HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

λαβὼνTexte grec :

[19,100] Ὁ δ´ Ἀντίγονος, ἐπανελθόντος τοῦ Δημητρίου καὶ τὰ κατὰ μέρος τῶν πεπραγμένων ἀπαγγείλαντος, ἐπὶ μὲν τῇ συνθέσει τῇ πρὸς τοὺς Ναβαταίους ἐπετίμησεν αὐτῷ, λέγων ὅτι πολλῷ θρασυτέρους πεποίηκε τοὺς βαρβάρους ἐάσας ἀτιμωρήτους· δόξειν γὰρ αὐτοὺς τετευχέναι συγγνώμης οὐ δι´ ἐπιείκειαν, ἀλλὰ δι´ ἀδυναμίαν τοῦ κρατῆσαι· ἐπὶ δὲ τῷ κατασκέψασθαι τὴν λίμνην καὶ δοκεῖν εὑρηκέναι τινὰ τῇ βασιλείᾳ πρόσοδον ἐπαινέσας ἐπὶ μὲν ταύτης ἐπιμελητὴν ἔταξεν Ἱερώνυμον τὸν τὰς ἱστορίας συγγράψαντα, τούτῳ δὲ συνετέτακτο πλοῖα παρασκευάσασθαι καὶ πᾶσαν τὴν ἄσφαλτον ἀναλαβόντα συνάγειν εἴς τινα τόπον. οὐ μὴν ἀπέβη γε καὶ τὸ τέλος κατὰ τὴν ἐλπίδα τοῖς περὶ τὸν Ἀντίγονον· οἱ γὰρ Ἄραβες συστραφέντες εἰς ἑξακισχιλίους, ἐπιπλεύσαντες ἐν ταῖς δέσμαις ἐπὶ τοὺς ἐν τοῖς πλοίοις, σχεδὸν ἅπαντας κατετόξευσαν. ἐξ οὗ δὴ συνέβη τὸν Ἀντίγονον ἀπογνῶναι τὰς προσόδους ταύτας διὰ τὸ γεγονὸς παράπτωμα καὶ διὰ τὸ τὸν νοῦν ἔχειν πρὸς ἑτέροις μείζοσι. παρεγένετο γὰρ κατὰ τούτους τοὺς καιροὺς βυβλιαφόρος ἔχων ἐπιστολὴν παρὰ Νικάνορος τοῦ στρατηγοῦ τῆς τε Μηδίας καὶ τῶν ἄνω σατραπειῶν· ἐν ταύτῃ δ´ ἦν γεγραμμένον περί τε τῆς ἀναβάσεως τῆς Σελεύκου καὶ τῶν γεγονότων περὶ αὐτὸν ἀτυχημάτων. διόπερ ἀγωνιῶν ὁ Ἀντίγονος περὶ τῶν ἄνω σατραπειῶν ἐξέπεμψε Δημήτριον τὸν υἱὸν ἔχοντα πεζοὺς Μακεδόνας μὲν πεντακισχιλίους, μισθοφόρους δὲ μυρίους, ἱππεῖς δὲ τετρακισχιλίους· συνετέτακτο δ´ αὐτῷ μέχρι Βαβυλῶνος ἀναβῆναι καὶ τὴν σατραπείαν ἀνακτησάμενον καταβαίνειν συντόμως ἐπὶ θάλασσαν. ὁ μὲν οὖν Δημήτριος ὁρμήσας ἐκ Δαμασκοῦ τῆς Συρίας τὸ συνταχθὲν ὑπὸ τοῦ πατρὸς ἐπετέλει μετὰ σπουδῆς· ὁ δὲ καθεσταμένος ὑπὸ Σελεύκου τῆς Βαβυλωνίας στρατηγὸς Πατροκλῆς πυθόμενος περὶ Μεσοποταμίαν εἶναι τοὺς πολεμίους, ὑπομεῖναι μὲν τὴν ἔφοδον αὐτῶν οὐκ ἐτόλμησεν, ὀλίγους ἔχων περὶ αὑτόν, ἀλλὰ τοῖς μὲν ἄλλοις προσέταξεν ἐκλιπεῖν τὴν πόλιν καὶ τοὺς μὲν αὐτῶν διαβάντας τὸν Εὐφράτην φυγεῖν εἰς τὴν ἔρημον, τοὺς δὲ περάσαντας τὸν Τίγριν ἀπελθεῖν εἰς τὴν Σουσιανὴν πρὸς Εὐτελῆ καὶ τὴν Ἐρυθρὰν θάλατταν, αὐτὸς δὲ μεθ´ ὧν εἶχε στρατιωτῶν προβολαῖς χρώμενος ῥεύμασι ποταμῶν καὶ διώρυξιν ἀνεστρέφετο περὶ τὴν σατραπείαν, ἅμα μὲν ἐφεδρεύων τοῖς πολεμίοις, ἅμα δὲ πέμπων πρὸς Σέλευκον εἰς Μηδίαν περὶ τῶν ἀεὶ συντελουμένων καὶ παρακαλῶν βοηθεῖν τὴν ταχίστην. ὁ δὲ Δημήτριος ἐπειδὴ παραγενόμενος εἰς Βαβυλῶνα τὴν πόλιν ἐκλελειμμένην εὗρεν, πολιορκεῖν ἐπεχείρει τὰς ἀκροπόλεις. ὧν τὴν ἑτέραν ἑλὼν ἔδωκε τοῖς ἰδίοις στρατιώταις εἰς διαρπαγήν· τὴν δ´ ἑτέραν πολιορκήσας ἡμέρας τινάς, ἐπειδὴ χρόνου προσεδεῖτο, Ἀρχέλαον μὲν ἕνα τῶν φίλων ἀπέλιπε στρατηγὸν ἐπὶ τῆς πολιορκίας, δοὺς αὐτῷ πεζοὺς μὲν πεντακισχιλίους, ἱππεῖς δὲ χιλίους, αὐτὸς δέ, τοῦ χρόνου συντρέχοντος ἐν ᾧ συντεταγμένον ἦν τὴν ἄφοδον αὐτῷ ποιήσασθαι, μετὰ τῆς λοιπῆς δυνάμεως τὴν ἐπὶ θάλασσαν κατάβασιν ἐποιεῖτο.

