HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

σποράδηνTexte grec :

[19,19] ἀδύνατον δὲ εἶναι νομίζων τὴν διάβασιν ἀνέζευξεν ἐπὶ πόλεως Βαδάκης, ἣ κεῖται παρὰ τὸν Εὔλαιον ποταμόν. οὔσης δὲ τῆς ὁδοιπορίας ἐμπύρου διὰ τὸ μέγεθος τῶν καυμάτων διεφθάρη τε πολλὰ σώματα καὶ τὸ στρατόπεδον εἰς ἀθυμίαν ἐνέπεσεν. οὐ μὴν ἀλλ´ ἐν τῇ προειρημένῃ πόλει μείνας ἡμέρας τινὰς καὶ τὸ στρατόπεδον ἐκ τῆς κακοπαθείας ἀναλαβὼν ἔκρινε συμφέρειν ἀναζευγνύειν εἰς Ἐκβάτανα τῆς Μηδικῆς κἀκεῖθεν ὁρμώμενος κατακτᾶσθαι τὰς ἄνω σατραπείας. οὐσῶν δ´ ὁδῶν δύο τῶν φερουσῶν εἰς Μηδίαν ἑκατέρᾳ προσῆν τι δυσχερές· ἡ μὲν γὰρ ἐπὶ * Κόλωνος ὑπῆρχε καλὴ καὶ βασιλική, καυματώδης δὲ καὶ μακρά, παρεκτείνουσα σχεδὸν ἐφ´ ἡμέρας τεσσαράκοντα, ἡ δὲ διὰ τῶν Κοσσαίων ἐθνῶν χαλεπὴ μὲν καὶ στενὴ καὶ παράκρημνος καὶ διὰ πολεμίας, ἔτι δὲ τῶν ἀναγκαίων σπανίζουσα, σύντομος δὲ καὶ κατεψυγμένη. οὐ ῥᾴδιον δ´ ἐστὶ ταύτην παρελθεῖν στρατόπεδον ἄνευ τοῦ πεῖσαι τοὺς τὴν ὀρεινὴν οἰκοῦντας βαρβάρους· αὐτόνομοι γὰρ ὄντες ἐκ παλαιῶν χρόνων κατοικοῦσιν ἐν σπηλαίοις, προσφέρονται δὲ βαλάνους καὶ μύκητας, ἔτι δὲ τεταριχευμένα κρέα τῶν ἀγρίων ζῴων. τούτους Ἀντίγονος πεῖσαι μὲν ἢ δωροδοκεῖν ἀγεννὲς ἡγεῖτο, τηλικαύτης αὐτῷ δυνάμεως συνακολουθούσης, προχειρισάμενος δὲ τῶν πελταστῶν τοὺς ἐπισημοτάτους καὶ τοὺς τοξότας καὶ τοὺς σφενδονήτας καὶ τοὺς ἄλλους ψιλοὺς εἰς δύο μέρη διελόμενος τοὺς μὲν Νεάρχῳ παρέδωκε, προστάξας προάγειν καὶ τὰ στενὰ καὶ τὰς δυσχωρίας προκαταλαμβάνεσθαι, τοὺς δὲ ἄλλους παρ´ ὅλην τὴν ὁδὸν τάξας αὐτὸς μὲν μετὰ τῆς φάλαγγος προῆγεν, ἐπὶ δὲ τῆς οὐραγίας ἔταξε Πίθωνα. οἱ μὲν οὖν μετὰ Νεάρχου προαποσταλέντες ὀλίγας μὲν σκοπὰς προκατελάβοντο, τῶν δὲ πολλῶν καὶ μάλιστα ἀναγκαίων τόπων ὑστερήσαντες συχνοὺς ἀπέβαλον καὶ μόλις διεξέπεσαν ἐπικειμένων τῶν βαρβάρων. οἱ δὲ περὶ τὸν Ἀντίγονον ἐπειδή ποθ´ ἧκον ἐπὶ τὰς δυσχωρίας, ἀβοηθήτοις κινδύνοις περιέπιπτον. οἱ γὰρ ἐγχώριοι τῶν τόπων ἔμπειροι καθεστῶτες καὶ τοὺς κρημνοὺς προκατειληφότες ἐπεκύλιον τοῖς ὁδοιποροῦσι πέτρας συνεχεῖς καὶ μεγάλας· ἅμα δὲ καὶ τοῖς τόξοις πυκνοῖς χρώμενοι κατετίτρωσκον τοὺς μήτε ἀμύνασθαι μήτ´ ἐκκλῖναι τὰ βέλη δυναμένους διὰ τὴν δυσχωρίαν τῶν τόπων. κρημνώδους δ´ οὔσης καὶ δυσβάτου τῆς ὁδοῦ συνέβαινε τούς τε ἐλέφαντας καὶ τοὺς ἱππεῖς, ἔτι δὲ τοὺς ἐν τοῖς βαρέσιν ὅπλοις κινδυνεύειν ἅμα καὶ πονεῖν, ἀδυνατοῦντας ἑαυτοῖς βοηθῆσαι. εἰς τοιαύτην δ´ ἀμηχανίαν συγκλεισθεὶς Ἀντίγονος μετεμέλετο μὲν ἐπὶ τῷ μὴ πεισθῆναι τοῖς περὶ Πίθωνα, συμβουλεύουσι χρημάτων πρίασθαι τὴν πάροδον· οὐ μὴν ἀλλὰ πολλοὺς ἀποβαλὼν καὶ τοῖς ὅλοις κινδυνεύσας διεσώθη μόγις ἐνναταῖος εἰς τὴν οἰκουμένην τῆς Μηδίας.

