HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


η  =  179 formes différentes pour 492 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Chap.
[15, 64]   καὶ οἱ τῶν Βοιωτῶν φυγάδες.  (Ή   δὲ τρίτη μερίς, ἐκ τῶν
[15, 64]   τόπους ἔκριναν ποιεῖσθαι τὴν ἔφοδον.  ~Ή   μὲν οὖν πρώτη μερὶς
[15, 91]   ἐποίει φόνον. Τέλος δὲ πλειόνων     μυρίων ἀναιρεθέντων, τοὺς ὑπολειφθέντας
[15, 65]   προεκαλοῦντο τοὺς Σπαρτιάτας εἰς παράταξιν,     ξυνομολογεῖσθαι προσέταττον ἥττους εἶναι τῶν
[15, 62]   σύμμαχοι πάντες. ἀθροισθέντων δὲ πλειόνων     πεντακισμυρίων, οἱ μὲν ἡγεμόνες αὐτῶν
[15, 53]   καὶ πρὸς πολλαπλασίονα δύναμιν διαγωνίζεσθαι     τὴν ἀναχώρησιν ποιησάμενοι ἐν τόποις
[15, 6]   πολὺ μᾶλλον ἐπὶ τοῖς ποιήμασιν     τοῖς ἐν πολέμῳ κατωρθωμένοις. (Τῶν
[15, 58]   δὲ τῶν δυνατῶν ἀνδρῶν πλειόνων     χιλίων καὶ διακοσίων, καὶ τῶν
[15, 7]   τοῖς τυράννοις ὡς ἥκιστα     ὡς ἥδιστα ὁμιλεῖν· (Ὁ δὲ
[15, 7]   δεῖ τὸν σοφὸν τοῖς τυράννοις     ὡς ἥκιστα ὡς ἥδιστα
[15, 26]   στρατεύειν εἰς τὴν Βοιωτίαν, ἐὰν     χρεία. (Ὁ δὲ Δημοφῶν συντόμοις
[15, 58]   θανάτου ταύτης τυχὼν τῆς προσηγορίας.  ~Ἡ   δ' οὖν στάσις ἐγένετο διὰ
[15, 85]   ἀλλήλοις τῶν ἱππέων βραχὺν χρόνον     μάχη διέμεινεν ἰσόρροπος, μετὰ δὲ
[15, 86]   ἑκατέροις ἀνδραγαθίας οὐδεμίαν ῥοπὴν ἐλάμβανεν     μάχη ἕκαστος γὰρ τοῦ παθεῖν
[15, 55]   ἐκθύμως ἀμφοτέρων ἀγωνιζομένων ἰσόρροπος ἦν     μάχη, μετὰ δὲ ταῦτα τῶν
[15, 44]   ὧν μακρὸν ἂν εἴη γράφειν.     μὲν οὖν ἐπ' Αἴγυπτον στρατεία
[15, 1]   μεταβησόμεθα πρὸς τῇ γραφῇ χρόνους.     μὲν οὖν πρὸ ταύτης βύβλος,
[15, 86]   κατέφυγον πρὸς τὴν ἰδίαν φάλαγγα.  ~Ἡ   μὲν οὖν τῶν παρ' ἀμφοτέροις
[15, 27]   τῆς ἀκροπόλεως ὀχυρότητα· ὡς δ'     μὲν τῶν ἀναγκαίων σπάνις ἐπέτεινεν,
[15, 88]   συνέσει πολὺ διήνεγκε πάντων. (οιγαροῦν     πατρὶς αὐτοῦ ζῶντος μὲν ἐκτήσατο
[15, 18]   εἶναι δεῖν τῆς Λεύκης, ἔκρινεν     Πυθία ταύτην ὑπάρχειν, ἥτις ἂν
[15, 55]   πρὸ αὐτοῦ ἀποθνήσκοντας, ἄδηλος ἦν     ῥοπὴ τῆς νίκης· ἐπεὶ δ'
[15, 33]   ἡγεμονίαν ἀνελπίστως ἀπέβαλον. Ἀγαθὴ γὰρ     τύχη τοὺς μέγα φρονοῦντας παραδόξως
[15, 64]   ~Ή μὲν οὖν πρώτη μερὶς     τῶν Βοιωτῶν μέσην τὴν πορείαν
[15, 44]   διπλάσια κατεσκεύασεν. Τὴν δὲ δοκιμασίαν     χρεία διαβεβαιοῦσα τὴν ἐπίνοιαν τοῦ
[15, 50]   Γοργίαν, ἔτι δὲ καὶ Πελοπίδαν·     τε πόλις τῶν Θηβαίων διὰ
[15, 48]   συνέβη γενέσθαι τὸν σεισμόν, ἐν     δυνατὸν ἦν τοὺς κινδυνεύοντας βοηθεῖν
[15, 72]   Αρκάδας ἐγένετο μεγάλη μάχη, ἐν     ἐνίκησαν Λακεδαιμόνιοι ἐπιφανῶς. Μετὰ γὰρ
[15, 35]   τῆς ἐν Αργινούσαις ναυμαχίας, ἐν     τοὺς νικήσαντας στρατηγοὺς δῆμος
[15, 91]   ἣν ἴδιόν τι καὶ παράδοξον  συνέβη   γενέσθαι. Αρταβάζου γὰρ τοῦ βασιλέως
[15, 37]   τοὺς Λακεδαιμονίους. οὐδέποτε γὰρ τοῦτο  συνέβη   γενέσθαι κατὰ τοὺς ἐπάνω χρόνους,
[15, 66]   τὴν Μεσσήνην τοσαύτας καὶ τηλικαύτας  συνέβη   γενέσθαι μεταβολάς. ~Οἱ δὲ Θηβαῖοι
[15, 48]   καιρός· οὐ γὰρ ἡμέρας  συνέβη   γενέσθαι τὸν σεισμόν, ἐν
[15, 10]   μεγίστην, ἐξ ἧς αὐτὸν θαυμασθῆναι  συνέβη   καὶ μέγιστον γενέσθαι φίλον· κατὰ
[15, 7]   φύσιν εἰρῆσθαι διελάμβανον. ~Παραπλήσιον δὲ  συνέβη   καὶ περὶ Πλάτωνα τὸν φιλόσοφον
[15, 60]   συμμαχίαν ἐποιήσατο. (Ἴδιον δέ τι  συνέβη   κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτόν· τῶν
[15, 81]   ἀπονέμουσιν. Τὴν δ' εὐημερίαν ταύτην  συνέβη   πάντων τῶν ὕστερον γενομένων ἀγαθῶν
[15, 15]   πόλεις, μὴ προσέχοντος δὲ αὐτοῦ  συνέβη   ταύτην ἀρχὴν γενέσθαι τοῦ πολέμου.
[15, 77]   δὲ ἀρχῆς τοῦ πολέμου γενομένης  συνέβη   τὴν διαφορὰν ἐπὶ πλέον προβῆναι
[15, 52]   τῶν ἡγεμόνων· πνεύματος δὲ γενομένου  συνέβη   τὴν ταινίαν ἀποσπασθεῖσαν περιαμπίσχεσθαι περί
[15, 95]   πολλὰς καὶ ἁρπαγάς, δι' ἃς  συνέβη   τὸν δῆμον τῶν Αθηναίων διαβληθῆναι
[15, 80]   ταχέως μετὰ τῆς δυνάμεως ἐξιόντος  συνέβη   τὸν ἥλιον ἐκλιπεῖν. (Πολλῶν δὲ
[15, 66]   μὴ Μεσσήνην ἕλωσιν. Τότε δὲ  συνέβη   τοὺς παρθενίας ὀνομασθέντας γεννηθῆναι καὶ
[15, 3]   βάρους ἐπενεχθέντος καὶ γενναίως ἀγωνισαμένου  συνέβη   φυγεῖν τοὺς περὶ τὸν Εὐαγόραν
[15, 93]   κατὰ τὴν Ασίαν μέχρι τούτων  προέβη   κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτόν. ~Κατὰ
[15, 47]   καὶ πεζῇ τοὺς ἐπὶ τῇ  γῇ   λόφον τινὰ κατειλημμένους, καὶ καθόλου
[15, 20]   ἐγκαταστησάμενος, ἐπὶ τὰς ἰδίας πράξεις  ἀπηλλάγη.   Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι διὰ τὴν
[15, 83]   καὶ τοὺς γεγηρακότας ἐπὶ τὰ  στέγη   τῶν οἰκιῶν ἀνεβίβασε, καὶ προσέταξεν
[15, 53]   Διὶ βασιλεῖ στεφανίτην· ἀφ' οὗ  δὴ   Βοιωτοὶ ταύτην ποιοῦσι τὴν πανήγυριν
[15, 71]   εἰς πολλὴν ἀμηχανίαν ἐνέπιπτον, ἅτε  δὴ   καὶ τῶν ἐπιτηδείων σπανιζόντων. (Ἤδη
[15, 10]   ποιεῖσθαι τὸν βασιλέα· καθ' ὃν  δὴ   καιρὸν ἐπιφανέντα τὸν Τιρίβαζον τοὺς
[15, 34]   ἃς δὲ φυγεῖν ἠνάγκασεν.  δὴ   κατιδὼν Χαβρίας, καὶ μέρος
[15, 34]   διανοούμενος ἐπιθέσθαι ταῖς ὁλκάσιν.  δὴ   πυθόμενος δῆμος τῶν Αθηναίων
[15, 43]   τοῦτο στρατείας, καὶ τῶν ἐτησίων  ἤδη   γενομένων, Νεῖλος πληρούμενος καὶ
[15, 71]   δὴ καὶ τῶν ἐπιτηδείων σπανιζόντων.  (Ἤδη   δ' αὐτῶν τὴν σωτηρίαν ἀπογινωσκόντων,
[15, 85]   τοῦτον τὸν τρόπον τεταγμένων, ὡς  ἤδη   πλησίον ὑπῆρχον ἀλλήλων, αἱ μὲν
