HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

ὑπῆρχονTexte grec :

[19,24] τούτῳ δὲ τῷ τρόπῳ τοὺς μὲν ἄλλους καταπληξάμενος, ἑαυτῷ δ´ ὄγκον καὶ πρόσχημα μέγα περιποιήσας μετεβάλετο πάλιν καὶ τὸν Πευκέστην λόγοις φιλανθρώποις καὶ μεγάλαις ἐπαγγελίαις προσαγαγόμενος εὔνουν ἑαυτῷ καὶ πρόθυμον κατεσκεύασεν εἰς τὸ τοῖς βασιλεῦσι συναγωνίζεσθαι. σπεύδων δὲ καὶ παρὰ τῶν ἄλλων σατραπῶν καὶ στρατηγῶν ὥσπερ ὅμηρα λαβεῖν τοῦ μὴ καταλείψειν αὐτόν, προσεποιήθη χρημάτων σπανίζειν καὶ παρεκάλεσεν ἕκαστον κατὰ δύναμιν δανεῖσαι τοῖς βασιλεῦσι. λαβὼν δὲ παρ´ ὧν ἐδόκει συμφέρειν ἡγεμόνων τετρακόσια τάλαντα τοὺς πρότερον ὑπόπτους ὄντας ἐπιβουλεύειν ἢ καταλείψειν πιστοτάτους φύλακας ἔσχε τοῦ σώματος καὶ συναγωνιστάς. Οὕτως δὲ αὐτοῦ περὶ τούτων πρὸς τὸ μέλλον στρατηγοῦντος ἧκόν τινες ἐκ Μηδίας ἀπαγγέλλοντες ὅτι μετὰ τῆς δυνάμεως Ἀντίγονος τὴν ἀνάζευξιν ἐπὶ τῆς Περσίδος εἴη πεποιημένος. ἃ δὴ πυθόμενος καὶ αὐτὸς ἀνέζευξε, διεγνωκὼς ἀπαντᾶν τοῖς πολεμίοις καὶ διακινδυνεύειν. κατὰ δὲ τὴν ὁδοιπορίαν δευτεραῖος θυσίαν ἐπετέλεσε τοῖς θεοῖς καὶ τὴν δύναμιν εὐωχήσας πολυτελῶς τὰ μὲν πλήθη πρὸς εὔνοιαν προεκαλέσατο, αὐτὸς δὲ κατὰ τὴν μέθην συμπεριενεχθεὶς τῶν παραληφθέντων τοῖς εἰς τὸ πίνειν ὁρμήσασιν ἐνέπεσεν εἰς ἀρρωστίαν. διόπερ ἡμέρας τινὰς ἐπέσχε τῆς πορείας, καταβαρούμενος ὑπὸ τοῦ πάθους· ἡ δὲ δύναμις ἐν ἀθυμίᾳ καθειστήκει, τῶν μὲν πολεμίων προσδοκωμένων ταχέως συνάψειν, τοῦ δ´ ἱκανωτάτου τῶν στρατηγῶν ὑπὸ τῆς νόσου πιεζουμένου. οὐ μὴν ἀλλὰ τοῦ πάθους κριθέντος ἐπειδὴ βραχέως αὑτὸν προσανέλαβε, προῆγε μετὰ τῆς δυνάμεως ἀφηγουμένου Πευκέστου καὶ Ἀντιγένους, αὐτὸς δὲ φορίῳ κομιζόμενος ἐπηκολούθει τοῖς οὐραγοῦσιν, ὅπως μὴ διὰ τὸν θόρυβον καὶ τὴν στενοχωρίαν παρενοχλοῖτο.

Traduction française :

[19,24] Par ce moyen d'intimidation, Eumène gagna en influence et changea de conduite : il s'attacha Peuceste par des promesses et un langage insinuant, et le décida à défendre avec lui la cause des rois. Il eut hâte aussi de se faire donner, de la part des autres satrapes et commandants militaires, des gages de leur fidélité. Dans ce but, il feignit de manquer d'argent, et les sollicita individuellement de faire, chacun selon ses moyens, une avance au roi. Il reçut ainsi, des divers chefs auxquels il s'était adressé, quatre cents talents; et dès ce moment il trouva en eux les gardiens les plus fidèles de sa personne et les auxiliaires les plus dévoués. Pendant qu'Eumène était occupé à prendre ces précautions, il arriva de la Médie des messagers annonçant qu'Antigone marchait avec toute son armée contre la Perse. A cette nouvelle, Eumène se mit en route, résolu d'aller au-devant de l'ennemi et de lui présenter le combat. Le second jour de sa marche, il s'arrêta pour offrir un sacrifice aux dieux, et, à l'occasion de ce sacrifice, il donna à ses troupes un splendide repas. Mais il tomba malade par suite d'un excès de boisson et la maladie fut assez grave pour retarder de quelques jours la marche de l'armée. Les soldats furent découragés, en voyant que les ennemis allaient approcher, pendant que leur meilleur général était retenu par une maladie. Cependant le mal cessa, Eumène se rétablit peu à peu, et donna à Peuceste et à Antigène l'ordre de former l'avant-garde de l'armée, qui se remit ainsi en mouvement. Quant à lui, il suivit l'arrière-garde en se faisant porter dans une litière, afin de n'être pas incommodé par le bruit de la marche et le passage clans les défilés.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006