HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


ρ  =  12 formes différentes pour 214 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Chap.
[15, 32]   τὴν τῶν πολεμίων ἔφοδον· τὴν  γὰρ   Αγησιλάου δόξαν καταπεπληγμένοι, τὸν ἐν
[15, 87]   ἠμφεσβήτουν τῆς νίκης. (Οἱ μὲν  γὰρ   Αθηναῖοι νενικηκότες τοὺς περὶ τὸν
[15, 78]   τὴν τῆς θαλάττης ἀρχήν· καὶ  γὰρ   Αθηναίους ἐν τῷ πρὸς Ξέρξην
[15, 76]   οὖσαν Αθηναίων παραλόγως ἀπέβαλεν· τῶν  γὰρ   Αθηναίων στρατευσάντων ἐπ' αὐτὸν καὶ
[15, 2]   τοῦ Αμύντου βασιλείας. ~Ἐπ' ἄρχοντος  γὰρ   Αθήνησι Μυστιχίδου Ρωμαῖοι μὲν ἀντὶ
[15, 45]   ἀντεχομένοις συνεμάχουν οἱ Αθηναῖοι. (Ἀμφότεραι  γὰρ   αἱ πόλεις αὗται χρόνον ὀλίγον
[15, 1]   ἐπιτίμησιν τοῖς Λακεδαιμονίοις ποιήσασθαι. (Τίς  γὰρ   ἂν οὐχ ἡγήσαιτο κατηγορίας αὐτοὺς
[15, 12]   ἀγωνιζόμενοι πρὸς τοὺς πολεμίους· ἐδόκουν  γὰρ   ἀνδρείᾳ διαφέρειν τῶν Αρκάδων, καὶ
[15, 76]   κατεσκεύασαν αὐτὴν ἀξιόλογον· πλῆθός τε  γὰρ   ἀνδρῶν εἰς ταύτην ἠθροίσθη καὶ
[15, 42]   τὴν ἔφοδον τοὺς πολεμίους. (Τοῦτο  γὰρ   ἀπετάφρευσε, καὶ διετείχισε τοὺς εἴσπλους
[15, 19]   μὴ καταδουλοῦσθαι τοὺς Ελληνας· ἀδοξεῖν  γὰρ   ἀπεφήνατο τὴν Σπάρτην τοῖς μὲν
[15, 13]   αὐτοῖς Διονυσίου τοῦ τυράννου. Οὗτος  γὰρ   ἀποικίαν ἀπεσταλκὼς εἰς τὸν Αδρίαν
[15, 81]   διὰ τὴν Πελοπίδου τελευτήν· ἀξιόλογον  γὰρ   ἀπολωλεκότες ἄνδρα, κατὰ λόγον ἔκρινον
[15, 72]   αὐτοῖς παράδοξον εὐτύχημα ἐγένετο· ἔπεσον  γὰρ   Αρκάδων μὲν ὑπὲρ τοὺς μυρίους,
[15, 93]   τρία πρὸς τοῖς εἴκοσι· τοῦ  γὰρ   Αρταξέρξου καλῶς βεβασιλευκότος καὶ γενομένου
[15, 82]   τὴν πόλιν μηδὲν καταπεπληγμένους· ταχὺ  γὰρ   αὐτὸν ἐπιφανέντα βοηθήσειν. ~Τῶν δὲ
[15, 84]   παραδόξως ἀπέβαλε τὴν νίκην. Ἄρτι  γὰρ   αὐτοῦ πλησιάζοντος ἐρήμῳ τῇ πόλει
[15, 46]   συνθέσθαι τοῖς πολεμίοις εὐαρέστους· ἔδει  γὰρ   αὐτοὺς τὰ ἔπιπλα λαβόντας ἀπελθεῖν
[15, 13]   τὸ δύνασθαι ναυσὶ καθορμισθῆναι. Ἔσπευδε  γὰρ   ἄφνω μεγάλαις δυνάμεσιν ἐπιπλεῦσαι τοῖς
[15, 52]   ἐφάνη δυσχερέστερος τοῦ προτέρου.  γὰρ   γραμματεὺς προῆγεν ἔχων δόρυ καὶ
[15, 6]   ἐπηγγείλατο παράδοξόν τινα ἐπαγγελίαν. ἔφη  γὰρ   διὰ τῆς ἀποκρίσεως τηρήσειν ἅμα
[15, 6]   ἀμφιβολίας ἀμφότερα τηρήσας. μὲν  γὰρ   Διονύσιος ἐδέξατο τὰ οἰκτρὰ εἶναι
[15, 92]   οὐ προσέσχε καλῶς συμβουλεύοντι. τῆς  γὰρ   δυνάμεως προελθούσης πορρωτέρω καὶ περὶ
[15, 26]   κατὰ τῆς Λακεδαιμονίων ὑπεροχῆς· τὸ  γὰρ   ἔθνος τοῦτο καὶ πλήθει τῶν
[15, 19]   ἀλλήλους ταῖς αἱρέσεσιν· Αγησίπολις μὲν  γάρ,   εἰρηνικὸς ὢν καὶ δίκαιος, ἔτι
[15, 95]   δὲ συμμάχους ἀδικῶν διετέλει. καταπλεύσας  γὰρ   εἰς Κόρκυραν συμμαχίδα πόλιν, στάσεις
[15, 88]   τὸν Επαμεινώνδαν ἀρετήν. Παρὰ μὲν  γὰρ   ἑκάστῳ τῶν ἄλλων ἓν ἂν
