HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


ω  =  95 formes différentes pour 262 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Chap.
[15, 71]   εἰς τὰς Αθήνας περὶ συμμαχίας.     παραχρῆμα δῆμος ἐξέπεμψε ναῦς
[15, 92]   στρατηγὸς ὢν ἁπάσης τῆς δυνάμεως,  Αγησιλάῳ   μὲν συμβουλεύσαντι μένειν ἐπὶ τῆς
[15, 33]   ἐγένετο. ~Οἱ δὲ συνόντες τῷ  Αγησιλάῳ   Σπαρτιᾶται σύμβουλοι καὶ οἱ τὰς
[15, 92]   μὲν μισθοφόρων τὴν ἡγεμονίαν παρέδωκεν  Αγησιλάῳ   τῷ Σπαρτιάτῃ, ἀπεσταλμένῳ μὲν ὑπὸ
[15, 92]   διαπεμψάμενος δὲ πρὸς τὸν υἱὸν  Νεκτανεβώ,   καὶ πείσας ἀντέχεσθαι τῆς ἐν
[15, 23]   οἱ μέγιστοι τῶν τότε δυναστῶν,  λέγω   δὲ τὸν Περσῶν βασιλέα καὶ
[15, 83]   ἐπὶ τῆς φυλακῆς ἀπολελειμμένος Αγησίλαος  ὀλίγῳ   πρότερον χρόνῳ τῶν Κρητῶν ἀκούσας
[15, 52]   ἔδοξε δυσχερῆ σημεῖα φανῆναι τῷ  στρατοπέδῳ.   Περὶ γὰρ τὰς πύλας ἀπήντησε
[15, 86]   ἀνθεστηκότες πρῶτον μάχην συνῆψαν, οὐδεμίαν  φειδὼ   ποιούμενοι τοῦ ζῆν. Καὶ τὸ
[15, 53]   εἰς τὴν Βοιωτίαν ἀκινδύνως· ἐν  παρόδῳ   δέ τινα τῶν πολισματίων χειρωσάμενος
[15, 43]   Ασίαν, καὶ γενομένης διαφορᾶς τῷ  Φαρναβάζῳ   πρὸς τὸν Ιφικράτην, ὑποπτεύσας
[15, 10]   πρὸς Καδουσίους πόλεμον προέθηκε κρίσιν  Τιριβάζῳ,   καὶ δικαστὰς τρεῖς ἀπέδωκε τῶν
[15, 9]   ὢν μήποτε συνεργεῖν δόξας τῷ  Τιριβάζῳ   περὶ τῆς ὑποθέσεως τύχῃ τιμωρίας
[15, 66]   ἀνθρώποις. (Οὐκ ἀνοίκειον δ' εἶναι  νομίζω,   πολλάκις τῆς Μεσσήνης ἁλούσης καὶ
[15, 45]   κοινῆς συντεθείσης εἰρήνης. Διόπερ ἐν  Ζακύνθῳ   τοῖς ἐπὶ τῆς Λακεδαιμονίων ἐπιστασίας
[15, 32]   ἀσπίδας πρὸς τὸ γόνυ κλίναντας  ὀρθῷ   τῷ δόρατι μένειν. (Ὧν ποιησάντων
[15, 85]   τοῦτον τὸν τρόπον ἐπιφανέντες τῷ  λαιῷ   κέρατι τὸ γεγονὸς περὶ τοὺς
[15, 92]   τὴν στρατηγίαν ἐνεχείρισε Χαβρίᾳ τῷ  Αθηναίῳ,   δημοσίᾳ μὲν ὑπὸ τῆς πατρίδος
[15, 32]   περὶ τῆς νίκης, ἐν τῷ  πεδίῳ   προεκαλεῖτο. Οὐ συγκαταβαινόντων δὲ τῶν
[15, 10]   ἀπελογεῖτο, λέγων οὐκ ἐπὶ τῷ  ἰδίῳ   συμφέροντι, ἀλλ' ἐπὶ τῷ τοῦ
[15, 76]   Λακωνικὸσκαὶ Βοιωτικὸς κληθεὶς πόλεμος κατελύθη,  πλείω   μείνας ἐτῶν πέντε, τὴν ἀρχὴν
[15, 83]   πολεμίων ἔφοδον. (Επαμεινώνδας δ' εἰς  πλείω   μέρη διελόμενος τοὺς στρατιώτας, καὶ
[15, 41]   τῷ στρατηγεῖν ἀρετήν. (Ἔτη δὲ  πλείω   τοῦ Φαρναβάζου κατανηλωκότος περὶ τὰς
[15, 47]   τοὺς δ' ἁλόντας λαφυροπωλήσαντες, καὶ  πλείω   τῶν ἑξήκοντα ταλάντων ἀθροίσαντες, ἐμισθοδότησαν
[15, 1]   ἀρετὴν τῶν προγόνων διαφυλαχθεῖσαν ἔτη  πλείω   τῶν πεντακοσίων, οἱ τότε Λακεδαιμόνιοι
[15, 79]   μὲν οὖν ἀνὴρ οὗτος  πλείω   χρόνον ἐπέζησεν, ὡμολογημένως ἂν οἱ
[15, 14]   ἀναθημάτων πολλῶν, καθιδρυμένον δ' ἐν  ἐπινείῳ   πόλεως Αγύλλης Τυρρηνίδος· τὸ δ'
[15, 18]   πόλιν, ἐξ ἧς ὁρμηθέντες ἅμ'  ἡλίῳ   ἀνατέλλοντι ἔφθασαν τοὺς Κυμαίους τὴν
[15, 18]   ἐκ τῆς ἰδίας πόλεως ἅμ'  ἡλίῳ   ἀνιόντι κατὰ τὴν ἡμέραν, ἣν
[15, 44]   ηὔξησε γὰρ τὰ μὲν δόρατα  ἡμιολίῳ   μεγέθει, τὰ δὲ ξίφη σχεδὸν
[15, 38]   λόγον θαυμαστῶς ἐν τῷ κοινῷ  συνεδρίῳ,   τοῖς μὲν ἄλλοις Ελλησι πᾶσι
[15, 29]   ἐπανῆλθεν. Κατηγορηθεὶς δ' ἐν τῷ  συνεδρίῳ   τῶν Σπαρτιατῶν, καὶ συναγωνιστὰς ἔχων
[15, 14]   (τε) προενοικοῦντας βαρβάρους ἔν τινι  χωρίῳ   καθ' ὑπερβολὴν ὀχυρῷ ὄντι εἴασαν
[15, 14]   ὀλίγων γὰρ ὄντων ἐν τῷ  χωρίῳ   φυλάκων, βιασάμενος αὐτοὺς ἐσύλησε τὸ
