HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


ι  =  736 formes différentes pour 3128 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Chap.
[15, 53]   ὑπερδεξίοις συστήσονται τὴν μάχην, ἔτυχον  αἱ   γνῶμαι τῶν ἡγεμόνων ἴσαι γενόμεναι.
[15, 85]   μὲν σάλπιγγες τὸ πολεμικὸν ἐσήμαινον,  αἱ   δὲ δυνάμεις ἠλάλαξαν καὶ τῷ
[15, 86]   μάχη τοιοῦτον ἔσχε τὸ τέλος·  αἱ   δὲ πεζαὶ δυνάμεις ὡς συνῆλθον
[15, 54]   ὁμοίως κόρας πρέσβεις Λακεδαιμονίων ἐβιάσαντο·  αἱ   δὲ ὑβρισθεῖσαι τὴν συμφορὰν οὐκ
[15, 55]   κατὰ τὴν πρώτην ὁρμὴν συνηλάλαξαν  αἱ   δυνάμεις, οἱ μὲν Λακεδαιμόνιοι τοῖς
[15, 72]   δ' οὐδείς. προεῖπον δ' αὐτοῖς  αἱ   Δωδωνίδες ἱέρειαι, διότι πόλεμος οὗτος
[15, 30]   πρῶται δὲ καὶ προθυμότατα συνεμάχησαν  αἱ   κατὰ τὴν Εὔβοιαν οἰκοῦσαι χωρὶς
[15, 40]   μεγάλας καὶ στάσεις, μάλιστα δὲ  αἱ   κατὰ τὴν Πελοπόννησον. Ὀλιγαρχικοῖς γὰρ
[15, 32]   τῶν μυρίων ὀκτακισχιλίων, ὧν ἦσαν  αἱ   Λακεδαιμονίων πέντε μόραι· τὴν δὲ
[15, 18]   ὀνομάσαντες προφθάσειαν. Τούτων δὲ πραχθέντων  αἱ   μὲν κατὰ τὴν Ασίαν ἐπαναστάσεις
[15, 48]   ἀλλὰ νυκτὸς τοῦ πάθους συμβάντος  αἱ   μὲν οἰκίαι διὰ τὸ μέγεθος
[15, 40]   χώρας ἠνάγκασαν φυγεῖν εἰς Αργος.  Αἱ   μὲν οὖν κατὰ Πελοπόννησον πόλεις
[15, 85]   ὡς ἤδη πλησίον ὑπῆρχον ἀλλήλων,  αἱ   μὲν σάλπιγγες τὸ πολεμικὸν ἐσήμαινον,
[15, 94]   δὲ τὴν Μεγάλην πόλιν ὑπῆρχον  αἱ   περιοικοῦσαι πόλεις μετῳκισμέναι καὶ δυσχερῶς
[15, 5]   τῆς ἐπὶ Ανταλκίδου, καθ' ἣν  αἱ   πόλεις ἅπασαι τὰς μὲν φρουρὰς
[15, 45]   συνεμάχουν οἱ Αθηναῖοι. (Ἀμφότεραι γὰρ  αἱ   πόλεις αὗται χρόνον ὀλίγον διετήρησαν
[15, 40]   τὴν συγχωρηθεῖσαν τοῖς δήμοις αὐτονομίαν  αἱ   πόλεις ἐνέπιπτον εἰς ταραχὰς μεγάλας
[15, 50]   τοὺς λόγους, συνέθεντο κοινὴν εἰρήνην  αἱ   πόλεις πᾶσαι πλὴν Θηβαίων· Θηβαῖοι
[15, 18]   Τὸ μὲν οὖν πρῶτον ἐπεχείρησαν  αἱ   πόλεις πολέμῳ διακρίνεσθαι, μετὰ δὲ
[15, 38]   μὲν ἄλλοις Ελλησι πᾶσι συμφώνως  αἱ   σπονδαὶ συνετελέσθησαν, μόνοι δὲ Θηβαῖοι
[15, 55]   κρίνειν τὴν μάχην. (Ὡς δ'  αἵ   τε σάλπιγγες ἐσήμαινον παρ' ἀμφοτέροις
[15, 61]   Λαρισσαίων τινές, οἱ δι' εὐγένειαν  Αλευάδαι   προσαγορευόμενοι, συνέθεντο πρὸς ἀλλήλους καταλῦσαι
[15, 90]   δὲ Ιώνων ἄνευΛύκιοί τε καὶ  Πισίδαι   καὶ Παμφύλιοι καὶ Κίλικες, ἔτι
[15, 38]   ἄλλοις Ελλησι πᾶσι συμφώνως αἱ  σπονδαὶ   συνετελέσθησαν, μόνοι δὲ Θηβαῖοι κριθέντες
[15, 86]   ἔσχε τὸ τέλος· αἱ δὲ  πεζαὶ   δυνάμεις ὡς συνῆλθον εἰς χεῖρας
[15, 73]   δόξας πάντα τὸν στόλον αὐτῶν  διεφθάρθαι,   κατεφρόνησε, καὶ τῶν ἰδίων τριήρων
[15, 49]   τοῦ κατακλυσμοῦ τὰς ἀσεβούσας πόλεις  λυμήνασθαι.   (Τοῦ δ' ἐκ Ποσειδῶνος γεγονέναι
[15, 13]   πόλεις ἔχῃ ἰδίας εἰς τὸ  δύνασθαι   ναυσὶ καθορμισθῆναι. Ἔσπευδε γὰρ ἄφνω
[15, 27]   τοσούτῳ πλήθει χρημάτων, ὥστε μὴ  δύνασθαι   τὴν οὐσίαν αὐτοῦ τοσαῦτα χρήματα
[15, 44]   ἱκανῶς τὰ σώματα καὶ τοῦ  δύνασθαι   τοὺς χρωμένους ταῖς πέλταις διὰ
[15, 83]   ἀνεβίβασε, καὶ προσέταξεν ἀπὸ τούτων  ἀμύνασθαι   τοὺς εἰς τὴν πόλιν βιαζομένους,
[15, 1]   μῖσος τῶν ἀδικουμένων ἔλαβε καιρὸν  ἀμύνασθαι   τοὺς προηδικηκότας, καὶ τοῖς ἐκ
[15, 34]   ἐν τοῖς πεδίοις οὐκ ἐτόλμων  παρατάξασθαι.   (Τοῦ δ' Αγησιλάου προσμαχομένου συγκατέβησαν
[15, 83]   καὶ πάντας τοὺς δυναμένους τόπους  δέξασθαι   δίοδον ἐμφράξας ἀνέμενε τὴν τῶν
[15, 51]   μὲν Θηβαῖοι ἔκσπονδοι γεγονότες ἠναγκάσθησαν  ἀναδέξασθαι   μόνοι τὸν πρὸς Λακεδαιμονίους πόλεμον·
[15, 91]   στρατηγίαν τοῦ Δατάμου, καὶ σπεύδων  ἄρασθαι   τοῦτον, δι' ἐπιβουλῆς αὐτὸν ἐδολοφόνησεν.
[15, 42]   πλεύσαντες πελάγιοι πρὸς τὸ μὴ  καθορᾶσθαι   τὰς ναῦς ὑπὸ τῶν πολεμίων,
[15, 55]   πάντα κίνδυνον ὑπομένων οὐκ ἠδύνατο  βιάσασθαι   τοὺς ἀνθεστηκότας, ἡρωικῶς δὲ μαχόμενος
[15, 43]   ἐκ τῆς Αἰγύπτου τὴν ἀπαλλαγὴν  ποιήσασθαι.   (Διόπερ ἐπανιόντων αὐτῶν εἰς τὴν
[15, 54]   Βοιωτοὺς καὶ τοὺς Λακεδαιμονίους ἀνοχὰς  ποιήσασθαι   καὶ τὰ παράλογα τῆς τύχης
[15, 62]   εἰς τὰς Αθήνας, ἀξιοῦντες συμμαχίαν  ποιήσασθαι   κατὰ τῶν Σπαρτιατῶν, ὡς δ'
[15, 16]   τὸν Διονύσιον ὀλίγας ἡμέρας ἀνοχὰς  ποιήσασθαι.   (Συγχωρήσαντος δὲ τοῦ δυνάστου καὶ
[15, 93]   δ' αὐτοῦ συνηναγκάσθη μετ' αὐτοῦ  ποιήσασθαι   τὴν ἀναχώρησιν εἴς τινα πόλιν
[15, 79]   τὴν ἐξοπλισίαν, εἰς ταύτην συνέθεντο  ποιήσασθαι   τὴν ἐπίθεσιν· πολλῶν δὲ καὶ
[15, 1]   τὴν ἁρμόττουσαν ἐπιτίμησιν τοῖς Λακεδαιμονίοις  ποιήσασθαι.   (Τίς γὰρ ἂν οὐχ ἡγήσαιτο
[15, 78]   τοῖς πεζῇ κρατοῦσι ῥᾴδιόν ἐστι  περιποιήσασθαι   τὴν τῆς θαλάττης ἀρχήν· καὶ
[15, 29]   εὔνοιαν προσαγαγέσθαι καὶ τὸν Φαρνάβαζον  ἰδιοποιήσασθαι,   ταχέως τόν τε Χαβρίαν ἐξ
[15, 44]   πολυχρόνιον ἐμπειρίαν τῶν στρατιωτικῶν ἔργων,  ἐπινοήσασθαι   πολλὰ τῶν εἰς τὸν πόλεμον
[15, 40]   ἀποσφάξαντες, οὐκ ὀλίγους δὲ καὶ  συναπονοήσασθαι   πείσαντες, ἀνεχώρησαν εἰς τὴν Σπάρτην.
