HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


κ  =  5 formes différentes pour 140 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Chap.
[15, 70]   τὸν τρόπον ἀπετρίψατο τοὺς πολεμίους.  ~Ἐκ   δὲ τῆς Σικελίας Κελτοὶ καὶ
[15, 26]   διελόμενοι τὰ πλήθη τὰς προσβολὰς  ἐκ   διαδοχῆς ἐποιοῦντο, προσκαρτεροῦντες τοῖς κινδύνοις
[15, 53]   εὐλαβείας. Διόπερ τινῶν προσφάτως παραγεγονότων  ἐκ   Θηβῶν ἔπεισεν εἰπεῖν, ὅτι τὰ
[15, 46]   ~Ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις τῶν  ἐκ   Κορκύρας τινὲς φίλοι Λακεδαιμονίων ἐπαναστάντες
[15, 54]   Λεανδρίας Σπαρτιάτης, πεφευγὼς μὲν  ἐκ   Λακεδαίμονος, τότε δὲ συστρατεύων Θηβαίοις.
[15, 61]   καταλῦσαι τὴν δυναστείαν. Ἀπελθόντες δ'  ἐκ   Λαρίσσης εἰς Μακεδονίαν ἔπεισαν Αλέξανδρον
[15, 61]   βασιλεύς, ἔχων μεθ' ἑαυτοῦ τοὺς  ἐκ   Λαρίσσης φυγάδας, φθάσας τοὺς πολεμίους
[15, 39]   διὰ τὴν ἀγχίνοιαν καὶ τὴν  ἐκ   παιδείας αὐτῷ περιγεγενημένην ἀρετήν. ἀλλὰ
[15, 85]   Θετταλίαν τόπων ἀπεσταλμένους. (Οὗτοι περιττότερον  ἐκ   παίδων ζηλοῦντες τὴν ἐν τούτοις
[15, 79]   ἐξανδραποδίσασθαι καὶ τὴν πόλιν κατασκάψαι.  Ἐκ   παλαιῶν γὰρ χρόνων οἱ Θηβαῖοι
[15, 77]   χωρίον ὀχυρόν, προσηγόρευται Λασίων.  (Ἐκ   πολλῶν δὲ χρόνων περὶ τῆς
[15, 49]   ἀσεβούσας πόλεις λυμήνασθαι. (Τοῦ δ'  ἐκ   Ποσειδῶνος γεγονέναι τὴν μῆνιν ταῖς
[15, 1]   ἀμύνασθαι τοὺς προηδικηκότας, καὶ τοῖς  ἐκ   προγόνων ἀνικήτοις γεγονόσι τοσαύτη καταφρόνησις
[15, 40]   τὴν καλουμένην Ηραίαν, χωρίον ὀχυρόν.  Ἐκ   ταύτης δ' ὁρμηθέντες παρεισέπεσον εἰς
[15, 4]   πόλιν ἀμφοτέρας τὰς δυνάμεις ἤθροισαν.  Ἐκ   ταύτης δ' ὁρμώμενοι πολιορκίαν συνεστήσαντο
[15, 13]   τὴν πόλιν τὴν ὀνομαζομένην Λίσσον.  (Ἐκ   ταύτης οὖν ὁρμώμενος Διονύσιος σχολὴν
[15, 3]   πλῆθος ἱκανὸν βασιλεὺς Ακορις  ἐκ   τῆς Αἰγύπτου παρεκόμισε, καὶ χρήματα
[15, 43]   αὐτοῖς αἰεὶ τῆς περιστάσεως, ἔγνωσαν  ἐκ   τῆς Αἰγύπτου τὴν ἀπαλλαγὴν ποιήσασθαι.