[15, 91]   τοὺς ἀφεστηκότας. καταλαβὼν δ' αὐτοὺς  ἤδη   συνάπτοντας τοῖς πολεμίοις, καὶ αὐτὸς
[15, 9]   τὴν ἡγεμονίαν, τότε δὲ συνετάραττον  ἤδη   τὰς πόλεις καὶ πᾶσιν ὑπῆρχον
[15, 47]   περὶ τὴν Κόρκυραν πολέμου σχεδὸν  ἤδη   τέλος ἔχοντος κατέπλευσεν στόλος
[15, 19]   φυγάδων καθόδου βίᾳ χειρούμενοι, φανερῶς  ἤδη   τὴν ἡγεμονίαν τῆς Ελλάδος εἰς
[15, 11]   Τοῦ δὲ Ορόντου καταγνοὺς ὡς  ψευδῆ   κατηγορίαν πεπλακότος ἔκ τε τῶν
[15, 55]   βασιλεὺς τῶν Λακεδαιμονίων Κλεόμβροτος  ἔζη,   πολλοὺς ἔχων τοὺς συνασπίζοντας καὶ
[15, 78]   ἄλλα προφερόμενος καὶ διότι τοῖς  πεζῇ   κρατοῦσι ῥᾴδιόν ἐστι περιποιήσασθαι τὴν
[15, 4]   μὲν τῆς ναυμαχίας παρὰ θάλατταν  πεζῇ   συμβαλὼν μέρει τῆς πεζῆς δυνάμεως
[15, 47]   ὑποχείριοι γένωνται. ἐνίκησε δὲ καὶ  πεζῇ   τοὺς ἐπὶ τῇ γῇ λόφον
[15, 33]   καὶ τὴν ἡγεμονίαν ἀνελπίστως ἀπέβαλον.  Ἀγαθὴ   γὰρ τύχη τοὺς μέγα
[15, 6]   προενεγκαμένου τινὰς στίχους ἔχοντας ἐλεεινὰ  πάθη,   καὶ ἐρωτήσαντος ποῖά τινα φαίνεται
[15, 48]   ἐν τοῖς ἐπάνω χρόνοις ἐγένοντο  πάθη   τοιαῦτα περὶ πόλεις Ελληνίδας, οὔτε
[15, 88]   ἐπὶ τὸ χεῖρον ἀεὶ μεταβολῆς  ἐπειράθη,   καὶ πέρας διὰ τὴν ἀφροσύνην
[15, 71]   τὸν χρόνον ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν  κατεστάθη   στρατηγός. εὐθὺς δὲ διαλέξας τούς
[15, 93]   τὴν ἀναχώρησιν εἴς τινα πόλιν  εὐμεγέθη.   (Οἱ δ' Αἰγύπτιοι τὸ πρῶτον
[15, 74]   κατὰ τοὺς πότους φιλοτιμότερον τῇ  μέθῃ   δοὺς ἑαυτόν, εἰς ἀρρωστίαν σφοδροτέραν
[15, 35]   Μάνλιος ἐπιβαλόμενος τυραννίδι καὶ κρατηθεὶς  ἀνῃρέθη.   ~Ἐπ' ἄρχοντος δ' Αθήνησι Χαρισάνδρου
[15, 64]   ὑπὸ τῶν Αρκάδων μετὰ πάντων  ἀνῃρέθη.   (Ηλεῖοι δὲ τὴν τετάρτην μοῖραν
[15, 62]   τε στρατηγὸς τῶν Λακεδαιμονίων  ἀνῃρέθη   καὶ τῶν ἄλλων εἰς διακοσίους·
[15, 61]   ἄρξας ὑπὸ Αλεξάνδρου τοῦ ἀδελφιδοῦ  ἀνῃρέθη   φαρμάκῳ, προκληθεὶς εἰς μέθην· τὴν
[15, 87]   πάντως, ὅταν ἐκ τοῦ θώρακος  ἐξαιρεθῇ   τὸ δόρυ, συμβήσεται καὶ τὸν
[15, 81]   τοὺς πολίτας οὕτω καλῶς (ἀγωνισάμενος)  διετέθη,   ὥστε ἀπὸ τῆς εἰς τὰς
[15, 35]   κατὰ τὴν ναυμαχίαν οὐκ ἔθαψαν,  εὐλαβήθη   μήποτε τῆς περιστάσεως ὁμοίας γενομένης
[15, 73]   δὲ πρόφασιν ἀξιόλογον τῆς διαφορᾶς,  προσεποιήθη   τοὺς κατὰ τὴν ἐπικράτειαν Φοίνικας
[15, 57]   τῶν Ελλήνων οὐδέποτε γεγονέναι μνημονεύεται.  ἐκλήθη   δὲ νεωτερισμὸς οὗτος παρὰ
[15, 74]   διαδεξάμενος τὴν τυραννίδα, πρῶτον τὰ  πλήθη   συναγαγὼν εἰς ἐκκλησίαν παρεκάλεσε τοῖς
[15, 26]   τὴν πολιορκίαν ὁρμησάντων διελόμενοι τὰ  πλήθη   τὰς προσβολὰς ἐκ διαδοχῆς ἐποιοῦντο,
[15, 93]   ὡς μόνος κατωρθωκὼς τὴν βασιλείαν  ἐτιμήθη   προσηκούσαις δωρεαῖς. Ἐπανιὼν δὲ εἰς
[15, 37]   στρατιώταις, καὶ τοῖς Θηβαίοις ἀντιταξαμένων,  ἐγενήθη   μάχη καρτερά, καθ' ἣν οἱ
[15, 36]   ἀξιόλογον καταλιπὼν αὐτὸς ὑπό τινων  ἐδολοφονήθη.   (Τιμόθεος δὲ παραλαβὼν τὴν ναυαρχίαν
[15, 77]   Μακεδονίαν Πτολεμαῖος μὲν Αλωρίτης  ἐδολοφονήθη   ὑπὸ (τἀδελφοῦ) Περδίκκα, βασιλεύσας ἔτη
[15, 60]   δοκῶν ἐπιεικῶς ἄρχειν τῶν ὑποτεταγμένων,  ἐδολοφονήθη,   ὡς μὲν Εφορος γέγραφεν, ὑπό
[15, 69]   ἐδῄωσε, τῶν δὲ πόλεων οὐκ  ἐδυνήθη   κρατῆσαι διὰ τὸ φρουρὰς ἔχειν
[15, 74]   ἰσχυροτέρων γεγονέναι κρείττων. (Οὐ μὴν  ἠδυνήθη   γε τῇ πανουργίᾳ κατασοφίσασθαι τὴν
[15, 45]   ταραττομένων τῶν πόλεων διὰ τὴν  ἀσυνήθη   πολιτείαν, καὶ πολλῶν ἐπανισταμένων διὰ
[15, 76]   τούτων τῶν χρόνων αἰεὶ μᾶλλον  ηὐξήθη   προσόδοις τε δημοσίαις καὶ τοῖς
[15, 64]   τῇ πατρίδι· διὸ παραδόξως ἀμφοτέρων  προενοήθη,   καὶ τὴν γενομένην ποτὲ περὶ
[15, 88]   τῆς Ελλάδος, τελευτήσαντος δὲ ταύτης  ἐστερήθη   καὶ τῆς ἐπὶ τὸ χεῖρον
[15, 6]   τοῦ τυράννου ποιημάτων μοχθηρῶν ὄντων  ἐπηρωτήθη   περὶ τῶν ποιημάτων τίνα κρίσιν
[15, 16]   καὶ γυμνασίας ἐν τοῖς ὅπλοις  εὐπειθῆ   καὶ δυνατὴν ἐποίησε τὴν στρατιάν.
[15, 41]   ἔργοις βραδύς. δὲ Φαρνάβαζος  ἀπεκρίθη,   διότι τῶν μὲν λόγων αὐτὸς
[15, 33]   πολεμίους. Πρὸς οὓς Αγησίλαος  ἀπεκρίθη,   νῦν μὲν ἀκινδύνως τοὺς Λακεδαιμονίους
[15, 66]   ποιητὴς ὑπὸ Αθηναίων ἡγεμὼν  ἐδόθη   τοῖς Σπαρτιάταις. (Ἔνιοι δὲ τὸν
[15, 8]   ἀξιώσας κατὰ μὲν τὸ παρὸν  παρεδόθη   εἰς φυλακήν, μετὰ δὲ ταῦτα
[15, 71]   μετὰ Ισμηνίου καὶ εἰς φυλακὴν  παρεδόθη.   (Θηβαίων δ' ἐπὶ τοῖς πραχθεῖσι
[15, 80]   λειφθεὶς καὶ τοῖς ὅλοις συντριβείς,  ἠναγκάσθη   καθ' ὁμολογίαν τοῖς μὲν Θετταλοῖς
[15, 8]   καὶ ὑπὸ τῶν συμμάχων καταλειπόμενος,  ἠναγκάσθη   πρεσβεῦσαι περὶ συλλύσεως. (Ὁ δὲ
[15, 93]   πρωτεύοντας· οὐ προσέχοντος δ' αὐτοῦ  συνηναγκάσθη   μετ' αὐτοῦ ποιήσασθαι τὴν ἀναχώρησιν
[15, 31]   τε γὰρ τοῖς λοιποῖς πολέμοις  ἐθαυμάσθη,   καὶ καθ' ὃν καιρὸν Λακεδαιμόνιοι
[15, 76]   ταύτην ἠθροίσθη καὶ τείχη πολυτελῆ  κατεσκευάσθη   καὶ λιμὴν ἀξιόλογος. Ἀπὸ δὲ
[15, 72]   δυνάμενος πολλοὺς ἀνελεῖν τῶν πολεμίων,  ἠρκέσθη   τῷ προτερήματι καὶ τῆς ἐπὶ
[15, 15]   ἐν αἷς οὐδὲν ἀξιόλογον ἔργον  συνετελέσθη,   δύο δὲ παρατάξεις ἐγένοντο μεγάλαι
[15, 76]   τε γὰρ ἀνδρῶν εἰς ταύτην  ἠθροίσθη   καὶ τείχη πολυτελῆ κατεσκευάσθη καὶ
[15, 26]   στρατιωτῶν συνδραμόντων, ταχὺ μεγάλη δύναμις  ἠθροίσθη   τοῖς Θηβαίοις. (Ὁπλῖται μὲν γὰρ
[15, 6]   εὐδόκησιν τοῦ Διονυσίου, καὶ οὐ  διεψεύσθη.   (Τοῦ γὰρ τυράννου προενεγκαμένου τινὰς
