HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


τ  =  12 formes différentes pour 44 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Chap.
[15, 36]   πλεύσας εἰς τὴν Κεφαληνίαν, τάς  τ'   ἐν αὐτῇ πόλεις προσηγάγετο καὶ
[15, 93]   μὲν Ταχὼς ῥᾳδίως ἀνεκτήσατο τὴν  κατ'   Αἴγυπτον βασιλείαν, δ' Αγησίλαος
[15, 29]   προσδεξάμενος τὴν στρατηγίαν ἀφηγεῖτο τῶν  κατ'   Αἴγυπτον δυνάμεων, καὶ μετὰ πολλῆς
[15, 43]   Μέμφιν, ἐπικαιροτάτην οὖσαν πόλιν τῶν  κατ'   Αἴγυπτον, συνεβούλευεν ἐξαυτῆς ἀναπλεῖν ἐπὶ
[15, 64]   τὴν τετάρτην μοῖραν ἔχοντες, καὶ  κατ'   ἄλλους τόπους πεπταμένους διελθόντες, εἰς
[15, 71]   τὴν σωτηρίαν ἀπογινωσκόντων, Επαμεινώνδας ἰδιωτεύων  κατ'   ἐκεῖνον τὸν χρόνον ὑπὸ τῶν
[15, 18]   τῆς Λεύκης, ἐπώνυμον ἑορτὴν ἄγειν  κατ'   ἐνιαυτὸν ἐνεστήσαντο, τὴν πανήγυριν ὀνομάσαντες
[15, 9]   καὶ τὸν ὡρισμένον διδόναι φόρον  κατ'   ἐνιαυτὸν καὶ ὑπακούειν ὡς βασιλεὺς
[15, 8]   βασιλεύων τελῇ τῷ Περσῶν βασιλεῖ  κατ'   ἐνιαυτὸν φόρον ὡρισμένον καὶ ποιῇ
[15, 11]   Τιρίβαζον, αὐτῶν δὲ τῶν ἐγκλημάτων  κατ'   ἰδίαν θεωρουμένων μὴ φαίνεσθαι τούτοις
[15, 43]   καὶ τὴν ἀρετὴν ὑπώπτευσε, μὴ  κατ'   ἰδίαν κατάσχῃ τὴν Αἴγυπτον. Διόπερ
[15, 81]   ταῖς κοιναῖς ὁμολογίαις τὴν Μεσσήνην  κατ'   ἰδίαν παρέλαβεν, ἣν ἀνάστατον οὖσαν
[15, 34]   Αγησιλάου προσμαχομένου συγκατέβησαν ἐκ τοῦ  κατ'   ὀλίγον πρὸς τὸν ἀγῶνα. Γενομένης
[15, 55]   ἔφοδον τῶν πολεμίων ἐκ τοῦ  κατ'   ὀλίγον ὑποχωρεῖν. Διὸ καὶ λοξὴν
[15, 52]   τινὲς Λακεδαιμόνιοι καὶ Πελοποννήσιοι, οἳ  μετ'   Αγησιλάου στρατεύσαντες ἐτελεύτησαν. (Τῶν δὲ
[15, 68]   Οἱ δ' Επαμεινώνδαν καταστήσαντες ἡγεμόνα  μετ'   ἄλλων βοιωταρχῶν, ἐξέπεμψαν στρατιώτας πεζοὺς
[15, 21]   τὴν χώραν τῶν Ολυνθίων, κοινῇ  μετ'   Αμύντου διεπολέμει πρὸς Ολυνθίους. Εἶθ'
[15, 93]   οὐ προσέχοντος δ' αὐτοῦ συνηναγκάσθη  μετ'   αὐτοῦ ποιήσασθαι τὴν ἀναχώρησιν εἴς
[15, 19]   προσέταξαν συμμαχεῖν τῷ Αμύντᾳ καὶ  μετ'   ἐκείνου πολεμῆσαι τοὺς Ολυνθίους. Ἑτέραν
[15, 43]   δοθῆναι τοὺς παρόντας μισθοφόρους, καὶ  μετ'   ἐκείνων ἐπαγγελλομένου κρατήσειν τῆς πόλεως,
[15, 30]   τῶν χρόνων Νεογένης τις ὄνομα  μετ'   Ιάσονος τοῦ Φεραίου συλλέξας στρατιώτας