[15, 44]   περὶ τὸν καθοπλισμὸν φιλοτιμηθῆναι. (Τῶν  γὰρ   Ελλήνων μεγάλαις ἀσπίσι χρωμένων καὶ
[15, 86]   καὶ θαυμαστοὺς ἀγῶνας συνεστήσαντο. οὐδέποτε  γὰρ   Ελλήνων πρὸς Ελληνας ἀγωνιζομένων οὔτε
[15, 49]   συστάσεις ὑδάτων ναματιαίων μεγάλας. Εἶναι  γὰρ   ἐν αὐτῇ δύο ποταμοὺς φανεροὺς
[15, 60]   κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτόν· τῶν  γὰρ   ἐν δυναστείαις ὄντων τρεῖς ἐτελεύτησαν
[15, 54]   τότε δὲ συστρατεύων Θηβαίοις. Οὗτος  γὰρ   ἐν ἐκκλησίᾳ προαχθεὶς ἀπεφήνατο παλαιὸν
[15, 48]   χώρας καὶ πόλεων ἄπιστοι· οὐδέποτε  γὰρ   ἐν τοῖς ἐπάνω χρόνοις ἐγένοντο
[15, 55]   περιεποιήσατο τὴν περιβόητον νίκην. (Ἐκλεξάμενος  γὰρ   ἐξ ἁπάσης τῆς δυνάμεως τοὺς
[15, 51]   τὸν πρὸς Λακεδαιμονίους πόλεμον· οὐδεμιᾷ  γὰρ   ἐξῆν πόλει συμμαχῆσαι διὰ τὸ
[15, 17]   μεγάλην εὐημερίαν ἀπηνέγκαντο. ~Λεπτίνης μὲν  γὰρ   ἐπὶ θατέρου κέρως τεταγμένος καὶ
[15, 39]   τε καὶ στρατηγικῇ συνέσει. Μετέσχε  γὰρ   ἐπὶ πολὺ πάσης παιδείας, καὶ
[15, 56]   οὐκ ἴσχυσαν ἐφικέσθαι. (Καὶ τῶν  γὰρ   ἐπιλέκτων ὑπερβαλλομένων ταῖς ἀνδραγαθίαις, καὶ
[15, 43]   ὅλην δύναμιν τῶν Περσῶν· ἀσφαλεστέραν  γὰρ   ἔσεσθαι τὴν στρατείαν ἐπὶ τὴν
[15, 30]   Εὔβοιαν οἰκοῦσαι χωρὶς Εστιαίας· αὕτη  γὰρ   εὐηργετημένη μὲν ὑπὸ Λακεδαιμονίων μεγάλα,
[15, 33]   τὴν ἡγεμονίαν ἀνελπίστως ἀπέβαλον. Ἀγαθὴ  γὰρ   τύχη τοὺς μέγα φρονοῦντας
[15, 48]   τῆς συμφορᾶς καιρός· οὐ  γὰρ   ἡμέρας συνέβη γενέσθαι τὸν σεισμόν,
[15, 48]   καὶ παραδοξοτέρᾳ συμφορᾷ περιέπεσον· τῆς  γὰρ   θαλάσσης μετεωρισθείσης ἐπὶ πολὺ καὶ
[15, 43]   τῆς ἐπιβολῆς ἐσφάλησαν. μὲν  γὰρ   Ιφικράτης παρὰ τῶν αἰχμαλώτων πυθόμενος
[15, 38]   ἁπάντων δόγμασιν ἀντιβαίνειν. (Λακεδαιμόνιοι μὲν  γὰρ   καὶ Αθηναῖοι, διὰ πάντων περὶ
[15, 81]   ὑπάρχειν τῆς Πελοπίδου ζωῆς. Πολλὰς  γὰρ   καὶ μεγάλας χρείας παρέσχετο τῇ
[15, 24]   ἀτυχία κατὰ τὴν Καρχηδόνα. ταραχαὶ  γὰρ   καὶ φόβοι καὶ πανικοὶ θόρυβοι
[15, 85]   διωρθώσαντο τὴν ἧτταν· ἅμα μὲν  γὰρ   κατὰ τὴν ἀποχώρησιν οὐκ ἐτάραξαν
[15, 50]   ἀρχῆς τὴν ἀποβολήν· ὤφθη μὲν  γὰρ   κατὰ τὸν οὐρανὸν ἐπὶ πολλὰς
[15, 28]   ἀντέχεσθαι τῆς κοινῆς ἐλευθερίας. Οἱ  γὰρ   Λακεδαιμόνιοι διὰ τὸ μέγεθος τῆς
[15, 33]   θεῖόν τινα χρησμὸν εἰρηκέναι. Οἱ  γὰρ   Λακεδαιμόνιοι μετὰ πολλῆς δυνάμεως στρατεύσαντες
[15, 27]   ἐστασίαζον πρὸς ἀλλήλους. (Οἱ μὲν  γὰρ   Λακεδαιμόνιοι μέχρι θανάτου καρτερεῖν ᾤοντο
[15, 24]   ἡγεμονίαν ἐκινδύνευσαν ἀποβαλεῖν· οἵ τε  γὰρ   Λίβυες καταφρονήσαντες αὐτῶν ἀπέστησαν, οἵ
[15, 38]   κατὰ τὴν Ελλάδα πολέμους· οὕτως  γὰρ   μάλιστ' ἤλπιζε τοὺς Ελληνας ἀπολελυμένους
[15, 29]   δυνάμεις ξενικὰς ἀξιολόγους ἤθροισε· μεγάλους  γὰρ   μισθοὺς τοῖς ὑπακούουσι προτιθείς, συχνοὺς