[15, 17]   ἀπέστειλαν πρεσβευτάς, δόντες ἐξουσίαν τῷ  Διονυσίῳ   καταλύσασθαι τὸν πόλεμον. Ἀσμένως δὲ
[15, 18]   ναυαρχήσας τῶν Περσῶν ἐν τῷ  Κυπριακῷ   πολέμῳ, ἀποστάτης ὢν τοῦ βασιλέως
[15, 61]   ὑπὸ Αλεξάνδρου τοῦ ἀδελφιδοῦ ἀνῃρέθη  φαρμάκῳ,   προκληθεὶς εἰς μέθην· τὴν δὲ
[15, 35]   οὐκ ἰδίᾳ διηγωνίσαντο, τῷ δὲ  βασιλικῷ   στόλῳ χρησάμενοι προετέρησαν. (Ἅμα δὲ
[15, 44]   οὖν αὐτὸν τὴν ἐν τῷ  Περσικῷ   πολέμῳ πολυχρόνιον ἐμπειρίαν τῶν στρατιωτικῶν
[15, 94]   τῆς Φιλίστου συντάξεως ἐν μιᾷ  βύβλῳ,   καὶ διελθὼν τὰς πράξεις ἐν
[15, 19]   ~Λακεδαιμόνιοι δὲ μετὰ τὸν τοῦ  Γλῶ   καὶ τοῦ Ταχῶ θάνατον τὰς
[15, 3]   τοῦ τε ναυάρχου τῶν Περσῶν  Γλῶ   καὶ τῶν ἄλλων ἡγεμόνων γενναίως
[15, 3]   ναυτικῆς δυνάμεως ἡγούμενος, ὀνομαζόμενος δὲ  Γλῶ,   κατέπαυσαν τὴν στάσιν. (Πλεύσαντες δὲ
[15, 3]   πρῶτον ὑπερεῖχεν, ὕστερον δὲ τοῦ  Γλῶ   μετὰ τοῦ βάρους ἐπενεχθέντος καὶ
[15, 9]   διόπερ ἄσμενοι συνέθεντο πρὸς τὸν  Γλῶ   τὴν συμμαχίαν. ~Αρταξέρξης δὲ καταλύσας
[15, 34]   ἡρωικῶς κατέστρεψε τὸν βίον. ~Οὐ  πολλῷ   δ' ὕστερον χρόνῳ πάλιν τῶν
[15, 91]   καὶ πρότερον ἐπὶ στρατηγίᾳ θαυμαζόμενος,  πολλῷ   τότε μᾶλλον ἔσχε περιβόητον τήν
[15, 2]   ἑξακισχιλίους, παρὰ δὲ τῶν συμμάχων  πολλῷ   τούτων πλείους. Πρὸς δὲ τούτοις
[15, 3]   στάσιν. (Πλεύσαντες δὲ τῷ παντὶ  στόλῳ   καὶ σίτου πλῆθος ἐκ τῆς
[15, 35]   ἰδίᾳ διηγωνίσαντο, τῷ δὲ βασιλικῷ  στόλῳ   χρησάμενοι προετέρησαν. (Ἅμα δὲ τούτοις
[15, 18]   τῶν Περσῶν ἐν τῷ Κυπριακῷ  πολέμῳ,   ἀποστάτης ὢν τοῦ βασιλέως καὶ
[15, 78]   Αθηναίους ἐν τῷ πρὸς Ξέρξην  πολέμῳ   διακοσίας ναῦς ἰδίᾳ πληροῦντας Λακεδαιμονίοις
[15, 18]   οὖν πρῶτον ἐπεχείρησαν αἱ πόλεις  πολέμῳ   διακρίνεσθαι, μετὰ δὲ ταῦτα εἰπόντος
[15, 6]   τοῖς ποιήμασιν τοῖς ἐν  πολέμῳ   κατωρθωμένοις. (Τῶν δὲ συνόντων αὐτῷ
[15, 44]   αὐτὸν τὴν ἐν τῷ Περσικῷ  πολέμῳ   πολυχρόνιον ἐμπειρίαν τῶν στρατιωτικῶν ἔργων,
[15, 46]   τινὲς φίλοι Λακεδαιμονίων ἐπαναστάντες τῷ  δήμῳ,   παρεκάλεσαν τοὺς Σπαρτιάτας ἀποστεῖλαι ναυτικὴν
[15, 19]   ἀπογνόντος, πρὸς δὲ τούτοις τῷ  δήμῳ   τῶν Ολυνθίων δωρησαμένου πολλὴν τῆς
[15, 84]   νίκην. Ἄρτι γὰρ αὐτοῦ πλησιάζοντος  ἐρήμῳ   τῇ πόλει κατήντησαν ἐπὶ θάτερα
[15, 49]   περὶ τὴν ὀνομαζομένην Μυκάλην ἐν  ἐρήμῳ   τόπῳ. Ὕστερον δὲ πολέμων γενομένων
[15, 55]   κέρατι ὑπεχώρουν, τῷ δὲ ἑτέρῳ  δρόμῳ   συνῆπτον τοῖς πολεμίοις. (Ὡς δὲ
[15, 95]   οὗτοι παραφυλάττοντες τοὺς ἐν τῷ  Πανόρμῳ   διατρίβοντας τῶν Αλεξάνδρου στρατιωτῶν. Ἀπροσδοκήτως
[15, 95]   γὰρ τοὺς ἀπεσταλμένους ἐν τῷ  Πανόρμῳ   διέσωσεν ἐκ τῶν μεγίστων κινδύνων,
[15, 1]   ἀρετὴν τῷ διὰ τῆς δόξης  ἀθανατισμῷ   προτρέψεσθαι ταῖς καλλίσταις ἐγχειρεῖν πράξεσι,
[15, 87]   θεωροῦντες Επαμεινώνδαν προθυμότερον προπίπτοντα τῷ  θυμῷ,   συνέδραμον ἐπ' αὐτόν. Πολλῶν δὲ
[15, 48]   ἄπιστοι· οὐδέποτε γὰρ ἐν τοῖς  ἐπάνω   χρόνοις ἐγένοντο πάθη τοιαῦτα περὶ
[15, 31]   σχεδὸν ἀνίκητος γεγονὼς ἐν τοῖς  ἐπάνω   χρόνοις. Ἔν τε γὰρ τοῖς
[15, 29]   Αθηναίοις σπονδὰς πεποιημένοις ἐν τοῖς  ἐπάνω   χρόνοις συνέβαινε μένειν τὴν εἰρήνην
[15, 37]   τοῦτο συνέβη γενέσθαι κατὰ τοὺς  ἐπάνω   χρόνους, ἀλλ' ἀγαπητὸν ὑπάρχειν ἐδόκει
[15, 86]   ἰδίας ἀρετῆς προσδεῖσθαι τὴν νίκην,  ἔγνω   δι' ἑαυτοῦ κρῖναι τὸν κίνδυνον.