[15, 17]   δ' τοῦ Λεπτίνου θάνατος  ἐγνώσθη   καὶ τὸ ἕτερον κέρας συνετέτριπτο,
[15, 55]   περὶ τοῦ πτώματος νεκρῶν πλῆθος  ἐσωρεύθη.   ~Ἀναρχίας δὲ γενομένης περὶ τὸ
[15, 86]   τοὺς ἐσχάτους αἰεὶ φονευόντων, νεκρῶν  ἐσωρεύθη   πλῆθος. ~Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι θεωροῦντες
[15, 29]   συναγωνιστὰς ἔχων τοὺς βασιλεῖς, ἀδίκως  ἀπελύθη.   (Διόπερ οἱ Αθηναῖοι χαλεπῶς φέροντες
[15, 10]   δ' ἀπολογίᾳ χρησάμενος Τιρίβαζος  ἀπελύθη   τῶν ἐγκλημάτων ὡμολογημένως ὑπὸ πάντων
[15, 9]   συνεχῶς πολεμηθεὶς τοῦτον τὸν τρόπον  κατελύθη.   (Ὁ δὲ τοῦ στόλου τὴν
[15, 76]   τε Λακωνικὸσκαὶ Βοιωτικὸς κληθεὶς πόλεμος  κατελύθη,   πλείω μείνας ἐτῶν πέντε, τὴν
[15, 71]   Αλέξανδρον τὸν Φερῶν τύραννον, ἀλόγως  συνελήφθη   μετὰ Ισμηνίου καὶ εἰς φυλακὴν
[15, 43]   Ιφικράτην, ὑποπτεύσας Ιφικράτης μὴ  συλληφθῇ   καὶ τιμωρίας τύχῃ, καθάπερ Κόνων
[15, 50]   αὐτοῖς τῆς ἀρχῆς τὴν ἀποβολήν·  ὤφθη   μὲν γὰρ κατὰ τὸν οὐρανὸν
[15, 14]   πολεμήσων Καρχηδονίοις. Ταῦτα μὲν οὖν  ἐπράχθη   κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτόν. ~Ἐπ'
[15, 60]   τὴν ἀρχήν. Ταῦτα μὲν οὖν  ἐπράχθη   κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτόν. ~Ἐπ'
[15, 7]   Διονυσίου θυγατέρα. Ταῦτα μὲν οὖν  ἐπράχθη   κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτόν. ~Ἐπ'
[15, 28]   καὶ συνέδρους ἀπέδειξαν ἑκάστης πόλεως.  (Ἐτάχθη   δ' ἀπὸ τῆς κοινῆς γνώμης
[15, 41]   τὴν στρατηγίαν ὑπὸ τοῦ βασιλέως  ἐτάχθη   διὰ τὴν ἐν τῷ στρατηγεῖν
[15, 78]   τῶν πολιτῶν ἀξίωμα, συναχθείσης ἐκκλησίας  διελέχθη   τοῖς πολίταις, προτρεπόμενος αὐτοὺς ἀντέχεσθαι
[15, 87]   ἔτι ζῶν εἰς τὴν παρεμβολὴν  ἀπηνέχθη,   καὶ τῶν συγκληθέντων ἰατρῶν ἀποφηναμένων,
[15, 50]   Αἰμίλιον, παρὰ δὲ Ηλείοις Ολυμπιὰς  ἤχθη   δευτέρα πρὸς ταῖς ἑκατόν, καθ'
[15, 23]   Σουλπίκιος, παρὰ δὲ Ηλείοις Ολυμπιὰς  ἤχθη   ἑκατοστή, καθ' ἣν ἐνίκα στάδιον
[15, 14]   Μάλλιος, παρὰ δ' Ηλείοις Ολυμπιὰς  ἤχθη   ἐνενηκοστὴ ἐνάτη, καθ' ἣν ἐνίκα
[15, 78]   δὲ ὑπὸ Πισατῶν καὶ Αρκάδων  ἤχθη   τετάρτη πρὸς ταῖς ἑκατόν, καθ'
[15, 71]   Σολπίκιος, παρὰ δὲ Ηλείοις ὀλυμπιὰς  ἤχθη   τρίτη πρὸς ταῖς ἑκατόν, καθ'
[15, 56]   δ' ἐπαίνων στρατηγὸς Επαμεινώνδας  ἠξιώθη,   διὰ τῆς ἰδίας ἀνδρείας μάλιστα
[15, 58]   ψευδέσι διαβολαῖς συνηγορούντων, ἐπὶ τοσοῦτον  ἐξηγριώθη   τὸ πλῆθος, ὥστε πάντων τῶν
[15, 7]   τινων λόγων προσκόψας αὐτῷ παντελῶς  ἀπηλλοτριώθη,   καὶ προαγαγὼν εἰς τὸ πρατήριον
[15, 17]   πᾶς πλησίον τόπος νεκρῶν  ἐπληρώθη.   (Τοσοῦτος δ' ἐγένετο φόνος, μνησικακούντων
[15, 53]   ὅλων ἀγὼν τοῦτον τὸν τρόπον  ἐκυρώθη.   (Ὁ δ' Επαμεινώνδας ὁρῶν τοὺς
[15, 44]   κατέδειξε, περὶ ὧν μακρὸν ἂν  εἴη   γράφειν. μὲν οὖν ἐπ'
[15, 8]   κατ' ἐνιαυτὸν φόρον ὡρισμένον καὶ  ποιῇ   τὸ προσταττόμενον ὡς δοῦλος δεσπότῃ.
[15, 36]   ἐπὶ δὲ τούτων ἐν τῇ  Θρᾴκῃ   Τριβαλλοὶ σιτοδείᾳ πιεζόμενοι πανδημεὶ στρατείαν
[15, 76]   βοηθήσαντες αὐτῷ καὶ παραλαβόντες ἐν  παρακαταθήκῃ   τὴν πόλιν οὐκ ἀπέδωκαν. (Ἅμα
[15, 32]   μὲν Θηβαῖοι λόφον τινὰ κατελάβοντο  παραμήκη,   σταδίους ἀπέχοντα τῆς πόλεως εἴκοσι,
[15, 60]   Φερῶν τύραννος, συνέσει τε  στρατηγικῇ   διαφέρων καὶ πολλοὺς τῶν περιοίκων
[15, 29]   ἄνδρα καὶ φρονήσει καὶ συνέσει  στρατηγικῇ   διάφορον καὶ δόξαν ἐπ' ἀρετῇ
[15, 80]   καὶ ἀνδρείᾳ διάφορον καὶ ἐπὶ  στρατηγικῇ   συνέσει διαβεβοημένον. (Συναχθείσης δὲ τῆς
[15, 52]   δὲ διὰ τῶν κατορθωμάτων δόξας  στρατηγικῇ   συνέσει διαφέρειν μεγίστων ἀγαθῶν αἴτιος
[15, 69]   μὲν οὖν ἐπὶ ἀνδρείᾳ καὶ  στρατηγικῇ   συνέσει θαυμασθεὶς τοῦτον τὸν τρόπον
[15, 88]   καθ' ἑαυτὸν ὑπερβάλλειν (ἐν) τῇ  στρατηγικῇ   συνέσει καὶ ἐμπειρίᾳ, πρὸς δὲ
[15, 31]   δ' ἦν ἐπ' ἀνδρείᾳ καὶ  στρατηγικῇ   συνέσει καὶ σχεδὸν ἀνίκητος γεγονὼς
[15, 39]   πολὺ προέσχεν ἀνδρείᾳ τε καὶ  στρατηγικῇ   συνέσει. Μετέσχε γὰρ ἐπὶ πολὺ
[15, 88]   καὶ τὸ μέγιστον, ἀνδρείᾳ καὶ  στρατηγικῇ   συνέσει πολὺ διήνεγκε πάντων. (οιγαροῦν
[15, 85]   παρασκευῇ τῶν ψιλῶν καὶ τῇ  στρατηγικῇ   συντάξει πολὺ τῶν ἐναντίων ἐλείποντο.
[15, 16]   Κρόνιον, τὸ δαιμόνιον ἐναλλὰξ τῇ  νίκῃ   τὴν ἧτταν τῶν Καρχηδονίων διωρθώσατο·
[15, 3]   ὁρῶν ἑαυτὸν πολὺ λειπόμενον τῇ  ναυτικῇ   δυνάμει, ἑξήκοντα μὲν ναῦς ἄλλας
[15, 18]   ἂν πρώτη θύσῃ ἐν τῇ  Λεύκῃ·   ὁρμηθῆναι δὲ ἐκ τῆς ἰδίας
[15, 50]   τούτοις οἱ Λακεδαιμόνιοι παροξυνθέντες ἔγνωσαν  μεγάλῃ   δυνάμει στρατεύειν ἐπ' αὐτούς, ὡς
[15, 57]   Κοίλιος. Ἐπὶ δὲ τούτων Θηβαῖοι  μεγάλῃ   δυνάμει στρατεύσαντες ἐπ' Ορχομενὸν ἐπεβάλοντο
[15, 26]   Βοιωτίαν πολλῶν στρατιωτῶν συνδραμόντων, ταχὺ  μεγάλη   δύναμις ἠθροίσθη τοῖς Θηβαίοις. (Ὁπλῖται
[15, 50]   οὐρανὸν ἐπὶ πολλὰς νύκτας λαμπὰς  μεγάλη   καομένη, ἀπὸ τοῦ σχήματος ὀνομασθεῖσα
[15, 54]   καὶ ἀπήντησεν αὐτῷ ἄλλη δύναμις  μεγάλη   Λακεδαιμονίων καὶ τῶν συμμάχων, ἡγουμένου
[15, 72]   χρόνον Λακεδαιμονίοις πρὸς Αρκάδας ἐγένετο  μεγάλη   μάχη, ἐν ἐνίκησαν Λακεδαιμόνιοι
[15, 50]   ὕστερον ἡττηθέντες οἱ Σπαρτιᾶται παραδόξως  μεγάλῃ   μάχῃ τὴν ἡγεμονίαν ἀπέβαλον ἀνελπίστως.
[15, 34]   κατὰ τοὺς αὐτοὺς καιροὺς ἐγένετο  μεγάλη   ναυμαχία μεταξὺ Νάξου καὶ Πάρου
[15, 17]   ἐπιγενομένης διεσώθησαν. Οἱ δὲ Καρχηδόνιοι  μεγάλῃ   παρατάξει νικήσαντες ἀνεχώρησαν εἰς Πάνορμον.