[15, 88]   τηλικούτου τὴν τελευτὴν ἀνεπισήμαντον. δοκεῖ  γάρ   μοι μὴ μόνον τοὺς καθ'
[15, 50]   πόλεις πᾶσαι πλὴν Θηβαίων· Θηβαῖοι  γὰρ   μόνοι, τὴν Βοιωτίαν ὑπὸ μίαν
[15, 92]   βασιλείας, μέγαν πόλεμον ἐξέκαυσεν· (ὁ  γὰρ   Νεκτανεβὼς ὑπὸ τοῦ βασιλέως τεταγμένος
[15, 93]   τολμῶντα διακινδυνεύειν, παρεκάλει θαρρεῖν· τῆς  γὰρ   νίκης τυγχάνειν οὐ τοὺς κατὰ
[15, 82]   τύχην ἔσχεν ἀντιπράττουσαν. αὐτὸς μὲν  γὰρ   νυκτὸς ὥρμησεν ἐπὶ τὴν Σπάρτην,
[15, 31]   τοὺς ἐσχάτους κινδύνους κατέστησεν. (Ἦν  γὰρ   ἀνὴρ οὗτος δραστικὸς καὶ
[15, 62]   βοιωταρχούντων Επαμεινώνδου καὶ Πελοπίδου· τούτοις  γὰρ   οἱ ἄλλοι βοιωτάρχαι παρεκεχωρήκεισαν ἑκουσίως
[15, 77]   Αρκάσι καὶ τοῖς Ηλείοις· εὐθὺς  γὰρ   οἱ μὲν Αρκάδες μετεωρισθέντες τῷ
[15, 41]   εἰς τὴν παρασκευήν. Ὡς ἐπίπαν  γὰρ   οἱ τῶν Περσῶν στρατηγοί, τῶν
[15, 53]   τῶν ἡγεμόνων ἴσαι γενόμεναι. Ἕξ  γὰρ   ὄντων βοιωταρχῶν τρεῖς μὲν ᾤοντο
[15, 14]   προσπεσὼν ἐκράτησε τῆς ἐπιβολῆς· ὀλίγων  γὰρ   ὄντων ἐν τῷ χωρίῳ φυλάκων,
[15, 64]   ἡρωικὴν καὶ μνήμης ἀξίαν. (Όρῶν  γὰρ   ὅτι διὰ τὸ πλῆθος τῶν
[15, 39]   καὶ Γοργίδας καὶ Επαμεινώνδας· οὗτος  γὰρ   οὐ μόνον τῶν ὁμοεθνούντων, ἀλλὰ
[15, 63]   τὴν Αττικὴν ποιῆσαι μηλόβοτον. (Ἀλλὰ  γὰρ   οὐδὲν ἰσχυρότερόν ἐστιν ἀνάγκης καὶ
[15, 91]   ἐγένετο προδότης τῶν πιστευσάντων. Ὑπολαβὼν  γὰρ   παρὰ τοῦ βασιλέως δωρεῶν τε
[15, 44]   Ιφικράτους ἀρετῆς ἱστορούμενα παραθεῖναι. Οὗτος  γὰρ   παραδέδοται στρατηγικήν τε ἀγχίνοιαν ἐσχηκέναι
[15, 86]   τοῖς κινδύνοις ἀνδραγαθίας ἐπεδείξαντο. (Οἱ  γὰρ   πεζομαχεῖν ἄριστα δυνάμενοι κατὰ τοὺς
[15, 2]   καὶ πεζὴν μεγάλην· τὸ μὲν  γὰρ   πεζὸν στράτευμα μυριάδων ἦν τριάκοντα
[15, 35]   ταύτην πρώτην ναυμαχίαν ἐνίκησαν· τὴν  γὰρ   περὶ Κνίδον οὐκ ἰδίᾳ διηγωνίσαντο,
[15, 49]   ῥέοντας ὑπὸ γῆν· τε  γὰρ   περὶ Φένεον ποταμὸς εἰς τὴν
[15, 31]   λειτουργιῶν περιττότερον ἐξειργάσαντο. (Τάς τε  γὰρ   πόλεις καὶ τοὺς καταλεγομένους στρατιώτας
[15, 40]   αἱ κατὰ τὴν Πελοπόννησον. Ὀλιγαρχικοῖς  γὰρ   πολιτεύμασι κεχρημέναι, καὶ ταῖς τῆς
[15, 61]   τὰ κατὰ τὴν ἀρχήν. Τῶν  γὰρ   πρὸ αὐτοῦ δυναστῶν ἐπιεικῶς προσφερομένων
[15, 1]   ἐπεῖδον, οὐκ ἀλόγως. οἱ μὲν  γὰρ   πρὸ αὐτῶν βεβιωκότες πολλοῖς πόνοις
[15, 52]   αἴτιος ἐγένετο τῇ πατρίδι. Εὐθὺς  γὰρ   προαγαγὼν τὴν δύναμιν, καὶ προκαταλαβόμενος
[15, 16]   τῶν Καρχηδονίων διωρθώσατο· οἱ μὲν  γὰρ   προνενικηκότες διὰ τὴν προγεγενημένην εὐημερίαν
[15, 33]   μεγάλῃ συμφορᾷ περιέπεσον. (Τὸ μὲν  γὰρ   πρῶτον ἐν Λεύκτροις ἡττηθέντες πολλοὺς
[15, 88]   πάσας τὰς ἀρετὰς ἠθροισμένας. καὶ  γὰρ   ῥώμῃ σώματος καὶ λόγου δεινότητι,
[15, 54]   ἡγουμένου Αρχιδάμου τοῦ Αγησιλάου. Οἱ  γὰρ   Σπαρτιᾶται θεωροῦντες τὴν ἑτοιμότητα τῶν
