HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

σποράδηνTexte grec :

[19,17] Ἐπ´ ἄρχοντος δ´ Ἀθήνησι Δημοκλείδου Ῥωμαῖοι μὲν ὑπάτους κατέστησαν Γάιον Ἰούνιον καὶ Κόιντον Αἰμίλιον, ὀλυμπιὰς δ´ ὑπῆρχεν ἕκτη πρὸς ταῖς ἑκατὸν καὶ δέκα, καθ´ ἣν ἐνίκα στάδιον Δεινομένης Λάκων. περὶ δὲ τούτους τοὺς καιροὺς Ἀντίγονος μὲν ἐκ τῆς Μεσοποταμίας ἀναζεύξας ἧκεν εἰς τὴν Βαβυλωνίαν κἀκεῖ συνέθετο κοινοπραγίαν Σελεύκῳ καὶ Πίθωνι· προσλαβόμενος δὲ καὶ παρὰ τούτων στρατιώτας ἔζευξε πλοίοις τὸν Τίγριν ποταμὸν καὶ περαιώσας τὰς δυνάμεις ὥρμησεν ἐπὶ τοὺς πολεμίους. οἱ δὲ περὶ τὸν Εὐμενῆ πυθόμενοι τὰ πεπραγμένα Ξενοφίλῳ μὲν τῷ τὴν ἐν Σούσοις ἄκραν φυλάττοντι ἐκέλευσαν μήτε τῶν χρημάτων Ἀντιγόνῳ δοῦναί τι μήτ´ εἰς λόγους ἔρχεσθαι, αὐτοὶ δὲ τὰς δυνάμεις ἀναλαβόντες ὥρμησαν ἐπὶ τὸν Τίγριν ποταμόν, ἀπέχοντα Σούσων ὁδὸν ἡμέρας, ᾗ τῆς ὀρεινῆς ἐκρεῖ τῆς ὑπὸ τῶν αὐτονόμων κατεχομένης, οὓς Οὐξίους προσαγορεύουσι, πλάτος μὲν κατὰ πολλοὺς {μὲν} τόπους τριῶν σταδίων, ἔστι δὲ ὅτε καὶ τεσσάρων, βάθος δὲ κατὰ μέσον τὸ ῥεῦμα πρὸς τὰ μεγέθη τῶν ἐλεφάντων, καὶ φερόμενος μὲν ἀπὸ τῆς ὀρεινῆς ἐπὶ σταδίους ἑπτακοσίους εἰς τὴν Ἐρυθρὰν ἐξερεύγεται θάλασσαν, ἔχει δὲ καὶ θαλάσσιον ἰχθὺν πολὺν καὶ θηρία τῶν πελαγίων, ἃ φαίνεται μάλιστα περὶ κυνὸς ἀνατολάς. τοῦτον δὲ τὸν ποταμὸν προβαλόμενοι καὶ πᾶσαν τὴν παραποταμίαν ἀπὸ τῶν πηγῶν ἕως τῆς θαλάσσης φυλακαῖς διαλαβόντες ἀνέμενον τὴν τῶν πολεμίων ἔφοδον. προσδεομένης δὲ τῆς φυλακῆς διὰ τὸ μῆκος στρατιωτῶν οὐκ ὀλίγων οἱ περὶ τὸν Εὐμενῆ καὶ Ἀντιγένη ἠξίωσαν τὸν Πευκέστην ἐκ τῆς Περσίδος μεταπέμψασθαι τοξότας μυρίους. ὁ δὲ τὸ μὲν πρῶτον οὐ προσεῖχεν αὐτοῖς, μεμψιμοιρῶν ἐπὶ τῷ μὴ τετευχέναι τῆς στρατηγίας, ὕστερον δὲ δοὺς αὑτῷ λόγον συνεχώρησεν ὅτι κρατήσαντος Ἀντιγόνου συμβήσεται καὶ τὴν σατραπείαν αὐτὸν ἀποβαλεῖν καὶ περὶ τοῦ σώματος κινδυνεῦσαι. ἀγωνιῶν οὖν ὑπὲρ αὑτοῦ καὶ τῆς στρατηγίας μᾶλλον τεύξεσθαι νομίζων ὡς πλείστους ἔχων στρατιώτας προσήγαγεν, καθάπερ ἠξίουν, τοξότας μυρίους. ἀπέχοντες δ´ ἔνιοι τῶν Περδῶν ὁδὸν ἡμερῶν τριάκοντα τὸ παραγγελθὲν αὐθημερὸν ἤκουον διὰ τὸ φιλοτεχνηθὲν περὶ τὰς φυλακάς· ὅπερ οὐ καλῶς ἔχει παραδραμεῖν. τῆς γὰρ Περσίδος οὔσης αὐλωνοειδοῦς καὶ σκοπὰς ἐχούσης ὑψηλὰς καὶ πυκνὰς ἐπὶ τούτων ἐφειστήκεισαν οἱ μέγιστον φθεγγόμενοι τῶν ἐγχωρίων· διῃρημένων γὰρ τῶν τόπων εἰς φωνῆς ἀκοὴν οἱ παραλαμβάνοντες τὸ παραγγελθὲν ὁμοίως ἑτέροις παρεδίδοσαν, εἶτ´ ἐκεῖνοι πάλιν ἄλλοις, ἕως εἰς τὸ τέρμα τῆς σατραπείας τὸ δοθὲν παραδοθῇ.