Traduction française :

[19,19] Regardant ainsi le passage du fleuve comme impraticable, Antigone se dirigea sur la ville de Badacès située sur le bord de l'Eulée. Les chaleurs étaient excessives, beaucoup de soldats périrent des fatigues de la route, et l'armée fut complétement découragée. Antigone s'arrêta quelques jours dans la ville de Badacès et y laissa reposer ses troupes. Il jugea utile de se rendre ensuite à Ecbatane, en Médie, et de se rendre maître des satrapies supérieures. Deux routes conduisaient dans la Médie, toutes deux également difficiles : l'une, passant à travers les montagnes, était belle; c'était la route royale; elle était longue, exposée à la chaleur du soleil, et demandait près de quarante jours; l'autre route, allant par le pays des Cosséens, passait par des gorges étroites et un pays ennemi; les environs offraient peu de ressources; mais c'était la route la plus courte et on n'y était pas incommodé par la chaleur du soleil. Il n'est pas aisé de parcourir cette route sans en avoir obtenu la permission des Barbares qui occupent les montagnes. Ces Barbares vivent dans l'indépendance depuis les temps les plus reculés; ils habitent des cavernes et se nourrissent de glands, de champignons et de viandes salées d'animaux sauvages. Antigone considéra comme une lâcheté d'acheter par un traité ou par des présents la permission du libre passage, quand on se trouvait à la tête d'une si forte armée. Il choisit donc pour avant-garde l'élite de ses peltestes, et après avoir divisé en deux corps les archers, les frondeurs et le reste de ses troupes légères, il mit l'un de ces corps sous les ordres de Néarque, qui devait se porter en avant et occuper les défilés; l'autre corps devait conserver le milieu de la route; il était précédé de la phalange sous le commandement immédiat d'Antigone. Python formait l'arrière-garde. Les soldats de Néarque, envoyés en éclaireurs, s'emparèrent de quelques positions élevées; mais, privés de vivres, ils éprouvèrent de grandes pertes, et se frayèrent avec peine un passage à travers les Barbares qui les harcelaient sans cesse. La division d'Antigone, engagée dans les défilés, courut les plus grands dangers; car les indigènes, ayant une parfaite connaissance des localités, s'étaient postés sur des hauteurs inaccessibles d'où ils faisaient rouler sur les passants d'énormes quartiers de roche: en même temps ils lançaient une grêle de traits sur les soldats d'Antigone, auxquels la difficulté du terrain ne permettait pas de se défendre. Enfin, les éléphants, les hoplites furent dans l'impossibilité de s'avancer dans un chemin impraticable. Ainsi acculé dans cette impasse, Antigone se repentit de n'avoir pas suivi Python, qui lui avait conseillé d'acheter le droit de passage. Ce ne fut qu'après avoir essuyé beaucoup de pertes et couru de grands dangers, qu'il atteignit, neuf jours après, la contrée habitée de la Médie.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006