[15, 90]   ἔπεισε καὶ Λακεδαιμονίους συμμαχεῖν· οἱ  γὰρ   Σπαρτιᾶται πρὸς Αρταξέρξην ἀλλοτρίως εἶχον
[15, 60]   τοῖς δυναμένοις αὐτῆς ἀμφισβητῆσαι. (Λακεδαιμονίους  γὰρ   συνέβαινε περὶ Λεῦκτρα μεγάλῃ συμφορᾷ
[15, 26]   ἠθροίσθη τοῖς Θηβαίοις. (Ὁπλῖται μὲν  γὰρ   συνῆλθον οὐκ ἐλάττους τῶν μυρίων
[15, 3]   πολλὰ τῶν Περσῶν ἐπλεονέκτει. (Ἐπέβαλε  γὰρ   συντεταγμέναις ναυσὶν ἐπὶ ἀσυντάκτους, καὶ
[15, 44]   τοὐναντίον τὴν μετάθεσιν ἐποιήσατο· ηὔξησε  γὰρ   τὰ μὲν δόρατα ἡμιολίῳ μεγέθει,
[15, 1]   διὰ τὰς ἰδίας ἀβουλίας. (Έν  γὰρ   ταῖς συμφοραῖς αὐτῶν τὸ μῖσος
[15, 3]   συστάσει τὴν νίκην προκατεσκεύασεν· ἀθρόαις  γὰρ   ταῖς τριήρεσιν ἐπιπλεύσας ἐπὶ διεσπαρμένας
[15, 5]   αὐτοῖς παρέσχοντο τῆς ταραχῆς. Ἀπολαβοῦσαι  γὰρ   τὰς αὐτονομίας λόγον ἀπῄτουν παρὰ
[15, 52]   σημεῖα φανῆναι τῷ στρατοπέδῳ. Περὶ  γὰρ   τὰς πύλας ἀπήντησε τοῖς περὶ
[15, 81]   τὴν τῶν Θηβαίων αὔξησιν. Ὲν  γὰρ   τῇ τῶν φυγάδων κατηλύσει, καθ'
[15, 33]   τοὺς Λακεδαιμονίους νενικηκέναι (ἄν) πορθουμένῃ  γὰρ   τῇ χώρᾳ μὴ τετολμηκέναι τοὺς
[15, 72]   ἐνίκησαν Λακεδαιμόνιοι ἐπιφανῶς. Μετὰ  γὰρ   τὴν ἐν Λεύκτροις ἧτταν τοῦτο
[15, 88]   τε καὶ μεγαλοψυχίᾳ. (Κατὰ μὲν  γὰρ   τὴν ἡλικίαν τὴν τούτου γεγόνασιν
[15, 40]   συνεχὲς τῆς ἱστορίας τρεψόμεθα. ~Μετὰ  γὰρ   τὴν συγχωρηθεῖσαν τοῖς δήμοις αὐτονομίαν
[15, 35]   ἀπέσχετο παντελῶς τοῦ διωγμοῦ· ἀναμνησθεὶς  γὰρ   τῆς ἐν Αργινούσαις ναυμαχίας, ἐν
[15, 76]   ἱστορίας συγγραψάμενος ἐσχατόγηρως ὤν· μέμνηται  γὰρ   τῆς Επαμεινώνδου τελευτῆς μετ' ὀλίγον
[15, 83]   τῆς πατρίδος ἐξέφυγον· μὴ προδηλωθείσης  γὰρ   τῆς ἐπιθέσεως ἔλαθεν ἂν
[15, 10]   καὶ μέγιστον γενέσθαι φίλον· κατὰ  γάρ   τινα κυνηγίαν ἐφ' ἅρματος ὀχουμένου
[15, 58]   δῆμος οὐκ ἐφείσατο. (Διὰ  γὰρ   τὸ μέγεθος τῆς συμφορᾶς οἱ
[15, 56]   κατακόψαντες ἀπηνέγκαντο νίκην ἐπιφανεστάτην. Συμβαλόντες  γὰρ   τοῖς ἀρίστοις τῶν Ελλήνων, καὶ
[15, 50]   καταλύσωσιν, ἐπιλαβόμενοι καιροῦ. ἔν τε  γὰρ   τοῖς γυμνασίοις συνεχῶς διατρίβοντες εὔρωστοι
[15, 31]   τοῖς ἐπάνω χρόνοις. Ἔν τε  γὰρ   τοῖς λοιποῖς πολέμοις ἐθαυμάσθη, καὶ
[15, 94]   κατέστησαν τὸν πόλεμον. Ἐν μὲν  γὰρ   τοῖς ὅρκοις ἦν γεγραμμένον ἑκάστους
[15, 40]   ἡγεμονίας προεστηκότας τῶν πατρίδων. (Ἐν  γὰρ   τοῖς τότε χρόνοις ἐπιτακτικῶς ἐκείνων
[15, 7]   Πλάτωνα τὸν φιλόσοφον γενέσθαι. μεταπεμψάμενος  γὰρ   τὸν ἄνδρα τοῦτον τὸ μὲν
[15, 90]   τὰ πρὸς τὸν πόλεμον. (Ὑπὸ  γὰρ   τὸν αὐτὸν καιρὸν ἔδει πρός
[15, 37]   συνετέλεσαν πρᾶξιν ἀξίαν μνήμης· φρουρούντων  γὰρ   τὸν Ορχομενὸν Λακεδαιμονίων πολλοῖς στρατιώταις,
[15, 35]   ἔτυχε παρὰ τοῖς πολίταις. μετὰ  γὰρ   τὸν Πελοποννησιακὸν πόλεμον Αθηναῖοι ταύτην
[15, 64]   τὴν Ελλασίαν παρεγένοντο· εἰς τοῦτον  γὰρ   τὸν τόπον πᾶσι καταντᾶν παρήγγελτο.
