HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

πεδινῶνTexte grec :

[15,93] 93. Μετ' ὀλίγον δὲ ὁ μὲν βασιλεὺς τῶν Περσῶν ἐτελεύτησεν ἄρξας ἔτη τρία πρὸς τοῖς τετταράκοντα, τὴν δὲ βασιλείαν διεδέξατο ῏Ωχος ὁ μετονομασθεὶς ᾿Αρταξέρξης, καὶ ἐβασίλευσεν ἔτη τρία πρὸς τοῖς εἴκοσι· τοῦ γὰρ ᾿Αρταξέρξου καλῶς βεβασιλευκότος καὶ γενομένου παντελῶς εἰρηνικοῦ καὶ ἐπιτυχοῦς, τοὺς μετὰ τοῦτον βασιλεύοντας μετωνόμαζον καὶ τὴν τούτου προσηγορίαν ἔχειν προσέταττον. (2) Τοῦ δὲ βασιλέως Ταχὼ ἐπανελθόντος πρὸς τοὺς περὶ τὸν ᾿Αγησίλαον, Νεκτανεβὼς ἠθροικὼς στρατιώτας πλείους τῶν δέκα μυριάδων ἧκεν ἐπὶ τὸν Ταχώ, καὶ προεκαλεῖτο περὶ τῆς βασιλείας διαγωνίσασθαι. Ὁ μὲν οὖν ᾿Αγησίλαος ὁρῶν τὸν βασιλέα καταπεπληγμένον καὶ μὴ τολμῶντα διακινδυνεύειν, παρεκάλει θαρρεῖν· τῆς γὰρ νίκης τυγχάνειν οὐ τοὺς κατὰ τὸ πλῆθος προέχοντας, ἀλλὰ τοὺς κατὰ τὰς ἀνδραγαθίας πρωτεύοντας· οὐ προσέχοντος δ' αὐτοῦ συνηναγκάσθη μετ' αὐτοῦ ποιήσασθαι τὴν ἀναχώρησιν εἴς τινα πόλιν εὐμεγέθη. (3) Οἱ δ' Αἰγύπτιοι τὸ πρῶτον ἐπολιόρκουν τοὺς συγκεκλεισμένους· ἐπεὶ δὲ πολλοὺς ἐν ταῖς τειχομαχίαις ἀπέβαλον, τείχει καὶ τάφρῳ περιελάμβανον τὴν πόλιν. Ταχὺ δὲ τῶν ἔργων συντελουμένων διὰ τὴν πολυχειρίαν, καὶ τῶν ἐπιτηδείων ἐξαναλωθέντων, ὁ μὲν Ταχὼς ἀπέγνω τὴν σωτηρίαν, ὁ δὲ ᾿Αγησίλαος παρακαλέσας τοὺς στρατιώτας, καὶ νυκτὸς ἐπιθέμενος τοῖς πολεμίοις, διέσωσεν ἅπαντας τοὺς στρατιώτας ἀνελπίστως. (4) Ἐπιδιωξάντων δὲ τῶν Αἰγυπτίων καὶ τῶν τόπων ὄντων πεδινῶν, οἱ μὲν Αἰγύπτιοι διέλαβον τῷ πλήθει κεκυκλῶσθαι τοὺς πολεμίους καὶ πάντας ἄρδην ἀναιρήσειν, ὁ δὲ ᾿Αγησίλαος καταλαβόμενος τόπον, ὃς εἶχεν ἐξ ἑκατέρου μέρους διώρυγα ποταμοῦ χειροποίητον, ὑπέμενε τὴν τῶν πολεμίων ἔφοδον. (5) Ἐκτάξας δὲ τὴν δύναμιν οἰκείως τοῖς τόποις, καὶ τοῖς τοῦ ποταμοῦ ῥείθροις ὀχυρώσας τὴν στρατιάν, συνῆψε μάχην. Τοῦ δὲ πλήθους τοῖς Αἰγυπτίοις ἀχρήστου γενομένου, ταῖς ἀρεταῖς προέχοντες οἱ ῞Ελληνες πολλοὺς μὲν ἀπέκτειναν τῶν Αἰγυπτίων, τοὺς δὲ λοιποὺς φεύγειν ἠνάγκασαν. (6) Μετὰ δὲ ταῦτα ὁ μὲν Ταχὼς ῥᾳδίως ἀνεκτήσατο τὴν κατ' Αἴγυπτον βασιλείαν, ὁ δ' ᾿Αγησίλαος ὡς μόνος κατωρθωκὼς τὴν βασιλείαν ἐτιμήθη προσηκούσαις δωρεαῖς. Ἐπανιὼν δὲ εἰς τὴν πατρίδα διὰ Κυρήνης ἐτελεύτησε, καὶ τοῦ σώματος ἐν μέλιτι κομισθέντος εἰς τὴν Σπάρτην ἔτυχε τῆς βασιλικῆς ταφῆς τε καὶ τιμῆς. Καὶ τὰ μὲν κατὰ τὴν ᾿Ασίαν μέχρι τούτων προέβη κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτόν.