[15, 30]   ἐπεχείρει λόγοις τὸν τύραννον ἐκχωρεῖν  ἐκ   τῆς ἀκροπόλεως· ὡς δ' οὐ
[15, 36]   ὑπερόριον χώραν, καὶ τὰς τροφὰς  ἐκ   τῆς ἀλλοτρίας γῆς ἐπορίζοντο. (Ὄντες
[15, 40]   δὲ συναρπάζεσθαι, καὶ φοβούμενοι τὴν  ἐκ   τῆς ἁλώσεως αἰκίαν, ἀλλήλους ἀπέκτειναν.
[15, 82]   Τεγεάταις. (Οἱ δὲ Μαντινεῖς τὴν  ἐκ   τῆς Βοιωτίας δύναμιν καὶ τὴν
[15, 54]   Κλεόμβροτος ἀνέξευξε μετὰ τῆς δυνάμεως  ἐκ   τῆς Βοιωτίας, καὶ ἀπήντησεν αὐτῷ
[15, 19]   Ολυνθίων τὰς προσόδους ἐλάμβανε τὰς  ἐκ   τῆς δοθείσης χώρας, μετὰ δὲ
[15, 5]   αὐτῆς τὴν αὔξησιν τὴν γινομένην  ἐκ   τῆς εἰρήνης, καὶ τὰ φρονήματα
[15, 25]   Θηβαῖοι μεγάλην δύναμιν προσδοκῶντες ἥξειν  ἐκ   τῆς Ελλάδος Λακεδαιμονίοις, ἐξέπεμψαν πρεσβευτὰς
[15, 92]   πολυτελῶς κεκοσμημένας, μισθοφόρους δ' ἐπιλέκτους  ἐκ   τῆς Ελλάδος μυρίους, χωρὶς δὲ
[15, 18]   ἐν τῇ Λεύκῃ· ὁρμηθῆναι δὲ  ἐκ   τῆς ἰδίας πόλεως ἅμ' ἡλίῳ
[15, 32]   στρατιώτας ἐφ' ἡμέρας τινὰς ἀνελάμβανεν  ἐκ   τῆς κακοπαθείας. Αθηναῖοι δὲ πυθόμενοι
[15, 3]   παντὶ στόλῳ καὶ σίτου πλῆθος  ἐκ   τῆς Κιλικίας παρακομίσαντες, πολλὴν παρεῖχον
[15, 86]   περὶ αὐτὸν συστήματος καταπλαγέντες ἀνεχώρουν  ἐκ   τῆς μάχης· ἐπικειμένων δὲ τῶν
[15, 53]   Λεῦκτρα κατεστρατοπέδευσε καὶ τοὺς στρατιώτας  ἐκ   τῆς ὁδοιπορίας ἀνελάμβανεν. Οἱ δὲ
[15, 24]   Ιταλίαν τοῖς μὲν Ιππωνιάταις ἐκπεπτωκόσιν  ἐκ   τῆς πατρίδος ἀποκατέστησαν τὴν πόλιν,
[15, 94]   μετῳκισμέναι καὶ δυσχερῶς φέρουσαι τὴν  ἐκ   τῆς πατρίδος μετάστασιν. Διόπερ αὐτῶν
[15, 21]   πολίταις. (Ἀναζεύξας οὖν μετὰ δυνάμεως  ἐκ   τῆς Πελοποννήσου καὶ καταντήσας πλησίον
[15, 74]   γε τῇ πανουργίᾳ κατασοφίσασθαι τὴν  ἐκ   τῆς πεπρωμένης ἀνάγκην, ἀλλὰ ποιητὴς
[15, 62]   Προαγαγόντων δὲ τὴν δύναμιν Λακεδαιμονίων  ἐκ   τῆς πόλεως ἐγένετο μάχη καρτερά,
[15, 34]   προετέρουν, μετὰ δὲ ταῦτα τῶν  ἐκ   τῆς πόλεως Θηβαίων ἐκχυθέντων πανδημεί,