[15, 87]   βίου καταστροφὴν ἐποιήσατο. (Πρῶτον μὲν  γὰρ   τὸν ὑπασπιστὴν προσκαλεσάμενος ἐπηρώτησεν, εἰ
[15, 91]   καὶ παράδοξον συνέβη γενέσθαι. Αρταβάζου  γὰρ   τοῦ βασιλέως στρατηγοῦ μετὰ πολλῆς
[15, 42]   τὰς ἀπὸ θαλάττης. (Ἑπτὰ στόμασι  γὰρ   τοῦ Νείλου τὰς εἰς τὸ
[15, 86]   ῥοπὴν ἐλάμβανεν μάχη ἕκαστος  γὰρ   τοῦ παθεῖν τι δεινὸν καταφρονῶν,
[15, 95]   τὸν Αλέξανδρον ἐγένετο. Οὐ μόνον  γὰρ   τοὺς ἀπεσταλμένους ἐν τῷ Πανόρμῳ
[15, 64]   βασιλέως Λεωνίδου φιλοτίμως ἐμιμήσατο. (Διαλέξας  γὰρ   τοὺς νέους, τούτους μὲν ἀπέστειλεν
[15, 37]   συμβαλόντες ἐνίκησαν τοὺς Λακεδαιμονίους. οὐδέποτε  γὰρ   τοῦτο συνέβη γενέσθαι κατὰ τοὺς
[15, 85]   κατὰ τὴν ἱππικὴν ἐμπειρίαις· ἐν  γὰρ   τούτοις ἅπασιν οὐκ ἦν καταδεέστερον
[15, 80]   στρατηγὸν αὐτοῖς ἐξαποστεῖλαι Πελοπίδαν. δεισαν  γὰρ   τοῦτον τὸν ἄνδρα διὰ τὴν
[15, 6]   Διονυσίου, καὶ οὐ διεψεύσθη. (Τοῦ  γὰρ   τυράννου προενεγκαμένου τινὰς στίχους ἔχοντας
[15, 63]   οὐ διεσφάλησαν τῶν ἐλπίδων.  γὰρ   τῶν Αθηναίων δῆμος, μεγαλόψυχος ὢν
[15, 85]   φιλοτιμίαις ἑαυτοὺς ὑπερεβάλοντο. (Οἱ μὲν  γὰρ   τῶν Αθηναίων ἱππεῖς τοῖς τῶν
[15, 77]   νεωτέρων πραγμάτων καινοτομία παράλογος. Οἱ  γὰρ   τῶν Αρκάδων φυγάδες ὁρμηθέντες ἐξ
[15, 55]   πολλοὶ τῶν Πελοποννησίων ἀνῃροῦντο. οὐ  γὰρ   ὑπέμενον ὑπενέγκαι τὸ βάρος τῆς
[15, 23]   καὶ κατὰ θάλατταν. (Θηβαῖοι μὲν  γὰρ   ὑπῆρχον ἔμφρουροι, Κορίνθιοι δὲ καὶ
[15, 50]   αὐτούς, ὡς κοινοὺς πολεμίους· σφόδρα  γὰρ   ὑφεωρῶντο τὴν αὔξησιν αὐτῶν, μήποτε
[15, 41]   τὰ πρὸς τὸν πόλεμον. (Ὁ  γὰρ   Φαρνάβαζος βραδεῖαν τὴν στρατείαν ἐποιεῖτο,
[15, 79]   τὴν πόλιν κατασκάψαι. Ἐκ παλαιῶν  γὰρ   χρόνων οἱ Θηβαῖοι πρὸς τούτους
[15, 60]   τῆς τῶν Ελλήνων ἡγεμονίας· ταύτην  γὰρ   ὥσπερ ἔπαθλον ἀρετῆς προκεῖσθαι τοῖς
[15, 77]   δ' οὐδεὶς αὐτοῖς προσεῖχε, μετεπέμψαντο  παρ'   Αθηναίων συμμαχίαν καὶ μετὰ ταύτης
[15, 75]   Θετταλίαν Βοωτοί, καὶ Πελοπίδαν ἐκομίσαντο  παρ'   Αλεξάνδρου τοῦ Φερῶν τυράννου. (Φλιασίοις
[15, 87]   σώματος ἐμπεσούσης φιλοτιμίας, καὶ πολλῶν  παρ'   ἀμφοτέροις ἀναιρεθέντων, μόγις οἱ Θηβαῖοι
[15, 85]   στρατοπέδων, οἱ μὲν μάντεις σφαγιασάμενοι  παρ'   ἀμφοτέροις ἀπεφαίνοντο τὴν νίκην ὑπὸ
[15, 68]   τόπων. Μεγάλης δὲ φιλοτιμίας γενομένης  παρ'   ἀμφοτέροις, Επαμεινώνδας ἔχων μεθ' ἑαυτοῦ
[15, 86]   φάλαγγα. ~Ἡ μὲν οὖν τῶν  παρ'   ἀμφοτέροις ἱππέων μάχη τοιοῦτον ἔσχε
[15, 55]   δ' αἵ τε σάλπιγγες ἐσήμαινον  παρ'   ἀμφοτέροις τὸ πολεμικὸν καὶ κατὰ
[15, 28]   δὲ πρέσβεις τοὺς ἀξιολογωτάτους τῶν  παρ'   αὐτοῖς ἐξέπεμψαν ἐπὶ τὰς ὑπὸ