[15, 1]   Λακεδαιμόνιοι περὶ Λεῦκτρα παραδόξως ἡττηθέντες  μεγάλῃ   περιέπεσον συμφορᾷ, καὶ πάλιν περὶ
[15, 54]   τῶν Λεύκτρου καὶ Σκεδάσου θυγατέρων  μεγάλῃ   συμφορᾷ δεῖ περιπεσεῖν Λακεδαιμονίους διὰ
[15, 33]   αὐτοὺς ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας ἀγωνίσασθαι,  μεγάλῃ   συμφορᾷ περιέπεσον. (Τὸ μὲν γὰρ
[15, 60]   (Λακεδαιμονίους γὰρ συνέβαινε περὶ Λεῦκτρα  μεγάλῃ   συμφορᾷ περιπεπτωκέναι, Αθηναίους δὲ μόνον
[15, 13]   τὸν ἐπὶ τὴν Ηπειρον πλοῦν  ἀσφαλῆ   κατασκευάσῃ καὶ πόλεις ἔχῃ ἰδίας
[15, 49]   Πανιώνια, μετέθεσαν τὴν πανήγυριν εἰς  ἀσφαλῆ   τόπον, ὃς ἦν πλησίον τῆς
[15, 8]   δὲ μόνης τῆς Σαλαμῖνος βασιλεύων  τελῇ   τῷ Περσῶν βασιλεῖ κατ' ἐνιαυτὸν
[15, 76]   εἰς ταύτην ἠθροίσθη καὶ τείχη  πολυτελῆ   κατεσκευάσθη καὶ λιμὴν ἀξιόλογος. Ἀπὸ
[15, 41]   δεινόν, ἐν δὲ τοῖς πραττομένοις  νωχελῆ,   παρρησίᾳ πρὸς αὐτὸν ἐχρήσατο, φήσας
[15, 74]   ὑπολαβὼν τιμηθήσεσθαι λαμπρῶς, ἐὰν πρῶτος  ἀπαγγείλῃ   τὴν νίκην, διέπλευσεν εἰς τὴν
[15, 54]   τῆς Βοιωτίας, καὶ ἀπήντησεν αὐτῷ  ἄλλη   δύναμις μεγάλη Λακεδαιμονίων καὶ τῶν
[15, 9]   τοῦ βασιλέως, ἔγνω καινῇ πραγμάτων  ἐπιβολῇ   τὰ καθ' ἑαυτὸν ἀσφαλίζεσθαι. εὐπορῶν
[15, 84]   φυλακῆς πυρὰ καίειν ἐν τῇ  παρεμβολῇ,   αὐτὸς δὲ μετὰ τῆς δυνάμεως
[15, 22]   παραλαβὼν τοὺς προϋπάρχοντας ἐν τῇ  παρεμβολῇ   στρατιώτας διεπολέμει πρὸς τοὺς ἐγχωρίους.
[15, 66]   φασι γενέσθαι, κατομοσαμένων τῶν Λακεδαιμονίων  μὴ   ἀνακάμψειν εἰς τὴν Σπάρτην, ἐὰν
[15, 50]   γένηταί τι τοιοῦτον, ἀλλ' ἐὰν  μὴ   γένηται, κατὰ τὰς ἰδίας ἑκάστων
[15, 74]   ὑποφεύγειν καὶ ἑκουσίως ἡττᾶσθαι, ἵνα  μὴ   δόξῃ τῶν ἰσχυροτέρων γεγονέναι κρείττων.
[15, 52]   δὲ νεώτεροι ἡσυχίαν εἶχον, ἵνα  μὴ   δόξωσι διὰ δειλίαν ἀποτρέπειν τὸν
[15, 87]   νεκρῶν ἀναιρέσεως οὐδέτεροι διεπρεσβεύσαντο, ἵνα  μὴ   δόξωσιν ἐκχωρεῖν τοῦ πρωτείου· μετὰ
[15, 27]   τρίτον τοσούτῳ πλήθει χρημάτων, ὥστε  μὴ   δύνασθαι τὴν οὐσίαν αὐτοῦ τοσαῦτα
[15, 82]   τὸν πρὸς Ηλείους πόλεμον, ἵνα  μὴ   δῶσιν ἐν εἰρήνῃ λόγον τῶν
[15, 60]   Θηβαίους δὲ τῶν πρωτείων ἀξίους  μὴ   εἶναι, Αργείους δὲ διὰ στάσεις
[15, 50]   προρρήσεις ἐναργεῖς ἐπιτυγχάνειν· τοὺς δὲ  μὴ   θαυμάζειν ὅταν γένηταί τι τοιοῦτον,
[15, 42]   Διὸ πλεύσαντες πελάγιοι πρὸς τὸ  μὴ   καθορᾶσθαι τὰς ναῦς ὑπὸ τῶν
[15, 43]   αὐτοῦ καὶ τὴν ἀρετὴν ὑπώπτευσε,  μὴ   κατ' ἰδίαν κατάσχῃ τὴν Αἴγυπτον.
[15, 34]   δὲ Θηβαῖοι, δόξαντες τότε πρώτως  μὴ   καταδεεστέρους ἑαυτοὺς εἶναι Λακεδαιμονίων, τρόπαιόν
[15, 19]   καὶ παρὰ τὰς κοινὰς συνθήκας  μὴ   καταδουλοῦσθαι τοὺς Ελληνας· ἀδοξεῖν γὰρ
[15, 49]   Ιωσι περὶ τῶν ἀφιδρυμάτων, λέγοντες  μὴ   κοινὸν τῶν Αχαιῶν, ἀλλ' ἴδιον
[15, 43]   Ιφικράτους ὡς αἰτίου γεγονότος τοῦ  μὴ   ληφθῆναι τὴν Αἴγυπτον. Οἱ δὲ
[15, 66]   ἀνακάμψειν εἰς τὴν Σπάρτην, ἐὰν  μὴ   Μεσσήνην ἕλωσιν. Τότε δὲ συνέβη
[15, 31]   τῶν ὑπαίθρων, καὶ πέρας, εἰ  μὴ   μετεπέμψαντο αὐτὸν οἱ Σπαρτιᾶται διά
[15, 88]   τελευτὴν ἀνεπισήμαντον. δοκεῖ γάρ μοι  μὴ   μόνον τοὺς καθ' ἑαυτὸν ὑπερβάλλειν
[15, 35]   δὲ τετελευτηκότας ἔθαψεν. Εἰ δὲ  μὴ   περὶ ταύτην ἐγένετο τὴν ἐπιμέλειαν,
[15, 52]   πρεσβυτέρων τινὲς πάλιν ἐντυχόντες διεμαρτύραντο  μὴ   προάγειν τὴν δύναμιν, φανερῶς τῶν
[15, 83]   τὴν ἅλωσιν τῆς πατρίδος ἐξέφυγον·  μὴ   προδηλωθείσης γὰρ τῆς ἐπιθέσεως ἔλαθεν
[15, 15]   τὸν δυνάστην ἀπῄτουν τὰς πόλεις,  μὴ   προσέχοντος δὲ αὐτοῦ συνέβη ταύτην
[15, 43]   τὸν Ιφικράτην, ὑποπτεύσας Ιφικράτης  μὴ   συλληφθῇ καὶ τιμωρίας τύχῃ, καθάπερ
[15, 33]   (ἄν) πορθουμένῃ γὰρ τῇ χώρᾳ  μὴ   τετολμηκέναι τοὺς Βοιωτοὺς βοηθῆσαι· εἰ
[15, 58]   συμφορᾶς οἱ μὲν δημαγωγοὶ φοβηθέντες  μή   τι παράλογον αὐτοῖς ἀπαντήσῃ, τῆς
[15, 65]   προϊέναι μακρότερον ἀπὸ τῆς πατρίδος,  μή   τις ἐπίθηται, ἐπείσθησαν τὴν ἡσυχίαν
[15, 47]   ἐνεπρήσθησαν ὑπὸ τῶν Κορκυραίων, ἵνα  μὴ   τοῖς πολεμίοις ὑποχείριοι γένωνται. ἐνίκησε
[15, 93]   ὁρῶν τὸν βασιλέα καταπεπληγμένον καὶ  μὴ   τολμῶντα διακινδυνεύειν, παρεκάλει θαρρεῖν· τῆς
[15, 3]   ἀφείλατο. Διὸ καὶ τῶν ἐμπόρων  μὴ   τολμώντων εἰς τὴν Κύπρον παρακομίζειν
[15, 16]   ταῖς ὁμολογίαις, ἔφησαν αὐτοὺς μὲν  μὴ   ὑπάρχειν κυρίους τῆς τῶν πόλεων
[15, 11]   τῶν ἐγκλημάτων κατ' ἰδίαν θεωρουμένων  μὴ   φαίνεσθαι τούτοις ἔνοχον εἶναι τὸν
[15, 10]   περὶ δὲ τῶν χρησμῶν ἔφησε  μὴ   χρηματίζειν τὸν θεὸν καθόλου περὶ
[15, 2]   τὰς δυνάμεις ἐν Φωκαίᾳ καὶ  Κύμῃ   κατήντησαν εἰς Κιλικίαν, καὶ περαιωθέντες
[15, 53]   ὁμόψηφον ἑαυτῷ γενέσθαι προετέρησε τῇ  γνώμῃ.   μὲν οὖν ὑπὲρ τῶν
[15, 77]   ἄρχοντος δ' Αθήνησι Χίωνος ἐν  Ρώμῃ   ἀντὶ τῶν ὑπάτων χιλίαρχοι κατεστάθησαν
[15, 23]   μὲν ἦν ἄρχων Πυθέας, ἐν  Ρώμῃ   δ' ἀντὶ τῶν ὑπάτων χιλίαρχοι
[15, 76]   Αθήνησι μὲν ἦρχε Κηφισόδωρος, ἐν  Ρώμῃ   δ' ἀντὶ τῶν ὑπάτων χιλιάρχους
[15, 82]   Αθήνησι μὲν ἦρχε Χαρικλείδης, ἐν  Ρώμῃ   δ' ὕπατοι κατεστάθησαν Λεύκιος Αἰμίλιος
[15, 14]   Αθήνησι μὲν ἦρχε Διοτρέφης, ἐν  Ρώμῃ   δ' ὕπατοι κατεστάθησαν Λεύκιος Οὐαλέριος
[15, 57]   Αθήνησι μὲν ἦρχε Δυσνίκητος, ἐν  Ρώμῃ   δὲ ἀντὶ τῶν ὑπάτων χιλίαρχοι
[15, 95]   Νικοφήμου τὴν ὑπατικὴν ἀρχὴν ἐν  Ρώμῃ   διέλαβε Γάιος Σολπίκιος καὶ Γάιος
[15, 90]   ἄρχοντος δ' Αθήνησι Μόλωνος ἐν  Ρώμῃ   κατεστάθησαν ὕπατοι Λεύκιος Γενούκιος καὶ
[15, 35]   κατὰ τὴν Ιταλίαν ἐν τῇ  Ρώμῃ   Μάρκος Μάνλιος ἐπιβαλόμενος τυραννίδι καὶ
[15, 78]   ἄρχοντος δ' Αθήνησι Τιμοκράτους ἐν  Ρώμῃ   μὲν ἀντὶ τῶν ὑπάτων χιλίαρχοι
[15, 88]   τὰς ἀρετὰς ἠθροισμένας. καὶ γὰρ  ῥώμῃ   σώματος καὶ λόγου δεινότητι, πρὸς