[15, 26]   τὴν δύναμιν ἅμ' ἡμέρᾳ προήγαγεν  ἐκ   τῆς πόλεως, καὶ δρομαῖος ἠπείγετο,
[15, 69]   Χαβρίας ἀναλαβὼν τοὺς Αθηναίους προῆγεν  ἐκ   τῆς πόλεως, καὶ καταλαβόμενος τοὺς
[15, 46]   αὐτοὺς τὰ ἔπιπλα λαβόντας ἀπελθεῖν  ἐκ   τῆς πόλεως καὶ μηκέτι τῆς
[15, 40]   ἀθροισάντων, ἐγένετο μάχη πρὸς τοὺς  ἐκ   τῆς πόλεως, καὶ νικησάντων τῶν
[15, 33]   φρουρὰν ἐν ταῖς Θεσπιαῖς, ἐκχυθεὶς  ἐκ   τῆς πόλεως καὶ προπετῶς τοῖς
[15, 65]   ἀλλὰ τοῖς θυμοῖς προπίπτοντες ἐξεπήδων  ἐκ   τῆς πόλεως· κωλυόμενοι δ' ὑπὸ
[15, 69]   τεθαρρηκότως ὑποστὰς τοὺς μὲν ἐξέβαλεν  ἐκ   τῆς πόλεως, πολλοὺς δὲ τῶν
[15, 69]   τόπων ὑπερδεξίων ἀγωνιζόμενοι, καὶ πολλῶν  ἐκ   τῆς πόλεως χορηγουμένων, οὓς μὲν
[15, 92]   αὐτὸς δὲ ἀποστάτης γενόμενος ταῖς  ἐκ   τῆς προδοσίας δωρεαῖς διελύσατο τὰ
[15, 4]   νυκτὸς ἔλαθε τοὺς πολεμίους ἐκπλεύσας  ἐκ   τῆς Σαλαμῖνος. Κομισθεὶς δ' εἰς
[15, 63]   καταστρατοπεδευόντων, καὶ αὐτοὶ πανδημεὶ τὴν  ἐκ   τῆς Σπάρτης ἔξοδον ποιησάμενοι προῆγον
[15, 56]   πρῶτον τῇ βίᾳ βραχὺ προέωσαν  ἐκ   τῆς τάξεως τοὺς πολεμίους, οἱ
[15, 36]   καὶ τοὺς μὲν βαρβάρους ἐξήλασεν  ἐκ   τῆς χώρας, ἐν δὲ τῇ
[15, 40]   ἑξακοσίων, τοὺς δὲ λοιποὺς ἐκβαλόντες  ἐκ   τῆς χώρας ἠνάγκασαν φυγεῖν εἰς
[15, 69]   οἱ δὲ περὶ τὸν Χαβρίαν  ἐκ   τόπων ὑπερδεξίων ἀγωνιζόμενοι, καὶ πολλῶν
[15, 25]   τὴν ταχίστην παρακαλέσοντας, αὐτοὶ δ'  ἐκ   τόπων ὑπερδεξίων ἀμυνόμενοι τοὺς πολιορκοῦντας
[15, 32]   δὲ αὐτοὺς τῶν Θηβαίων ῥᾳδίως  ἐκ   τόπων ὑπερδεξίων, ἐπήγαγε πᾶσαν ἐπ'
[15, 58]   ἐκ τῶν βασάνων τιμωρίαν ἑαυτοὺς  ἐκ   τοῦ ζῆν μετέστησαν, ἑνὸς δ'
[15, 87]   ἰατρῶν ἀποφηναμένων, ὅτι πάντως, ὅταν  ἐκ   τοῦ θώρακος ἐξαιρεθῇ τὸ δόρυ,
[15, 34]   (Τοῦ δ' Αγησιλάου προσμαχομένου συγκατέβησαν  ἐκ   τοῦ κατ' ὀλίγον πρὸς τὸν
[15, 55]   κατὰ τὴν ἔφοδον τῶν πολεμίων  ἐκ   τοῦ κατ' ὀλίγον ὑποχωρεῖν. Διὸ