[15, 36]   συμβεβηκόσι, καὶ βουλόμενοι τοὺς Αβδηρίτας  τιμωρήσασθαι,   πάλιν ἐνέβαλον αὐτῶν εἰς τὴν
[15, 38]   καὶ σπεύδων ξενικὴν δύναμιν ἀξιόλογον  συστήσασθαι,   διέγνω συλλύσασθαι τοὺς κατὰ τὴν
[15, 61]   εὐθέτους, διανοούμενος ἐν τῇ Μακεδονίᾳ  συστήσασθαι   τὴν μάχην. δὲ τῶν
[15, 79]   μὲν ἀποσφάξαι, τοὺς δ' Ορχομενίους  ἐξανδραποδίσασθαι   καὶ τὴν πόλιν κατασκάψαι. Ἐκ
[15, 57]   στρατεύσαντες ἐπ' Ορχομενὸν ἐπεβάλοντο μὲν  ἐξανδραποδίσασθαι   τὴν πόλιν, Επαμεινώνδου δὲ συμβουλεύσαντος
[15, 51]   πολεμεῖν αὐτοῖς καὶ τὰς Θήβας  ἐξανδραποδίσασθαι.   Φανερᾶς δὲ οὔσης τῆς τῶν
[15, 33]   συναναγκάσαντες αὐτοὺς ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας  ἀγωνίσασθαι,   μεγάλῃ συμφορᾷ περιέπεσον. (Τὸ μὲν
[15, 39]   Λακεδαιμονίων καὶ τῶν συμμάχων δυνάμεις  ἀγωνίσασθαι,   τοσοῦτον ὑπερέσχε τῶν ἀνικήτων στρατιωτῶν,
[15, 93]   καὶ προεκαλεῖτο περὶ τῆς βασιλείας  διαγωνίσασθαι.   μὲν οὖν Αγησίλαος ὁρῶν
[15, 32]   δὲ λαβὼν ὅτι τολμήσουσιν ἀναγκαζόμενοι  διαγωνίσασθαι   περὶ τῆς νίκης, ἐν τῷ
[15, 74]   μὴν ἠδυνήθη γε τῇ πανουργίᾳ  κατασοφίσασθαι   τὴν ἐκ τῆς πεπρωμένης ἀνάγκην,
[15, 91]   τῆς δ' ἀπορίας οὐκ ἐώσης  βουλεύσασθαι,   πρὸς ἀλκὴν ἐτρέπετο, καὶ πρὸς
[15, 70]   τὴν Ελλάδα, παρακαλῶν τοὺς Ελληνας  διαλύσασθαι   μὲν τοὺς πολέμους, εἰρήνην δὲ
[15, 76]   τοὺς Ελληνας τοὺς μὲν πολέμους  καταλύσασθαι   καὶ κοινὴν εἰρήνην συνθέσθαι πρὸς
[15, 17]   πρεσβευτάς, δόντες ἐξουσίαν τῷ Διονυσίῳ  καταλύσασθαι   τὸν πόλεμον. Ἀσμένως δὲ τοῦ
[15, 50]   τὴν Ελλάδα πρέσβεις ἀπέστειλε, παρακαλῶν  συλλύσασθαι   τοὺς ἐμφυλίους πολέμους καὶ συνθέσθαι
[15, 38]   ξενικὴν δύναμιν ἀξιόλογον συστήσασθαι, διέγνω  συλλύσασθαι   τοὺς κατὰ τὴν Ελλάδα πολέμους·
[15, 21]   Ολυνθίοις, οἱ μὲν Λακεδαιμόνιοι, βουλόμενοι  διορθώσασθαι   τὸ γεγονὸς ἐλάττωμα, δυνάμεις ἁδροτέρας
[15, 26]   ἅμα δὲ βουλόμενος τοὺς Βοιωτοὺς  ἐξιδιώσασθαι   καὶ συναγωνιστὰς ἰσχυροὺς ἔχειν κατὰ
[15, 69]   τῇ βίᾳ τοὺς Αθηναίους ἤλπιζον  χειρώσασθαι,   οἱ δὲ περὶ τὸν Χαβρίαν
[15, 65]   τὸ μὲν πρῶτον ἀπείκαζον βίᾳ  χειρώσασθαι   τὴν Σπάρτην· ἐπεὶ δὲ τῶν
[15, 68]   ἐλάττους δισμυρίων. (Ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς  ὀχυρώσασθαι   τὰς παρόδους καὶ διακωλύειν τοὺς
[15, 9]   Σπαρτιᾶται καὶ πάλαι μὲν διεγνώκεισαν  ἀνακτᾶσθαι   τὴν ἡγεμονίαν, τότε δὲ συνετάραττον
[15, 9]   ἰδίους πεποιημένος, διέγνω τοῦ βασιλέως  ἀφίστασθαι.   (Εὐθὺς οὖν πρὸς μὲν Ακοριν
[15, 15]   πρὸς ἀπόστασιν, προσεδέχετο τὰς βουλομένας  ἀφίστασθαι,   καὶ συμμαχίαν πρὸς αὐτὰς συντιθέμενος
[15, 81]   ἀπενηνεγμένοι, πρὸς ἅπαντας ἔφασαν ἑαυτοὺς  ἡττᾶσθαι   διὰ τὴν Πελοπίδου τελευτήν· ἀξιόλογον
[15, 74]   τὰς νίκας ὑποφεύγειν καὶ ἑκουσίως  ἡττᾶσθαι,   ἵνα μὴ δόξῃ τῶν ἰσχυροτέρων
[15, 33]   τῆς ἀποκρίσεως ταύτης ἔδοξε μετρίως  κατεστοχάσθαι   τὸ δυνάμενον ἀποβῆναι, ὕστερον δὲ
[15, 29]   μυρίων ἐπεβάλετο μὲν τῆς νυκτὸς  καταλαβέσθαι   τὸν Πειραιᾶ· καταφανὴς δὲ γενόμενος
[15, 29]   ἄνευ τῆς γνώμης τῶν ἐφόρων  καταλαβέσθαι   τὸν Πειραιᾶ. (Ὁ δὲ Σφοδριάδης
[15, 79]   τῶν Ορχομενίων ἱππεῖς, ὄντας τριακοσίους,  συνεπιλαβέσθαι   τῆς ἐπιβολῆς. (Οὗτοι δὲ εἰωθότες
[15, 29]   βασιλέα τῶν Περσῶν εἰς εὔνοιαν  προσαγαγέσθαι   καὶ τὸν Φαρνάβαζον ἰδιοποιήσασθαι, ταχέως
[15, 71]   τὰ ἐκτὸς Πελοποννήσου δι' αὑτοῦ  προσάγεσθαι   τοῖς Θηβαίοις. παραλαβὼν δὲ Ισμηνίαν,
[15, 42]   φυλαττόμενον, τὸ μὲν διὰ τούτου  βιάζεσθαι   παντελῶς ἀπεδοκίμασαν, δι' ἑτέρου δὲ
[15, 32]   καὶ τὴν καταφρόνησιν, τὸ μὲν  βιάζεσθαι   πρὸς ὑπερδεξίους τόπους καὶ συναναγκάζειν
[15, 69]   τῆς πύλης εἰς τὴν πόλιν  εἰσβιάζεσθαι,   οἱ μὲν Κορίνθιοι δείσαντες ἐτράπησαν
[15, 40]   ἐγένοντο (τε) περικατάληπτοι· μέλλοντες δὲ  συναρπάζεσθαι,   καὶ φοβούμενοι τὴν ἐκ τῆς
[15, 9]   πραγμάτων ἐπιβολῇ τὰ καθ' ἑαυτὸν  ἀσφαλίζεσθαι.   εὐπορῶν δὲ χρημάτων καὶ στρατιωτῶν,
[15, 34]   πυθόμενος σίτου πλῆθος ἐν ὁλκάσι  παρακομίζεσθαι   τοῖς Αθηναίοις, ἐφήδρευε καὶ παρετήρει
[15, 49]   ταύτην ὥσπερ ἱερὰν τοῦ Ποσειδῶνος  νομίζεσθαι,   καὶ τὸ σύνολον πάσας τὰς
[15, 53]   δύναμιν, τρεῖς δὲ μένειν καὶ  διαγωνίζεσθαι,   ἐν οἷς ἦν καὶ
[15, 53]   μένειν καὶ πρὸς πολλαπλασίονα δύναμιν  διαγωνίζεσθαι   τὴν ἀναχώρησιν ποιησάμενοι ἐν
[15, 55]   μεθ' ὧν καὶ αὐτὸς ἔμελλε  διαγωνίζεσθαι·   τοὺς δ' ἀσθενεστάτους ἐπὶ τὸ
[15, 91]   τῶν ἱππέων ἀφηγούμενος, χάριν βουλόμενος  καταθέσθαι   καὶ τῆς ἰδίας σωτηρίας ἅμα
[15, 34]   κατάπλουν τῆς κομιζομένης ἀγορᾶς, διανοούμενος  ἐπιθέσθαι   ταῖς ὁλκάσιν. δὴ πυθόμενος
[15, 23]   Σπαρτιατῶν ἡγεμονίαν καὶ συμμαχίαν ἔσπευδον  συντίθεσθαι   πρὸς αὐτούς. ~Ἐπ' ἄρχοντος δ'
[15, 9]   εἰρήνην, ἐφ' οἷς ἐκεῖνος ἠξίου  συντίθεσθαι   πρὸς Τιρίβαζον. (Ὁ μὲν οὖν
[15, 9]   περὶ τῆς συλλύσεως καὶ κελεύσοντας  συντίθεσθαι   τὴν εἰρήνην, ἐφ' οἷς ἐκεῖνος
[15, 52]   μὲν καὶ γυναῖκας εἰς Αθήνας  ὑπεκθέσθαι,   αὐτοὶ δ' Επαμεινώνδαν στρατηγὸν ἑλόμενοι
[15, 62]   τοὺς Θηβαίους ἔπεισαν αὐτοὺς συμμαχίαν  συνθέσθαι   κατὰ τῶν Λακεδαιμονίων. (Εὐθὺς οὖν
[15, 50]   συλλύσασθαι τοὺς ἐμφυλίους πολέμους καὶ  συνθέσθαι   κοινὴν εἰρήνην κατὰ τὰς ὁμολογίας,
[15, 70]   τοὺς πολέμους, εἰρήνην δὲ κοινὴν  συνθέσθαι.   Οἱ μὲν οὖν ἄλλοι πάντες
[15, 76]   πολέμους καταλύσασθαι καὶ κοινὴν εἰρήνην  συνθέσθαι   πρὸς ἀλλήλους. Διόπερ τε
[15, 82]   (Τῶν δὲ ἄλλων Αρκάδων βουλομένων  συνθέσθαι   τὴν εἰρήνην, στάσεις ἐκίνησαν πρὸς
[15, 46]   συμμάχων ὄντες ἔρημοι, συνηναγκάσθησαν ὁμολογίας  συνθέσθαι   τοῖς πολεμίοις εὐαρέστους· ἔδει γὰρ
[15, 38]   παρακαλέσοντας τὰς πόλεις κοινὴν εἰρήνην  συνθέσθαι.   (Τῶν δ' Ελλήνων ἀσμένως προσδεξαμένων
[15, 56]   τῆς δὲ νίκης οὐκ ἴσχυσαν  ἐφικέσθαι.   (Καὶ τῶν γὰρ ἐπιλέκτων ὑπερβαλλομένων
[15, 10]   δὲ βασιλέα ἐκ τῶν κινδύνων  ἐξελέσθαι.   (Ἔν τε τοῖς πολέμοις ἀνδρείᾳ
[15, 48]   ἀπροσδόκητον καὶ παράδοξον ἀδυνάτως εἶχον  ἀντιλαμβάνεσθαι   τῆς σωτηρίας. (Οἱ μὲν οὖν
[15, 91]   ἴδιόν τι καὶ παράδοξον συνέβη  γενέσθαι.   Αρταβάζου γὰρ τοῦ βασιλέως στρατηγοῦ
[15, 81]   τῶν ὕστερον γενομένων ἀγαθῶν αἰτίαν  γενέσθαι.   (Ὲν δὲ τῇ περὶ Τεγύραν
[15, 37]   Λακεδαιμονίους. οὐδέποτε γὰρ τοῦτο συνέβη  γενέσθαι   κατὰ τοὺς ἐπάνω χρόνους, ἀλλ'
[15, 1]   καταφρόνησις ἐπηκολούθησεν, ὅσην εἰκός ἐστι  γενέσθαι   κατὰ τῶν ἀναιρούντων τὰς τῶν
[15, 66]   δὲ τὸν πόλεμον εἰκοσαετῆ φασι  γενέσθαι,   κατομοσαμένων τῶν Λακεδαιμονίων μὴ ἀνακάμψειν
[15, 66]   Μεσσήνην τοσαύτας καὶ τηλικαύτας συνέβη  γενέσθαι   μεταβολάς. ~Οἱ δὲ Θηβαῖοι πάντα
[15, 7]   καὶ περὶ Πλάτωνα τὸν φιλόσοφον  γενέσθαι.   μεταπεμψάμενος γὰρ τὸν ἄνδρα τοῦτον
[15, 53]   ὃν πείσας Επαμεινώνδας ὁμόψηφον ἑαυτῷ  γενέσθαι   προετέρησε τῇ γνώμῃ. μὲν
[15, 95]   μεγάλας ἐκίνησεν, ἐξ ὧν συνέπεσε  γενέσθαι   σφαγὰς πολλὰς καὶ ἁρπαγάς, δι'
[15, 46]   ἀντεχομένοις τῆς θαλάττης, ἔσπευσαν κύριοι  γενέσθαι   ταύτης τῆς πόλεως. (Εὐθὺς οὖν
[15, 92]   στρατιώτας ἐπαγγελίαις προτρεψάμενος, ἔπεισε συναγωνιστὰς  γενέσθαι.   (Τέλος δὲ καταληφθείσης ὑπὸ τῶν
[15, 13]   τὸ μέγεθος, ὥστε τῇ πόλει  γενέσθαι   τὸν περίβολον μέγιστον τῶν Ελληνίδων
[15, 48]   καιρός· οὐ γὰρ ἡμέρας συνέβη  γενέσθαι   τὸν σεισμόν, ἐν δυνατὸν
[15, 15]   δὲ αὐτοῦ συνέβη ταύτην ἀρχὴν  γενέσθαι   τοῦ πολέμου. Καρχηδόνιοι μὲν οὖν
[15, 10]   αὐτὸν θαυμασθῆναι συνέβη καὶ μέγιστον  γενέσθαι   φίλον· κατὰ γάρ τινα κυνηγίαν
[15, 43]   ἐπὶ τὴν Μέμφιν πρὸ τοῦ  παραγενέσθαι   τὰς τῶν Αἰγυπτίων δυνάμεις· οἱ
[15, 74]   κατὰ τὸν χρησμὸν διὰ τὸ  περιγενέσθαι   τῶν κρειττόνων ἐπακολουθοῦσαν ἔσχε τὴν
[15, 11]   ἐγκλημάτων κατ' ἰδίαν θεωρουμένων μὴ  φαίνεσθαι   τούτοις ἔνοχον εἶναι τὸν κατηγορούμενον.
[15, 47]   τριήρεις τετταράκοντα, ὥστε τὰς πάσας  γίνεσθαι   ἑκατὸν καὶ τριάκοντα· ἐποιοῦντο δὲ
[15, 30]   τὴν ἰσχὺν τῶν πόλεων συνέβαινε  γίνεσθαι.   Οἱ δ' Αθηναῖοι, τῶν πραγμάτων
[15, 32]   συναναγκάζειν τοὺς ἐναντίους ἄνδρας ἀγαθοὺς  γίνεσθαι   πρὸς τὸν ἐκ χειρὸς κίνδυνον
[15, 38]   Θηβαίων οὐ προσδεξαμένων κατὰ πόλιν  γίνεσθαι   τὰς σπονδάς, ἀλλὰ τὴν Βοιωτίαν
[15, 50]   τὸ πᾶσιν ἀρέσκειν κατὰ πόλιν  γίνεσθαι   τοὺς ὅρκους καὶ τὰς σπονδάς.
[15, 50]   ἀποφαινόμενοι τὰ τοιαῦτα φαντάσματα κατηναγκασμένως  γίνεσθαι   χρόνοις ὡρισμένοις, καὶ περὶ τῶν
[15, 18]   πρῶτον ἐπεχείρησαν αἱ πόλεις πολέμῳ  διακρίνεσθαι,   μετὰ δὲ ταῦτα εἰπόντος τινὸς
[15, 52]   οἰωνοῖς εἶπεν εἷς οἰωνὸς ἄριστος  ἀμύνεσθαι   περὶ πάτρης. (Ταύτῃ δὲ τῇ
[15, 91]   τοῦ βασιλέως δωρεῶν τε μεγάλων  τεύξεσθαι   καὶ τῆς παραθαλασσίου πάσης παραλήψεσθαι
[15, 79]   δὲ καὶ Χίους καὶ Βυζαντίους  προτρέπεσθαι   βοηθῆσαι ταῖς ἐπιβολαῖς. Αὐτὸς δὲ
[15, 26]   πόλεμον οὐδενὸς τῶν Ελληνικῶν ἐδόκει  λείπεσθαι.   (Τέλος δὲ Δημοφῶν κατασταθεὶς στρατηγός,
[15, 51]   ἐλπίζοντες μήτ' ἀγῶνα μήτε μάχην  ἔσεσθαι,   ἀλλ' ἀκονιτὶ τῶν Βοιωτῶν κρατήσειν.
[15, 21]   τοὺς Σπαρτιάτας καὶ τὸν πόλεμον  ἔσεσθαι   πολυχρόνιον, σίτου τε παρασκευὰς ἀξιολόγους
[15, 38]   ἀπολελυμένους τῶν οἰκείων πολέμων ἑτοιμοτέρους  ἔσεσθαι   πρὸς τὰς ξενολογίας. διόπερ πρέσβεις
[15, 64]   ἀπέστειλεν εἰς τὴν Σπάρτην, χρησίμους  (ἔσεσθαι)   τῇ κινδυνευούσῃ περὶ τῶν ὅλων·
[15, 64]   δὲ διασῶσαι τοὺς στρατιώτας χρήσιμον  ἔσεσθαι   τῇ πατρίδι· διὸ παραδόξως ἀμφοτέρων
[15, 43]   δύναμιν τῶν Περσῶν· ἀσφαλεστέραν γὰρ  ἔσεσθαι   τὴν στρατείαν ἐπὶ τὴν Μέμφιν.
[15, 28]   προσδοκῶντες μέγαν καὶ πολυχρόνιον αὑτοῖς  ἔσεσθαι   τὸν Βοιωτικὸν πόλεμον, συμμαχούντων τοῖς
[15, 51]   αὐτοὺς ῥᾳδίως ὑπὸ τῶν Σπαρτιατῶν  καταπολεμηθήσεσθαι.   (Διόπερ οἱ μὲν εὐνοϊκῶς ἔχοντες
[15, 74]   τῷ χορῷ τις ᾀδόντων ὑπολαβὼν  τιμηθήσεσθαι   λαμπρῶς, ἐὰν πρῶτος ἀπαγγείλῃ τὴν
[15, 62]   καὶ καθ' αὑτοὺς οὐχ ὑπέλαβον  δυνήσεσθαι   τοῖς Λακεδαιμονίοις διαπολεμεῖν. Διὸ καὶ
[15, 51]   κατὰ τὴν Λακωνικὴν οὔτ' ἐκείνοις  ἅπτεσθαι   προσήκει τῶν τῆς Βοιωτίας· γενομένων
[15, 59]   ἔχειν περὶ πολέμου καὶ εἰρήνης  βουλεύεσθαι.   (Γενομένης δὲ στάσεως μεγάλης παρὰ
[15, 4]   ἀθύμως εἶχεν. (Ὅμως δὲ κρίνας  ἔχεσθαι   τοῦ πολέμου, Πνυταγόραν μὲν τὸν
[15, 32]   μισθοφόρων ἀφηγούμενος παρήγγειλε τοῖς στρατιώταις  δέχεσθαι   τοὺς πολεμίους καταπεφρονηκότως ἅμα καὶ
[15, 65]   ἡσυχίαν ἄγειν καὶ τῇ πόλει  παρέχεσθαι   τὴν ἀσφάλειαν. (Τῶν δὲ περὶ
[15, 60]   μόνον τῆς κατὰ θάλατταν ἀρχῆς  ἀντέχεσθαι,   Θηβαίους δὲ τῶν πρωτείων ἀξίους
[15, 92]   τὸν υἱὸν Νεκτανεβώ, καὶ πείσας  ἀντέχεσθαι   τῆς ἐν Αἰγύπτῳ βασιλείας, μέγαν
[15, 78]   οἰκείως διαλεχθεὶς ἔπεισε τοὺς Θηβαίους  ἀντέχεσθαι   τῆς κατὰ θάλατταν ἀρχῆς. ~Εὐθὺς
[15, 78]   διελέχθη τοῖς πολίταις, προτρεπόμενος αὐτοὺς  ἀντέχεσθαι   τῆς κατὰ θάλατταν ἡγεμονίας. Διελθὼν
[15, 28]   (τοὺς) Λακεδαιμονίους τεταγμένας πόλεις, παρακαλοῦντες  ἀντέχεσθαι   τῆς κοινῆς ἐλευθερίας. Οἱ γὰρ
[15, 4]   τῷ βασιλεῖ, παρεκάλεσεν αὐτὸν ἐρρωμένως  ἀντέχεσθαι   τοῦ πολέμου καὶ κοινὸν ἡγεῖσθαι
[15, 19]   Ολυνθίους. Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι κρίναντες  ἀντέχεσθαι   τῶν ἐπὶ Θρᾴκης τόπων, κατέλεξαν
[15, 52]   γενομένου συνέβη τὴν ταινίαν ἀποσπασθεῖσαν  περιαμπίσχεσθαι   περί τινα στήλην ἐφεστῶσαν τάφῳ·
[15, 1]   τῷ διὰ τῆς δόξης ἀθανατισμῷ  προτρέψεσθαι   ταῖς καλλίσταις ἐγχειρεῖν πράξεσι, τοὺς
[15, 91]   τεύξεσθαι καὶ τῆς παραθαλασσίου πάσης  παραλήψεσθαι   τὴν σατραπείαν, ἐὰν ἐγχειρίσῃ τοῖς
[15, 10]   ἐπὶ τῷ τοῦ βασιλέως λυσιτελεῖ  πεποιῆσθαι   τὴν φιλίαν· καὶ διὰ ταύτης
[15, 10]   ταύτης παρεδείκνυε τῶν μὲν Λακεδαιμονίων  παρῃρῆσθαι   τοὺς κατὰ τὴν Ασίαν Ελληνας,
[15, 6]   πᾶν τὸ οἰκτρὸν ἀποτεύγματος φύσιν  εἰρῆσθαι   διελάμβανον. ~Παραπλήσιον δὲ συνέβη καὶ
[15, 73]   δὲ τὰ νεώρια τῶν Καρχηδονίων  ἐμπεπρῆσθαι,   καὶ δόξας πάντα τὸν στόλον
[15, 1]   ~Παρ' ὅλην τὴν πραγματείαν εἰωθότες  χρῆσθαι   τῇ συνήθει τῆς ἱστορίας παρρησίᾳ,
[15, 44]   πρὸς πᾶσαν ἐπίνοιαν ἀγαθὴν φύσει  κεχρῆσθαι   διαφόρῳ. Προσλαβόμενον οὖν αὐτὸν τὴν
[15, 82]   Τεγεάτας, τῆς δὲ τοὺς Μαντινεῖς  ἡγεῖσθαι.   (Ἐπὶ πολὺ δὲ τῆς διαφορᾶς
[15, 92]   μεθ' ὁπλιτῶν χιλίων, δυναμένῳ δ'  ἡγεῖσθαι   στρατιωτῶν καὶ δι' ἀνδρείαν καὶ
[15, 4]   ἀντέχεσθαι τοῦ πολέμου καὶ κοινὸν  ἡγεῖσθαι   τὸν πρὸς τοὺς Πέρσας πόλεμον.