[15, 39]   ~Οἱ δὲ Θηβαῖοι, τῇ τε  ῥώμῃ   τῶν σωμάτων καὶ ταῖς ἀλκαῖς
[15, 87]   ἀναιρεθέντων, μόγις οἱ Θηβαῖοι τῇ  ῥώμῃ   τῶν σωμάτων προέχοντες κατεπόνησαν τοὺς
[15, 71]   ἄρχοντος δ' Αθήνησι Ναυσιγένους ἐν  Ρώμῃ   χιλίαρχοι κατεστάθησαν ἀντὶ τῶν ὑπάτων
[15, 53]   νεὼν τοῦ Ηρακλέους ὅπλα παραδόξως  ἀφανῆ   γέγονε καὶ λόγος ἐν ταῖς
[15, 52]   τοὺς εὐλαβῶς ἔχοντας, ἕτερος οἱωνὸς  ἐφάνη   δυσχερέστερος τοῦ προτέρου. γὰρ
[15, 26]   συντόμοις ταῖς ὁδοῖς χρησάμενος παραδόξως  ἐπεφάνη   τοῖς Θηβαίοις. ὁμοίως δὲ καὶ
[15, 35]   ἐλήφθησαν ὀκτώ. Χαβρίας μὲν οὖν  ἐπιφανῆ   ναυμαχίαν νικήσας κατέπλευσε μετὰ πολλῶν
[15, 79]   εἰωθότες μετὰ Θηβαίων ἀπαντᾶν ἡμέρᾳ  τεταγμένῃ   πρὸς τὴν ἐξοπλισίαν, εἰς ταύτην
[15, 32]   ὑπομένειν εὐλαβοῦντο. (Ὁ δ' Αγησίλαος  συντεταγμένῃ   τῇ δυνάμει προάγων ἐπὶ τοὺς
[15, 30]   εὐηργετημένη μὲν ὑπὸ Λακεδαιμονίων μεγάλα,  πεπολεμημένη   δὲ δεινῶς ὑπὸ Αθηναίων, εὐλόγως
[15, 30]   οἰκοῦσαι χωρὶς Εστιαίας· αὕτη γὰρ  εὐηργετημένη   μὲν ὑπὸ Λακεδαιμονίων μεγάλα, πεπολεμημένη
[15, 50]   ἐπὶ πολλὰς νύκτας λαμπὰς μεγάλη  καομένη,   ἀπὸ τοῦ σχήματος ὀνομασθεῖσα πυρίνη
[15, 66]   τοῖς Σπαρτιάταις. (Ἔνιοι δὲ τὸν  Αριστομένη   γεγονέναι φασὶ κατὰ τὸν εἰκοσαετῆ
[15, 33]   ἀκινδύνως τοὺς Λακεδαιμονίους νενικηκέναι (ἄν)  πορθουμένῃ   γὰρ τῇ χώρᾳ μὴ τετολμηκέναι
[15, 50]   γῆς σκιὰς ποιεῖν παραπλησίας τῇ  σελήνῃ.   Κατὰ δὲ τούτους τοὺς χρόνους
[15, 82]   πόλεμον, ἵνα μὴ δῶσιν ἐν  εἰρήνῃ   λόγον τῶν ἀναλωθέντων. (Τῶν δὲ
[15, 9]   τιμωρίας ὑπὸ τοῦ βασιλέως, ἔγνω  καινῇ   πραγμάτων ἐπιβολῇ τὰ καθ' ἑαυτὸν
[15, 21]   εἰς τὴν χώραν τῶν Ολυνθίων,  κοινῇ   μετ' Αμύντου διεπολέμει πρὸς Ολυνθίους.
[15, 82]   δὲ τούτων Αρκάδες μετὰ Πισαίων  κοινῇ   τεθεικότες ὑπῆρχον τὸν ἀγῶνα τῶν
[15, 15]   πρὸς τοὺς Ιταλιώτας συμμαχίαν ποιησάμενοι  κοινῇ   τὸν πόλεμον ἐπανείλαντο πρὸς τὸν
[15, 50]   καομένη, ἀπὸ τοῦ σχήματος ὀνομασθεῖσα  πυρίνη   δοκίς· μικρὸν δ' ὕστερον ἡττηθέντες
[15, 33]   τῷ πρώτῳ προτερήματι, τὴν δύναμιν  ἀσινῆ   διεφύλαξεν. (Μετὰ δὲ ταῦτα
[15, 71]   τῷ Επαμεινώνδᾳ τῇ κατὰ πόλεμον  δόξῃ,   καὶ θεωρῶν ἐκεῖνον τὰ περὶ
[15, 72]   χάριτος, οἱ φθονοῦντες αὐτοῦ τῇ  δόξῃ   καιρὸν ἔλαβον εὐλόγου διαβολῆς. ἐπενεγκάντων
[15, 88]   τῇ Επαμεινώνδου στρατηγίᾳ τε καὶ  δόξῃ,   πολὺ ἂν προέχουσαν εὕροι τὴν
[15, 8]   ἕτερος στρατηγός, φθονῶν τῇ  δόξῃ   τοῦ Τιριβάζου, γράμματα λάθρᾳ πρὸς
[15, 74]   καὶ ἑκουσίως ἡττᾶσθαι, ἵνα μὴ  δόξῃ   τῶν ἰσχυροτέρων γεγονέναι κρείττων. (Οὐ
[15, 55]   αὐτοῦ ἀποθνήσκοντας, ἄδηλος ἦν  ῥοπὴ   τῆς νίκης· ἐπεὶ δ' οὗτος
[15, 56]   παραγγέλλοντος ἡγεμόνος τετελευτηκότος, ἐγένετο παντελὴς  τροπὴ   τοῦ στρατοπέδου. (Οἱ δὲ περὶ
[15, 63]   ἡγοῦντο συμφέρειν, εἰς τέτταρα δὲ  μέρη   διελόμενοι σφᾶς αὐτοὺς κατὰ πλείονας
[15, 83]   ἔφοδον. (Επαμεινώνδας δ' εἰς πλείω  μέρη   διελόμενος τοὺς στρατιώτας, καὶ πάντῃ
[15, 31]   τὸν πόλεμον διεῖλαν εἰς δέκα  μέρη·   τούτων δὲ πρώτην ἐπεῖχον μερίδα
[15, 52]   ἔξοδον τῶν στρατιωτῶν πολλοῖς ἔδοξε  δυσχερῆ   σημεῖα φανῆναι τῷ στρατοπέδῳ. Περὶ
[15, 6]   οἰκτρὰ εἶναι ἐλεεινὰ καὶ συμπαθείας  πλήρη,   τὰ δὲ τοιαῦτα εἶναι ποιητῶν
[15, 53]   τῶν βοιωταρχῶν καὶ βουλευομένων, πότερον  χρὴ   μένειν καὶ πρὸς πολλαπλασίονα δύναμιν
[15, 65]   ταῦτα τῶν περὶ τὸν Επαμεινώνδαν  πάσῃ   τῇ δυνάμει καταπληκτικῶς προσβαλλόντων τῇ
[15, 13]   ἐπὶ τὴν Ηπειρον πλοῦν ἀσφαλῆ  κατασκευάσῃ   καὶ πόλεις ἔχῃ ἰδίας εἰς
[15, 54]   οὐκ ἐνέγκασαι, τῇ πατρίδι τῇ  πεμψάσῃ   τοὺς ὑβριστὰς καταρασάμεναι τὸν βίον
[15, 8]   συγχωρῆσαι τὴν σύλλυσιν, ἐὰν Εὐαγόρας  ἐκχωρήσῃ   πασῶν τῶν κατὰ τὴν Κύπρον
[15, 58]   φοβηθέντες μή τι παράλογον αὐτοῖς  ἀπαντήσῃ,   τῆς κατηγορίας ἀπέστησαν, οἱ δ'
[15, 91]   πάσης παραλήψεσθαι τὴν σατραπείαν, ἐὰν  ἐγχειρίσῃ   τοῖς Πέρσαις τοὺς ἀφεστηκότας, πρῶτον
[15, 35]   μήποτε τῆς περιστάσεως ὁμοίας γενομένης  κινδυνεύσῃ   παθεῖν παραπλήσια. Διόπερ ἀποστὰς τοῦ
[15, 18]   ταύτην ὑπάρχειν, ἥτις ἂν πρώτη  θύσῃ   ἐν τῇ Λεύκῃ· ὁρμηθῆναι δὲ
[15, 64]   τὴν Σπάρτην, χρησίμους (ἔσεσθαι) τῇ  κινδυνευούσῃ   περὶ τῶν ὅλων· αὐτὸς δὲ
[15, 34]   ὕστερον χρόνῳ πάλιν τῶν Λακεδαιμονίων  τῇ   αὐτῇ δυνάμει στρατευσάντων ἐπὶ τὰς
[15, 56]   τοῖς Λακεδαιμονίοις τὸ μὲν πρῶτον  τῇ   βίᾳ βραχὺ προέωσαν ἐκ τῆς
[15, 69]   ἐν τοῖς συνεχέσι πολέμοις ἐμπειρίαις,  τῇ   βίᾳ τοὺς Αθηναίους ἤλπιζον χειρώσασθαι,
[15, 51]   Θήβας, προστάττοντες ἁπάσας τὰς ἐν  τῇ   Βοιωτίᾳ πόλεις ἐᾶν αὐτονόμους, Πλαταιὰς
[15, 47]   δὲ καὶ πεζῇ τοὺς ἐπὶ  τῇ   γῇ λόφον τινὰ κατειλημμένους, καὶ
[15, 53]   Επαμεινώνδας ὁμόψηφον ἑαυτῷ γενέσθαι προετέρησε  τῇ   γνώμῃ. μὲν οὖν ὑπὲρ
[15, 1]   τὴν κακίαν ὁρμῆς. (Διὸ καὶ  τῇ   γραφῇ παρόντες ἐπ' ἐκείνους τοὺς
[15, 1]   συνεχὲς τῆς ἱστορίας μεταβησόμεθα πρὸς  τῇ   γραφῇ χρόνους. μὲν οὖν
[15, 14]   φέρων τὴν τῶν λῃστῶν κατάλυσιν,  τῇ   δ' ἀληθείᾳ συλήσων ἱερὸν ἅγιον,
[15, 84]   τοῖς ἀπολελειμμένοις ἐν τῇ Μαντινείᾳ.  (Τῇ   δ' ὑστεραίᾳ πολλὴν διανύσας ὁδὸν
[15, 6]   παραχρῆμα ἀπάγειν εἰς τὰς λατομίας.  (Τῇ   δ' ὑστεραίᾳ τῶν φίλων παρακαλούντων
[15, 4]   πρὸς τὸ μέλλον εὐθαρσὴς καθειστήκει,  τῇ   δὲ ναυμαχίᾳ πταίσας καὶ συγκλεισθεὶς
[15, 95]   παρανομῶν ἀγαθὸν μὲν οὐδὲν διεπράξατο,  τῇ   δὲ πατρίδι διαβολάς. (Τῶν δὲ
[15, 33]   προφυλακήν, οὖσαν ἀνδρῶν διακοσίων, ἀνεῖλον,  τῇ   δὲ πόλει προσβολὰς συνεχεῖς ποιούμενοι,
[15, 72]   ἕνεκα χάριτος, οἱ φθονοῦντες αὐτοῦ  τῇ   δόξῃ καιρὸν ἔλαβον εὐλόγου διαβολῆς.