[15, 43]   Αθηναῖος, ἔκρινε λάθρᾳ φεύγειν  ἐκ   τοῦ στρατοπέδου· διὸ καὶ παρασκευασάμενος
[15, 87]   τὰ δὲ διεκρούετο, τινὰ δὲ  ἐκ   τοῦ σώματος ἐξαιρῶν τούτοις ἠμύνετο
[15, 45]   παρὰ θάλατταν, προσηγόρευον Αρκαδίαν.  Ἐκ   τούτου δ' ὁρμώμενοι, καὶ βοηθὸν
[15, 38]   ἀρχῆς ἄξιοι κρινόμενοι. διόπερ τὴν  ἐκ   τρίτου προσώπου ἀναφερομένην ἡγεμονίαν χαλεπῶς
[15, 26]   τοῖς Θηβαίοις. ὁμοίως δὲ καὶ  ἐκ   τῶν ἄλλων πόλεων τῶν κατὰ
[15, 64]   φυγάδες. (Ή δὲ τρίτη μερίς,  ἐκ   τῶν Αρκάδων συνεστηκυῖα καὶ στρατιώτας
[15, 58]   οἱ μὲν ἄλλοι φοβηθέντες τὴν  ἐκ   τῶν βασάνων τιμωρίαν ἑαυτοὺς ἐκ
[15, 90]   δυνάμεις ἤθροισεν. Πολλοὺς δὲ ξενολογήσας  ἐκ   τῶν Ελληνίδων πόλεων ἔπεισε καὶ
[15, 52]   τοὺς εὐθέτους, προῆγε τὴν δύναμιν  ἐκ   τῶν Θηβῶν, ἔχων τοὺς σύμπαντας
[15, 20]   τὴν δὲ φρουρὰν οὐκ ἐξῆγον  ἐκ   τῶν Θηβῶν· (Οἱ μὲν οὖν
[15, 10]   λέοντας ἀποκτεῖναι, τὸν δὲ βασιλέα  ἐκ   τῶν κινδύνων ἐξελέσθαι. (Ἔν τε
[15, 95]   ἀπεσταλμένους ἐν τῷ Πανόρμῳ διέσωσεν  ἐκ   τῶν μεγίστων κινδύνων, ἀλλὰ καὶ
[15, 42]   ἰσχυρᾶς καὶ τοῖς Πέρσαις πολλῶν  ἐκ   τῶν νεῶν προσγεγενημένων, κυκλωθέντες οἱ
[15, 48]   ἐπιλαβούσης δ' ἡμέρας τινὲς ἐξεπήδων  ἐκ   τῶν οἰκιῶν, καὶ δόξαντες ἐκπεφευγέναι
[15, 24]   μὲν μετὰ τῶν ὅπλων ἐξεπήδων  ἐκ   τῶν οἰκιῶν, ὡς πολεμίων εἰσπεπτωκότων
[15, 12]   τὴν Μαντίνειαν ποταμοῦ μεγάλην αὔξησιν  ἐκ   τῶν ὄμβρων λαβόντος, οἱ Λακεδαιμόνιοι
[15, 85]   τριπλασίους σφενδονήτας καὶ ἀκοντιστὰς τοὺς  ἐκ   τῶν περὶ τὴν Θετταλίαν τόπων
[15, 94]   αἰτίαν γενομένης διαφορᾶς, οἱ μὲν  ἐκ   τῶν πολισμάτων ἠξίουν αὐτοῖς βοηθεῖν
[15, 65]   Βοιωτῶν φυγάδων διακοσίους, ἔτι δ'  ἐκ   τῶν σύνεγγυς πόλεων οὐκ ὀλίγους
[15, 58]   τὸν δῆμον. (Βασανισθέντων δέ τινων  ἐκ   τῶν συνεργεῖν δοκούντων, οἱ μὲν
[15, 32]   ἄνδρας ἀγαθοὺς γίνεσθαι πρὸς τὸν  ἐκ   χειρὸς κίνδυνον οὐκ ἔκρινε, πεῖραν