[15, 93]   ἀπέδειξε τοῦ πρὸς Αἰγυπτίους πολέμου.  ~Μετ'   ὀλίγον δὲ μὲν βασιλεὺς
[15, 6]   τοῦ γέλωτος τὴν μέμψιν ἀμβλύνοντος·  μετ'   ὀλίγον δὲ τῶν γνωρίμων ἅμα
[15, 18]   Λεύκην, ἔχουσαν ἱερὸν ἅγιον Απόλλωνος.  (Μετ'   ὀλίγον δὲ χρόνον αὐτοῦ τελευτήσαντος
[15, 73]   εἰς τὰς οἰκείας ἑκάτεροι πόλεις.  (Μετ'   ὀλίγον δὲ χρόνον Διονύσιος εἰς
[15, 72]   αὐτὸν εἰς τὴν προγεγενημένην εὐδοξίαν.  (Μετ'   ὀλίγον δὲ χρόνον Λακεδαιμονίοις πρὸς
[15, 76]   μέμνηται γὰρ τῆς Επαμεινώνδου τελευτῆς  μετ'   ὀλίγον χρόνον γεγενημένης· Αρίστιππός τε
[15, 79]   θαλάττης ἀρχὴν προσεκτήσαντο· ἐπεὶ δὲ  μετ'   ὀλίγον χρόνον ἐν τῇ περὶ
[15, 43]   κατὰ τὴν ἀξίαν, αὐτοὶ δὲ  μετ'   ὀλίγον χρόνον στρατηγὸν κατέστησαν τὸν
[15, 7]   ὑποκριτῶν διαθησομένους ἐν τοῖς ὄχλοις  μετ'   ᾠδῆς τὰ ποιήματα. Οὗτοι δὲ
[15, 51]   εἶχον εἰς τὸν πόλεμον, ἐλπίζοντες  μήτ'   ἀγῶνα μήτε μάχην ἔσεσθαι, ἀλλ'
[15, 52]   ἀνηγόρευε κηρύττων μήτ' ἐξάγειν Θήβηθεν  μήτ'   ἀφανίζειν, ἀλλ' ἀπάγοντα πάλιν ἀνασώζειν.
[15, 52]   καθάπερ ἦν εἰθισμένον, ἀνηγόρευε κηρύττων  μήτ'   ἐξάγειν Θήβηθεν μήτ' ἀφανίζειν, ἀλλ'
[15, 67]   κατὰ τὴν Θετταλίαν διοικησάμενος ὥς  ποτ'   ἔδοξεν αὐτῷ συμφέρειν τοῖς Βοιωτοῖς,
[15, 1]   μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν τῆς ἡγεμονίας  οὐδέποτ'   ἐδυνήθησαν ἀναλαβεῖν τὸ τῶν προγόνων
[15, 38]   τὴν Ελλάδα πολέμους· οὕτως γὰρ  μάλιστ'   ἤλπιζε τοὺς Ελληνας ἀπολελυμένους τῶν
[15, 50]   λαμπρότητα καὶ δύναμιν τοῦ φωτός,  ὥστ'   ἐπὶ τῆς γῆς σκιὰς ποιεῖν
[15, 17]   προσδεξαμένου τοὺς λόγους ἐγένοντο διαλύσεις,  ὥστ'   ἔχειν ἀμφοτέρους ὧν πρότερον ὑπῆρχον
[15, 27]   τοσαῦτα χρήματα ἐκτῖσαι. (Μετὰ δὲ  ταῦτ'   Αθηναῖοι μὲν ἐπανῆλθον εἰς τὴν
[15, 65]   εἰς τὴν Αρκαδίαν. (Μετὰ δὲ  ταῦτ'   Αθηναῖοι μέν, ὑστερηκότες τῶν καιρῶν,
[15, 19]   τῆς δοθείσης χώρας, μετὰ δὲ  ταῦτ'   ἀνελπίστως τοῦ βασιλέως ἀναλαβόντος ἑαυτὸν
[15, 51]   (Ἀποκριναμένων δὲ τῶν Θηβαίων, ὡς  οὔτ'   αὐτοὶ πολυπραγμονοῦσιν οὐδὲν τῶν κατὰ
[15, 51]   οὐδὲν τῶν κατὰ τὴν Λακωνικὴν  οὔτ'   ἐκείνοις ἅπτεσθαι προσήκει τῶν τῆς
[15, 61]   προσφερομένων τοῖς πλήθεσι, καὶ διὰ  τοῦτ'   ἀγαπωμένων, οὗτος βιαίως καὶ χαλεπῶς




Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005