[15, 73]   πόλεμον διά τε τὴν γεγενημένην  παρ'   αὐτοῖς λοιμικὴν νόσον καὶ τὴν
[15, 8]   οὐ συντελεῖ, πρεσβείας δὲ προσδέχεται  παρ'   αὐτοῦ καὶ συλλαλεῖ περὶ κοινοπραγίας,
[15, 2]   συμμαχίαν ἐποιήσατο καὶ δύναμιν ἀξιόλογον  παρ'   αὐτοῦ προσελάβετο, παρ' Εκατόμνου δὲ
[15, 67]   τῶν Μακεδόνων βασιλέα, ὅμηρον ἔλαβε  παρ'   αὐτοῦ τὸν ἀδελφὸν Φίλιππον, ὃν
[15, 86]   ἐγκαρτερούντων διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῆς  παρ'   ἑκατέροις ἀνδραγαθίας οὐδεμίαν ῥοπὴν ἐλάμβανεν
[15, 2]   δύναμιν ἀξιόλογον παρ' αὐτοῦ προσελάβετο,  παρ'   Εκατόμνου δὲ τοῦ Καρίας δυνάστου,
[15, 44]   τῶν Περσῶν, μεγάλης τυχοῦσα παρασκευῆς,  παρ'   ἐλπίδας ἄπρακτον ἔσχε τὸ τέλος.
[15, 57]   στάσις καὶ φόνος τοσοῦτος, ὅσος  παρ'   ἑτέροις τῶν Ελλήνων οὐδέποτε γεγονέναι
[15, 81]   πάντων ἀποδοχῆς ἠξιωμένος, ἐχέτω καὶ  παρ'   ἡμῶν τὸν διὰ τῆς ἱστορίας
[15, 1]    ~Παρ'   ὅλην τὴν πραγματείαν εἰωθότες χρῆσθαι
[15, 54]   Βοιωτῶν ἀρετάς. Διόπερ τὰς σπονδὰς  παρ'   οὐδὲν ἡγησάμενοι μετὰ πολλῆς προθυμίας
[15, 10]   ἐπὶ τούτων ἐδίκαζον οἱ δικασταί,  παρ'   ὀφθαλμοὺς ἔχοντες παράδειγμα τῆς ἐν
[15, 52]   ὃς ἀνδράποδ' ἀποδεδρακότα, ἀνακομίζων, καὶ  καθάπερ   ἦν εἰθισμένον, ἀνηγόρευε κηρύττων μήτ'
[15, 43]   μὴ συλληφθῇ καὶ τιμωρίας τύχῃ,  καθάπερ   Κόνων ἔπαθεν Αθηναῖος, ἔκρινε
[15, 84]   οὐ μὴν ἐκράτησε τῆς ἐπιβολῆς,  καίπερ   ἅπαντα τῇ στρατηγίᾳ προνοησάμενος, ἀλλὰ
[15, 8]   δοῦλος δεσπότῃ. (Ὁ δ' Εὐαγόρας,  καίπερ   βαρείας οὔσης τῆς αἱρέσεως, τὰ
[15, 62]   τὴν πόλιν. (Οἱ δὲ Αρκάδες,  καίπερ   νενικηκότες, ὅμως εὐλαβοῦντο τὸ βάρος
[15, 59]   Λακεδαιμονίους εἰς τὴν Αρκαδίαν στρατεῦσαι.  (Διόπερ   Αγησίλαος βασιλεὺς μετὰ δυνάμεως
[15, 19]   ἀπαιτηθέντες οὐχ οἷοι ἦσαν ἀποδιδόναι.  (Διόπερ   Αμύντας ἰδίαν τε δύναμιν συνεστήσατο
[15, 35]   ὁμοίας γενομένης κινδυνεύσῃ παθεῖν παραπλήσια.  Διόπερ   ἀποστὰς τοῦ διώκειν ἀνελέγετο τῶν
[15, 9]   τοῦ πρὸς τὸν Αρταξέρξην πολέμου.  διόπερ   ἄσμενοι συνέθεντο πρὸς τὸν Γλῶ
[15, 94]   τὴν ἐκ τῆς πατρίδος μετάστασιν.  Διόπερ   αὐτῶν ἐπανελθόντων εἰς τὰς προγεγενημένας
[15, 70]   τῶν συμμάχων ὑπ' αὐτῶν ἀνῃροῦντο.  διόπερ   δόξαντες εὐχειρίᾳ καὶ ἀνδρείᾳ διαφέρειν
[15, 40]   καὶ κρίσεις ἐπιβάλλουσαι συκοφαντώδεις κατεδίκαζον.  Διόπερ   εἰς στάσεις ἐμπίπτουσαι φυγὰς καὶ
[15, 50]   τοὺς ὅρκους καὶ τὰς σπονδάς.  διόπερ   ἔκσπονδοι γενηθέντες ὥσπερ καὶ πρότερον,
[15, 45]   φροντίζοντες τῆς κοινῆς συντεθείσης εἰρήνης.  Διόπερ   ἐν Ζακύνθῳ τοῖς ἐπὶ τῆς
[15, 43]   τῆς Αἰγύπτου τὴν ἀπαλλαγὴν ποιήσασθαι.  (Διόπερ   ἐπανιόντων αὐτῶν εἰς τὴν Ασίαν,