[15, 78]   θάλατταν ἡγεμονίας. Διελθὼν δὲ λόγον  ἐκ   χρόνου πεφροντισμένον ἐδείκνυε τὴν ἐπιβολὴν
[15, 19]   ἐπὶ Θρᾴκης τόπων, κατέλεξαν στρατιώτας  ἔκ   τε τῶν πολιτῶν καὶ παρὰ
[15, 11]   καταγνοὺς ὡς ψευδῆ κατηγορίαν πεπλακότος  ἔκ   τε τῶν φίλων ἐξέκρινε καὶ
[15, 7]   ἀξίαν τῆς φιλοσοφίας· ὕστερον δ'  ἔκ   τινων λόγων προσκόψας αὐτῷ παντελῶς
[15, 1]   ὑπερηφάνους ἐνιστάμενοι πρὸς τοὺς Ελληνας,  οὐκ   ἀλόγως ἀπέβαλον τὴν ἀρχὴν διὰ
[15, 1]   τὴν ἑαυτῶν ἀβουλίαν καταλυθεῖσαν ἐπεῖδον,  οὐκ   ἀλόγως. οἱ μὲν γὰρ πρὸ
[15, 78]   καὶ τὴν ὀλυμπιάδα ταύτην ὕστερον  οὐκ   ἀνέγραψαν Ηλεῖοι διὰ τὸ δοκεῖν
[15, 33]   δὲ διὰ τῶν ἀποτελεσμάτων ἔδοξεν  οὐκ   ἀνθρωπίνην ἀπόφασιν, ἀλλὰ θεῖόν τινα
[15, 66]   ἀποδοχῆς ἔτυχε παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις.  (Οὐκ   ἀνοίκειον δ' εἶναι νομίζω, πολλάκις
[15, 44]   τὸν Ιφικράτην ἐπὶ τὸ ναυτικόν.  ~Οὐκ   ἀνοίκειον δ' ἐστὶ τὰ περὶ
[15, 74]   υἱὸς Διονύσιος ἐτυράννευσεν ἔτη δώδεκα.  ~Οὐκ   ἀνοίκειον δ' ἐστὶ τῆς ὑποκειμένης
[15, 76]   παραλαβόντες ἐν παρακαταθήκῃ τὴν πόλιν  οὐκ   ἀπέδωκαν. (Ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις
[15, 92]   δημοσίᾳ μὲν ὑπὸ τῆς πατρίδος  οὐκ   ἀπεσταλμένῳ, ἰδίᾳ δὲ ὑπὸ τοῦ
[15, 83]   (Πολλὰ δὲ παθὼν καὶ δράσας  οὐκ   ἀπέστη τῆς φιλοτιμίας, ἕως τὸ
[15, 7]   τῆς εἰς τὰ ποιήματα σπουδῆς  οὐκ   ἀφιστάμενος εἰς μὲν τὴν Ολυμπιακὴν
[15, 69]   χώραν ἐδῄωσε, τῶν δὲ πόλεων  οὐκ   ἐδυνήθη κρατῆσαι διὰ τὸ φρουρὰς
[15, 35]   τοὺς τετελευτηκότας κατὰ τὴν ναυμαχίαν  οὐκ   ἔθαψαν, εὐλαβήθη μήποτε τῆς περιστάσεως
[15, 48]   τὰς αἰτίας τῶν τοιούτων παθῶν  οὐκ   εἰς τὸ θεῖον ἀναφέρειν, ἀλλ'
[15, 65]   θεωροῦντες δῃουμένην ὑπὸ τῶν πολεμίων  οὐκ   ἐκαρτέρουν, ἀλλὰ τοῖς θυμοῖς προπίπτοντες
[15, 32]   πρὸς τὸν ἐκ χειρὸς κίνδυνον  οὐκ   ἔκρινε, πεῖραν δὲ λαβὼν ὅτι