[15, 9]   τύχῃ τιμωρίας ὑπὸ τοῦ βασιλέως,  ἔγνω   καινῇ πραγμάτων ἐπιβολῇ τὰ καθ'
[15, 13]   Διονύσιος τῶν Συρακοσίων τύραννος  ἔγνω   κατὰ τὸν Αδρίαν πόλεις οἰκίζειν.
[15, 55]   τῷ τοὺς ἐπιλέκτους ἔχοντι κέρατι  ἔγνω   κρίνειν τὴν μάχην. (Ὡς δ'
[15, 83]   τὴν τῶν Σπαρτιατῶν σύνταξιν, εὐθὺς  ἔγνω   μεμηνυμένην τὴν πρᾶξιν· ὅμως δὲ
[15, 73]   καὶ τὴν ἀπόστασιν τῶν Λιβύων,  ἔγνω   στρατεύειν ἐπ' αὐτούς. Οὐκ ἔχων
[15, 38]   σπεύδων ξενικὴν δύναμιν ἀξιόλογον συστήσασθαι,  διέγνω   συλλύσασθαι τοὺς κατὰ τὴν Ελλάδα
[15, 9]   τριηράρχους ταῖς εὐνοίαις ἰδίους πεποιημένος,  διέγνω   τοῦ βασιλέως ἀφίστασθαι. (Εὐθὺς οὖν
[15, 53]   μὲν ταύτῃ ποιεῖσθαι τὴν διέξοδον  ἀπέγνω,   πορευθεὶς δὲ διὰ τῆς Φωκίδος,
[15, 93]   ἐπιτηδείων ἐξαναλωθέντων, μὲν Ταχὼς  ἀπέγνω   τὴν σωτηρίαν, δὲ Αγησίλαος
[15, 92]   ἐπὶ συμμαχίαν μεθ' ὁπλιτῶν χιλίων,  δυναμένῳ   δ' ἡγεῖσθαι στρατιωτῶν καὶ δι'
[15, 92]   μὲν ὑπὸ τῆς πατρίδος οὐκ  ἀπεσταλμένῳ,   ἰδίᾳ δὲ ὑπὸ τοῦ βασιλέως
[15, 92]   ἡγεμονίαν παρέδωκεν Αγησιλάῳ τῷ Σπαρτιάτῃ,  ἀπεσταλμένῳ   μὲν ὑπὸ Λακεδαιμονίων ἐπὶ συμμαχίαν
[15, 92]   δι' ἀνδρείαν καὶ στρατηγικὴν σύνειν  τεθαυμασμένῳ·   (Τοῦ δὲ ναυτικοῦ τὴν στρατηγίαν
[15, 92]   δὲ ὑπὸ τοῦ βασιλέως συστρατεύειν  πεπεισμένῳ.   Αὐτὸς δὲ τῶν Αἰγυτίων ἔχων
[15, 6]   φίλων παρακαλούντων συγγνώμην δοῦναι τῷ  Φιλοξένῳ,   διαλλαγεὶς αὐτῷ πάλιν τοὺς αὐτοὺς
[15, 49]   Βοῦραν οἰκοῦντες. (Τῶν δὲ Αχαιῶν  κοινῷ   δόγματι συγχωρησάντων, οἱ μὲν Ιωνες
[15, 38]   διαθεμένου λόγον θαυμαστῶς ἐν τῷ  κοινῷ   συνεδρίῳ, τοῖς μὲν ἄλλοις Ελλησι
[15, 74]   εἰς Συρακούσας συντόμως ἀπήγγειλε τῷ  τυράννῳ   τὴν νίκην. (Ὁ δὲ Διονύσιος
[15, 34]   βίον. ~Οὐ πολλῷ δ' ὕστερον  χρόνῳ   πάλιν τῶν Λακεδαιμονίων τῇ αὐτῇ
[15, 83]   φυλακῆς ἀπολελειμμένος Αγησίλαος ὀλίγῳ πρότερον  χρόνῳ   τῶν Κρητῶν ἀκούσας τὰ κατὰ
[15, 80]   κατέστρωσε, τέλος δ' ἐπιθεὶς τῷ  κινδύνῳ   καὶ τοὺς πολεμίους τρεψάμενος τὴν
[15, 53]   αὐτοῖς καὶ λόφους τινὰς ὑπερβαλόντες  ἄφνω   κατενόησαν τοὺς Λακεδαιμονίους ἐπέχοντας ἅπαν
[15, 13]   δύνασθαι ναυσὶ καθορμισθῆναι. Ἔσπευδε γὰρ  ἄφνω   μεγάλαις δυνάμεσιν ἐπιπλεῦσαι τοῖς κατὰ
[15, 36]   ἰσχυρᾶς, καὶ τῶν Θρᾳκῶν μεταβαλομένων  ἄφνω,   μονωθέντες οἱ Αβδηρῖται καὶ κυκλωθέντες
[15, 84]   μετὰ τῆς δυνάμεως ἀφορμήσας ἔσπευσεν  ἄφνω   προσπεσεῖν τοῖς ἀπολελειμμένοις ἐν τῇ
[15, 65]   ἐπὶ τοὺς πολεμίους, καὶ προσπεσόντες  ἄφνω   τοῖς διαβαίνουσι πολὺν ἐποιοῦντο φόνον.