[15, 63]   ὀλιγανδρούντων, εἰς πολλὴν ἀμηχανίαν ἔπιπτον.  διόπερ   ἠναγκάζοντο καταφεύγειν ἐπὶ τὴν τῶν
[15, 12]   εἰς τὰς ἀρχαίας κώμας μετοικισθῆναι.  Διόπερ   ἠναγκάσθησαν τὴν μὲν ἰδίαν πατρίδα
[15, 76]   κοινὴν εἰρήνην συνθέσθαι πρὸς ἀλλήλους.  Διόπερ   τε Λακωνικὸσκαὶ Βοιωτικὸς κληθεὶς
[15, 85]   διὰ τὴν ἐν τούτοις ἐμπειρίαν.  διόπερ   οἱ Αθηναῖοι κατατιτρωσκόμενοι μὲν ὑπὸ
[15, 29]   ἔχων τοὺς βασιλεῖς, ἀδίκως ἀπελύθη.  (Διόπερ   οἱ Αθηναῖοι χαλεπῶς φέροντες ἐπὶ
[15, 60]   στάσεις καὶ φόνους ἐμφυλίους τεταπεινῶσθαι.  Διόπερ   οἱ Θετταλοὶ προστησάμενοι τῶν ὅλων
[15, 23]   διὰ τὴν δύναμιν τῆς ἡγεμονίας.  (Διόπερ   οἱ μέγιστοι τῶν τότε δυναστῶν,
[15, 51]   ῥᾳδίως ὑπὸ τῶν Σπαρτιατῶν καταπολεμηθήσεσθαι.  (Διόπερ   οἱ μὲν εὐνοϊκῶς ἔχοντες τῶν
[15, 36]   δὲ δι' ἀνδρείαν καὶ στρατηγίαν.  διόπερ   οὐ μόνον παρὰ τοῖς πολίταις,
[15, 43]   κατ' ἰδίαν κατάσχῃ τὴν Αἴγυπτον.  Διόπερ   οὐ συγχωροῦντος τοῦ Φαρναβάζου,
[15, 42]   τὰς δὲ πλωτὰς χώμασιν ἐνέφραττεν.  Διόπερ   οὐκ ἦν ῥᾳδίως οὔτε ταῖς
[15, 27]   ὄντες ὀλίγοι, παραχωρῆσαι τῆς ἀκροπόλεως.  Διόπερ   οὗτοι μὲν ὑπόσπονδοι καθ' ὁμολογίαν
[15, 28]   καὶ βαρέως ἦρχον τῶν ὑποτεταγμένων·  διόπερ   πολλοὶ τῶν ὑπ' αὐτοὺς τεταγμένων
[15, 38]   ἑτοιμοτέρους ἔσεσθαι πρὸς τὰς ξενολογίας.  διόπερ   πρέσβεις ἐξέπεμψεν εἰς τὴν Ελλάδα
[15, 54]   δεδιέναι τὰς τῶν Βοιωτῶν ἀρετάς.  Διόπερ   τὰς σπονδὰς παρ' οὐδὲν ἡγησάμενοι
[15, 38]   κατὰ θάλατταν ἀρχῆς ἄξιοι κρινόμενοι.  διόπερ   τὴν ἐκ τρίτου προσώπου ἀναφερομένην
[15, 53]   μεταθεῖναι τὰς τοῦ πλήθους εὐλαβείας.  Διόπερ   τινῶν προσφάτως παραγεγονότων ἐκ Θηβῶν
[15, 20]   παραφανέντος οἰκείου τῆς ἡγεμονίας ἀντιποιήσηται·  (Διόπερ   τοῖς ἡγεμόσιν οἱ Σπαρτιᾶται παρήγγελλον
[15, 57]   τῶν Ελλήνων ἡγεμονίας ὀρεγομένους, μετέγνωσαν.  διόπερ   τοὺς μὲν Ορχομενίους εἰς τὴν
[15, 20]   παλαιὸν ἀξίωμα καὶ τὸ σύνολον  ὥσπερ   ἀκρόπολίν τινα τῆς Βοιωτίας οὖσαν,
[15, 32]   μένειν. (Ὧν ποιησάντων τὸ προσταχθὲν  ὥσπερ   ἀφ' ἑνὸς παρακελεύσματος, Αγησίλαος
[15, 5]   ταῖς αἱρέσεσιν ὄντες, τὴν εἰρήνην  ὥσπερ   βαρὺ φορτίον οὐχ ὑπέμενον, τὴν
[15, 60]   τῶν Ελλήνων ἡγεμονίας· ταύτην γὰρ  ὥσπερ   ἔπαθλον ἀρετῆς προκεῖσθαι τοῖς δυναμένοις
[15, 49]   Ποσειδῶνος, καὶ τὴν χώραν ταύτην  ὥσπερ   ἱερὰν τοῦ Ποσειδῶνος νομίζεσθαι, καὶ
[15, 50]   τὰς σπονδάς. διόπερ ἔκσπονδοι γενηθέντες  ὥσπερ   καὶ πρότερον, συνεῖχον τὴν Βοιωτίαν
[15, 63]   οὐ κατεπλάγησαν, τοῖς δὲ Λακεδαιμονίοις  ὑπὲρ   ἀνδραποδισμοῦ κινδυνεύουσιν ἐψηφίσαντο βοηθεῖν πανδημεί.