[15, 14]   ἐσύλησε τὸ ἱερὸν καὶ συνήθροισεν  οὐκ   ἔλαττον ταλάντων χιλίων. Τῶν δὲ
[15, 15]   τῶν μυρίων ἀνεῖλε τῶν βαρβάρων,  οὐκ   ἐλάττους δὲ τῶν πεντακισχιλίων ἐζώγρησε·
[15, 68]   εἰς Κόρινθον συνήχθησαν οἱ σύμπαντες  οὐκ   ἐλάττους δισμυρίων. (Ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς
[15, 26]   Θηβαίοις. (Ὁπλῖται μὲν γὰρ συνῆλθον  οὐκ   ἐλάττους τῶν μυρίων καὶ δισχιλίων,
[15, 56]   ἐν τῇ μάχῃ τῶν Λακεδαιμονίων  οὐκ   ἐλάττους τῶν τετρακισχιλίων, τῶν δὲ
[15, 84]   ὑπὲρ τοὺς τρισμυρίους, ἱππεῖς δ'  οὐκ   ἐλάττους τῶν τρισχιλίων. ~Ἀμφοτέρων δὲ
[15, 25]   Λακεδαιμόνιοι, μετὰ τῶν συμμάχων ὄντες  οὐκ   ἐλάττους τῶν χιλίων καὶ πεντακοσίων,
[15, 14]   Ἀποδόμενος δὲ τὰ λάφυρα συνήγαγεν  οὐκ   ἐλάττω ταλάντων πεντακοσίων. Εὐπορήσας δὲ
[15, 58]   ἐπιφανεστάτων κατηγόρησεν, δὲ δῆμος  οὐκ   ἐλέγξας ἀκριβῶς ἅπαντας τοὺς διαβληθέντας
[15, 86]   διαθέσεις τραυμάτων ἀπεργαζόμενοι τοῖς θυμοῖς  οὐκ   ἔληγον· ἐπὶ πολὺν δὲ χρόνον
[15, 54]   αἱ δὲ ὑβρισθεῖσαι τὴν συμφορὰν  οὐκ   ἐνέγκασαι, τῇ πατρίδι τῇ πεμψάσῃ
[15, 20]   ἐζημίωσαν χρήμασι, τὴν δὲ φρουρὰν  οὐκ   ἐξῆγον ἐκ τῶν Θηβῶν· (Οἱ
[15, 85]   Θηβαίων ἱππεῖς τοὺς μὲν φεύγοντας  οὐκ   ἐπεδίωξαν, ἐπὶ δὲ τὴν φάλαγγα
[15, 10]   τῆς πρὸς Λακεδαιμονίους ἀπελογεῖτο, λέγων  οὐκ   ἐπὶ τῷ ἰδίῳ συμφέροντι, ἀλλ'
[15, 85]   μὲν γὰρ κατὰ τὴν ἀποχώρησιν  οὐκ   ἐτάραξαν τὴν ἰδίαν φάλαγγα, ἅμα
[15, 34]   τὴν δύναμιν ἐν τοῖς πεδίοις  οὐκ   ἐτόλμων παρατάξασθαι. (Τοῦ δ' Αγησιλάου
[15, 73]   ἀξιολόγους, καὶ τοὺς Καρχηδονίους ὁρῶν  οὐκ   εὖ διακειμένους πρὸς τὸν πόλεμον
[15, 58]   τῶν δημαγωγῶν αὐτῶν δῆμος  οὐκ   ἐφείσατο. (Διὰ γὰρ τὸ μέγεθος
[15, 91]   δὲ λοιποὶ τὴν ἡσυχίαν ἦγον,  οὐκ   ἔχοντες ὅποι τράπωνται, καὶ τέλος
[15, 73]   Λιβύων, ἔγνω στρατεύειν ἐπ' αὐτούς.  Οὐκ   ἔχων δὲ πρόφασιν ἀξιόλογον τῆς