[15, 84]   δ' ὑστεραίᾳ πολλὴν διανύσας ὁδὸν  ἄφνω   τοῖς Μαντινεῦσιν ἀνελπίστως ἐπέρραξεν, οὐ
[15, 71]   μάχας ἐξ ὑποστροφῆς καὶ τάξει  φιλοτέχνῳ   χρώμενος διέσωσε τὸ στρατόπεδον. (Αἰεὶ
[15, 87]   μὰ Δία μέν, φησίν, ἀλλὰ  καταλείπω   δύο θυγατέρας, τήν τε ἐν
[15, 52]   τάφῳ· ἦσαν δὲ ἐν τῷ  τόπῳ   τούτῳ τεθαμμένοι τινὲς Λακεδαιμόνιοι καὶ
[15, 49]   τὴν ὀνομαζομένην Μυκάλην ἐν ἐρήμῳ  τόπῳ.   Ὕστερον δὲ πολέμων γενομένων περὶ
[15, 10]   μὲν ἵππων τῶν ἐν τῷ  τεθρίππῳ   δύο διασπάσαι, τὴν δ' ὁρμὴν
[15, 71]   τινες ἄλλοι σύμμαχοι παρεγένοντο τῷ  Αλεξάνδρῳ,   τὰ δὲ σῖτα καὶ ποτὰ
[15, 55]   ἑτέρῳ κέρατι ὑπεχώρουν, τῷ δὲ  ἑτέρῳ   δρόμῳ συνῆπτον τοῖς πολεμίοις. (Ὡς
[15, 55]   οἱ δὲ Βοιωτοὶ τῷ μὲν  ἑτέρῳ   κέρατι ὑπεχώρουν, τῷ δὲ ἑτέρῳ
[15, 15]   τοὺς Ιταλιώτας διηγωνίζετο, τῷ δὲ  ἑτέρῳ   πρὸς τοὺς Φοίνικας. Πολλαὶ μὲν
[15, 18]   διὰ τὸ τὴν αὑτῶν πόλιν  ἐγγυτέρω   κεῖσθαι, οἱ δὲ Κλαζομένιοι, διάστημα
[15, 92]   συμβουλεύοντι. τῆς γὰρ δυνάμεως προελθούσης  πορρωτέρω   καὶ περὶ Φοινίκην καταστρατοπεδευούσης,
[15, 44]   πᾶσαν ἐπίνοιαν ἀγαθὴν φύσει κεχρῆσθαι  διαφόρῳ.   Προσλαβόμενον οὖν αὐτὸν τὴν ἐν
[15, 74]   καὶ νικήσαντος, τῶν ἐν τῷ  χορῷ   τις ᾀδόντων ὑπολαβὼν τιμηθήσεσθαι λαμπρῶς,
[15, 4]   τῶν ὅλων ποιήσας ἐν τῇ  Κύπρῳ,   αὐτὸς δ' ἀναλαβὼν δέκα τριήρεις
[15, 9]   τὴν ἡγεμονίαν τῶν ἐν τῇ  Κύπρῳ   δυνάμεων, καὶ τὸν Εὐαγόραν πάλιν
[15, 40]   ἐπιπεσόντες ἀπροσδοκήτως τοῖς ἐν τῷ  θεάτρῳ   καθημένοις, καὶ πολλοὺς ἀποσφάξαντες, οὐκ
[15, 14]   ἔν τινι χωρίῳ καθ' ὑπερβολὴν  ὀχυρῷ   ὄντι εἴασαν κατοικεῖν ἀσινεῖς, αὐτοὶδὲ
[15, 93]   ταῖς τειχομαχίαις ἀπέβαλον, τείχει καὶ  τάφρῳ   περιελάμβανον τὴν πόλιν. Ταχὺ δὲ
[15, 14]   ταῦτα τῶν προοικούντων ἐν τῇ  νήσῳ   βαρβάρων δυσχεραινόντων ἐπὶ τῇ παρουσίᾳ
[15, 49]   τὸ σύνολον πάσας τὰς ἐν  Πελοποννήσῳ   πόλεις μάλιστα τῶν ἀθανάτων τὸν
[15, 71]   ὧν ἦν στρατηγὸς Αὐτοκλῆς. (Ἐν  ὅσῳ   δ' οὗτος περιέπλει τὴν Εὔβοιαν,
[15, 23]   τῶν Λακεδαιμονίων βασιλεὺς ἐτελεύτησε  νόσῳ,   βασιλεύσας ἔτη δεκατέσσαρα· τὴν δὲ
[15, 14]   ἀνῄρουν. δ' ἐν τῇ  Λίσσῳ   καθεσταμένος ἔπαρχος ὑπὸ Διονυσίου τριήρεις
[15, 33]   ἐγκρατὴς ἐγένετο. ~Οἱ δὲ συνόντες  τῷ   Αγησιλάῳ Σπαρτιᾶται σύμβουλοι καὶ οἱ
[15, 92]   ναυτικοῦ τὴν στρατηγίαν ἐνεχείρισε Χαβρίᾳ  τῷ   Αθηναίῳ, δημοσίᾳ μὲν ὑπὸ τῆς
[15, 71]   καί τινες ἄλλοι σύμμαχοι παρεγένοντο  τῷ   Αλεξάνδρῳ, τὰ δὲ σῖτα καὶ
[15, 19]   Φοιβίδᾳ τῷ Σπαρτιάτῃ προσέταξαν συμμαχεῖν  τῷ   Αμύντᾳ καὶ μετ' ἐκείνου πολεμῆσαι
[15, 41]   ὄντες αὐτοκράτορες, περὶ πάντων ἀναφέρουσι  τῷ   βασιλεῖ, καὶ προσαναμένουσι τὰς περὶ
[15, 51]   δύναμιν παρασκευασάμενοι παρέδωκαν αὐτὴν Κλεομβρότῳ  τῷ   βασιλεῖ, καὶ πρῶτον μὲν προαπέστειλαν
[15, 90]   τὸ μὲν ἥμισυ τῶν προσόδων  τῷ   βασιλεῖ κατελέλυτο, τὸ δὲ λοιπὸν
[15, 10]   μὲν καὶ ἄλλας χρείας ἐνδεδεῖχθαι  τῷ   βασιλεῖ, μίαν δὲ μεγίστην, ἐξ
[15, 4]   εἰς τὴν Αἴγυπτον καὶ συντυχὼν  τῷ   βασιλεῖ, παρεκάλεσεν αὐτὸν ἐρρωμένως ἀντέχεσθαι
[15, 10]   εἰρήνην συντεθεῖσθαι, ὥστε ὑπακούειν Εὐαγόραν  τῷ   βασιλεῖ ὡς δοῦλον δεσπότῃ· περὶ
[15, 3]   πολλὴν παρεῖχον τῆς τροφῆς δαψίλειαν.  Τῷ   δ' Εὐαγόρᾳ σίτου πλῆθος ἱκανὸν
[15, 10]   τοὺς κατὰ τὴν Ασίαν Ελληνας,  τῷ   δὲ βασιλεῖ παραδεδόσθαι ἐκδότους. Ἐπὶ
[15, 35]   περὶ Κνίδον οὐκ ἰδίᾳ διηγωνίσαντο,  τῷ   δὲ βασιλικῷ στόλῳ χρησάμενοι προετέρησαν.