[15, 8]   Ορόντης ἕτερος στρατηγός, φθονῶν  τῇ   δόξῃ τοῦ Τιριβάζου, γράμματα λάθρᾳ
[15, 65]   τῶν περὶ τὸν Επαμεινώνδαν πάσῃ  τῇ   δυνάμει καταπληκτικῶς προσβαλλόντων τῇ πόλει,
[15, 32]   εὐλαβοῦντο. (Ὁ δ' Αγησίλαος συντεταγμένῃ  τῇ   δυνάμει προάγων ἐπὶ τοὺς Βοιωτούς,
[15, 73]   δὲ τριακοσίας καὶ τὴν ἁρμόζουσαν  τῇ   δυνάμει ταύτῃ παρασκευήν, ἐνέβαλεν εἰς
[15, 88]   τις συγκρίναι τὰς τούτων ἀρετὰς  τῇ   Επαμεινώνδου στρατηγίᾳ τε καὶ δόξῃ,
[15, 75]   Αλέξανδρος Φερῶν τύραννος ἐν  τῇ   Θετταλίᾳ περί τινων ἐγκαλέσας τῇ
[15, 36]   Θούριος. ἐπὶ δὲ τούτων ἐν  τῇ   Θρᾴκῃ Τριβαλλοὶ σιτοδείᾳ πιεζόμενοι πανδημεὶ
[15, 27]   καὶ νυκτός. ~Οἱ δ' ἐν  τῇ   Καδμείᾳ φρουροῦντες παρακληθέντες ὑπὸ τῶν
[15, 50]   πρότερον, συνεῖχον τὴν Βοιωτίαν ἐν  τῇ   καθ' αὑτοὺς μιᾷ συντελείᾳ. (Ἐπὶ
[15, 79]   ἐπέζησεν, ὡμολογημένως ἂν οἱ Θηβαῖοι  τῇ   κατὰ γῆν ἡγεμονίᾳ καὶ τὴν
[15, 48]   καὶ ἡμεῖς ἀκριβῶς ἀναγράψαι πειρασόμεθα  τῇ   κατὰ μέρος ἱστορίᾳ. ~Κατὰ τὴν
[15, 71]   Πελοπίδας ἐφάμιλλος ὢν τῷ Επαμεινώνδᾳ  τῇ   κατὰ πόλεμον δόξῃ, καὶ θεωρῶν
[15, 64]   εἰς τὴν Σπάρτην, χρησίμους (ἔσεσθαι)  τῇ   κινδυνευούσῃ περὶ τῶν ὅλων· αὐτὸς
[15, 4]   ἡγεμόνα τῶν ὅλων ποιήσας ἐν  τῇ   Κύπρῳ, αὐτὸς δ' ἀναλαβὼν δέκα
[15, 9]   διαδεξάμενος τὴν ἡγεμονίαν τῶν ἐν  τῇ   Κύπρῳ δυνάμεων, καὶ τὸν Εὐαγόραν
[15, 18]   ἥτις ἂν πρώτη θύσῃ ἐν  τῇ   Λεύκῃ· ὁρμηθῆναι δὲ ἐκ τῆς
[15, 14]   πολλοὺς ἀνῄρουν. δ' ἐν  τῇ   Λίσσῳ καθεσταμένος ἔπαρχος ὑπὸ Διονυσίου
[15, 61]   τὴν στρατείαν εὐθέτους, διανοούμενος ἐν  τῇ   Μακεδονίᾳ συστήσασθαι τὴν μάχην.
[15, 84]   ἄφνω προσπεσεῖν τοῖς ἀπολελειμμένοις ἐν  τῇ   Μαντινείᾳ. (Τῇ δ' ὑστεραίᾳ πολλὴν
[15, 72]   τὸν οἰκεῖον λόγον τῆς ἀπολογίας.  τῇ   μάχῃ τῇ περὶ Κόρινθον Επαμεινώνδας
[15, 56]   Ελλάδος κατηγωνισμένος. (Ἔπεσον δ' ἐν  τῇ   μάχῃ τῶν Λακεδαιμονίων οὐκ ἐλάττους
[15, 74]   καὶ κατὰ τοὺς πότους φιλοτιμότερον  τῇ   μέθῃ δοὺς ἑαυτόν, εἰς ἀρρωστίαν
[15, 15]   ἐγένοντο μεγάλαι καὶ περιβόητοι. καὶ  τῇ   μὲν πρώτῃ Διονύσιος θαυμαστῶς ἀγωνισάμενος
[15, 4]   τριήρων ἀποβαλεῖν. ~Οἱ δὲ Πέρσαι  τῇ   ναυμαχίᾳ νικήσαντες εἰς Κίτιον πόλιν
[15, 3]   Εὐαγόρας ὁρῶν ἑαυτὸν πολὺ λειπόμενον  τῇ   ναυτικῇ δυνάμει, ἑξήκοντα μὲν ναῦς
[15, 14]   δὲ ταῦτα τῶν προοικούντων ἐν  τῇ   νήσῳ βαρβάρων δυσχεραινόντων ἐπὶ τῇ
[15, 16]   καλούμενον Κρόνιον, τὸ δαιμόνιον ἐναλλὰξ  τῇ   νίκῃ τὴν ἧτταν τῶν Καρχηδονίων
[15, 74]   κρείττων. (Οὐ μὴν ἠδυνήθη γε  τῇ   πανουργίᾳ κατασοφίσασθαι τὴν ἐκ τῆς
[15, 85]   ἱππικόν· τῷ δὲ πλήθει καὶ  τῇ   παρασκευῇ τῶν ψιλῶν καὶ τῇ
[15, 84]   ἑωθινῆς φυλακῆς πυρὰ καίειν ἐν  τῇ   παρεμβολῇ, αὐτὸς δὲ μετὰ τῆς
[15, 22]   καὶ παραλαβὼν τοὺς προϋπάρχοντας ἐν  τῇ   παρεμβολῇ στρατιώτας διεπολέμει πρὸς τοὺς
[15, 14]   τῇ νήσῳ βαρβάρων δυσχεραινόντων ἐπὶ  τῇ   παρουσίᾳ τῶν Ελλήνων, καὶ μεταπεμπομένων
[15, 52]   ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης. (Ταύτῃ δὲ  τῇ   παρρησίᾳ καταπληξαμένου τοῦ Επαμεινώνδου τοὺς
[15, 64]   διασῶσαι τοὺς στρατιώτας χρήσιμον ἔσεσθαι  τῇ   πατρίδι· διὸ παραδόξως ἀμφοτέρων προενοήθη,
[15, 82]   μετὰ τῆς δυνάμεως ἥξει βοηθήσων  τῇ   πατρίδι. ἐκέλευεν οὖν τοῖς ἐν
[15, 52]   διαφέρειν μεγίστων ἀγαθῶν αἴτιος ἐγένετο  τῇ   πατρίδι. Εὐθὺς γὰρ προαγαγὼν τὴν
[15, 79]   Μαντίνειαν μάχῃ λαμπροτάτην τὴν νίκην  τῇ   πατρίδι περιποιήσας ἡρωικῶς ἐτελεύτησεν, εὐθέως
[15, 81]   γὰρ καὶ μεγάλας χρείας παρέσχετο  τῇ   πατρίδι, πλεῖστον δὲ συνεβάλετο πρὸς
[15, 54]   ὑβρισθεῖσαι τὴν συμφορὰν οὐκ ἐνέγκασαι,  τῇ   πατρίδι τῇ πεμψάσῃ τοὺς ὑβριστὰς
[15, 54]   συμφορὰν οὐκ ἐνέγκασαι, τῇ πατρίδι  τῇ   πεμψάσῃ τοὺς ὑβριστὰς καταρασάμεναι τὸν
[15, 72]   λόγον τῆς ἀπολογίας. τῇ μάχῃ  τῇ   περὶ Κόρινθον Επαμεινώνδας διακόψας τὴν
[15, 63]   μὲν ἀποβεβληκότες τῶν νέων ἐν  τῇ   περὶ Λεῦκτρα συμφορᾷ, οὐκ ὀλίγους
[15, 81]   ἀγαθῶν αἰτίαν γενέσθαι. (Ὲν δὲ  τῇ   περὶ Τεγύραν μάχῃ μόνος Πελοπίδας
[15, 79]   δὲ μετ' ὀλίγον χρόνον ἐν  τῇ   περὶ τὴν Μαντίνειαν μάχῃ λαμπροτάτην
[15, 13]   πόλει τηλικοῦτο τὸ μέγεθος, ὥστε  τῇ   πόλει γενέσθαι τὸν περίβολον μέγιστον
[15, 84]   Ἄρτι γὰρ αὐτοῦ πλησιάζοντος ἐρήμῳ  τῇ   πόλει κατήντησαν ἐπὶ θάτερα τῆς
[15, 65]   πάσῃ τῇ δυνάμει καταπληκτικῶς προσβαλλόντων  τῇ   πόλει, οἱ μὲν Σπαρτιᾶται συνεργὸν
[15, 65]   ἐπείσθησαν τὴν ἡσυχίαν ἄγειν καὶ  τῇ   πόλει παρέχεσθαι τὴν ἀσφάλειαν. (Τῶν
[15, 65]   τὸν Επαμεινώνδαν, αὐτοὶ δὲ προσελθόντες  τῇ   πόλει προεκαλοῦντο τοὺς Σπαρτιάτας εἰς
[15, 47]   Κόρκυραν· καὶ καταλαβὼν τοὺς ἐν  τῇ   πόλει πρὸς μὲν ἀλλήλους στασιάζοντας,
[15, 59]   πορθήσας δὲ τὴν χώραν καὶ  τῇ   πόλει προσβολὰς ποιησάμενος κατεπλήξατο τῶν
[15, 13]   διακοσίαις τριήρεσι, καὶ τεῖχος περιέβαλε  τῇ   πόλει τηλικοῦτο τὸ μέγεθος, ὥστε
