HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

χρησμὸςTexte grec :

[19,1] ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΒΙΒΛΟΣ ΕΝΝΕΑΚΑΙΔΕΚΑΤΗ. Παλαιός τις παραδέδοται λόγος ὅτι τὰς δημοκρατίας οὐχ οἱ τυχόντες τῶν ἀνθρώπων, ἀλλ´ οἱ ταῖς ὑπεροχαῖς προέχοντες καταλύουσι. διὸ καὶ τῶν πόλεων ἔνιαι τοὺς ἰσχύοντας μάλιστα τῶν πολιτευομένων ὑποπτεύουσαι καθαιροῦσιν αὐτῶν τὰς ἐπιφανείας. σύνεγγυς γὰρ ἡ μετάβασις εἶναι δοκεῖ τοῖς ἐν ἐξουσίᾳ μένουσιν ἐπὶ τὴν τῆς πατρίδος καταδούλωσιν καὶ δυσχερὲς ἀποσχέσθαι μοναρχίας τοῖς δι´ ὑπεροχὴν τὰς τοῦ χρατήσειν ἐλπίδας περιπεποιημένοις· ἔμφυτον γὰρ εἶναι τὸ πλεονεκτεῖν τοῖς μειζόνων ὀρεγομένοις καὶ τὰς ἐπιθυμίας ἔχειν ἀτερματίστους. τοιγαροῦν Ἀθηναῖοι μὲν διὰ ταύτας τὰς αἰτίας τοὺς πρωτεύοντας τῶν πολιτῶν ἐφυγάδευσαν, τὸν λεγόμενον παρ´ αὐτοῖς ἐξοστρακισμὸν νομοθετήσαντες. καὶ τοῦτ´ ἔπραττον οὐχ ἵνα τῶν προγεγενημένων ἀδικημάτων λάβωσι τιμωρίαν, ἀλλ´ ὅπως τοῖς δυναμένοις παρανομεῖν ἐξουσία μὴ γένηται κατὰ τῆς πατρίδος ἐξαμαρτεῖν. τῆς γὰρ Σόλωνος φωνῆς ὥσπερ χρησμοῦ τινος ἐμνημόνευον, ἐν οἷς περὶ τῆς Πεισιστράτου τυραννίδος προλέγων ἔθηκε τόδε τὸ ἐλεγεῖον «ἀνδρῶν ἐκ μεγάλων πόλις ὄλλυται, εἰς δὲ τυράννου δῆμος ἀϊδρίῃ δουλοσύνην ἔπεσεν.» μάλιστα δὲ πάντων ἐπεπόλασεν ἡ πρὸς τὰς μοναρχίας ὁρμὴ περὶ Σικελίαν πρὸ τοῦ Ῥωμαίους κυριεῦσαι ταύτης τῆς νήσου· αἱ γὰρ πόλεις ταῖς δημαγωγίαις ἐξαπατώμεναι μέχρι τούτου τοὺς ἀσθενεῖς ἰσχυροὺς κατεσκεύαζον, ἕως δεσπόται γένωνται τῶν ἐξαπατηθέντων. ἰδιώτατα δὲ πάντων Ἀγαθοκλῆς ἐτυράννησε τῶν Συρακοσίων, ἀφορμαῖς μὲν ἐλαχίσταις χρησάμενος, ἀτυχήμασι δὲ μεγίστοις περιβαλὼν οὐ τὰς Συρακούσσας μόνον, ἀλλὰ καὶ πᾶσαν Σικελίαν τε καὶ Λιβύην. δι´ ἀπορίαν γὰρ βίου καὶ πραγμάτων ἀσθένειαν τὴν κεραμευτικὴν τέχνην μεταχειρισάμενος εἰς τοῦτο προῆλθε δυνάμεως ἅμα καὶ μιαιφονίας ὥστε καταδουλώσασθαι μὲν τὴν μεγίστην καὶ καλλίστην τῶν πασῶν νήσων, κατακτήσασθαι δὲ χρόνον τινὰ τῆς τε Λιβύης τὴν πλείστην καὶ μέρη τῆς Ἰταλίας, ὕβρεως δὲ καὶ σφαγῆς ἐμπλῆσαι τὰς κατὰ Σικελίαν πόλεις. οὐδεὶς γὰρ τῶν πρὸ τούτου τυράννων ἐπετελέσατό τι τοιοῦτον οὔτε τοιαύτην ὠμότητα κατὰ τῶν ὑποτεταγμένων ἔσχε. τοὺς μὲν γὰρ ἰδιώτας ἐκόλαζε πᾶσαν τὴν συγγένειαν ἀποσφάττων, παρὰ δὲ τῶν πόλεων τὰς εὐθύνας ἐλάμβανεν ἡβηδὸν μιαιφονῶν καὶ δι´ ὀλίγους τῶν ἐγκαλουμένων τοὺς πολλοὺς καὶ μηδ´ ὁτιοῦν ἀδικήσαντας ἀναγκάζων τὴν αὐτὴν ἀναδέχεσθαι συμφορὰν πανδημεὶ τῶν πόλεων θάνατον κατεγίνωσκεν. ἀλλὰ γὰρ τῆς βύβλου ταύτης σὺν τοῖς ἄλλοις περιεχούσης καὶ τὴν τυραννίδα τὴν Ἀγαθοκλέους ἀφιέμενοι τὸ περὶ αὐτῆς προλέγειν τὰ συνεχῆ τοῖς προειρημένοις προσθήσομεν, παραθέντες πρότερον τοὺς οἰκείους τῇ γραφῇ χρόνους. ἐν μὲν οὖν ταῖς προειρημέναις ὀκτωκαίδεκα βίβλοις ἀνεγράψαμεν τὰς ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων πράξεις τὰς γεγενημένας ἐν τοῖς γνωριζομένοις μέρεσι τῆς οἰκουμένης, ἐφ´ ὅσον ἡμῖν δύναμις, ἄχρι πρὸς τὸν ἐνιαυτὸν τὸν πρὸ τῆς Ἀγαθοκλέους τυραννίδος, εἰς ὃν ἀπὸ Τροίας ἁλώσεως ἔτη συνάγεται ὀκτακόσια ἑξήκοντα ἕξ· ἐν δὲ ταύτῃ τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῆς δυναστείας ταύτης ποιησάμενοι καταλήξομεν εἰς τὴν ἐφ´ Ἱμέρᾳ μάχην Ἀγαθοκλεῖ πρὸς Καρχηδονίους, περιλαβόντες ἔτη ἑπτά.