[15, 55]   τῷ μὲν ἑτέρῳ κέρατι ὑπεχώρουν,  τῷ   δὲ ἑτέρῳ δρόμῳ συνῆπτον τοῖς
[15, 15]   μέρει πρὸς τοὺς Ιταλιώτας διηγωνίζετο,  τῷ   δὲ ἑτέρῳ πρὸς τοὺς Φοίνικας.
[15, 85]   καταδεέστερον τὸ τῶν Αθηναίων ἱππικόν·  τῷ   δὲ πλήθει καὶ τῇ παρασκευῇ
[15, 46]   Κορκύρας τινὲς φίλοι Λακεδαιμονίων ἐπαναστάντες  τῷ   δήμῳ, παρεκάλεσαν τοὺς Σπαρτιάτας ἀποστεῖλαι
[15, 19]   ἀρχὴν ἀπογνόντος, πρὸς δὲ τούτοις  τῷ   δήμῳ τῶν Ολυνθίων δωρησαμένου πολλὴν
[15, 1]   μὲν εὖ πεφυκότας πρὸς ἀρετὴν  τῷ   διὰ τῆς δόξης ἀθανατισμῷ προτρέψεσθαι
[15, 17]   ἐνεγκόντες ἀπέστειλαν πρεσβευτάς, δόντες ἐξουσίαν  τῷ   Διονυσίῳ καταλύσασθαι τὸν πόλεμον. Ἀσμένως
[15, 9]   Πρὸς δὲ τούτοις ἀδοξοῦντες ἐπὶ  τῷ   δοκεῖν ἐν τῇ πρὸς τὸν
[15, 32]   πρὸς τὸ γόνυ κλίναντας ὀρθῷ  τῷ   δόρατι μένειν. (Ὧν ποιησάντων τὸ
[15, 74]   τελευτῆς καὶ τὰ συμβάντα τούτῳ  τῷ   δυνάστῃ περὶ τὴν τοῦ βίου
[15, 54]   ὑπὸ Θηβαίων ἡττηθῶσιν. (Προσῆλθον δὲ  τῷ   Επαμεινώνδᾳ καὶ χρησμολόγοι τινὲς ἐγχώριοι,
[15, 71]   τὴν Βοιωτίαν Πελοπίδας ἐφάμιλλος ὢν  τῷ   Επαμεινώνδᾳ τῇ κατὰ πόλεμον δόξῃ,
[15, 40]   ὄντων ἐπιπεσόντες ἀπροσδοκήτως τοῖς ἐν  τῷ   θεάτρῳ καθημένοις, καὶ πολλοὺς ἀποσφάξαντες,
[15, 87]   Λακεδαιμόνιοι θεωροῦντες Επαμεινώνδαν προθυμότερον προπίπτοντα  τῷ   θυμῷ, συνέδραμον ἐπ' αὐτόν. Πολλῶν
[15, 10]   Λακεδαιμονίους ἀπελογεῖτο, λέγων οὐκ ἐπὶ  τῷ   ἰδίῳ συμφέροντι, ἀλλ' ἐπὶ τῷ
[15, 10]   ὀφθαλμοὺς ἔχοντες παράδειγμα τῆς ἐν  τῷ   κακῶς κρίνειν τιμωρίας. (Οἱ μὲν
[15, 80]   νεκρῶν κατέστρωσε, τέλος δ' ἐπιθεὶς  τῷ   κινδύνῳ καὶ τοὺς πολεμίους τρεψάμενος
[15, 38]   Επαμεινώνδου διαθεμένου λόγον θαυμαστῶς ἐν  τῷ   κοινῷ συνεδρίῳ, τοῖς μὲν ἄλλοις
[15, 18]   ναυαρχήσας τῶν Περσῶν ἐν  τῷ   Κυπριακῷ πολέμῳ, ἀποστάτης ὢν τοῦ
[15, 85]   ἱππεῖς τοῦτον τὸν τρόπον ἐπιφανέντες  τῷ   λαιῷ κέρατι τὸ γεγονὸς περὶ
[15, 41]   Ιφικράτης ὁρῶν αὐτὸν ἐν μὲν  τῷ   λέγειν ὄντα δεινόν, ἐν δὲ
[15, 73]   πληρώσαντες ἐπέπλευσαν ταῖς ὁρμούσαις ἐν  τῷ   λιμένι τῶν Ερυκίνων· ἀνελπίστου δὲ
[15, 85]   αἱ δὲ δυνάμεις ἠλάλαξαν καὶ  τῷ   μεγέθει τῆς βοῆς τὴν νίκην
[15, 15]   καὶ αὐτὸς τὰς δυνάμεις διελόμενος,  τῷ   μὲν ἑνὶ μέρει πρὸς τοὺς
[15, 55]   φάλαγγος πεποιηκότες, οἱ δὲ Βοιωτοὶ  τῷ   μὲν ἑτέρῳ κέρατι ὑπεχώρουν, τῷ
[15, 15]   διαλύσεων. δὲ Διονύσιος ἀπεφήνατο  (τῷ)   μίαν αὐτοῖς εἶναι σύλλυσιν, ἐὰν
[15, 8]   καὶ πιστεύσας ταῖς διαβολαῖς, ἔγραψε  τῷ   Ορόντῃ συλλαβεῖν τὸν Τιρίβαζον καὶ
[15, 95]   δ' οὗτοι παραφυλάττοντες τοὺς ἐν  τῷ   Πανόρμῳ διατρίβοντας τῶν Αλεξάνδρου στρατιωτῶν.