[15, 57]   (Ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις ἐν  τῇ   πόλει τῶν Αργείων ἐγένετο στάσις
[15, 45]   τὸν Τιμόθεον, ἐκακοποίουν τοὺς ἐν  τῇ   πόλει. (Τῶν δὲ Ζακυνθίων τοὺς
[15, 40]   οὓς δ' ἐφυγάδευσαν. (Ἐν δὲ  τῇ   πόλει τῶν Μεγαρέων ἐπιχειρήσαντές τινες
[15, 75]   τῇ Θετταλίᾳ περί τινων ἐγκαλέσας  τῇ   πόλει τῶν Σκοτουσσαίων, ἐκάλεσεν αὐτοὺς
[15, 36]   ἐκ τῆς χώρας, ἐν δὲ  τῇ   πόλει φρουρὰν ἀξιόλογον καταλιπὼν αὐτὸς
[15, 65]   καὶ τοὺς γεγηρακότας, ἀπέλιπον ἐν  τῇ   πόλει φυλάττοντας τὴν Σπάρτην, αὐτοὶ
[15, 61]   κτησάμενος τὴν δυναστείαν, ἀκολούθως ταύτῃ  τῇ   προαιρέσει διῴκει τὰ κατὰ τὴν
[15, 9]   ἀδοξοῦντες ἐπὶ τῷ δοκεῖν ἐν  τῇ   πρὸς τὸν βασιλέα συνθέσει τοὺς
[15, 91]   τοὺς πολεμίους, συντεθειμένος πρὸς Αρτάβαζον  τῇ   πρότερον ἡμέρᾳ περὶ τῆς προδοσίας.
[15, 3]   πρὸς ἀπροσδοκήτους ἀγωνιζόμενος εὐθὺς ἐν  τῇ   πρώτῃ συστάσει τὴν νίκην προκατεσκεύασεν·
[15, 35]   πραττομένοις κατὰ τὴν Ιταλίαν ἐν  τῇ   Ρώμῃ Μάρκος Μάνλιος ἐπιβαλόμενος τυραννίδι
[15, 87]   ἀμφοτέροις ἀναιρεθέντων, μόγις οἱ Θηβαῖοι  τῇ   ῥώμῃ τῶν σωμάτων προέχοντες κατεπόνησαν
[15, 4]   δ' ὁρμώμενοι πολιορκίαν συνεστήσαντο πρὸς  τῇ   Σαλαμῖνι, καὶ τὴν πόλιν ἐπόρθουν
[15, 91]   τρεψάμενος καὶ πολλοὺς φονεύσας ἀνεκαλέσατο  τῇ   σάλπιγγι τοὺς διώκοντας στρατιώτας. (Τῶν
[15, 34]   τῶν ἐπιρρεόντων Αγησίλαος ἀνεκαλέσατο  τῇ   σάλπιγγι τοὺς στρατιώτας ἀπὸ τῆς
[15, 65]   ἀπέθνησκον, οἱ δ' ἐτραυματίζοντο, ἀνεκαλέσαντο  τῇ   σάλπιγγι τοὺς στρατιώτας οἱ περὶ
[15, 50]   τῆς γῆς σκιὰς ποιεῖν παραπλησίας  τῇ   σελήνῃ. Κατὰ δὲ τούτους τοὺς
[15, 82]   τὸν Επαμεινώνδαν τοῖς ἀπολελειμμένοις ἐν  τῇ   Σπάρτῃ ἐδήλωσε, διότι Βοιωτοὶ συντόμως
[15, 83]   σπουδὴν διανύσας ἅμ' ἡμέρᾳ προσῆγε  τῇ   Σπάρτῃ. δ' ἐπὶ τῆς
[15, 82]   πατρίδι. ἐκέλευεν οὖν τοῖς ἐν  τῇ   Σπάρτῃ παραφυλάττειν τὴν πόλιν μηδὲν
[15, 81]   ἡγήσατο μυριάδων, πρὸς αὐτῇ δὲ  τῇ   Σπάρτῃ τρόπαιον ἔστησε κατὰ τῶν
[15, 84]   ἐκράτησε τῆς ἐπιβολῆς, καίπερ ἅπαντα  τῇ   στρατηγίᾳ προνοησάμενος, ἀλλὰ τὴν τύχην
[15, 88]   τοὺς καθ' ἑαυτὸν ὑπερβάλλειν (ἐν)  τῇ   στρατηγικῇ συνέσει καὶ ἐμπειρίᾳ, πρὸς
[15, 85]   τῇ παρασκευῇ τῶν ψιλῶν καὶ  τῇ   στρατηγικῇ συντάξει πολὺ τῶν ἐναντίων
[15, 89]   εἰρήνην καὶ συμμαχίαν, κατέταττον ἐν  τῇ   συμμαχίᾳ καὶ τοὺς Μεσσηνίους. (Οἱ
[15, 49]   τῶν ἀσεβησάντων οὐδεὶς ἄλλος περιέπεσε  τῇ   συμφορᾷ. Καὶ περὶ μὲν τῶν
[15, 89]   ἀνδραγαθίαις ἐφάμιλλοι καθεστῶτες, ἔτι δὲ  τῇ   συνεχείᾳ τῶν κινδύνων καταπονούμενοι, διελύσαντο
[15, 38]   τοὺς λόγους διὰ τὸ κάμνειν  τῇ   συνεχείᾳ τῶν πολέμων, συνέθεντο πάντες
[15, 16]   ἀποκρίσεως δοκούσης ὑπάρχειν, οἱ Καρχηδόνιοι  τῇ   συνήθει πανουργίᾳ κατεστρατήγησαν τὸν Διονύσιον.
[15, 1]   ὅλην τὴν πραγματείαν εἰωθότες χρῆσθαι  τῇ   συνήθει τῆς ἱστορίας παρρησίᾳ, καὶ
[15, 92]   τῆς Φοινίκης πολιορκεῖν τὰς ἐν  τῇ   Συρίᾳ πόλεις, συγκάταινος γενόμενος ταῖς
[15, 39]   Θηβαίων συντελείας. ~Οἱ δὲ Θηβαῖοι,  τῇ   τε ῥώμῃ τῶν σωμάτων καὶ
[15, 42]   δυνάμεων, ἐθάρρει δὲ μάλιστα μὲν  τῇ   τῆς χώρας ὀχυρότητι, δυσπροσίτου παντελῶς
[15, 79]   καὶ τὰ τῶν Θηβαίων πράγματα  τῇ   τούτου τελευτῇ συναπέθανεν. ἀλλὰ περὶ
[15, 28]   δὲ δῆμος μετεωρισθεὶς ἐπὶ  τῇ   τῶν πόλεων εὐνοίᾳ κοινὸν συνέδριον
[15, 81]   τῶν Θηβαίων αὔξησιν. Ὲν γὰρ  τῇ   τῶν φυγάδων κατηλύσει, καθ' ἣν
[15, 26]   ὁπλίτας καὶ πεντακοσίους ἱππεῖς καταλέξας,  τῇ   ὑστεραίᾳ τὴν δύναμιν ἅμ' ἡμέρᾳ
[15, 57]   τὰ διὰ τῆς ἀνδρείας κατεργασθέντα  τῇ   φιλανθρωπίᾳ δεῖ διαφυλάττειν τοὺς τῆς
[15, 33]   Λακεδαιμονίους νενικηκέναι (ἄν) πορθουμένῃ γὰρ  τῇ   χώρᾳ μὴ τετολμηκέναι τοὺς Βοιωτοὺς
[15, 92]   τὴν ἡγεμονίαν παρέδωκεν Αγησιλάῳ τῷ  Σπαρτιάτῃ,   ἀπεσταλμένῳ μὲν ὑπὸ Λακεδαιμονίων ἐπὶ
[15, 19]   δὲ τὴν δύναμιν Φοιβίδᾳ τῷ  Σπαρτιάτῃ   προσέταξαν συμμαχεῖν τῷ Αμύντᾳ καὶ
[15, 1]   βύβλος, οὖσα τῆς ὅλης συντάξεως  τεσσαρεσκαιδεκάτη,   τὸ τέλος ἔσχε τῶν πράξεων
[15, 14]   δ' Ηλείοις Ολυμπιὰς ἤχθη ἐνενηκοστὴ  ἐνάτη,   καθ' ἣν ἐνίκα στάδιον Δίκων
[15, 66]   οἰκίσαι τὴν Μεσσήνην, πολλὰ μὲν  ἔτη   γεγενημένην ἀνάστατον ὑπὸ Λακεδαιμονίων, τόπον
[15, 41]   τὴν ἐν τῷ στρατηγεῖν ἀρετήν.  (Ἔτη   δὲ πλείω τοῦ Φαρναβάζου κατανηλωκότος
[15, 23]   Λακεδαιμονίων βασιλεὺς ἐτελεύτησε νόσῳ, βασιλεύσας  ἔτη   δεκατέσσαρα· τὴν δὲ ἀρχὴν διαδεξάμενος
[15, 81]   δὲ τῶν Ηρακλεωτῶν ἐπιφανῶς ἦρξεν  ἔτη   δώδεκα. (Ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις
[15, 73]   διαδεξάμενος υἱὸς Διονύσιος ἐτυράννευσεν  ἔτη   δώδεκα. ~Οὐκ ἀνοίκειον δ' ἐστὶ
[15, 60]   βασιλεύων τῆς Μακεδονίας ἐτελεύτησεν ἄρξας  ἔτη   εἴκοσι καὶ τέτταρα, υἱοὺς ἀπολιπὼν
