HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XIX

ναῦςTexte grec :

[19,0] Τάδε ἔνεστιν ἐν τῇ ἐννεακαιδεκάτῃ τῶν Διοδώρου βύβλων. αʹ. Περὶ τῶν ἀφορμῶν αἷς χρησάμενος Ἀγαθοκλῆς τύραννος ἐγένετο τῶν Συρακουσίων. βʹ. Ὡς οἱ Κροτωνιατῶν φυγάδες ἐπιστρατεύσαντες ἐπὶ τὴν πατρίδα πάντες ἀνῃρέθησαν. γʹ. Ὀλυμπιάδος μετὰ τοῦ παιδὸς κάθοδος ἐπὶ τὴν βασιλείαν. δʹ. Εὐρυδίκης καὶ Φιλίππου τοῦ βασιλέως ἅλωσις καὶ θάνατος. εʹ. Ὡς Εὐμενὴς ἔχων τοὺς ἀργυράσπιδας ἀνέβη μὲν εἰς τὰς ἄνω σατραπείας, συνήγαγε δὲ τούς τε σατράπας καὶ τὰς δυνάμεις εἰς τὴν Περσίδα. ϛʹ. Ὡς Ἄτταλος καὶ Πολέμων μετὰ τῶν συνεπιθεμένων τῇ φυλακῇ ληφθέντες ἀνῃρέθησαν. ζʹ. Ὡς Ἀντίγονος διώξας Εὐμενῆ περὶ τὸν Κοπράτην ποταμὸν ἠλαττώθη. ηʹ. Ὡς εἰς Μηδίαν ἀναζεύξας ἐν ταῖς παρόδοις πολλοὺς ἀπέβαλε τῶν στρατιωτῶν. θʹ. Παράταξις Ἀντιγόνου πρὸς Εὐμενῆ καὶ τοὺς σατράπας ἐν Παραιτάκοις. ιʹ. Ἀποχώρησις Ἀντιγόνου μετὰ τῆς δυνάμεως εἰς Μηδίαν πρὸς χειμασίαν. ιαʹ. Κασάνδρου στρατεία εἰς Μακεδονίαν καὶ πολιορκία Ὀλυμπιάδος ἐν Πύδνῃ. ιβʹ. Ὡς κατεστρατήγησεν Εὐμενὴς τοὺς περὶ Ἀντίγονον διὰ τῆς ἐρήμου πορευομένους. ιγʹ. Ἀντιγόνου πορεία διὰ τῆς ἐρήμου ἐπὶ τοὺς πολεμίους καὶ ἐπίθεσις τοῖς ἐν τῇ παραχειμασίᾳ θηρίοις. ιδʹ. Ὡς παρατάξεως γενομένης Ἀντίγονος ἐκυρίευσε πάσης τῆς τῶν ἀντιταχθέντων δυνάμεως. ιεʹ. Ὡς Εὐμενῆ καὶ τῶν ἄλλων ἡγεμόνων τοὺς ἀλλοτρίως πρὸς αὐτὸν διατεθέντας ἀνεῖλεν. ιϛʹ. Ὁ γενόμενος ἐν Ῥόδῳ κατακλυσμὸς καὶ τὰ συμβάντα περὶ τὴν πόλιν ἀτυχήματα. ιζʹ. Πείθωνος ὑπ´ Ἀντιγόνου θάνατος καὶ τῶν δι´ αὐτὸν ἀποστάντων εἰς τὴν Μηδίαν ἀναίρεσις. ιηʹ. Ὀλυμπιάδος ἅλωσις ὑπὸ Κασάνδρου καὶ θάνατος. ιθʹ. Ὡς Κάσανδρος Θεσσαλονίκην ἔγημε τὴν Φιλίππου τοῦ Ἀμύντου, ἐπώνυμον δ´ ἑαυτοῦ πόλιν ἔκτισεν ἐπὶ τῆς Παλλήνης. κʹ. Ὡς Πολυπέρχων ἀπογνοὺς τὰ πρὸς τοὺς βασιλεῖς ἔφυγεν εἰς τὴν Αἰτωλίαν. καʹ. Ὡς Κάσανδρος τὴν τῶν Θηβαίων πόλιν ὑπ´ Ἀλεξάνδρου κατεσκαμμένην ἀποκατέστησε. κβʹ. Περὶ τῶν ἐν τοῖς ἀρχαίοις χρόνοις συμβάντων τῇ πόλει τῶν Θηβαίων καὶ ποσάκις ἀνάστατος ἐγένετο. κγʹ. Περὶ τῶν πραχθέντων Κασάνδρῳ κατὰ Πελοπόννησον. κδʹ. Ἀντιγόνου μετὰ τῆς δυνάμεως κατάβασις ἐπὶ θάλατταν καὶ φυγὴ Σελεύκου πρὸς Πτολεμαῖον εἰς Αἴγυπτον. κεʹ. Σύνθεσις Πτολεμαίου καὶ Σελεύκου καὶ Κασάνδρου, πρὸς δὲ τούτοις καὶ Λυσιμάχου πρὸς τὸν κατ´ Ἀντιγόνου πόλεμον. κϛʹ. Ὡς Ἀντίγονος ναῦς τε πολλὰς ἐναυπηγήσατο καὶ στρατηγοὺς ἀπέστειλεν εἴς τε τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν Πόντον. κζʹ. Ὡς πρὸς Ἀλέξανδρον τὸν Πολυπέρχοντος φιλίαν συνέθετο καὶ Τύρον ἐξεπολιόρκησε καὶ ὡς Ἀλέξανδρος μετέθετο πρὸς Κάσανδρον. κηʹ. Ὡς Πολύκλειτος ὁ Πτολεμαίου ναύαρχος ἐνίκησε τοὺς Ἀντιγόνου στρατηγοὺς καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν. κθʹ. Περὶ τῆς Ἀγαθοκλέους στρατείας ἐπὶ Μεσσηνίους καὶ τῆς μεσιτευθείσης εἰρήνης ὑπὸ Καρχηδονίων. λʹ. Νουκερίας ἀπόστασις ἀπὸ Ῥωμαίων. λαʹ. Τὰ πραχθέντα τοῖς Ἀντιγόνου καὶ Κασάνδρου στρατηγοῖς περὶ τὴν Ἑλλάδα. λβʹ. Κασάνδρου στρατεία εἰς τὴν Αἰτωλίαν καὶ τοὺς κατὰ τὸν Ἀδρίαν τόπους. λγʹ. Ἅλωσις περὶ Καρίαν τῆς ἀποσταλείσης ὑπὸ Κασάνδρου δυνάμεως. λδʹ. Ὡς οἱ φυγάδες τῶν Συρακουσίων Ἀκραγαντίνους πείσαντες πολεμεῖν Ἀγαθοκλεῖ στρατηγὸν ἐκ Λακεδαίμονος Ἀκρότατον μετεπέμψαντο. λεʹ. Ὡς οὗτος μὲν παραλαβὼν τὴν ἡγεμονίαν τυραννικῶς ἄρχων διεγένετο, οἱ δ´ Ἀκραγαντῖνοι τὴν εἰρήνην ἐποιήσαντο πρὸς τὸν δυνάστην. λϛʹ. Τὰ πραχθέντα Ῥωμαίοις