[15, 95]   μόνον γὰρ τοὺς ἀπεσταλμένους ἐν  τῷ   Πανόρμῳ διέσωσεν ἐκ τῶν μεγίστων
[15, 3]   κατέπαυσαν τὴν στάσιν. (Πλεύσαντες δὲ  τῷ   παντὶ στόλῳ καὶ σίτου πλῆθος
[15, 32]   διαγωνίσασθαι περὶ τῆς νίκης, ἐν  τῷ   πεδίῳ προεκαλεῖτο. Οὐ συγκαταβαινόντων δὲ
[15, 80]   καὶ δόντες εἰς ἑπτακισχιλίους στρατιώτας  τῷ   Πελοπίδᾳ συντόμως ἐκέλευον βοηθεῖν αὐτὸν
[15, 44]   Προσλαβόμενον οὖν αὐτὸν τὴν ἐν  τῷ   Περσικῷ πολέμῳ πολυχρόνιον ἐμπειρίαν τῶν
[15, 8]   μόνης τῆς Σαλαμῖνος βασιλεύων τελῇ  τῷ   Περσῶν βασιλεῖ κατ' ἐνιαυτὸν φόρον
[15, 42]   οὔσης τῆς Αἰγύπτου, ἔπειτα καὶ  τῷ   πεφράχθαι καλῶς πάσας εἰσβολὰς τάς
[15, 93]   πεδινῶν, οἱ μὲν Αἰγύπτιοι διέλαβον  τῷ   πλήθει κεκυκλῶσθαι τοὺς πολεμίους καὶ
[15, 65]   Βοιωτῶν καὶ τῶν Αρκάδων, καὶ  τῷ   πλήθει κυκλούντων τοὺς ἐναντίους, οἱ
[15, 43]   πληρούμενος καὶ πάντα τόπον ἐπέχων  τῷ   πλήθει τοῦ ῥεύματος αἰεὶ μᾶλλον
[15, 54]   τὴν δευτέραν ἀπεστάλκεισαν δύναμιν, ἵνα  τῷ   πλήθει τῶν ἀγωνιζομένων περιγένωνται τῆς
[15, 81]   ὢν ἐξ Ηρακλείας τῆς ἐν  τῷ   Πόντῳ, ἐπέθετο τυραννίδι· κρατήσας δὲ
[15, 78]   ἀρχήν· καὶ γὰρ Αθηναίους ἐν  τῷ   πρὸς Ξέρξην πολέμῳ διακοσίας ναῦς
[15, 77]   γὰρ οἱ μὲν Αρκάδες μετεωρισθέντες  τῷ   προτερήματι ἐστράτευσαν ἐπὶ τὴν Ηλείαν,
[15, 72]   πολλοὺς ἀνελεῖν τῶν πολεμίων, ἠρκέσθη  τῷ   προτερήματι καὶ τῆς ἐπὶ πλεῖον
[15, 36]   χώραν. Οἱ δὲ προνενικηκότες ἐπαρθέντες  τῷ   προτερήματι, καὶ τῶν πλησιοχώρων Θρᾳκῶν
[15, 33]   γοῦν Αγησίλαος ἐχεφρόνως ἀρκεσθεὶς  τῷ   πρώτῳ προτερήματι, τὴν δύναμιν ἀσινῆ
[15, 65]   διαβαινόντων τὸν ποταμὸν σφοδρὸν ὄντα  τῷ   ῥεύματι κατὰ τὴν χειμερινὴν ὥραν,
[15, 92]   μισθοφόρων τὴν ἡγεμονίαν παρέδωκεν Αγησιλάῳ  τῷ   Σπαρτιάτῃ, ἀπεσταλμένῳ μὲν ὑπὸ Λακεδαιμονίων
[15, 19]   παραδόντες δὲ τὴν δύναμιν Φοιβίδᾳ  τῷ   Σπαρτιάτῃ προσέταξαν συμμαχεῖν τῷ Αμύντᾳ
[15, 41]   βασιλέως ἐτάχθη διὰ τὴν ἐν  τῷ   στρατηγεῖν ἀρετήν. (Ἔτη δὲ πλείω
[15, 91]   τε ἀνδρείαν καὶ τὴν ἐν  τῷ   στρατηγεῖν σύνεσιν· δὲ βασιλεὺς
[15, 33]   σωθέντες ἐθαύμασαν τἀνδρὸς τὴν ἐν  τῷ   στρατηγήματι ἀγχίνοιαν. δὲ Χαβρίας,
[15, 33]   πόλεμον, ἐπὶ τούτῳ μάλιστα ἐσεμνύνετο  τῷ   στρατηγήματι, καὶ τὰς εἰκόνας τὰς
[15, 52]   πολλοῖς ἔδοξε δυσχερῆ σημεῖα φανῆναι  τῷ   στρατοπέδῳ. Περὶ γὰρ τὰς πύλας
[15, 29]   ἄπρακτος ἐπανῆλθεν. Κατηγορηθεὶς δ' ἐν  τῷ   συνεδρίῳ τῶν Σπαρτιατῶν, καὶ συναγωνιστὰς
[15, 87]   καὶ τοῦ σιδήρου καταλειφθέντος ἐν  τῷ   σώματι, παραχρῆμα ἔπεσε κατισχυθεὶς ὑπὸ
[15, 10]   τῶν μὲν ἵππων τῶν ἐν  τῷ   τεθρίππῳ δύο διασπάσαι, τὴν δ'
[15, 44]   διαβεβαιοῦσα τὴν ἐπίνοιαν τοῦ στρατηγοῦ  τῷ   τῆς πείρας ἐπιτεύγματι δόξης ἠξίωσεν.