[15, 61]   διαδεξάμενος Αλέξανδρος ἀδελφιδοῦς ἦρξεν  ἔτη   ἕνδεκα. Οὗτος δὲ παρανόμως καὶ
[15, 23]   διαδεξάμενος Κλεόμβροτος ἀδελφὸς ἐβασίλευσεν  ἔτη   ἐννέα. Λακεδαιμόνιοι δὲ Πολυβιάδαν στρατηγὸν
[15, 89]   τὸν νεώτερον ὧδε κατέστροφε, διελθὼν  ἔτη   πέντε ἐν βύβλοις δυσίν. ~Ἐπ'
[15, 77]   Περδίκκας ἐβασίλευσε τῆς Μακεδονίας  ἔτη   πέντε. ~Ἐπ' ἄρχοντος δ' Αθήνησι
[15, 1]   τὴν ἀρετὴν τῶν προγόνων διαφυλαχθεῖσαν  ἔτη   πλείω τῶν πεντακοσίων, οἱ τότε
[15, 50]   Θούριος. (Ἐπὶ δὲ τούτων, Λακεδαιμονίων  ἔτη   σχεδὸν πεντακόσια τῆς Ελλάδος ἐχόντων
[15, 65]   χώραν. ~Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι, πεντακόσια  ἔτη   τὴν Λακωνικὴν τετηρηκότες ἀπόρθητον, τότε
[15, 71]   ἀδελφόν) καὶ ἐβασίλευσε τῆς Μακεδονίας  ἔτη   τρία. (Κατὰ δὲ τὴν Βοιωτίαν
[15, 93]   μετονομασθεὶς Αρταξέρξης, καὶ ἐβασίλευσεν  ἔτη   τρία πρὸς τοῖς εἴκοσι· τοῦ
[15, 93]   βασιλεὺς τῶν Περσῶν ἐτελεύτησεν ἄρξας  ἔτη   τρία πρὸς τοῖς τετταράκοντα, τὴν
[15, 77]   ἐδολοφονήθη ὑπὸ (τἀδελφοῦ) Περδίκκα, βασιλεύσας  ἔτη   τρία· τὴν δὲ ἀρχὴν διαδεξάμενος
[15, 73]   εἰς ἀρρωστίαν ἐμπεσὼν ἐτελεύτησε, δυναστεύσας  ἔτη   τριάκοντα καὶ ὀκτώ· τὴν δὲ
[15, 60]   διαδεξάμενος Κλεομένης ἀδελφὸς ἐβασίλευσεν  ἔτη   τριάκοντα καὶ τέτταρα. (Τρίτος δὲ
[15, 81]   ἰδίαν παρέλαβεν, ἣν ἀνάστατον οὖσαν  ἔτη   τριακόσια Θηβαῖοι πάλιν ἀποκατέστησαν. Ἐπὶ
[15, 5]   καταπολεμοῦντες ὑπηκόους ἐποίουν, οὐδὲ δύο  ἔτη   φυλάξαντες τὰς κοινὰς σπονδάς. Πλησιόχωρον
[15, 66]   Αριστομένη γεγονέναι φασὶ κατὰ τὸν  εἰκοσαετῆ   πόλεμον. δ' ὕστατος ἐγένετο
[15, 66]   Μεσσήνιοι. Τοῦτον δὲ τὸν πόλεμον  εἰκοσαετῆ   φασι γενέσθαι, κατομοσαμένων τῶν Λακεδαιμονίων
[15, 9]   τοῦ χρόνου περὶ παρασκευὰς ἀσχοληθείς,  διετῆ   χρόνον τὸν ἐπὶ πᾶσι συνεχῶς
[15, 29]   στρατηγικῇ διάφορον καὶ δόξαν ἐπ'  ἀρετῇ   μεγάλην περιπεποιημένον. οὗτος μὲν οὖν
[15, 21]   τοῦ βασιλέως, θαυμαζόμενος δ' ἐπ'  ἀρετῇ   παρὰ τοῖς πολίταις. (Ἀναζεύξας οὖν
[15, 71]   μὲν ἑαυτοῦ, θαυμαζόμενον δ' ἐπ'  ἀρετῇ,   παρῆλθεν εἰς Θετταλίαν. καταντήσας δὲ
[15, 81]   καὶ τὸν θάνατον ἔσχεν ἐπ'  ἀρετῇ   περιβόητον. (Πρὸς δὲ τοὺς πολίτας
[15, 64]   τῶν Βοιωτῶν φυγάδες. (Ή δὲ  τρίτη   μερίς, ἐκ τῶν Αρκάδων συνεστηκυῖα
[15, 71]   παρὰ δὲ Ηλείοις ὀλυμπιὰς ἤχθη  τρίτη   πρὸς ταῖς ἑκατόν, καθ' ἣν
[15, 83]   μέρη διελόμενος τοὺς στρατιώτας, καὶ  πάντῃ   προσπίπτων κατὰ τὸν αὐτὸν καιρόν,
[15, 8]   πιστεύσας ταῖς διαβολαῖς, ἔγραψε τῷ  Ορόντῃ   συλλαβεῖν τὸν Τιρίβαζον καὶ πρὸς
[15, 8]   ποιῇ τὸ προσταττόμενον ὡς δοῦλος  δεσπότῃ.   (Ὁ δ' Εὐαγόρας, καίπερ βαρείας
[15, 10]   Εὐαγόραν τῷ βασιλεῖ ὡς δοῦλον  δεσπότῃ·   περὶ δὲ τῶν χρησμῶν ἔφησε
[15, 8]   συνεχώρει, τὸ δ' ὡς δοῦλον  δεσπότῃ   ποιεῖν τὸ προσταττόμενον ἀντέλεγεν, ἔφη
[15, 82]   Επαμεινώνδαν τοῖς ἀπολελειμμένοις ἐν τῇ  Σπάρτῃ   ἐδήλωσε, διότι Βοιωτοὶ συντόμως ἥξουσιν
[15, 83]   διανύσας ἅμ' ἡμέρᾳ προσῆγε τῇ  Σπάρτῃ.   δ' ἐπὶ τῆς φυλακῆς
[15, 82]   ἐκέλευεν οὖν τοῖς ἐν τῇ  Σπάρτῃ   παραφυλάττειν τὴν πόλιν μηδὲν καταπεπληγμένους·
[15, 81]   μυριάδων, πρὸς αὐτῇ δὲ τῇ  Σπάρτῃ   τρόπαιον ἔστησε κατὰ τῶν Λακεδαιμονίων
[15, 78]   ὑπὸ Πισατῶν καὶ Αρκάδων ἤχθη  τετάρτη   πρὸς ταῖς ἑκατόν, καθ' ἣν
[15, 74]   καὶ τὰ συμβάντα τούτῳ τῷ  δυνάστῃ   περὶ τὴν τοῦ βίου καταστροφήν.
[15, 25]   τούτων κληθεὶς Βοιωτικὸς πόλεμος  ἐνέστη   Λακεδαιμονίοις πρὸς Βοιωτοὺς διὰ τοιαύτας
[15, 78]   (Ἀντιστάντων δὲ τῶν Ηλείων πανδημεὶ  συνέστη   μάχη καρτερά, θεωμένων τὴν μάχην
[15, 92]   καθεσταμένος ἐπὶ τῆς Αἰγύπτου στρατηγὸς  ἀπέστη   ἀπὸ τοῦ βασιλέως, διαπεμψάμενος δὲ
[15, 72]   καὶ τῆς ἐπὶ πλεῖον μάχης  ἀπέστη.   (Γενομένης δὲ περὶ αὐτὸν ἱκανῆς
[15, 83]   δὲ παθὼν καὶ δράσας οὐκ  ἀπέστη   τῆς φιλοτιμίας, ἕως τὸ στράτευμα
[15, 69]   καὶ καταλαβόμενος τοὺς ὑπερδεξίους τόπους  ὑπέστη   τὴν τῶν πολεμίων ἔφοδον. (Οἱ
[15, 58]   λύττης εἰς τὴν προϋπάρχουσαν ἔννοιαν  ἀποκατέστη.   ~Περὶ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους
[15, 14]   παρὰ δ' Ηλείοις Ολυμπιὰς ἤχθη  ἐνενηκοστὴ   ἐνάτη, καθ' ἣν ἐνίκα στάδιον
[15, 23]   παρὰ δὲ Ηλείοις Ολυμπιὰς ἤχθη  ἑκατοστή,   καθ' ἣν ἐνίκα στάδιον Διονυσόδωρος
[15, 3]   τὰς μὲν αὐτῶν διέφθειρεν ἐν  θαλάττῃ,   τὰς δὲ διεκώλυσεν, ἐνίας δὲ
[15, 55]   Βοιωτοῖς Επαμεινώνδας ἰδίᾳ τινὶ καὶ  περιττῇ   τάξει χρησάμενος διὰ τῆς ἰδίας
[15, 81]   ἑπτὰ μὲν ἡγήσατο μυριάδων, πρὸς  αὐτῇ   δὲ τῇ Σπάρτῃ τρόπαιον ἔστησε
[15, 34]   χρόνῳ πάλιν τῶν Λακεδαιμονίων τῇ  αὐτῇ   δυνάμει στρατευσάντων ἐπὶ τὰς Θήβας,
[15, 49]   ναματιαίων μεγάλας. Εἶναι γὰρ ἐν  αὐτῇ   δύο ποταμοὺς φανεροὺς ῥέοντας ὑπὸ
[15, 95]   Κόρκυραν συμμαχίδα πόλιν, στάσεις ἐν  αὐτῇ   μεγάλας ἐκίνησεν, ἐξ ὧν συνέπεσε
[15, 36]   τὴν Κεφαληνίαν, τάς τ' ἐν  αὐτῇ   πό