περὶ τὴν Ἰαπυγίαν. λζʹ. Καλλαντιανῶν ἀπόστασις ἀπὸ Λυσιμάχου καὶ τὰ συμβάντα τοῖς ἐπὶ τὴν βοήθειαν ἀποσταλεῖσιν ὑπ´ Ἀντιγόνου. ληʹ. Ὡς Φίλιππος ἀποσταλεὶς ὑπὸ Κασάνδρου στρατηγὸς εἰς τὴν Αἰτωλίαν ἐνίκησεν Αἰτωλοὺς ἅμα καὶ τοὺς Ἠπειρώτας. λθʹ. Ὡς Ῥωμαῖοι μάχῃ νικήσαντες Σαμνίτας μετ´ ὀλίγον Καμπανοὺς ἀποστάντας προσηγάγοντο. μʹ. Ὡς Ἀντίγονος Πολέμωνα στρατηγὸν ἐξαπέστειλε μετὰ δυνάμεως ἐλευθερώσοντα τοὺς Ἕλληνας καὶ τὰ πραχθέντα περὶ τὴν Ἑλλάδα. μαʹ. Ἀπόστασις Κυρηναίων καὶ ἅλωσις, ἔτι δὲ Πτολεμαίου στρατεία εἰς Κύπρον καὶ Συρίαν. μβʹ. Μάχη Δημητρίου πρὸς Πτολεμαῖον καὶ νίκη Πτολεμαίου. μγʹ. Ἀπόστασις Τελεσφόρου τοῦ στρατηγοῦ ἀπὸ Ἀντιγόνου. μδʹ. Τὰ περὶ τὴν Ἤπειρον καὶ τὸν Ἀδρίαν πραχθέντα Κασάνδρῳ. μεʹ. Ὡς Σέλευκος παρὰ Πτολεμαίου λαβὼν δύναμιν ὀλίγην ἐκράτησε Βαβυλῶνος καὶ τὴν προϋπάρχουσαν αὐτῷ σατραπείαν ἀνεσώσατο. μϛʹ. Ὡς Ἀντίγονος ἀκινδύνως παραλαβὼν Κοίλην Συρίαν δύναμιν ἐξέπεμψεν εἰς τὴν Ἀραβίαν. μζʹ. Περὶ τῶν νομίμων οἷς χρᾶται τὰ ἔθνη τῶν Ἀράβων. μηʹ. Περὶ τῆς καλουμένης Ἀσφαλτίτιδος λίμνης. μθʹ. Ὡς Ἀντίγονος τὸν υἱὸν Δημήτριον ἐξαπέστειλε μετὰ τῆς δυνάμεως εἰς τὴν Βαβυλωνίαν. νʹ. Περὶ τῶν πραχθέντων Ῥωμαίοις καὶ Σαμνίταις. ναʹ. Ὡς Ἀγαθοκλῆς Μεσσηνίους παρακρουσάμενος τῆς πόλεως ἐκυρίευσεν. νβʹ. Ὡς τοὺς ἀντιταξαμένους Μεσσηνίων καὶ Ταυρομενιτῶν, ἔτι δὲ Κεντοριπίνων ἀπέσφαξεν. νγʹ. Ὡς Ἀγαθοκλῆς Δεινοκράτη καὶ τοὺς φυγάδας περὶ Γαλαρίαν ἐνίκησεν. νδʹ. Ῥωξάνης καὶ Ἀλεξάνδρου τοῦ βασιλέως θάνατος. νεʹ. Τὰ πραχθέντα Ῥωμαίοις κατὰ τὴν Ἰταλίαν. νϛʹ. Περὶ τῆς γενομένης τοῖς Καρχηδονίοις ναυαγίας. νζʹ. Ὡς Καρχηδόνιοι περὶ τὸν Ἱμέραν Ἀγαθοκλέα παρατάξει νικήσαντες συνέκλεισαν εἰς τὰς Συρακούσσας.