[15, 9]   περίφοβος ὢν μήποτε συνεργεῖν δόξας  τῷ   Τιριβάζῳ περὶ τῆς ὑποθέσεως τύχῃ
[15, 52]   ἐφεστῶσαν τάφῳ· ἦσαν δὲ ἐν  τῷ   τόπῳ τούτῳ τεθαμμένοι τινὲς Λακεδαιμόνιοι
[15, 49]   βωμῶν ἐξ Ελίκης τῆς ἐν  τῷ   τότε μὲν Ιωνίας, νῦν δὲ
[15, 10]   τῷ ἰδίῳ συμφέροντι, ἀλλ' ἐπὶ  τῷ   τοῦ βασιλέως λυσιτελεῖ πεποιῆσθαι τὴν
[15, 55]   καὶ λοξὴν ποιήσας τὴν φάλαγγα,  τῷ   τοὺς ἐπιλέκτους ἔχοντι κέρατι ἔγνω
[15, 74]   καταπλεύσας εἰς Συρακούσας συντόμως ἀπήγγειλε  τῷ   τυράννῳ τὴν νίκην. (Ὁ δὲ
[15, 2]   τινὲς οἱ ἐν ὑποψίαις ὄντες  τῷ   τῶν Περσῶν βασιλεῖ. ~Οὗτος μὲν
[15, 43]   τὴν Ασίαν, καὶ γενομένης διαφορᾶς  τῷ   Φαρναβάζῳ πρὸς τὸν Ιφικράτην, ὑποπτεύσας
[15, 6]   τῶν φίλων παρακαλούντων συγγνώμην δοῦναι  τῷ   Φιλοξένῳ, διαλλαγεὶς αὐτῷ πάλιν τοὺς
[15, 18]   τὴν θυσίαν ἐπιτελέσαντες. (Τούτῳ δὲ  τῷ   φιλοτεχνήματι γενόμενοι κύριοι τῆς Λεύκης,
[15, 74]   τραγῳδίαν καὶ νικήσαντος, τῶν ἐν  τῷ   χορῷ τις ᾀδόντων ὑπολαβὼν τιμηθήσεσθαι
[15, 14]   ἐπιβολῆς· ὀλίγων γὰρ ὄντων ἐν  τῷ   χωρίῳ φυλάκων, βιασάμενος αὐτοὺς ἐσύλησε
[15, 35]   δῆμος ἀντὶ μεγάλης εὐεργεσίας  θανάτῳ   περιέβαλεν, αἰτιασάμενος ὅτι τοὺς τετελευτηκότας
[15, 27]   καὶ τοὺς μὲν δύο κατεδίκασαν  θανάτῳ,   τὸν μέντοι τρίτον τοσούτῳ πλήθει
[15, 81]   ἀρετὴν ὑπὸ πάντων ἀποδοχῆς ἠξιωμένος,  ἐχέτω   καὶ παρ' ἡμῶν τὸν διὰ
[15, 66]   τελευταῖον ἀνάστατοι γενόμενοι κατῴκησαν ἐν  Ναυπάκτῳ,   δόντων αὐτοῖς Αθηναίων οἰκητήριον τήνδε
[15, 50]   ἀντὶ τῶν ὑπάτων χιλιάρχους κατέστησαν  ὀκτώ,   Λεύκιον Οὐαλέριον καὶ Πόπλιον, ἔτι
[15, 51]   κατέστησαν ἀντὶ τῶν ὑπάτων χιλιάρχους  ὀκτώ,   Πόπλιον Μάνιον καὶ Γάιον, Ερενούκιον
[15, 73]   ἐτελεύτησε, δυναστεύσας ἔτη τριάκοντα καὶ  ὀκτώ·   τὴν δὲ ἀρχὴν διαδεξάμενος
[15, 35]   καὶ τέτταρες, αὔτανδροι δ' ἐλήφθησαν  ὀκτώ.   Χαβρίας μὲν οὖν ἐπιφανῆ ναυμαχίαν
[15, 81]   ἐξ Ηρακλείας τῆς ἐν τῷ  Πόντῳ,   ἐπέθετο τυραννίδι· κρατήσας δὲ τῆς
[15, 51]   πολλὴν δύναμιν παρασκευασάμενοι παρέδωκαν αὐτὴν  Κλεομβρότῳ   τῷ βασιλεῖ, καὶ πρῶτον μὲν
[15, 92]   καὶ πείσας ἀντέχεσθαι τῆς ἐν  Αἰγύπτῳ   βασιλείας, μέγαν πόλεμον ἐξέκαυσεν· (ὁ
[15, 88]   Επαμεινώνδαν ἀρετήν. Παρὰ μὲν γὰρ  ἑκάστῳ   τῶν ἄλλων ἓν ἂν εὕροι
[15, 14]   δὲ τὰ λάφυρα συνήγαγεν οὐκ  ἐλάττω   ταλάντων πεντακοσίων. Εὐπορήσας δὲ χρημάτων,
[15, 54]   ἐκ τῆς Βοιωτίας, καὶ ἀπήντησεν  αὐτῷ   ἄλλη δύναμις μεγάλη Λακεδαιμονίων καὶ
[15, 52]   κατὰ τὸν πόλεμον ἐπέτρεψαν, συμπαρόντων  αὐτῷ   βοιωταρχῶν ἕξ. (Ὁ δ' Επαμεινώνδας
[15, 67]   δυνάμεως εἰς Θετταλίαν, δόντες ἐντολὰς  αὐτῷ   εἰς τὸ συμφέρον τῶν Βοιωτῶν
[15, 33]   τὰς ὑπὸ τοῦ δήμου δοθείσας  αὐτῷ   καθίστανεν ἐχούσας τοῦτο τὸ σχῆμα.
[15, 43]   ποιήσουσι τὴν πολλὴν στρατιάν. ἐφθόνουν  αὐτῷ   καὶ διαβολὰς ἀδίκους προσῆπτον. (Οἱ
[15, 2]   ἔχων χρημάτων δαψίλειαν. Ἒπεμψε δ'  αὐτῷ   καὶ τῶν Αράβων βασιλεὺς
[15, 76]   δυνάμεσιν ὑπερεχόντων, οἱ Θηβαῖοι βοηθήσαντες  αὐτῷ   καὶ παραλαβόντες ἐν παρακαταθήκῃ τὴν
[15, 52]   ἔχων δόρυ καὶ ταινίαν ἐπ'  αὐτῷ,   καὶ προεσήμαινε τὸ παραγγελλόμενον ὑπὸ
[15, 45]   ἡγούμενον τοῦ ναυτικοῦ καταφυγόντες συνέπλεον  αὐτῷ   καὶ συνεμάχουν. (Τοῦτον οὖν παραστησάμενοι
[15, 13]   εἰς τὸν Αδρίαν ἔκτισαν ἐν  αὐτῷ   νῆσον τὴν ὀνομαζομένην Φάρον, συμπράξαντος
[15, 6]   συγγνώμην δοῦναι τῷ Φιλοξένῳ, διαλλαγεὶς  αὐτῷ   πάλιν τοὺς αὐτοὺς παρέλαβεν ἐπὶ
[15, 7]   δ' ἔκ τινων λόγων προσκόψας  αὐτῷ   παντελῶς ἀπηλλοτριώθη, καὶ προαγαγὼν εἰς
[15, 7]   μεγάλας χρείας ἐν τοῖς πολέμοις  αὐτῷ   παρεσχημένοι. (Οὗτοι μὲν οὖν φυγόντες