Traduction française :

[19,100] A son retour, Démétrius raconta les détails de son expédition. Antigone lui reprocha d'avoir tenu une conduite trop pacifique à l'égard des Nabatéens; il lui fit comprendre que ces Barbares deviendraient plus audacieux, en raison même de l'impunité qui leur avait été accordée ; et qu'ils croiraient devoir leur pardon, non à la générosité, mais à l'impuissance. Quant aux renseignements donnés au sujet du lac Asphaltite, Antigone pensa qu'il y trouverait une nouvelle source de revenus, et il chargea Hiéronymus l'historien de s'occuper de cette affaire. En conséquence, il lui ordonna de faire construire des barques, d'enlever tout l'asphalte et de le transporter dans un entrepôt. Mais ce projet ne réussit pas selon les espérances d'Antigone : les Arabes, au nombre de six mille, arrivèrent sur leurs radeaux de jonc, et tuèrent, à coups de flèches, presque tous les hommes qu'Hiéronymus avait amenés avec lui. Antigone renonça donc aux revenus du lac Asphaltite, non seulement à cause de l'échec qu'il venait d'éprouver, mais parce qu'il avait l'esprit occupé d'autres objets plus sérieux; car il venait alors de recevoir des lettres de Nicanor, satrape de Médie et de plusieurs autres provinces. Ces lettres lui apprirent le retour de Seleucus et les succès qu'il avait remportés. Alarmé au sujet des satrapies supérieures, Antigone fit partir son fils Démétrius à la tête de cinq mille hommes d'infanterie macédonienne, de dix mille mercenaires et de quatre mille cavaliers. Il lui avait ordonné de marcher jusqu'à Babylone, de reconquérir cette satrapie et de revenir promptement sur les côtes de la mer. Démétrius partit aussitôt de Damas, en Syrie, et se hâta d'exécuter les ordres de son père. Patroclès, nommé par Seleucus gouverneur militaire de la Babylonie, n'osa pas attendre l'arrivée de l'ennemi, à cause du petit nombre de troupes qu'il avait à sa disposition. Il ordonna donc à une partie de ses amis de quitter la ville, de s'éloigner de l'Euphrate, et de se réfugier dans le désert, tandis qu'une autre partie passerait le Tigre et se rendrait dans la Susiane, auprès d'Eutelès, et sur les bords de la mer Rouge (golfe Persique). Quant à Patroclès lui-même, il prit avec lui les troupes dont il disposait, se retrancha derrière les fleuves et les canaux, et se maintint dans sa province. Tout en harcelant les ennemis, il instruisit Seleucus, alors en Médie, de tout ce qui s'était passé, et le sollicita de lui envoyer immédiatement des secours. Cependant Démétrius arriva à Babylone. Trouvant la ville abandonnée, il entreprit le siége des forteresses. Il emporta l'une d'assaut et la donna en pillage à ses soldats. Quant à l'autre, il l'assiégea pendant plusieurs jours, et, comme le siége traînait en longueur, il laissa Archélaüs, un de ses amis, avec cinq mille fantassins et mille cavaliers pour continuer les assauts de la forteresse. Comme le terme qui lui avait été prescrit pour cette expédition était déjà passé, Démétrius redescendit avec le reste de son armée sur le littoral de la Méditerranée.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006