HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

βίονTexte grec :

[19,13] ταῦτα δὲ προσαγαγόντες πρὸς τὴν ἔκβασιν πάλιν ἐπεχείρουν τοὺς Μακεδόνας πείθειν ἀποστῆσαι τὸν Εὐμενῆ τῆς στρατηγίας καὶ μὴ προάγειν καθ´ αὑτῶν ἄνδρα ξένον καὶ πλείστους Μακεδόνας ἀνῃρηκότα. οὐδενὶ δὲ τρόπῳ τῶν περὶ τὸν Ἀντιγένη πειθομένων οἱ περὶ Σέλευκον προσπλεύσαντες πρός τινα διώρυγα παλαιὰν ἀνέρρηξαν τὴν ἀρχὴν αὐτῆς, ὑπὸ τοῦ χρόνου συγκεχωσμένην. περικλυσθείσης δὲ τῆς τῶν Μακεδόνων στρατοπεδείας καὶ πάντῃ τοῦ συνεχοῦς τόπου λιμνάσαντος ἐκινδύνευσεν ἅπαν ἀπολέσθαι τὸ στρατόπεδον ὑπὸ τῆς πλήμης. ἐκείνην μὲν οὖν τὴν ἡμέραν ἔμειναν ἐφ´ ἡσυχίας, ἀπορούμενοι πῶς χρηστέον τοῖς πράγμασι· τῇ δ´ ὑστεραίᾳ παραστησάμενοι τὰ κοντωτὰ πλοῖα, περὶ τριακόσια τὸν ἀριθμὸν ὄντα, διεβίβασαν τὸ κράτιστον τῆς δυνάμεως οὐδενὸς παρενοχλοῦντος κατὰ τὴν ἔκβασιν· οἱ γὰρ περὶ Σέλευκον ἱππεῖς μόνον εἶχον καὶ τούτους πολὺ τοῖς ἀριθμοῖς λειπομένους τῶν ἐναντίων. νυκτὸς δὲ ἤδη καταλαμβανούσης Εὐμενὴς μὲν ἀγωνιῶν ὑπὲρ τῆς ἀποσκευῆς πάλιν εἰς τοὐπίσω διεβίβασε τοὺς Μακεδόνας, εἰσηγησαμένου δέ τινος τῶν ἐγχωρίων ἐπεβάλετό τινα τόπον ἀνακαθαίρειν, δι´ οὗ ῥᾴδιον ἦν ἀποστρέψαι τὴν διώρυγα καὶ βάσιμον κατασκευάσαι τὴν πλησίον χώραν. ἃ δὴ συνιδόντες οἱ περὶ Σέλευκον καὶ βουλόμενοι τὴν ταχίστην αὐτοὺς ἐκ τῆς ἰδίας σατραπείας ἀπαλλάξαι πρέσβεις ἀπέστειλαν ὑπὲρ ἀνοχῶν, συγχωρήσαντες τὴν διάβασιν. εὐθὺ δὲ καὶ βυβλιαφόρους ἀπέστειλαν πρὸς Ἀντίγονον εἰς Μεσοποταμίαν, ἀξιοῦντες ἥκειν τὴν ταχίστην μετὰ τῆς δυνάμεως, πρὶν ἢ καταβῆναι τοὺς σατράπας μετὰ τῶν δυνάμεων. Εὐμενὴς δὲ διαβὰς τὸν Τίγριν καὶ παραγενόμενος εἰς τὴν Σουσιανὴν εἰς τρία μέρη διεῖλε τὴν δύναμιν διὰ τὴν τοῦ σίτου σπάνιν. ἐπιπορευόμενος δὲ τὴν χώραν κατὰ μέρος σίτου μὲν παντελῶς ἐσπάνιζεν, ὄρυζαν δὲ καὶ σήσαμον καὶ φοίνικα διέδωκε τοῖς στρατιώταις, δαψιλῶς ἐχούσης τῆς χώρας τοὺς τοιούτους καρπούς. πρὸς δὲ τοὺς ἐν ταῖς ἄνω σατραπείαις ἡγεμόνας ἦν μὲν καὶ πρότερον ἀπεσταλκὼς τὰς παρὰ τῶν βασιλέων ἐπιστολάς, ἐν αἷς ἦν γεγραμμένον πάντα πειθαρχεῖν Εὐμενεῖ, καὶ τότε δὲ βυβλιαφόρους ἀπέστειλεν, ἀξιῶν ἀπαντᾶν εἰς τὴν Σουσιανὴν ἅπαντας μετὰ τῶν ἰδίων δυνάμεων, καθ´ ὃν δὴ χρόνον συνέβη κἀκείνους ἠθροικέναι τὰ στρατόπεδα καὶ συνδεδραμηκέναι πρὸς ἀλλήλους δι´ ἑτέρας αἰτίας, ὑπὲρ ὧν ἀναγκαῖον προειπεῖν.

Traduction française :

[19,13] Ces deux satrapes s'approchèrent ainsi de l'endroit où le trajet devait s'effectuer, et firent de nouvelles tentatives pour engager les Macédoniens à déserter le drapeau d'Eumène et à ne pas obéir à un étranger qui avait fait périr un si grand nombre de Macédoniens. Mais comme ces tentatives restèrent sans succès auprès des troupes commandées par Antigène, Seleucus se porta vers un ancien canal, et en rompit la digue que le temps avait formée. Aussitôt le camp des Macédoniens fut inondé et transformé, pour ainsi dire, en un lac où l'armée entière faillit périr. Celle-ci resta toute une journée immobile et incertaine sur le parti qu'elle devait prendre; mais le lendemain les barques qu'Eumène avait fait réunir arrivèrent au nombre de trois cents, en sorte que le gros de l'armée passa le fleuve sans obstacle; car Seleucus n'avait avec lui que de la cavalerie bien inférieure en nombre à celle de l'ennemi. Cependant la nuit était survenue ; Eumène, inquiet pour les bagages, fit revenir les Macédoniens sur leurs pas. Un des naturels du pays lui montra alors un endroit qui, étant parfaitement déblayé, pouvait aisément recevoir les eaux du canal et rendre ainsi le sol praticable. Seleucus s'en étant aperçu, et ayant d'ailleurs hâte de se débarrasser des troupes d'Eumène, envoya des parlementaires pour négocier une trêve et accorder le passage du fleuve. Mais en même temps il envoya à Antigone, en Mésopotamie, des dépêches par lesquelles il le pressait d'arriver promptement avec son armée avant que les troupes, tirées des satrapies de l'Asie supérieure, n'eussent fait leur jonction avec les forces de l'ennemi. Eumène passa donc le Tigre, et, arrivé dans la Susiane, il partagea son armée en trois divisions à cause de la rareté des vivres. En effet, à mesure qu'il s'avançait dans le pays, la disette se faisait sentir davantage; il ne distribuait à ses soldats que du riz, du sésame et des dattes, fruits dont cette région abonde. Les chefs des satrapies de l'Asie supérieure étaient déjà prévenus par les lettres des rois de se soumettre aux ordres d'Eumène et de lui obéir en tout. Eumène dépêcha alors également des messagers porteurs de lettres dans lesquelles il priait tous les satrapes de se rendre dans la Susiane et de réunir leurs troupes aux siennes. Dans ce même moment, les satrapes avaient déjà rassemblé leurs forces, et s'étaient concertés ensemble par d'autres motifs qu'il est indispensable de faire connaître.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006