[15, 79]   δῆμος ἐψηφίσατο τριήρεις μὲν ἑκατὸν  ναυπηγεῖσθαι,   νεώρια δὲ ταύταις ἴσα τὸν
[15, 65]   τοὺς Σπαρτιάτας εἰς παράταξιν,  ξυνομολογεῖσθαι   προσέταττον ἥττους εἶναι τῶν πολεμίων.
[15, 86]   Επαμεινώνδας ὑπολαβὼν τῆς ἰδίας ἀρετῆς  προσδεῖσθαι   τὴν νίκην, ἔγνω δι' ἑαυτοῦ
[15, 51]   πόλει συμμαχῆσαι διὰ τὸ πάσας  συντεθεῖσθαι   τὴν κοινὴν εἰρήνην. (Οἱ δὲ
[15, 10]   προήνεγκεν· ἑαυτὸν δὲ τὴν εἰρήνην  συντεθεῖσθαι,   ὥστε ὑπακούειν Εὐαγόραν τῷ βασιλεῖ
[15, 71]   βοιωτάρχαι τὴν εἰς οἶκον ἐπάνοδον  ποιεῖσθαι.   (Ἀναζευξάντων δ' αὐτῶν, καὶ τῆς
[15, 91]   ἀποστάτην τοῦ Δατάμου (πρῶτον) παλιμπροδοσίαν  ποιεῖσθαι,   παρήγγειλε τοῖς ἰδίοις κτείνειν τοὺς
[15, 49]   Ιωνίαν ἐννέα πόλεις εἰώθεισαν κοινὴν  ποιεῖσθαι   σύνοδον τὴν τῶν Πανιωνίων, καὶ
[15, 53]   τὰς παρόδους, τὸ μὲν ταύτῃ  ποιεῖσθαι   τὴν διέξοδον ἀπέγνω, πορευθεὶς δὲ
[15, 63]   τὸ μὲν ἀθρόᾳ τηλικαύτῃ δυνάμει  ποιεῖσθαι   τὴν ἐμβολὴν οὐχ ἡγοῦντο συμφέρειν,
[15, 63]   αὐτοὺς κατὰ πλείονας τόπους ἔκριναν  ποιεῖσθαι   τὴν ἔφοδον. ~Ή μὲν οὖν
[15, 42]   καὶ δοκεῖν διὰ τούτου μάλιστα  ποιεῖσθαι   τὴν ἔφοδον τοὺς πολεμίους. (Τοῦτο
[15, 10]   τὴν δ' ὁρμὴν ἐπ' αὐτὸν  ποιεῖσθαι   τὸν βασιλέα· καθ' ὃν δὴ
[15, 42]   δι' ἑτέρου δὲ στόματος ἔγνωσαν  ποιεῖσθαι   τὸν εἴσπλουν. Διὸ πλεύσαντες πελάγιοι
[15, 60]   συμμαχίαν προηγμένος, ἔπεισε τοὺς Θετταλοὺς  ἀντιποιεῖσθαι   τῆς τῶν Ελλήνων ἡγεμονίας· ταύτην
[15, 13]   διανοούμενος τὸν Ιόνιον καλούμενον πόρον  ἰδιοποιεῖσθαι,   ἵνα τὸν ἐπὶ τὴν Ηπειρον
[15, 84]   τῆς πόλεως κατεστρατοπέδευσεν· παραγγείλας δὲ  δειπνοποιεῖσθαι,   καταλιπὼν τῶν ἱππέων τινάς, τούτοις
[15, 42]   Πηλουσιακὸν στόμα κατεσκεύασε διὰ τὸ  κεῖσθαι   μὲν αὐτὸ πρῶτον πρὸς τοὺς
[15, 18]   τὸ τὴν αὑτῶν πόλιν ἐγγυτέρω  κεῖσθαι,   οἱ δὲ Κλαζομένιοι, διάστημα πλέον
[15, 16]   κατεστρατήγησαν τὸν Διονύσιον. Προσποιηθέντες οὖν  εὐδοκεῖσθαι   ταῖς ὁμολογίαις, ἔφησαν αὐτοὺς μὲν
[15, 60]   ταύτην γὰρ ὥσπερ ἔπαθλον ἀρετῆς  προκεῖσθαι   τοῖς δυναμένοις αὐτῆς ἀμφισβητῆσαι. (Λακεδαιμονίους
[15, 36]   τῶν Αβδηριτῶν περιπεπτωκότων καὶ μελλόντων  πολιορκεῖσθαι,   Χαβρίας Αθηναῖος ἐπιφανεὶς μετὰ
[15, 61]   μετὰ δὲ ταῦτα ἔδοξε χιλιάρχους  αἱρεῖσθαι   ἕξ· καὶ κατεστάθησαν Λεύκιος Αἰμίλιος
[15, 61]   δεῖν ὑπάτους, τῶν δὲ χιλιάρχους  αἱρεῖσθαι.   Ἐπὶ μὲν οὖν τινα χρόνον
[15, 10]   Ασίαν Ελληνας, τῷ δὲ βασιλεῖ  παραδεδόσθαι   ἐκδότους. Ἐπὶ τελευτῆς δὲ τῆς
[15, 29]   φέροντες ἐπὶ τοῖς γεγονόσιν, ἐψηφίσαντο  λελύσθαι   τὰς σπονδὰς ὑπὸ Λακεδαιμονίων. Κρίναντες
[15, 28]   ἔτι δ' ἐπαγγελίαις εὐεργετικαῖς ἐφιλοτιμοῦντο  διορθοῦσθαι   τὰς ἀλλοτριότητας τῶν ἀνθρώπων. (Ὁμοίως
[15, 19]   παρὰ τὰς κοινὰς συνθήκας μὴ  καταδουλοῦσθαι   τοὺς Ελληνας· ἀδοξεῖν γὰρ ἀπεφήνατο
[15, 93]   μὲν Αἰγύπτιοι διέλαβον τῷ πλήθει  κεκυκλῶσθαι   τοὺς πολεμίους καὶ πάντας ἄρδην
[15, 60]   διὰ στάσεις καὶ φόνους ἐμφυλίους  τεταπεινῶσθαι.   Διόπερ οἱ Θετταλοὶ προστησάμενοι τῶν
[15, 49]   κατακλυσμῶν τοῦτον τὸν θεὸν ἔχειν  διειλῆφθαι   τὴν ἐξουσίαν, καὶ διὰ τὸ
[15, 58]   δ' ὄχλοι δόξαντες ὑπ' αὐτῶν  ἐγκαταλελεῖφθαι,   καὶ διὰ τοῦτο παροξυνθέντες, ἅπαντας
[15, 42]   τῆς Αἰγύπτου, ἔπειτα καὶ τῷ  πεφράχθαι   καλῶς πάσας εἰσβολὰς τάς τε
[15, 90]   βασιλέως εἰς τὴν κοινὴν εἰρήνην  κατατετάχθαι.   Τηλικαύτης δὲ συνδρομῆς κατὰ τῶν
[15, 8]   αὑτὸν ὡς βασιλέα βασιλεῖ δεῖν  ὑποτετάχθαι.   οὐ συγχωροῦντος δὲ τοῦ Τιριβάζου,
[15, 78]   πληροῦντας Λακεδαιμονίοις δέκα ναῦς παρεχομένοις  ὑποτετάχθαι.   πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα πρὸς
[15, 10]   πολλὰς μὲν καὶ ἄλλας χρείας  ἐνδεδεῖχθαι   τῷ βασιλεῖ, μίαν δὲ μεγίστην,
[15, 6]   καί τινας στίχους τῶν δοκούντων  ἐπιτετεῦχθαι   προενεγκαμένου, καὶ ἐπερωτῶντος ποῖά τινά
[15, 72]   προεῖπον δ' αὐτοῖς αἱ Δωδωνίδες  ἱέρειαι,   διότι πόλεμος οὗτος Λακεδαιμονίοις ἄδακρυς
[15, 48]   τοῦ πάθους συμβάντος αἱ μὲν  οἰκίαι   διὰ τὸ μέγεθος τοῦ σεισμοῦ
[15, 5]   στάσεις ἐγκατεσκεύαζον ἐν αὐταῖς, ὧν  ἔνιαι   πιθανὰς ἀφορμὰς αὐτοῖς παρέσχοντο τῆς
[15, 2]   τούτων ὑπῆρχον Τύριαι μὲν εἴκοσι,  Κύπριαι   δ' ἑβδομήκοντα, στρατιώτας δ' ἰδίους
[15, 2]   μὲν ἐνενήκοντα, καὶ τούτων ὑπῆρχον  Τύριαι   μὲν εἴκοσι, Κύπριαι δ' ἑβδομήκοντα,
[15, 41]   τριήρεις μὲν τριακόσιαι, τριακόντοροι δὲ  διακόσιαι·   τῶν δὲ τὴν ἀγορὰν καὶ
[15, 41]   Καὶ ναῦς ἠριθμήθησαν τριήρεις μὲν  τριακόσιαι,   τριακόντοροι δὲ διακόσιαι· τῶν δὲ
[15, 60]   καὶ ἦρξεν ἐνιαυτόν. (Ὁμοίως δὲ  καὶ   Αγησίπολις τῶν Λακεδαιμονίων βασιλεὺς
[15, 78]   Ηλεῖοι διὰ τὸ δοκεῖν βίᾳ  καὶ   ἀδίκως διατεθῆναι. (Ἅμα δὲ τούτοις
[15, 38]   δόγμασιν ἀντιβαίνειν. (Λακεδαιμόνιοι μὲν γὰρ  καὶ   Αθηναῖοι, διὰ πάντων περὶ τῆς