Traduction française :

[19,17] Démoclide étant archonte d'Athènes, Caïus Junius et Quintus AEmilius consuls à Rome, on célébra la CXVIe olympiade, dans laquelle Dinomène le Laconien fut vainqueur à la course du stade. Dans cette année, Antigone quitta la Mésopotamie et se rendit dans la Babylonie, où il conspira avec Seleucus et Python; après avoir rallié leurs troupes, il jeta sur le Tigre un pont de bateaux flottants, y fit passer ses soldats et marcha contre l'ennemi. Prévenu de ce mouvement, Eumène ordonna à Xénophile, qui gardait la citadelle de Suse, de ne délivrer à Antigone aucune somme d'argent et de ne pas entrer avec lui en pourparlers. Puis, se mettant à la tête de ses troupes, il savança vers le Tigre, distant de Suse d'une journée de marche, dans le point où il touche aux montagnes habitées par une peuplade indépendante, connue sous le nom d'Uxiens. Ce fleuve a dans plusieurs endroits trois stades de large, quelquefois même quatre ; au milieu du courant, sa profondeur égale la hauteur d'un éléphant. A partir des montagnes, il parcourt un espace de sept cents stades et se jette dans la mer Rouge. Ce fleuve nourrit {à son embouchure} beaucoup de poissons de mer et des monstres marins qui apparaissent surtout à l'époque de la canicule. Ce fut sur le bord de ce fleuve qu'Eumène s'établit, le garnit de postes militaires depuis ses sources jusqu'à la mer, et y attendit l'ennemi. Mais, comme ce système de défense exigeant un long échelonnement, Eumène et Antigone prièrent Peuceste de faire venir dix mille archers de l'intérieur de la Perse. Peuceste s'y refusa d'abord, tout mécontent de ne pas avoir obtenu le commandement en chef; mais ensuite il y consentit, lorsqu'on lui eut fait comprendre que si Antigone était victorieux, il courait risque, non seulement de perdre sa satrapie, mais encore la vie. Craignant pour sa personne et se flattant d'arriver à un plus grand commandement en raison du plus grand nombre de soldats sous ses ordres, il se décida à faire venir les dix mille archers qu'on lui avait demandés. Bien que plusieurs détachements de Perses se trouvassent à une distance d'une trentaine de jours de marche, l'ordre leur arriva à tous le même jour, par la disposition ingénieuse des postes chargés de la transmission des dépêches. Nous devons dire un mot de cette institution. La Perse est un pays garni de nombreuses vallées et de collines élevées; sur ces collines on a établi des sentinelles très rapprochées, choisies parmi les indigènes qui ont la voix la plus forte. Les distances sont calculées à portée de voix, et les ordres sont ainsi transmis d'un poste à l'autre jusqu'à ce qu'ils arrivent au terme de leur destination.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006