[15, 33]   δὲ Χαβρίας, πολλῶν καὶ καλῶν  αὐτῷ   πεπραγμένων κατὰ πόλεμον, ἐπὶ τούτῳ
[15, 39]   ἀγχίνοιαν καὶ τὴν ἐκ παιδείας  αὐτῷ   περιγεγενημένην ἀρετήν. ἀλλὰ περὶ μὲν
[15, 6]   πολέμῳ κατωρθωμένοις. (Τῶν δὲ συνόντων  αὐτῷ   ποιητῶν Φιλόξενος διθυραμβοποιός, μέγιστον
[15, 91]   τῆς χώρας σατράπης Δατάμης ἀντεστρατοπέδευσεν  αὐτῷ,   πολλοὺς μὲν ἱππεῖς ἠθροικώς, δισμυρίους
[15, 72]   ἔλαβον εὐλόγου διαβολῆς. ἐπενεγκάντων οὖν  αὐτῷ   προδοσίας ἔγκλημα, τὸ πλῆθος παροξυνθὲν
[15, 73]   Λιλύβαιον· πολλῶν δ' ὄντων ἐν  αὐτῷ   στρατιωτῶν τὴν πολιορκίαν ἔλυσεν. (Ἀκούσας
[15, 67]   Θετταλίαν διοικησάμενος ὥς ποτ' ἔδοξεν  αὐτῷ   συμφέρειν τοῖς Βοιωτοῖς, ἐπανῆλθεν εἰς
[15, 47]   μετενόησεν δῆμος καὶ πάλιν  αὐτῷ   τὴν στρατηγίαν ἀποκατέστησεν. (Προσκατεσκεύαζον δὲ
[15, 67]   Λυκομήδην στρατηγὸν προχειρισάμενοι, καὶ παραδόντες  αὐτῷ   τοὺς ἐπιλέκτους ὀνομαζομένους, ὄντας πεντακισχιλίους,
[15, 20]   Φοιβίδα κατέστησαν στρατηγόν. Δόντες δ'  αὐτῷ   τρισχιλίους ὁπλίτας ἐξαπέστειλαν διαπολεμήσοντα τὸν
[15, 7]   τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, καὶ φθονεῖν  αὐτῷ   φάσκων ἅπαντας τοὺς φίλους ὑπώπτευεν
[15, 2]   τοῦ Καρίας δυνάστου, λάθρᾳ συμπράττοντος  αὐτῷ,   χρημάτων ἔλαβε πλῆθος εἰς διατροφὴν
[15, 82]   τοῦ ἱεροῦ καὶ τῶν ἐν  αὐτῷ   χρημάτων. τῶν δὲ Μαντινέων ἀναλαβόντων
[15, 43]   Μέμφιν. (Τοῦ δ' Ιφικράτους ἀξιοῦντος  αὑτῷ   δοθῆναι τοὺς παρόντας μισθοφόρους, καὶ
[15, 29]   δήμου, παρακαλῶν δὲ στρατηγὸν Ιφικράτην  αὑτῷ   δοῦναι. (Οἱ δ' Αθηναῖοι, σπεύδοντες
[15, 91]   δισμυρίους δὲ πεζοὺς μισθοφόρους ἔχων  αὑτῷ   συστρατεύοντας· (ὁ δὲ κηδεστὴς τοῦ
[15, 53]   ἧκεν, ὃν πείσας Επαμεινώνδας ὁμόψηφον  ἑαυτῷ   γενέσθαι προετέρησε τῇ γνώμῃ.
[15, 81]   περιβόητον. (Πρὸς δὲ τοὺς πολίτας  οὕτω   καλῶς (ἀγωνισάμενος) διετέθη, ὥστε ἀπὸ
[15, 85]   τῶν Θηβαίων ἐπελάσαντες ἠλαττοῦντο οὐχ  οὕτω   ταῖς τῶν ἵππων ἀρεταῖς οὐδὲ
[15, 27]   κατεδίκασαν θανάτῳ, τὸν μέντοι τρίτον  τοσούτῳ   πλήθει χρημάτων, ὥστε μὴ δύνασθαι
[15, 18]   τοὺς Κυμαίους τὴν θυσίαν ἐπιτελέσαντες.  (Τούτῳ   δὲ τῷ φιλοτεχνήματι γενόμενοι κύριοι
[15, 91]   πεμφθεῖσιν ἡγεμόσι παρέδωκεν. (Ὁμοίως δὲ  τούτῳ   καὶ κατὰ τὴν Καππαδοκίαν ἐγένετο
[15, 33]   αὐτῷ πεπραγμένων κατὰ πόλεμον, ἐπὶ  τούτῳ   μάλιστα ἐσεμνύνετο τῷ στρατηγήματι, καὶ
[15, 88]   προτέρημα τῆς δόξης, παρὰ δὲ  τούτῳ   πάσας τὰς ἀρετὰς ἠθροισμένας. καὶ
[15, 60]   προστησάμενοι τῶν ὅλων ἡγεμόνα Ιάσονα,  τούτῳ   τὰ κατὰ τὸν πόλεμον ἐπέτρεψαν.
[15, 52]   αὐτοὶ δ' Επαμεινώνδαν στρατηγὸν ἑλόμενοι  τούτῳ   τὰ κατὰ τὸν πόλεμον ἐπέτρεψαν,
[15, 52]   ἦσαν δὲ ἐν τῷ τόπῳ  τούτῳ   τεθαμμένοι τινὲς Λακεδαιμόνιοι καὶ Πελοποννήσιοι,
[15, 81]   ἀνεκτήσαντο τὴν Καδμείαν, ὡμολογημένως ἅπαντες  τούτῳ   τὸ πρωτεῖον τοῦ κατορθώματος ἀπονέμουσιν.
[15, 74]   τῆς τελευτῆς καὶ τὰ συμβάντα  τούτῳ   τῷ δυνάστῃ περὶ τὴν τοῦ
[15, 33]   γοῦν Αγησίλαος ἐχεφρόνως ἀρκεσθεὶς τῷ  πρώτῳ   προτερήματι, τὴν δύναμιν ἀσινῆ διεφύλαξεν.
[15, 52]   περιαμπίσχεσθαι περί τινα στήλην ἐφεστῶσαν  τάφῳ·   ἦσαν δὲ ἐν τῷ τόπῳ
[15, 93]   ἔχειν προσέταττον. (Τοῦ δὲ βασιλέως  Ταχὼ   ἐπανελθόντος πρὸς τοὺς περὶ τὸν
[15, 19]   τὸν τοῦ Γλῶ καὶ τοῦ  Ταχῶ   θάνατον τὰς μὲν κατὰ τὴν
[15, 93]   δέκα μυριάδων ἧκεν ἐπὶ τὸν  Ταχώ,   καὶ προεκαλεῖτο περὶ τῆς βασιλείας
[15, 92]   ἀποστατῶν πεμφθεὶς εἰς Αἴγυπτον πρὸς  Ταχὼ   τὸν βασιλέα, καὶ λαβὼν ἀργυρίου
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005