[15, 84]   Μαντινεῦσιν ἐβοήθουν Ηλεῖοι καὶ Λακεδαιμόνιοι  καὶ   Αθηναῖοι καὶ ἄλλοι τινές, ὧν
[15, 38]   τὴν τῶν Θηβαίων συντέλειαν ταττόντων,  καὶ   Αθηναίων μὲν ἀντειπόντων φιλοτιμότατα, Καλλιστράτου
[15, 2]   Μάρκον Φούριον, ἔτι δὲ Γάιον  καὶ   Αἰμίλιον. Ἐπὶ δὲ τούτων Αρταξέρξης
[15, 85]   δὲ τούτοις Μεσσήνιοι καὶ Μαλιεῖς  καὶ   Αἰνιᾶνες, ἔτι δὲ καὶ Θετταλοὶ
[15, 57]   κατέταξαν, μετὰ δὲ ταῦτα Φωκεῖς  καὶ   Αἰτωλοὺς καὶ Λοκροὺς φίλους ποιησάμενοι
[15, 85]   οἱ δὲ Θηβαῖοι τριπλασίους σφενδονήτας  καὶ   ἀκοντιστὰς τοὺς ἐκ τῶν περὶ
[15, 78]   ναῦς παρεχομένοις ὑποτετάχθαι. πολλὰ δὲ  καὶ   ἄλλα πρὸς ταύτην τὴν ὑπόθεσιν
[15, 44]   ἀπ' ἐκείνου καλουμένας. Πολλὰ δὲ  καὶ   ἄλλα τῶν χρησίμων εἰς τὰς
[15, 47]   τὴν στρατηγίαν ἀποκατέστησεν. (Προσκατεσκεύαζον δὲ  καὶ   ἄλλας τριήρεις τετταράκοντα, ὥστε τὰς
[15, 10]   εὐεργετηκώς. (Λέγεται δὲ πολλὰς μὲν  καὶ   ἄλλας χρείας ἐνδεδεῖχθαι τῷ βασιλεῖ,
[15, 2]   Αράβων βασιλεὺς στρατιώτας οὐκ ὀλίγους  καὶ   ἄλλοι τινὲς οἱ ἐν ὑποψίαις
[15, 84]   Ηλεῖοι καὶ Λακεδαιμόνιοι καὶ Αθηναῖοι  καὶ   ἄλλοι τινές, ὧν σύμπας
[15, 50]   ἐπιφανεῖς ταῖς ἀρεταῖς πολλοὺς μὲν  καὶ   ἄλλους, μεγίστους δὲ τρεῖς, Επαμεινώνδαν
[15, 58]   οὐσίας αὐτῶν ἐδήμευσεν. (Πολλῶν δὲ  καὶ   ἄλλων ἐν ὑποψίαις ὄντων, καὶ
[15, 79]   ποιήσασθαι τὴν ἐπίθεσιν· πολλῶν δὲ  καὶ   ἄλλων κοινωνούντων τῆς προθέσεως καὶ
[15, 54]   βίον αὐτοχειρίᾳ κατέστρεψαν. (Πολλῶν δὲ  καὶ   ἄλλων τοιούτων λεγομένων, καὶ τοῦ
[15, 95]   διαβολάς. (Τῶν δὲ συγγραφέων Διονυσόδωρος  καὶ   Αναξις οἱ Βοιωτοὶ (τὴν τῶν
[15, 70]   αὐτῶν ἀνῃροῦντο. διόπερ δόξαντες εὐχειρίᾳ  καὶ   ἀνδρείᾳ διαφέρειν καὶ πολλὰς χρείας
[15, 80]   πρὸς τὸν δυνάστην, ἅμα δὲ  καὶ   ἀνδρείᾳ διάφορον καὶ ἐπὶ στρατηγικῇ
[15, 26]   τοῦτο καὶ πλήθει τῶν ἀνδρῶν  καὶ   ἀνδρείᾳ κατὰ πόλεμον οὐδενὸς τῶν
[15, 66]   τούτοις δὲ κατακληρουχήσας τὴν χώραν  καὶ   ἀνοικοδομήσας ἀνέσωσε πόλιν ἐπίσημον Ελληνίδα,
[15, 76]   ὀλίγον χρόνον γεγενημένης· Αρίστιππός τε  καὶ   Αντισθένης, πρὸς δὲ τούτοις Αἰσχίνης
[15, 15]   καταφυγεῖν ἐπί τινα λόφον ἐρυμνὸν  καὶ   ἄνυδρον παντελῶς. ἔπεσε δὲ καὶ
[15, 54]   τῆς δυνάμεως ἐκ τῆς Βοιωτίας,  καὶ   ἀπήντησεν αὐτῷ ἄλλη δύναμις μεγάλη
[15, 89]   Ελληνικῶν ἀνέγραψεν ἀρξάμενος ἀπὸ θεογονίας  καὶ   ἀπὸ τοῦ πρώτου γένους τῶν
[15, 70]   Εὔφρων Σικυώνιος, διαφέρων θράσει  καὶ   ἀπονοίᾳ, συνεργοὺς λαβὼν Αργείους ἐπέθετο
[15, 79]   διακωλύειν τοὺς Θηβαίους ἀπεσταλμένον, καταπληξάμενος  καὶ   ἀποπλεῦσαι συναναγκάσας, ἰδίας τὰς πόλεις
[15, 23]   γὰρ ὑπῆρχον ἔμφρουροι, Κορίνθιοι δὲ  καὶ   Αργεῖοι διὰ τοὺς προγεγονότας πολέμους
[15, 68]   οἰκείαν. ~Τούτων δὲ πραχθέντων Αρκάδες  καὶ   Αργεῖοι καὶ Ηλεῖοι συμφρονήσαντες ἔγνωσαν
[15, 62]   οἵ τε Αρκάδες καὶ Ηλεῖοι  καὶ   Αργεῖοι καὶ οἱ ἄλλοι σύμμαχοι
[15, 84]   Αρκάδων καὶ Αχαιοὶ καὶ Βοιωτοὶ  καὶ   Αργεῖοι καί τινες ἕτεροι τῶν
[15, 76]   καὶ οἱ τούτου γενόμενοι μαθηταὶ  καὶ   Αριστοτέλης φιλόσοφος, ἔτι δὲ
[15, 78]   Σουλπίκιος, ὀλυμπιὰς δὲ ὑπὸ Πισατῶν  καὶ   Αρκάδων ἤχθη τετάρτη πρὸς ταῖς
[15, 95]   ὧν συνέπεσε γενέσθαι σφαγὰς πολλὰς  καὶ   ἁρπαγάς, δι' ἃς συνέβη τὸν
[15, 55]   κεράτων, Κλεόμβροτός τε βασιλεὺς  καὶ   Αρχίδαμος Αγησιλάου τοῦ βασιλέως
[15, 36]   πολλῆς δὲ ὠφελείας κυριεύσαντες καταπεφρονηκότως  καὶ   ἀτάκτως τὴν ἐπάνοδον ἐποιοῦντο. Οἱ
[15, 36]   πανδημεὶ στρατεύσαντες ἐπ' αὐτοὺς σποράδην  καὶ   ἀτάκτως τὴν ἐπάνοδον ποιουμένους πλείους
[15, 77]   Κόιντος Σερουίλιος καὶ Γάιος Οὐετόριος  καὶ   Αὖλος Κορνήλιος, πρὸς δὲ τούτοις
[15, 14]   δ' ὕπατοι κατεστάθησαν Λεύκιος Οὐαλέριος  καὶ   Αὖλος Μάλλιος, παρὰ δ' Ηλείοις
[15, 63]   τοὺς ὅρους τῆς Λακωνικῆς καταστρατοπεδευόντων,  καὶ   αὐτοὶ πανδημεὶ τὴν ἐκ τῆς
[15, 25]   τὰς Αθήνας, ὑπομιμνήσκοντες μὲν ὅτι  καὶ   αὐτοὶ συγκατήγαγον τὸν δῆμον τῶν
[15, 60]   ὑπὸ Πολυδώρου τἀδελφοῦ. Οὗτος δὲ  καὶ   αὐτὸς διαδεξάμενος τὴν δυναστείαν ἦρξεν
[15, 55]   ἕτερον μέρος ἔστησε, μεθ' ὧν  καὶ   αὐτὸς ἔμελλε διαγωνίζεσθαι· τοὺς δ'
[15, 91]   αὐτοὺς ἤδη συνάπτοντας τοῖς πολεμίοις,  καὶ   αὐτὸς προσπεσὼν ἅμα τοῖς περὶ
[15, 15]   ἀμφοτέρας βουλόμενοι. (Ὁ δὲ Διονύσιος  καὶ   αὐτὸς τὰς δυνάμεις διελόμενος, τῷ
[15, 38]   ὥστε πάσας τὰς πόλεις αὐτονόμους  καὶ   ἀφρουρήτους εἶναι. Καὶ κατέστησαν οἱ
[15, 84]   πλεῖστοι καὶ κράτιστοι τῶν Αρκάδων  καὶ   Αχαιοὶ καὶ Βοιωτοὶ καὶ Αργεῖοι
[15, 85]   τούτοις δὲ συνεχεῖς ἦσαν Ηλεῖοι  καὶ   Αχαιοί, καὶ τῶν ἄλλων οἱ
[15, 68]   ἀπὸ Κεγχρεῶν μέχρι Λεχαίου σταυρώμασι  καὶ   βαθείαις τάφροις διελάμβανον τὸν τόπον·
[15, 89]   σχεδὸν τάς τε τῶν Ελλήνων  καὶ   βαρβάρων πράξεις ἐν βύβλοις δώδεκα.