Traduction française :

[19,1] C'est un vieux dicton que ce ne sont pas des hommes vulgaires, mais des génies éminents qui renversent les démocraties. C'est pourquoi dans plusieurs États on regarde comme suspects les citoyens les plus influents, et on leur ôte leur illustration. En effet, ceux qui ont en main l'autorité, n'ont qu'un pas à franchir pour arriver à l'asservissement de la patrie. Il est bien difficile de ne pas prétendre à la monarchie quand on est déjà assez élevé pour avoir l'espérance de s'en emparer. Car il est de la nature de l'homme ambitieux de vouloir toujours posséder davantage et de ne mettre aucun terme à ses désirs. C'est guidés par ces maximes que les Athéniens ont souvent condamné à l'exil des citoyens éminents, en leur appliquant la loi de l'ostracisme Ils appliquaient cette loi, non pour punir un crime, mais pour enlever à ceux qui en seraient capables la faculté de nuire à la patrie. Les Athéniens se rappelaient sans doute la sentence de Solon qu'ils regardaient comme un oracle; cette sentence est renfermée dans ces vers élégiaques où Solon prédit la tyrannie de Pisistrate : "Les grands hommes sont la ruine d'un État. Le peuple, dans son imprévoyance, a courbé sa tête sous le joug d'un tyran." Cette tendance à la monarchie s'est surtout manifestée en Sicile, avant que les Romains devinssent les maîtres de cette île. Les villes de la Sicile, séduites par les démagogues, élevèrent au pouvoir des citoyens infimes; et ces derniers devinrent les despotes de ceux qu'ils avaient trompés. Agathocle présente sous ce rapport l'exemple le- plus frappant. En commençant avec de très-faibles moyens, il devint par la suite assez puissant pour plonger dans les plus grands maux, non seulement Syracuse, mais toute la Sicile et même la Libye. Pauvre et sans ressources, il exerçait de ses mains le métier de potier; il parvint à un tel degré de puissance qu'il subjugua la plus grande et la plus belle de toutes les îles, qu'il occupa pendant quelque temps presque toute la Libye, ainsi qu'une partie de l'Italie, et qu'il remplit de meurtres et d'excès les villes de la Sicile. Aucun tyran n'avait, avant lui, porté aussi loin la cruauté envers ses sujets. Quand il avait quelque particulier à punir, il en égorgeait toute la famille; quand il avait à se venger d'une ville, il en massacrait toute la jeunesse. Il comprit ainsi dans la punition de quelques coupables un grand nombre d'innocents et fit périr les populations des cités. Mais comme nous nous sommes proposé de raconter dans ce livre l'histoire de la tyrannie d'Agathocle, ainsi que d'autres événements, nous n'en dirons pas davantage ici, en nous bornant à rattacher le fil de notre récit à ce qui précède. Dans les dix-huit livres précédents, nous avons consigné tous les faits mémorables qui se sont passés dans les parties les plus connues de la terre, depuis les temps les plus reculés jusqu'à l'année antérieure à l'établissement de la tyrannie d'Agathocle. C'est ainsi qu'à dater de la prise de Troie, nous avons rempli un espace de huit cent soixante-six ans. Nous commencerons donc le présent livre à la dynastie d'Agathocle, et nous le terminerons à la bataille d'Himère que ce tyran livra aux Carthaginois, comprenant ainsi un espace de sept ans.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006