HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

ἀφιέντεςTexte grec :

[19,110] Ἀγαθοκλῆς δὲ τηλικαύτῃ συμφορᾷ περιπεσὼν τοὺς ἐκ τῆς τροπῆς διασωθέντας ἀνέλαβεν καὶ τὴν παρεμβολὴν ἐμπρήσας εἰς Γέλαν ἀπεχώρησε. διαδόντος δ´ αὐτοῦ λόγον ὡς κατὰ σπουδὴν εἰς Συρακούσσας ἀναζευγνύειν διέγνωκε, τριακόσιοι τῶν ἐκ Λιβύης ἱππέων κατὰ τὴν χώραν περιέπεσόν τισι τῶν Ἀγαθοκλέους στρατιωτῶν. ὧν εἰπόντων ὡς Ἀγαθοκλῆς εἰς Συρακούσσας ἀποκεχώρηκεν, εἰσῆλθον εἰς Γέλαν ὡς φίλοι καὶ διαψευσθέντες τῆς ἐλπίδος κατηκοντίσθησαν. ὁ δ´ Ἀγαθοκλῆς συνέκλεισεν αὑτὸν εἰς τὴν Γέλαν, οὐκ ἀδυνατῶν εἰς Συρακούσσας διασωθῆναι, βουλόμενος δὲ περισπάσαι τοὺς Καρχηδονίους πρὸς τὴν πολιορκίαν τῆς Γέλας, ἵν´ οἱ Συρακόσιοι πολλὴν ἄδειαν σχῶσι συγκομίσαι τοὺς καρπούς, ἀναγκάζοντος τοῦ καιροῦ. ὁ δ´ Ἀμίλκας τὸ μὲν πρῶτον ἐπεχείρει πολιορκεῖν τὴν Γέλαν, πυνθανόμενος δὲ ἐν ταύτῃ καὶ δύναμιν εἶναι τὴν ἀμυνομένην καὶ πάντων εὐπορεῖν τὸν Ἀγαθοκλέα ταύτης μὲν ἀπέστη τῆς ἐπιβολῆς, τὰ δὲ φρούρια καὶ τὰς πόλεις ἐπιπορευόμενος προσήγετο καὶ πᾶσιν ἐχρῆτο φιλανθρώπως, ἐκκαλούμενος τοὺς Σικελιώτας πρὸς εὔνοιαν. καὶ Καμαριναῖοι μὲν καὶ Λεοντῖνοι, πρὸς δὲ τούτοις Καταναῖοι καὶ Ταυρομενῖται παραχρῆμα πρέσβεις ἐκπέμψαντες προσέθεντο Καρχηδονίοις· μετ´ ὀλίγας δ´ ἡμέρας οἵ τε Μεσσήνιοι καὶ Ἀβακαινῖνοι καὶ συχναὶ τῶν πόλεων ἀλλήλας φθάνουσαι πρὸς Ἀμίλκαν ἀφίσταντο· τοσαύτη τοῖς ὄχλοις ἐνέπεσεν ὁρμὴ μετὰ τὴν ἧτταν διὰ τὸ πρὸς τὸν τύραννον μίσος. ὁ δ´ Ἀγαθοκλῆς ἀπαγαγὼν τὴν ὑπολελειμμένην δύναμιν εἰς Συρακούσσας τὰ πεπονηκότα τῶν τειχῶν ἐπεσκεύαζε καὶ τὸν ἀπὸ τῆς χώρας σῖτον ἀπεκόμιζε, διανοούμενος τῆς μὲν πόλεως τὴν ἱκανὴν ἀπολιπεῖν φυλακήν, τῆς δὲ δυνάμεως τὴν κρατίστην μετάγειν εἰς Λιβύην καὶ μετατιθέναι τὸν πόλεμον εἰς τὴν ἤπειρον ἐκ τῆς νήσου. Ἡμεῖς δὲ κατὰ τὴν ἐν ἀρχῇ πρόθεσιν τὴν εἰς Λιβύην Ἀγαθοκλέους διάβασιν ἀρχὴν ποιησόμεθα τῆς ἑπομένης βίβλου.

Traduction française :

[19,110] Après cette défaite, Agathocle recueillit les débris de son armée, mit le feu à son camp, et se retira à Géla. De là, il fit courir le bruit qu'il avait résolu de retourner en toute hâte à Syracuse. Trois cents cavaliers libyens rencontrèrent quelques soldats d'Agathocle qui leur annoncèrent que ce dernier était retourné à Syracuse; ces cavaliers entrèrent alors comme amis dans Géla, où, déçus dans leur espérance, ils furent massacrés. Agathocle s'était renfermé dans Géla, d'abord parce qu'il lui était impossible de se retirer à Syracuse, ensuite, parce qu'il voulait occuper les Carthaginois au siége de Géla, afin de laisser aux Syracusains le temps de faire rentrer leurs récoltes. Amilcar songea réellement, dans le premier moment, à faire le siége de Géla; mais il renonça à ce dessein, lorsqu'il apprit qu'Agathocle y tenait une forte armée et qu'il était pourvu de toutes sortes de provisions. Amilcar alla donc ranger sous son autorité les autres villes et les forteresses du pays, et, par sa conduite humaine, il se concilia l'affection de tous les Siciliens. Les Camarinéens, les Léontins, les Catanéens, les Tauroménites, envoyèrent aussitôt des députés pour traiter avec les Carthaginois. Peu de temps après, les Messiniens, les Abacéniens et les habitants de plusieurs autres villes s'empressèrent de se déclarer pour Amilcar. Cet empressement était en raison de la haine que l'on portait au tyran. Cependant Agathocle ramena à Syracuse les débris de son armée. Il fit réparer les murailles et remplir les magasins de blé; car il avait le projet de laisser à une bonne garnison la garde de la ville, de faire passer en Libye la plus grande partie de ses troupes, et de transporter sur le continent le théâtre de la guerre. Mais nous ne parlerons de cette expédition d'Agathocle que dans le livre suivant, ainsi que nous l'avons annoncé au commencement.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006