[15, 28]   τῆς περὶ αὐτοὺς δυνάμεως ὑπεροπτικῶς  καὶ   βαρέως ἦρχον τῶν ὑποτεταγμένων· διόπερ
[15, 30]   οἰκείως διετέθησαν πρὸς τοὺς Σπαρτιάτας,  καὶ   βεβαίως ἐτήρουν τὴν φιλίαν. (Τῆς
[15, 47]   τριάκοντα· ἐποιοῦντο δὲ καὶ σίτου  καὶ   βελῶν καὶ τῶν ἄλλων τῶν
[15, 61]   ἔτη ἕνδεκα. Οὗτος δὲ παρανόμως  καὶ   βιαίως κτησάμενος τὴν δυναστείαν, ἀκολούθως
[15, 17]   δὲ πεσόντος οἱ Φοίνικες θαρρήσαντες  καὶ   βιασάμενοι τοὺς ἀντιτεταγμένους ἐτρέψαντο. (Διονύσιος
[15, 25]   δηλώσοντας τὴν τῶν Θηβαίων ἐπανάστασιν  καὶ   βοηθεῖν τὴν ταχίστην παρακαλέσοντας, αὐτοὶ
[15, 53]   ἡρώων τῶν ἀρχαίων ἀνειληφότων αὐτὰ  καὶ   βοηθεῖν τοῖς Βοιωτοῖς ἀπεληλυθότων. Ἄλλον
[15, 45]   Αρκαδίαν. Ἐκ τούτου δ' ὁρμώμενοι,  καὶ   βοηθὸν ἔχοντες τὸν Τιμόθεον, ἐκακοποίουν
[15, 84]   κράτιστοι τῶν Αρκάδων καὶ Αχαιοὶ  καὶ   Βοιωτοὶ καὶ Αργεῖοι καί τινες
[15, 62]   ὁπλίτας χιλίους, φυγάδας δ' Αργείων  καὶ   Βοιωτῶν πεντακοσίους. Οὗτος δὲ παρελθὼν
[15, 53]   δυνάμεως. (Συνεδρευσάντων δὲ τῶν βοιωταρχῶν  καὶ   βουλευομένων, πότερον χρὴ μένειν καὶ
[15, 36]   βάρβαροι παροξυνθέντες ἐπὶ τοῖς συμβεβηκόσι,  καὶ   βουλόμενοι τοὺς Αβδηρίτας τιμωρήσασθαι, πάλιν
[15, 48]   περὶ δύο πόλεις, Ελίκην τε  καὶ   Βοῦραν, ὧν τὴν Ελίκην συνέβαινε
[15, 22]   τὸν ἐνιαυτὸν συνεστήσαντο, ἀκροβολισμοὺς δὲ  καὶ   βραχείας συμπλοκὰς ποιούμενοι διετέλεσαν, καταπεπληγμένοι
[15, 27]   ἀξιολόγοις προσιόντες ἐπὶ τὰς Θήβας,  καὶ   βραχὺ τῶν καιρῶν ὑστερήσαντες, ἄπρακτον
[15, 28]   πρὸς τὴν ἀπόστασιν ὑπήκουσαν Χῖοι  καὶ   Βυζάντιοι, καὶ μετὰ τούτους Ρόδιοι
[15, 79]   ἀριθμόν, Ροδίους δὲ καὶ Χίους  καὶ   Βυζαντίους προτρέπεσθαι βοηθῆσαι ταῖς ἐπιβολαῖς.
[15, 51]   ὑπάτων χιλιάρχους ὀκτώ, Πόπλιον Μάνιον  καὶ   Γάιον, Ερενούκιον καὶ Γάιον Σέστον
[15, 51]   Λεύκιον Λαβίνιον καὶ Πόπλιον Τριβώνιον  καὶ   Γάιον Μάλλιον, πρὸς δὲ τούτοις
[15, 51]   Πόπλιον Μάνιον καὶ Γάιον, Ερενούκιον  καὶ   Γάιον Σέστον καὶ Τιβέριον Ιούλιον,
[15, 61]   πρὸς δὲ τούτοις Λεύκιος Κοΐντιος  καὶ   Γάιος Κορνήλιος, ἔτι δὲ Γάιος
[15, 95]   ἐν Ρώμῃ διέλαβε Γάιος Σολπίκιος  καὶ   Γάιος Λικίνιος. ἐπὶ δὲ τούτων
[15, 61]   ἕξ· καὶ κατεστάθησαν Λεύκιος Αἰμίλιος  καὶ   Γάιος Οὐεργίνιος καὶ Σερούιος Σουλπίκιος,
[15, 77]   ὑπάτων χιλίαρχοι κατεστάθησαν Κόιντος Σερουίλιος  καὶ   Γάιος Οὐετόριος καὶ Αὖλος Κορνήλιος,
[15, 78]   περιποιήσασθαι τὴν τῆς θαλάττης ἀρχήν·  καὶ   γὰρ Αθηναίους ἐν τῷ πρὸς
[15, 88]   τούτῳ πάσας τὰς ἀρετὰς ἠθροισμένας.  καὶ   γὰρ ῥώμῃ σώματος καὶ λόγου
[15, 34]   ἔχων τὸ κράτιστον τοῦ στόλου  καὶ   γενναίως ἀγωνισάμενος πολλὰς μὲν τριήρεις
[15, 3]   Γλῶ μετὰ τοῦ βάρους ἐπενεχθέντος  καὶ   γενναίως ἀγωνισαμένου συνέβη φυγεῖν τοὺς
[15, 43]   ἐπανιόντων αὐτῶν εἰς τὴν Ασίαν,  καὶ   γενομένης διαφορᾶς τῷ Φαρναβάζῳ πρὸς
[15, 93]   τοῦ γὰρ Αρταξέρξου καλῶς βεβασιλευκότος  καὶ   γενομένου παντελῶς εἰρηνικοῦ καὶ ἐπιτυχοῦς,
[15, 50]   ἄλλους, μεγίστους δὲ τρεῖς, Επαμεινώνδαν  καὶ   Γοργίαν, ἔτι δὲ καὶ Πελοπίδαν·
[15, 39]   χρόνους. (Ἐπιφανέστατοι δ' ἦσαν Πελοπίδας  καὶ   Γοργίδας καὶ Επαμεινώνδας· οὗτος γὰρ
[15, 65]   πολεμίοις. Ταύτην δ' ἀθρόαν συνέχοντες  καὶ   γυμνάζοντες αἰεὶ μᾶλλον ἐθάρρουν καὶ
[15, 16]   τῶν ἀνοχῶν χρόνον διετέλεσε διατάσσων  καὶ   γυμνάζων τὴν δύναμιν, διὰ δὲ
[15, 13]   τῶν Ελληνίδων πόλεων. Κατεσκεύασε δὲ  καὶ   γυμνάσια μεγάλα παρὰ τὸν Αναπον
[15, 16]   καὶ τῆς τῶν λόγων παρακλήσεως  καὶ   γυμνασίας ἐν τοῖς ὅπλοις εὐπειθῆ
[15, 3]   ναυμαχίαν καταπληκτικῶς, καὶ συνεχεῖς διαπείρας  καὶ   γυμνασίας ποιούμενος, ἡτοιμάζετο πρὸς ναυμαχίαν.