Traduction française :

[15,93] Tachos frappé de cette révolution n'hésita point à traverser l'Arabie pour aller trouver le Roi auquel il demanda pardon de la guerre qu'il venait de lui déclarer. Artaxerxès ne se contenta pas de lui pardonner mais il le nomma général dans la guerre qu'il faisait lui-même actuellement aux Égyptiens. Ce fut un peu après ce temps-là que mourut ce même roi de Perse Artaxerxès, en la quarante- troisième année de son règne. Il eut pour successeur Ochus qui régna vingt- trois ans. Celui-ci fut surnommé aussi Artaxerxès parce que le précédent ayant régné avec beaucoup de gloire, de tranquillité et de bonheur, ses sujets voulurent conserver sa mémoire dans la personne de ses successeurs et les obligèrent à porter le même nom que lui. (2) Dès que le roi Tachos, revenu de son voyage de Perse, eut rejoint Agésilas, Nectanebus qui avait rassemblé plus de cent mille hommes se mit en marche contre lui et provoqua son propre père à un combat dont sa couronne devait être le prix. Agésilas voyant le roi extrêmement alarmé et presque déterminé à ne pas se défendre, l'exhorta à prendre courage, en lui disant que la victoire dépendait bien plus de la valeur du chef que du nombre des soldats. Comme le roi ne se rendait point à ces exhortations, Agésilas fut obligé de se retirer avec lui dans une de ses plus grandes villes. (3) Les Égyptiens les y assiégèrent bientôt. Après avoir perdu beaucoup de monde dans leurs attaques et dans leurs assauts, les assiégeants environnèrent la place d'un mur et d'un fossé. Leur grand nombre leur fournit le moyen d'achever bientôt cet ouvrage quelque grande que fut son étendue. Ainsi les vivres commençant à manquer aux assiégés, Tachos perdit bientôt tout espoir. Mais Agésilas ranimant par ses discours les soldats qu'il commandait et faisant de nuit une vigoureuse sortie sur les ennemis, sauva contre toute espérance et les Grecs qu'il avait amenés, et les citoyens de la ville assiégée. (4) Comme les assiégeants étaient extrêmement nombreux et se voyaient dans une grande plaine, ils comptaient d'envelopper aisément la garnison sortie et de la passer toute entière au fil de l'épée. Mais Agésilas se postant dans une langue de terre où il était défendu par deux bras du fleuve, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, il attendit là le choc des assiégeants. (5) Déposé convenablement à son terrain et défendu par le fleuve même, il engagea le combat. Le grand nombre des assaillants leur devint inutile par la nature du lieu et les Grecs qui les surpassaient de beaucoup en valeur et en expérience militaire, tuèrent un grand nombre d'Égyptiens et mirent le reste en fuite. (6) Tachos recouvra aisément par ce succès son autorité sur ses peuples et Agésilas auquel il était redevable du rétablissement de sa couronne fut gratifié de présents très considérables. Cet illustre Spartiate revenant en sa patrie par Cyrène où il comptait de s'embarquer, mourut en cette ville d'Afrique ; son corps embaumé fut transporté à Lacédémone, où il fut enseveli dans le tombeau des rois avec tous les honneurs dus à son rang.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005