HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

ψευδέσιTexte grec :

[19,106] Κατὰ δὲ τὴν Σικελίαν ἀεὶ μᾶλλον αὐξομένου Ἀγαθοκλέους καὶ δυνάμεις ἁδροτέρας ἀθροίζοντος Καρχηδόνιοι πυνθανόμενοι τὸν δυνάστην συσκευαζόμενον τὰς ἐν τῇ νήσῳ πόλεις, ταῖς δὲ δυνάμεσιν ὑπερέχοντα τῶν σφετέρων στρατιωτῶν ἔδοξαν ἐνεργέστερον ἅψασθαι τοῦ πολέμου. εὐθὺς οὖν τριήρεις μὲν κατήρτησαν τριάκοντα πρὸς ταῖς ἑκατόν, στρατηγὸν δὲ προχειρισάμενοι τῶν παρ´ αὐτοῖς ἐπιφανεστάτων Ἀμίλκαν ἔδωκαν αὐτῷ τῶν μὲν πολιτικῶν στρατιωτῶν δισχιλίους, ἐν οἷς ἦσαν πολλοὶ καὶ τῶν ἐπιφανῶν, τῶν δ´ ἀπὸ τῆς Λιβύης μυρίους, ἐκ δὲ τῆς Τυρρηνίας μισθοφόρους χιλίους καὶ ζευγίππας διακοσίους, ἔτι δὲ Βαλιάρας σφενδονήτας χιλίους, ὁμοίως δὲ χρημάτων πλῆθος καὶ βελῶν καὶ σίτου καὶ τῶν ἄλλων τῶν εἰς πόλεμον χρησίμων τὴν καθήκουσαν παρασκευήν. ἀναχθέντος δ´ ἐκ τῆς Καρχηδόνος τοῦ στόλου παντὸς καὶ γενομένου πελαγίου χειμὼν ἐξαίφνης ἐπιπεσὼν ἑξήκοντα μὲν τριήρεις ἠφάνισε, διακόσια δὲ τῶν σιτηγῶν πλοίων διέφθειρεν· ὁ δὲ λοιπὸς στόλος μεγάλοις περιπεσὼν χειμῶσι μόλις διεσώθη πρὸς τὴν Σικελίαν. ἀπώλοντο δὲ καὶ τῶν ἐπιφανῶν Καρχηδονίων οὐκ ὀλίγοι, δι´ οὓς συνέβη τὴν πόλιν δημόσιον ἄρασθαι πένθος· εἰώθασι γάρ, ἐπειδὰν μείζων τις ἀτυχία γένηται περὶ τὴν πόλιν, μέλασι σακκίοις κατακαλύπτειν τὰ τείχη. Ἀμίλκας δ´ ὁ στρατηγὸς ἀναλαβὼν τοὺς διασωθέντας ἐκ τοῦ χειμῶνος μισθοφόρους συνῆγε καὶ τῶν κατὰ Σικελίαν συμμάχων ἐστρατολόγει τοὺς εὐθέτους. παρέλαβε δὲ καὶ τὰς προϋπαρχούσας δυνάμεις καὶ πάντων τῶν εἰς πόλεμον εὐθέτων ἐπιμέλειαν ποιησάμενος ἐν ὑπαίθρῳ συνεῖχε τὰ στρατόπεδα, πεζοὺς μὲν ἔχων περὶ τοὺς τετρακισμυρίους, ἱππεῖς δὲ σχεδὸν πεντακισχιλίους. ταχὺ δὲ τὴν γεγενημένην ἀτυχίαν διορθωσάμενος καὶ δόξας ἀγαθὸς εἶναι τῶν μὲν συμμάχων τὰς ψυχὰς προκαταπεπληγμένας ἀνεκτήσατο, τοῖς δὲ πολεμίοις οὐ τὴν τυχοῦσαν ἀγωνίαν ἐπέστησεν.

Traduction française :

[19,106] En Sicile, Agathocle, dont la puissance grandissait de jour en jour, rassemblait des forces considérables. Les Carthaginois, alarmés de voir le tyran soumettre les villes de la Sicile et déployer des ressources supérieures à celles de leurs généraux, se décidèrent à conduire la guerre plus énergiquement. Cette résolution prise, ils équipèrent cent trente trirèmes, et nommèrent Amilcar, un de leurs plus illustres généraux, au commandement de cette expédition. Il avait sous ses ordres deux mille hommes de milice nationale, parmi lesquels se trouvaient beaucoup de guerriers célèbres, dix mille Libyens, mille mercenaires tyrrhéniens, et deux cents chars à deux chevaux. A ces forces s'ajoutaient mille frondeurs baléares et de grandes provisions de vivres, d'armes et d'autres munitions de guerre. Après son départ de Carthage, toute la flotte fut assaillie par une violente tempête; soixante trirèmes disparurent, et deux cents vaisseaux de transport sombrèrent. Le reste de la flotte ayant éprouvé de fortes avaries, parvint avec peine à se sauver en Sicile. Plusieurs citoyens carthaginois de distinction périrent dans cette tempête, et la ville fit ordonner un deuil public : selon l'usage pratiqué à l'occasion d'une grande calamité, les murs de Carthage furent couverts de draps noirs. Amilcar recueillit les débris de la flotte, réunit des mercenaires et fit des levées dans les villes alliées de la Sicile. Après avoir joint ces nouvelles troupes à son armée qu'il réorganisa complétement, il se vit en état d'ouvrir la campagne avec quarante mille hommes d'infanterie et près de cinq mille cavaliers. Amilcar répara ainsi promptement le revers qu'il venait d'éprouver; sa ré- putation d'habile général ranima le courage abattu des alliés, et il inspira à l'ennemi de vives inquiétudes.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006