Traduction française :

[19,0] LIVRE DIX-NEUVIÈME - SOMMAIRE. Par quels moyens Agathocle devient tyran de Syracuse. — Les exilés crotoniates marchent contre leur patrie et sont tous tués. — Olympias rentre avec son fils dans le royaume. — Captivité et mort d'Eurydice et du roi Philippe. — Eumène, à la tête des argyraspides, se rend dans les satrapies supérieures; il réunit dans la Perse les satrapes et les troupes. — Attalus et Polémon sont pris et tués avec ceux qui avaient attaqué la garde. — Antigone, à la poursuite d'Eumène, est battu sur le bord du fleuve Copratès. — Il part pour la Médie, et perd beaucoup de soldats dans les défilés. — Bataille livrée par Antigone à Eumène et aux satrapes dans la Paratacène. — Antigone se retire avec son armée et prend ses quartiers d'hiver dans la Médie. — Expédition de Cassandre en Macédoine; Olympias est assiégée à Pydna. — Marche d'Antigone à travers le désert; il fait la chasse aux animaux dans ses cantonnements d'hiver. — Eumène trompe par un stratagème Antigone qui traverse le désert. — Antigone se rend maître de toute l'armée ennemie. — Il tue Eumène et les autres chefs qui lui étaient hostiles. — Inondation de Rhodes; désastres de la ville. — Antigone fait tuer Python; mort des rebelles en Médie. — Olympias est faite prisonnière par Cassandre; sa mort. — Cassandre épouse Thessalonique, fille de Philippe, fils d'Amyntas, et fonde près de Pallène une ville à laquelle il donne le nom de sa femme. — Polysperchon, désespérant des affaires des rois, se réfugie dans l'Étolie. — Cassandre rétablit la ville des Thébains, détruite par Alexandre. — Histoire ancienne de Thèbes; combien de fois cette ville a été détruite. — Ce qui arriva à Cassandre dans le Péloponnèse. — Antigone descend avec son armée vers la mer; Seleucus se réfugie auprès de Ptolémée, en Égypte. — Ptolémée, Seleucus, Cassandre et Lysimaque se concertent pour faire la guerre à Antigone. — Antigone construit de nombreux navires et envoie des généraux en Grèce et dans le Pont. — Il fait alliance avec Alexandre, fils de Polysperchon; il assiége Tyr; Alexandre se déclare pour Cassandre. — Polyclite, nauarque de Ptolémée, défait les généraux d'Antigone sur terre et sur mer. — Expédition d'Agathocle contre les Messiniens; paix conclue avec les Carthaginois. — Révolte de Nusérie contre les Romains. — Ce qui arriva en Grèce aux généraux d'An- tigone et de Cassandre. — Expédition de Cassandre contre l'Étolie et les contrées de l'Adriatique. — L'armée envoyée par, Cassandre est prise dans la Carie. — Las bannis de Syracuse engagent les Agrigentins à faire la guerre à Agathocle; ils font venir de Lacédémone le général Acrotatus. — Investi du commandement, il gouverne en paix; les Agrigentins font la paix avec le tyran. — Actes des Romains en Iapygie. — Les Collatins se révoltent contre Lysimaque. — Ce qui arrive aux troupes auxiliaires envoyées par Antigone. — Philippe, envoyé par Cassandre dans l'Étolie, remporte une victoire sur les Étoliens et les Épirotes. — Les Romains sont vainqueurs des Samnites; peu de temps après, ils soumettent les Campaniens rebelles. — Antigone envoie Polémon avec une armée pour délivrer les Grecs; ce qui arriva en Grèce. — Défection des Cyrénéens; prise de leur ville; expédition de Ptolémée contre l'île de Cvpre et la Syrie. — Combat entre Démétrius et Ptolémée; victoire de Ptolémée. — Télesphore, le général, abandonne Antigone. —Actes de Cassandre dans l'Épire et l'Adriatique. — Seleucus, chargé par Ptolémée du commandement d'une petite armée, s'empare de Babylone et recouvre son ancienne satrapie. — Antigone occupe, sans coup férir, la Coelé-Syrie, et envoie une armée en Arabie. — Des moeurs des peuples de l'Arabie. — Du lac Asphaltite. — Antigone envoie son fils Démétrius avec une armée pour entrer dans la Babylonie. — Actes des Romains et des Samnites. — Agathocle trompe par un stratagème les Messiniens, et s'empare de leur ville. — Il fait égorger les Messiniens, les Tauroméniens et les Centopiriens. — Agathocle remporte une victoire sur Dinocrate et les bannis à Gatarie. — Mort de Rhoxane et du roi Alexandre. — Actes des Romains en Italie. — Naufrage des Carthaginois. — Les Carthaginois battent Agathocle à Himère et le renferment dans Syracuse.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/11/2006