivie du gros de l'armée. Il fit donc faire halte, et rangea son armée en bataille comme si le combat devait immédiatement s'engager. Ainsi les chefs des deux armées se trompaient réciproquement par des stratagèmes, comme s'ils eussent voulu montrer toutes les ressources de leur génie, sur lesquelles chacun fondait les espérances de la victoire. Antigone parvint ainsi à empêcher les ennemis de continuer leur route, et il laissa aux siens le temps de le rejoindre. Toute l'armée étant réunie, Antigone se disposa à son tour au combat, et descendit de la colline dans une attitude formidable.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006