[15, 52]   τῶν πολεμίων ἐψηφίσαντο τέκνα μὲν  καὶ   γυναῖκας εἰς Αθήνας ὑπεκθέσθαι, αὐτοὶ
[15, 79]   μὲν ἄνδρας ἀπέκτειναν, τέκνα δὲ  καὶ   γυναῖκας ἐξηνδραποδίσαντο. ~Περὶ δὲ τοὺς
[15, 46]   Πλαταιεῖς εἰς Αθήνας μετὰ τέκνων  καὶ   γυναικῶν φυγόντες τῆς ἰσοπολιτείας ἔτυχον
[15, 87]   εἰπόντος ὅτι τελευτᾷς ἄτεκνος, Επαμεινώνδα,  καὶ   δακρύσαντος, μὰ Δία μέν, φησίν,
[15, 40]   Διόπερ εἰς στάσεις ἐμπίπτουσαι φυγὰς  καὶ   δημεύσεις οὐσιῶν ἐποιοῦντο, μάλιστα δὲ
[15, 92]   ἀφεστηκότων ἡγεμόνας, τούτους μὲν συλλαβὼν  καὶ   δήσας ἀνέπεμψε πρὸς Αρταξέρξην, αὐτὸς
[15, 92]   χιλίων, δυναμένῳ δ' ἡγεῖσθαι στρατιωτῶν  καὶ   δι' ἀνδρείαν καὶ στρατηγικὴν σύνειν
[15, 10]   βασιλέως λυσιτελεῖ πεποιῆσθαι τὴν φιλίαν·  καὶ   διὰ ταύτης παρεδείκνυε τῶν μὲν
[15, 86]   πρῶτον τύπτοντες ἀλλήλους τοῖς δόρασι,  καὶ   διὰ τὴν πυκνότητα τῶν πληγῶν
[15, 79]   τὴν ἐπίθεσιν, προδόντες τοὺς συνομόσαντας,  καὶ   διὰ τῆς εὐεργεσίας ταύτης ἑαυτοῖς
[15, 49]   θεὸν ἔχειν διειλῆφθαι τὴν ἐξουσίαν,  καὶ   διὰ τὸ δοκεῖν τὸ παλαιὸν
[15, 39]   ἐλπίδος διὰ τὰς εἰρημένας αἰτίας  καὶ   διὰ τὸ πλείονας ἔχειν ἀγαθοὺς
[15, 12]   γὰρ ἀνδρείᾳ διαφέρειν τῶν Αρκάδων,  καὶ   διὰ τοῦθ' οἱ Λακεδαιμόνιοι πρότερον
[15, 61]   δυναστῶν ἐπιεικῶς προσφερομένων τοῖς πλήθεσι,  καὶ   διὰ τοῦτ' ἀγαπωμένων, οὗτος βιαίως
[15, 9]   ὑπομενόντων τὴν σύλληψιν τοῦ Τιριβάζου,  καὶ   διὰ τοῦτο ἀπειθούντων καὶ τὴν
[15, 44]   γὰρ Ελλήνων μεγάλαις ἀσπίσι χρωμένων  καὶ   διὰ τοῦτο δυσκινήτων ὄντων, συνεῖλε
[15, 58]   ὄχλοι δόξαντες ὑπ' αὐτῶν ἐγκαταλελεῖφθαι,  καὶ   διὰ τοῦτο παροξυνθέντες, ἅπαντας τοὺς
[15, 34]   Προσαγαγὼν δὲ τοῖς τείχεσι μηχανάς,  καὶ   διὰ τούτων σαλεύσας τὰ τείχη,
[15, 80]   ἐκλιπεῖν τὸν τῆς πόλεως ἥλιον.  Καὶ   διὰ τούτων τῶν λόγων προλεγόντων
[15, 5]   οὖν τὰς μὲν πόλεις συνετάραττον  καὶ   διὰ τῶν ἰδίων φίλων στάσεις
[15, 59]   στάσεως μεγάλης παρὰ τοῖς Αρκάσι,  καὶ   διὰ τῶν ὅπλων διακριθέντων τῶν
[15, 92]   συμβουλεύσαντι μένειν ἐπὶ τῆς Αἰγύπτου  καὶ   διὰ τῶν στρατηγῶν τὸν πόλεμον
[15, 65]   Ταϋγέτου καταβαινόντων ἐπὶ τὸν Εὐρώταν,  καὶ   διαβαινόντων τὸν ποταμὸν σφοδρὸν ὄντα
[15, 45]   συνεμάχουν. (Τοῦτον οὖν παραστησάμενοι συνεργόν,  καὶ   διαβιβασθέντες εἰς τὴν νῆσον ὑπ'
[15, 43]   τὴν πολλὴν στρατιάν. ἐφθόνουν αὐτῷ  καὶ   διαβολὰς ἀδίκους προσῆπτον. (Οἱ δ'
[15, 53]   τὴν δύναμιν, τρεῖς δὲ μένειν  καὶ   διαγωνίζεσθαι, ἐν οἷς ἦν καὶ
[15, 58]   δυνατῶν ἀνδρῶν πλειόνων χιλίων  καὶ   διακοσίων, καὶ τῶν δημαγωγῶν αὐτῶν
[15, 21]   Λακεδαιμονίων ἀνῃρέθησαν πλείους τῶν χιλίων  καὶ   διακοσίων. (Τηλικαύτης δ' εὐημερίας γενομένης
[15, 74]   ἀνάγκην, ἀλλὰ ποιητὴς ὢν κακὸς  καὶ   διακριθεὶς ἐν Αθήναις ἐνίκησε τοὺς
[15, 68]   οὖν αὐτοῖς ὀχυρώσασθαι τὰς παρόδους  καὶ   διακωλύειν τοὺς Βοιωτοὺς τῆς εἰς
[15, 79]   Αθηναίων στρατηγόν, ἔχοντα στόλον ἀξιόλογον  καὶ   διακωλύειν τοὺς Θηβαίους ἀπεσταλμένον, καταπληξάμενος
[15, 29]   Πειραιᾶ· καταφανὴς δὲ γενόμενος Αθηναίοις  καὶ   διαμαρτὼν τῆς ἐπιβολῆς ἄπρακτος ἐπανῆλθεν.
[15, 85]   τὸν ὑπὲρ τῶν ὅλων ἀγῶνα,  καὶ   διαταχθέντων τῶν στρατοπέδων, οἱ μὲν
[15, 13]   Μολοττοῦ, ὃς ἐτύγχανε φυγὰς ὢν  καὶ   διατρίβων ἐν ταῖς Συρακούσαις. Τῶν
[15, 17]   γὰρ ἐπὶ θατέρου κέρως τεταγμένος  καὶ   διαφέρων ἀνδρείᾳ, μαχόμενος ἡρωικῶς καὶ
[15, 16]   παντελῶς ὄντα, φρονήματος δὲ γέμοντα  καὶ   διάφορον ἀνδρείᾳ. Οὗτος δὲ πάντα
[15, 33]   τοὺς μέγα φρονοῦντας παραδόξως σφῆλαι  καὶ   διδάξαι μηδὲν ἄγαν κατελπίζειν.
[15, 94]   Φιλίστου συντάξεως ἐν μιᾷ βύβλῳ,  καὶ   διελθὼν τὰς πράξεις ἐν κεφαλαίοις
[15, 53]   πορευθεὶς δὲ διὰ τῆς Φωκίδος,  καὶ   διεξελθὼν τὴν παραθαλαττίαν ὁδὸν χαλεπὴν
[15, 34]   στόλον παραφυλάξοντα τὴν σιτοπομπίαν, ὃς  καὶ   διέπεμψεν εἰς τὸν Πειραιέα τὴν
[15, 42]   τοὺς πολεμίους. (Τοῦτο γὰρ ἀπετάφρευσε,  καὶ   διετείχισε τοὺς εἴσπλους κατὰ τοὺς
[15, 19]   Αγησίπολις μὲν γάρ, εἰρηνικὸς ὢν  καὶ   δίκαιος, ἔτι δὲ καὶ συνέσει
[15, 10]   Καδουσίους πόλεμον προέθηκε κρίσιν Τιριβάζῳ,  καὶ   δικαστὰς τρεῖς ἀπέδωκε τῶν μάλιστα
[15, 40]   ὁρμηθέντες παρεισέπεσον εἰς τὴν Φιάλειαν,  καὶ   Διονυσίαν κατὰ τύχην ὄντων ἐπιπεσόντες
[15, 6]   συνδιέτριβε καὶ τῶν ποιημάτων ἐπιστάτας  καὶ   διορθωτὰς εἶχεν. Ὑπὸ δὲ τούτων
[15, 78]   δυνατήν, τά τε ἄλλα προφερόμενος  καὶ   διότι τοῖς πεζῇ κρατοῦσι ῥᾴδιόν
[15, 4]   βασιλέα, τήν τε νίκην ἀπήγγειλε  καὶ   δισχίλια τάλαντα πρὸς τὸν πόλεμον
[15, 63]   τοὺς νέους αὐθημερόν, ὄντας μυρίους  καὶ   δισχιλίους. Ιφικράτης μὲν οὖν, προθύμους
[15, 26]   συνῆλθον οὐκ ἐλάττους τῶν μυρίων  καὶ   δισχιλίων, ἱππεῖς δὲ πλείους τῶν
[15, 42]   πρὸς τοὺς ἀπὸ Συρίας πορευομένους  καὶ   δοκεῖν διὰ τούτου μάλιστα ποιεῖσθαι
[15, 60]   Φεραῖος ἡγεμὼν ᾑρημένος τῆς Θετταλίας,  καὶ   δοκῶν ἐπιεικῶς ἄρχειν τῶν ὑποτεταγμένων,
[15, 80]   Βοιωτοὶ πάντα συνεχώρησαν τοῖς Θετταλοῖς,  καὶ   δόντες εἰς ἑπτακισχιλίους στρατιώτας τῷ
[15, 58]   πλῆθος κατὰ τῶν ταῖς ἐξουσίαις  καὶ   δόξαις ὑπερεχόντων, οἱ διαβαλλόμενοι συστάντες
[15, 29]   φρονήσει καὶ συνέσει στρατηγικῇ διάφορον  καὶ   δόξαν ἐπ' ἀρετῇ μεγάλην περιπεποιημένον.
[15, 13]   τὰ συντείνοντα πρὸς αὔξησιν πόλεως  καὶ   δόξαν. ~Τοῦ δ' ἐνιαυσίου χρόνου
[15, 48]   τινὲς ἐξεπήδων ἐκ τῶν οἰκιῶν,  καὶ   δόξαντες ἐκπεφευγέναι τὸν κίνδυνον μείζονι
[15, 73]   τὰ νεώρια τῶν Καρχηδονίων ἐμπεπρῆσθαι,  καὶ   δόξας πάντα τὸν στόλον αὐτῶν
[15, 88]   ἀρετὰς τῇ Επαμεινώνδου στρατηγίᾳ τε  καὶ   δόξῃ, πολὺ ἂν προέχουσαν εὕροι
[15, 66]   ~Επαμεινώνδας δὲ φύσει μεγαλεπίβολος ὢν  καὶ   δόξης ὀρεγόμενος αἰωνίου, συνεβούλευε τοῖς
[15, 83]   εἰς χεῖρας. (Πολλὰ δὲ παθὼν  καὶ   δράσας οὐκ ἀπέστη τῆς φιλοτιμίας,
[15, 26]   ἡμέρᾳ προήγαγεν ἐκ τῆς πόλεως,  καὶ   δρομαῖος ἠπείγετο, φθάσαι σπεύδων τοὺς
[15, 50]   Λακεδαιμόνιοι παρεσκευάζοντο πρὸς τὸν πόλεμον  καὶ   δυνάμεις κατέλεγον τὰς μὲν πολιτικάς,
[15, 72]   τοῦ προτειχίσματος φυλακὴν τῶν Λακεδαιμονίων,  καὶ   δυνάμενος πολλοὺς ἀνελεῖν τῶν πολεμίων,
[15, 33]   εἶναι δοκῶν Αγησίλαος καὶ μείζονα  καὶ   δυναμικωτέραν ἔχων τὴν δύναμιν οὐ
[15, 20]   Σπαρτιάτης, τεταγμένος ἐπί τινος ἡγεμονίας  καὶ   δύναμιν ἄγων ἐπὶ Ολυνθίους, κατελάβετο
[15, 82]   δὲ Βοιωτοὶ στρατηγὸν ἐπιστήσαντες Επαμεινώνδαν  καὶ   δύναμιν ἀξιόλογον δόντες ἐξαπέστειλαν βοηθῆσαι
[15, 19]   ποιησάμενος συμμάχους ἔπεισεν ἐξαποστεῖλαι στρατηγὸν  καὶ   δύναμιν ἀξιόλογον ἐπὶ τοὺς Ολυνθίους.