[15, 29]   Ελλήνων ὑπακούοντας πρὸς τὴν στρατείαν.  (Οὐκ   ἔχων δὲ στρατηγὸν ἀξιόχρεων, μετεπέμψατο
[15, 91]   ἀπορίᾳ καθειστήκει· τῆς δ' ἀπορίας  οὐκ   ἐώσης βουλεύσασθαι, πρὸς ἀλκὴν ἐτρέπετο,
[15, 55]   δ' οὗτος πάντα κίνδυνον ὑπομένων  οὐκ   ἠδύνατο βιάσασθαι τοὺς ἀνθεστηκότας, ἡρωικῶς
[15, 85]   ἐμπειρίαις· ἐν γὰρ τούτοις ἅπασιν  οὐκ   ἦν καταδεέστερον τὸ τῶν Αθηναίων
[15, 42]   δὲ πλωτὰς χώμασιν ἐνέφραττεν. Διόπερ  οὐκ   ἦν ῥᾳδίως οὔτε ταῖς ναυσὶν
[15, 35]   ἐνίκησαν· τὴν γὰρ περὶ Κνίδον  οὐκ   ἰδίᾳ διηγωνίσαντο, τῷ δὲ βασιλικῷ
[15, 56]   ἐγκρατεῖς ἐγένοντο, τῆς δὲ νίκης  οὐκ   ἴσχυσαν ἐφικέσθαι. (Καὶ τῶν γὰρ
[15, 82]   ἀναλαβόντων εἰς τοὺς ἰδίους βίους  οὐκ   ὀλίγα τῶν ἀναθημάτων ἔσπευδον οἱ
[15, 34]   ἀγωνισάμενος πολλὰς μὲν τριήρεις διέφθειρεν,  οὐκ   ὀλίγας δ' αἰχμαλώτους ἔλαβεν. ~Γενόμενος
[15, 3]   πρῶτον μὲν λῃστρικὰς ἔχων ναῦς  οὐκ   ὀλίγας ἐφήδρευσε ταῖς κομιζομέναις τῶν
[15, 42]   οἱ Αἰγύπτιοι, πολλοὶ μὲν ἀπέθανον,  οὐκ   ὀλίγοι δ' ἐζωγρήθησαν· οἱ δὲ
[15, 40]   τοῦ δήμου, πολλοὶ μὲν ἀνῃρέθησαν,  οὐκ   ὀλίγοι δ' ἐξέπεσον. Ὁμοίως δὲ
[15, 63]   ἐν τῇ περὶ Λεῦκτρα συμφορᾷ,  οὐκ   ὀλίγους δ' ἐν ταῖς ἄλλαις
[15, 7]   μὲν ἐπὶ ψευδέσιν αἰτίαις ἀνελεῖν,  οὐκ   ὀλίγους δὲ καὶ ἐφυγάδευσεν· ἐν
[15, 40]   θεάτρῳ καθημένοις, καὶ πολλοὺς ἀποσφάξαντες,  οὐκ   ὀλίγους δὲ καὶ συναπονοήσασθαι πείσαντες,
[15, 25]   τοὺς πολιορκοῦντας πολλοὺς μὲν ἀνῄρουν,  οὐκ   ὀλίγους δὲ κατετραυμάτιζον. (Οἱ δὲ
[15, 2]   τῶν Αράβων βασιλεὺς στρατιώτας  οὐκ   ὀλίγους καὶ ἄλλοι τινὲς οἱ
[15, 65]   δ' ἐκ τῶν σύνεγγυς πόλεων  οὐκ   ὀλίγους μεταπεμψάμενοι, κατεσκεύαζον δύναμιν ἀντίπαλον
[15, 47]   Μνάσιππον ἀνεῖλε καὶ τῶν ἄλλων  οὐκ   ὀλίγους· τέλος δὲ τοὺς πολιορκοῦντας
[15, 41]   τῶν Περσῶν στρατηγοί, τῶν ὅλων  οὐκ   ὄντες αὐτοκράτορες, περὶ πάντων ἀναφέρουσι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005