[15, 38]   τοῦ δημαγωγοῦ τὸν λόγον διαθεμένου,  ὑπὲρ   δὲ τῶν Θηβαίων Επαμεινώνδου διαθεμένου
[15, 19]   παρὰ τῶν συμμάχων τοὺς ἅπαντας  ὑπὲρ   μυρίους· παραδόντες δὲ τὴν δύναμιν
[15, 86]   λαμπρὸν ἐφιέμενος, εὐγενῶς ἀνεδέχετο τὸν  ὑπὲρ   τῆς δόξης θάνατον. (Ἰσχυρᾶς δὲ
[15, 33]   ἐπὶ Θηβαίους, καὶ συναναγκάσαντες αὐτοὺς  ὑπὲρ   τῆς ἐλευθερίας ἀγωνίσασθαι, μεγάλῃ συμφορᾷ
[15, 87]   ἠμύνετο τοὺς ἐπιφερομένους. ἡρωικῶς δ'  ὑπὲρ   τῆς νίκης ἀγωνισάμενος καιρίαν ἔλαβε
[15, 14]   διέβησαν εἰς τὴν Φάρον, ὄντες  ὑπὲρ   τοὺς μυρίους, καὶ τοὺς Ελληνας
[15, 72]   ἐγένετο· ἔπεσον γὰρ Αρκάδων μὲν  ὑπὲρ   τοὺς μυρίους, Λακεδαιμονίων δ' οὐδείς.
[15, 40]   τῶν φυγάδων ἀνῃρέθησαν τῶν Φλιασίων  ὑπὲρ   τοὺς τριακοσίους. ὕστερον δὲ προδόντων
[15, 84]   δὲ πάντες ἠθροίσθησαν πεζοὶ μὲν  ὑπὲρ   τοὺς τρισμυρίους, ἱππεῖς δ' οὐκ
[15, 52]   τῶν καλῶν λογισμὸν καὶ τὴν  ὑπὲρ   τῶν δικαίων μνήμην αἱρετωτέραν εἶναι
[15, 10]   κακῶς κρίνειν ζῶντες ἐξεδάρησαν, καὶ  ὑπὲρ   τῶν δικαστικῶν δίφρων περιταθέντων τῶν
[15, 52]   προῆγε τὸ στρατόπεδον, ἡγούμενος τὸν  ὑπὲρ   τῶν καλῶν λογισμὸν καὶ τὴν
[15, 53]   τῇ γνώμῃ. μὲν οὖν  ὑπὲρ   τῶν ὅλων ἀγὼν τοῦτον τὸν
[15, 65]   ἐθάρρουν καὶ παρεσκευάζοντο πρὸς τὸν  ὑπὲρ   τῶν ὅλων ἀγῶνα. ~Επαμεινώνδας δὲ
[15, 85]   δὲ προθύμως συγκαταβάντων εἰς τὸν  ὑπὲρ   τῶν ὅλων ἀγῶνα, καὶ διαταχθέντων
[15, 64]   καλουμένην χώραν, ἣν παρεφύλαττεν Ισχόλας,  ἀνὴρ   ἀνδρείᾳ καὶ συνέσει διαφέρων, μετὰ
[15, 72]   τῆς αἰτίας, πῶς τοιοῦτος  ἀνὴρ   ἰδιώτης ὢν ἐστρατεύετο μετὰ τῶν
[15, 31]   κινδύνους κατέστησεν. (Ἦν γὰρ  ἀνὴρ   οὗτος δραστικὸς καὶ μετὰ συνέσεως
[15, 41]   μισθοφόρων, ὄντων δισμυρίων. δ'  ἀνὴρ   οὗτος μετάπεμπτος ἐπὶ τὴν στρατηγίαν
[15, 79]   ἐποίησεν. (Εἰ μὲν οὖν  ἀνὴρ   οὗτος πλείω χρόνον ἐπέζησεν, ὡμολογημένως
[15, 76]   ἄξιοι μνήμης Ισοκράτης τε  ῥήτωρ   καὶ οἱ τούτου γενόμενοι μαθηταὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005