[15, 2]   πολέμιον ὄντα Περσῶν, συμμαχίαν ἐποιήσατο  καὶ   δύναμιν ἀξιόλογον παρ' αὐτοῦ προσελάβετο,
[15, 14]   χρημάτων, ἐμισθοῦτο στρατιωτῶν παντοδαπῶν πλῆθος,  καὶ   δύναμιν ἀξιόλογον συστησάμενος φανερὸς ἦν
[15, 22]   στρατηγὸν προχειρισάμενοι Αγησίπολιν τὸν βασιλέα,  καὶ   δύναμιν ἱκανὴν παραδόντες, ἐψηφίσαντο πρὸς
[15, 50]   οὖν λαμπάδα τοσαύτην ἐσχηκέναι λαμπρότητα  καὶ   δύναμιν τοῦ φωτός, ὥστ' ἐπὶ
[15, 16]   γυμνασίας ἐν τοῖς ὅπλοις εὐπειθῆ  καὶ   δυνατὴν ἐποίησε τὴν στρατιάν. (Ὡς
[15, 78]   τὴν ἐπιβολὴν ταύτην συμφέρουσάν τε  καὶ   δυνατήν, τά τε ἄλλα προφερόμενος
[15, 46]   εἰς τὴν Κόρκυραν τριήρεις εἴκοσι  καὶ   δύο, τὴν ἡγεμονίαν Αλκίδᾳ παραδόντες.
[15, 53]   συνεξαριθμούμενος. Ἀπορίας δ' οὔσης μεγάλης  καὶ   δυσκρίτου τῶν βοιωταρχῶν (ὁ) ἕβδομος
[15, 68]   δὲ κατὰ Λακεδαιμονίους, εὐεφόδων ὄντων  καὶ   δυσφυλάκτων τῶν τόπων. Μεγάλης δὲ
[15, 94]   ὑπῆρχον αἱ περιοικοῦσαι πόλεις μετῳκισμέναι  καὶ   δυσχερῶς φέρουσαι τὴν ἐκ τῆς
[15, 8]   δυνάμεων ἰδίους εὐνοίαις κατασκευάζει, τιμαῖς  καὶ   δωρεαῖς, ἔτι δ' ἐπαγγελίαις προσαγόμενος.
[15, 91]   (Δατάμης δὲ παρακαλέσας τοὺς μισθοφόρους  καὶ   δωρεὰς ὑποσχόμενος, ἀνέζευξε πρὸς τοὺς
[15, 71]   υἱὸς) ἐδολοφόνησεν Αλέξανδρον (τὸν ἀδελφόν)  καὶ   ἐβασίλευσε τῆς Μακεδονίας ἔτη τρία.
[15, 93]   διεδέξατο Ωχος μετονομασθεὶς Αρταξέρξης,  καὶ   ἐβασίλευσεν ἔτη τρία πρὸς τοῖς
[15, 77]   προτερήματι ἐστράτευσαν ἐπὶ τὴν Ηλείαν,  καὶ   εἷλον πόλεις Μάργανα καὶ Κρόνιον,
[15, 59]   τούτους ἐξουσίαν ἔχειν περὶ πολέμου  καὶ   εἰρήνης βουλεύεσθαι. (Γενομένης δὲ στάσεως
[15, 75]   ὑπ' Αχαιῶν ἠλευθέρωσεν. Ἐστράτευσαν δὲ  καὶ   εἰς Θετταλίαν Βοωτοί, καὶ Πελοπίδαν
[15, 71]   τύραννον, ἀλόγως συνελήφθη μετὰ Ισμηνίου  καὶ   εἰς φυλακὴν παρεδόθη. (Θηβαίων δ'
[15, 26]   ἐπεφάνη τοῖς Θηβαίοις. ὁμοίως δὲ  καὶ   ἐκ τῶν ἄλλων πόλεων τῶν
[15, 74]   εἰώθει κατὰ τὰς νίκας ὑποφεύγειν  καὶ   ἑκουσίως ἡττᾶσθαι, ἵνα μὴ δόξῃ
[15, 82]   ὑπῆρχον τὸν ἀγῶνα τῶν ὀλυμπίων,  καὶ   ἐκυρίευον τοῦ ἱεροῦ καὶ τῶν
[15, 88]   ὑπερβάλλειν (ἐν) τῇ στρατηγικῇ συνέσει  καὶ   ἐμπειρίᾳ, πρὸς δὲ τούτοις ἐπιεικείᾳ
[15, 73]   Καρχηδονίους χώραν. Καὶ Σελινοῦντα μὲν  καὶ   Εντελλαν εὐθὺς προσηγάγετο, καὶ τὴν
[15, 7]   μὲν οἱ φιλόσοφοι συνελθόντες ἐξηγόρασαν  καὶ   ἐξαπέστειλαν εἰς τὴν Ελλάδα, φιλικὴν
[15, 39]   δ' ἦσαν Πελοπίδας καὶ Γοργίδας  καὶ   Επαμεινώνδας· οὗτος γὰρ οὐ μόνον
[15, 6]   στίχους τῶν δοκούντων ἐπιτετεῦχθαι προενεγκαμένου,  καὶ   ἐπερωτῶντος ποῖά τινά σοι φαίνεται
[15, 80]   ἅμα δὲ καὶ ἀνδρείᾳ διάφορον  καὶ   ἐπὶ στρατηγικῇ συνέσει διαβεβοημένον. (Συναχθείσης
[15, 69]   καταδεέστερον. ~Εὐθὺ δὲ ἐπὶ Τροιζῆνα  καὶ   Επίδαυρον πορευθεὶς τὴν μὲν χώραν
[15, 88]   τούτοις ψυχῆς λαμπρότητι καὶ μισαργυρίᾳ  καὶ   ἐπιεικείᾳ, καὶ τὸ μέγιστον, ἀνδρείᾳ
[15, 93]   βεβασιλευκότος καὶ γενομένου παντελῶς εἰρηνικοῦ  καὶ   ἐπιτυχοῦς, τοὺς μετὰ τοῦτον βασιλεύοντας
[15, 6]   τινὰς στίχους ἔχοντας ἐλεεινὰ πάθη,  καὶ   ἐρωτήσαντος ποῖά τινα φαίνεται τὰ
[15, 95]   συμμάχοις. μὲν οὖν Χάρης  καὶ   ἕτερα τοιαῦτα παρανομῶν ἀγαθὸν μὲν
[15, 31]   φιλανθρώπως προσεφέροντο. τοιαύταις δ' ὁμιλίαις  καὶ   εὐεργεσίαις χρησάμενοι εὐνουστέρους ἅπαντας τοὺς
[15, 7]   αἰτίαις ἀνελεῖν, οὐκ ὀλίγους δὲ  καὶ   ἐφυγάδευσεν· ἐν οἷς ἦν Φίλιστος
[15, 46]   Αθηναῖοι ψηφισάμενοι βοηθεῖν τοῖς Κορκυραίοις  καὶ   Ζακυνθίων τοῖς φυγάσιν, εἰς μὲν
[15, 50]   ταῖς ἀνδρείαις ἐλείποντο. (Εἶχον δὲ  καὶ   ἡγεμόνας ἐπιφανεῖς ταῖς ἀρεταῖς πολλοὺς
[15, 62]   αὐτοὺς πανδημεὶ οἵ τε Αρκάδες  καὶ   Ηλεῖοι καὶ Αργεῖοι καὶ οἱ
[15, 77]   περὶ τῆς Τριφυλίας ἠμφεσβήτουν Αρκάδες  καὶ   Ηλεῖοι, καὶ κατὰ τὰς ἑκατέρων
[15, 68]   δὲ πραχθέντων Αρκάδες καὶ Αργεῖοι  καὶ   Ηλεῖοι συμφρονήσαντες ἔγνωσαν στρατεύειν ἐπὶ
[15, 62]   Διὸ καὶ παραλαβόντες Αργείους τε  καὶ   Ηλείους, τὸ μὲν πρῶτον πρέσβεις
[15, 48]   τὸ θεῖον ἀσεβήσασι· περὶ ὧν  καὶ   ἡμεῖς ἀκριβῶς ἀναγράψαι πειρασόμεθα τῇ
[15, 60]   τὴν βασιλείαν υἱὸς Αλέξανδρος  καὶ   ἦρξεν ἐνιαυτόν. (Ὁμοίως δὲ καὶ
[15, 86]   εἰς χεῖρας τοῖς πολεμίοις, μεγάλους  καὶ   θαυμαστοὺς ἀγῶνας συνεστήσαντο. οὐδέποτε γὰρ
[15, 88]   πρὸ τῶν Περσικῶν καιρῶν, Σόλων  καὶ   Θεμιστοκλῆς καὶ Μιλτιάδης, ἔτι δὲ
[15, 87]   τὴν ἀσπίδα. Τοῦ δὲ φήσαντος  καὶ   θέντος αὐτὴν πρὸ τῆς ὁράσεως,
[15, 46]   μὲν Θηβαῖοι τὰς Πλαταιὰς κατασκάψαντες  καὶ   Θεσπιὰς ἀλλοτρίως πρὸς αὐτοὺς διακειμένας
[15, 51]   πόλεις ἐᾶν αὐτονόμους, Πλαταιὰς δὲ  καὶ   Θεσπιὰς οἰκίζειν καὶ τὴν χώραν
[15, 85]   Μαλιεῖς καὶ Αἰνιᾶνες, ἔτι δὲ  καὶ   Θετταλοὶ καὶ οἱ λοιποὶ σύμμαχοι.
[15, 85]   καὶ τὴν ἀρετὴν τῶν Βοιωτῶν  καὶ   Θετταλῶν ἱππέων οἱ μετὰ τῶν
[15, 71]   Επαμεινώνδᾳ τῇ κατὰ πόλεμον δόξῃ,  καὶ   θεωρῶν ἐκεῖνον τὰ περὶ τὴν
[15, 49]   ποιεῖσθαι σύνοδον τὴν τῶν Πανιωνίων,  καὶ   θυσίας συνθύειν ἀρχαίας καὶ μεγάλας
[15, 70]   ~Ἐκ δὲ τῆς Σικελίας Κελτοὶ  καὶ   Ιβηρες δισχίλιοι κατέπλευσαν εἰς Κόρινθον,
[15, 72]   παροξυνθὲν ἀπέστησεν αὐτὸν τῆς βοιωταρχίας,  καὶ   ἰδιώτην ποιῆσαν ἐξαπέστειλε μετὰ τῶν
[15, 71]   δ' Αλεξάνδρου πεζὴν δύναμιν ἠθροικότος  καὶ   ἱππεῖς πολλαπλασίους ἔχοντος τῶν Βοιωτῶν,
[15, 47]   τὴν Κόρκυραν, ἔχων στρατηγοὺς Τιμόθεον  καὶ   Ιφικράτην. Οὗτοι δὲ τῶν καιρῶν
[15, 88]   Κόνων, ἔτι δὲ Χαβρίας (τε)  καὶ   Ιφικράτης οἱ Αθηναῖοι, πρὸς δὲ
[15, 62]   εὐλαβοῦντο τὸ βάρος τῆς Σπάρτης,