HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

τύραννοςTexte grec :

[15,95] 95. Ἐπ' ἄρχοντος δ' ᾿AEHIOVΑθήνησι Νικοφήμου τὴν ὑπατικὴν ἀρχὴν ἐν ῾Ρώμῃ διέλαβε Γάιος Σολπίκιος καὶ Γάιος Λικίνιος. ἐπὶ δὲ τούτων ᾿Αλέξανδρος μὲν ὁ Φερῶν τύραννος λῃστρίδας ναῦς ἐκπέμψας ἐπὶ τὰς Κυκλάδας νήσους, τινὰς μὲν ἐκπολιορκήσας πολλῶν σωμάτων ἐκυρίευσεν, εἰς δὲ τὴν Πεπάρηθον ἀποβιβάσας μισθοφόρους στρατιώτας ἐπολιόρκει τὴν πόλιν. (2) ᾿Αθηναίων δὲ βοηθησάντων τοῖς Πεπαρηθίοις, καὶ στρατηγὸν Λεωσθένην ἀπολιπόντων, ἐπέθετο τοῖς ᾿Αθηναίοις· ἐτύγχανον δ' οὗτοι παραφυλάττοντες τοὺς ἐν τῷ Πανόρμῳ διατρίβοντας τῶν ᾿Αλεξάνδρου στρατιωτῶν. Ἀπροσδοκήτως δὲ ἐπιθεμένων τῶν τοῦ δυνάστου, παράδοξος εὐημερία περὶ τὸν ᾿Αλέξανδρον ἐγένετο. Οὐ μόνον γὰρ τοὺς ἀπεσταλμένους ἐν τῷ Πανόρμῳ διέσωσεν ἐκ τῶν μεγίστων κινδύνων, ἀλλὰ καὶ τριήρεις μὲν ᾿Αττικὰς πέντε, μίαν δὲ Πεπαρηθίαν εἷλε, καὶ σωμάτων ἐκυρίευσεν ἑξακοσίων. (3) Οἱ δ' ᾿Αθηναῖοι παροξυνθέντες τοῦ μὲν Λεωσθένους ὡς προδότου θάνατον κατέγνωσαν καὶ τὴν οὐσίαν ἐδήμευσαν, ἑλόμενοι δὲ στρατηγὸν Χάρητα καὶ ναυτικὴν δύναμιν δόντες ἐξέπεμψαν. Οὗτος δὲ τοὺς μὲν πολεμίους εὐλαβούμενος, τοὺς δὲ συμμάχους ἀδικῶν διετέλει. καταπλεύσας γὰρ εἰς Κόρκυραν συμμαχίδα πόλιν, στάσεις ἐν αὐτῇ μεγάλας ἐκίνησεν, ἐξ ὧν συνέπεσε γενέσθαι σφαγὰς πολλὰς καὶ ἁρπαγάς, δι' ἃς συνέβη τὸν δῆμον τῶν ᾿Αθηναίων διαβληθῆναι παρὰ τοῖς συμμάχοις. Ὁ μὲν οὖν Χάρης καὶ ἕτερα τοιαῦτα παρανομῶν ἀγαθὸν μὲν οὐδὲν διεπράξατο, τῇ δὲ πατρίδι διαβολάς. (4) Τῶν δὲ συγγραφέων Διονυσόδωρος καὶ ῎Αναξις οἱ Βοιωτοὶ (τὴν τῶν ῾Ελληνικῶν ἱστορίαν) εἰς τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν κατεστρόφασι τὰς συντάξεις. Ἡμεῖς δὲ τὰς πρὸ Φιλίππου τοῦ βασιλέως πράξεις διεληλυθότες, ταύτην μὲν τὴν βύβλον κατὰ τὴν ἐν ἀρχῇ πρόθεσιν αὐτοῦ περιγράφομεν, τὴν δ' ἐχομένην ἀπὸ τῆς Φιλίππου παραλήψεως τῆς βασιλείας ἀρξάμενοι πάσας διέξιμεν τὰς τοῦ βασιλέως τούτου πράξεις μέχρι τῆς τελευτῆς, συμπεριλαμβάνοντες καὶ τὰς ἄλλας τὰς γεγενημένας ἐν τοῖς γνωριζομένοις μέρεσι τῆς οἰκουμένης.

Traduction française :

[15,95] Nicophème étant archonte d'Athènes Rome eut pour consuls C. Sulpitius et C. Licinius. Alexandre tyran de Phères envoya des brigantins et autres vaisseaux de piraterie aux îles Cyclades ; et s'étant par ce moyen emparé de quelques-unes, il en tira un grand nombre d'esclaves. S'embarquant à la tête des soudoyés pour l'île de Peparethe, il forma le siège de la ville principale. (2) Les Athéniens, protecteurs de ces insulaires, y avaient laissé Leosthène pour les défendre. Mais Alexandre alla d'abord attaquer une escadre athénienne qui avait été placée pour observer quelques soldats d'Alexandre descendus à Panorme. Le tyran, qui tomba tout d'un coup sur cette escadre, eut contre elle un succès inespéré : car non seulement il délivra d'un danger prochain les soldats qu'il avait à Panorme mais encore il enleva cinq galères athéniennes et une autre de Peparethe ; et de plus il lui resta de cette attaque six cents prisonniers. (3) Les Athéniens outrés de cette disgrâce condamnèrent Leosthène à la mort en qualité de traître et mirent tous ses biens à l'encan, après quoi ils envoyèrent Charès à sa place avec une nouvelle flotte. Celui-ci employa son temps à éviter les ennemis et à mécontenter les alliés. Car ayant été débarquer à Corcyre, ville attachée à la république, il y excita de violentes séditions dont s'ensuivirent même des massacres de citoyens et des pillages de maisons ; ce qui attira de plusieurs côtés de grandes malédictions au nom d'Athènes. (4) C'est à cette année que se termine l'histoire grecque de Dionysiodore et celle d'Anaxis, écrivains de la Béotie. Pour nous qui avons rapporté tout ce qui s'est passé jusqu'à l'entrée du règne de Philippe, nous terminerons ici ce quinzième livre, selon le plan que nous en avons donné en le commençant. Le livre suivant contiendra toutes les actions de ce roi depuis qu'il monta sur le trône jusqu'à sa mort, sans omettre les principales choses qui se sont passées durant cet intervalle dans les parties de la terre les plus connues.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005