HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

πάσηςTexte grec :

[15,92] 92. Ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις ῾Ρεομίθρης, ὑπὸ τῶν ἀποστατῶν πεμφθεὶς εἰς Αἴγυπτον πρὸς Ταχὼ τὸν βασιλέα, καὶ λαβὼν ἀργυρίου μὲν τάλαντα πεντακόσια, ναῦς δὲ μακρὰς πεντήκοντα, κατέπλευσε τῆς ᾿Ασίας εἰς τὰς ὀνομαζομένας Λεύκας. Εἰς δὲ ταύτην τὴν πόλιν μεταπεμψάμενος πολλοὺς τῶν ἀφεστηκότων ἡγεμόνας, τούτους μὲν συλλαβὼν καὶ δήσας ἀνέπεμψε πρὸς ᾿Αρταξέρξην, αὐτὸς δὲ ἀποστάτης γενόμενος ταῖς ἐκ τῆς προδοσίας δωρεαῖς διελύσατο τὰ πρὸς τὸν βασιλέα. (2) Κατὰ δὲ τὴν Αἴγυπτον Ταχὼς ὁ βασιλεὺς κατασκευασάμενος τὰ πρὸς τὸν πόλεμον διακοσίας μὲν τριήρεις εἶχε πολυτελῶς κεκοσμημένας, μισθοφόρους δ' ἐπιλέκτους ἐκ τῆς ῾Ελλάδος μυρίους, χωρὶς δὲ τούτων πεζοὺς στρατιώτας Αἰγυπτίους ὀκτακισμυρίους. Καὶ τῶν μὲν μισθοφόρων τὴν ἡγεμονίαν παρέδωκεν ᾿Αγησιλάῳ τῷ Σπαρτιάτῃ, ἀπεσταλμένῳ μὲν ὑπὸ Λακεδαιμονίων ἐπὶ συμμαχίαν μεθ' ὁπλιτῶν χιλίων, δυναμένῳ δ' ἡγεῖσθαι στρατιωτῶν καὶ δι' ἀνδρείαν καὶ στρατηγικὴν σύνειν τεθαυμασμένῳ· (3) Τοῦ δὲ ναυτικοῦ τὴν στρατηγίαν ἐνεχείρισε Χαβρίᾳ τῷ ᾿Αθηναίῳ, δημοσίᾳ μὲν ὑπὸ τῆς πατρίδος οὐκ ἀπεσταλμένῳ, ἰδίᾳ δὲ ὑπὸ τοῦ βασιλέως συστρατεύειν πεπεισμένῳ. Αὐτὸς δὲ τῶν Αἰγυτίων ἔχων (ἅπασας) τὴν ἡγεμονίν καὶ στρατηγὸς ὢν ἁπάσης τῆς δυνάμεως, ᾿Αγησιλάῳ μὲν συμβουλεύσαντι μένειν ἐπὶ τῆς Αἰγύπτου καὶ διὰ τῶν στρατηγῶν τὸν πόλεμον διοικεῖν οὐ προσέσχε καλῶς συμβουλεύοντι. τῆς γὰρ δυνάμεως προελθούσης πορρωτέρω καὶ περὶ Φοινίκην καταστρατοπεδευούσης, ὁ καθεσταμένος ἐπὶ τῆς Αἰγύπτου στρατηγὸς ἀπέστη ἀπὸ τοῦ βασιλέως, διαπεμψάμενος δὲ πρὸς τὸν υἱὸν Νεκτανεβώ, καὶ πείσας ἀντέχεσθαι τῆς ἐν Αἰγύπτῳ βασιλείας, μέγαν πόλεμον ἐξέκαυσεν· (4) ὁ γὰρ Νεκτανεβὼς ὑπὸ τοῦ βασιλέως τεταγμένος ἡγεμὼν τῶν ἐξ Αἰγύπτου στρατιωτῶν, καὶ πεμφθεὶς ἀπὸ τῆς Φοινίκης πολιορκεῖν τὰς ἐν τῇ Συρίᾳ πόλεις, συγκάταινος γενόμενος ταῖς τοῦ πατρὸς ἐπιβολαῖς, τοὺς μὲν ἡγεμόνας δωρεαῖς, τοὺς δὲ στρατιώτας ἐπαγγελίαις προτρεψάμενος, ἔπεισε συναγωνιστὰς γενέσθαι. (5) Τέλος δὲ καταληφθείσης ὑπὸ τῶν ἀποστατῶν τῆς Αἰγύπτου, ὁ μὲν Ταχὼς καταπλαγεὶς ἐτόλμησε διὰ τῆς ᾿Αραβίας ἀναβῆναι πρὸς τὸν βασιλέα, καὶ συγγνώμην ἠξίου δοῦναι περὶ τῶν ἡμαρτημένων· ὁ δὲ ᾿Αρταξέρξης οὐ μόνον αὐτὸν ἀπέλυσε τῶν ἐγκλημάτων, ἀλλὰ καὶ στρατηγὸν ἀπέδειξε τοῦ πρὸς Αἰγυπτίους πολέμου.

Traduction française :

[15,92] D'un autre côté Rhéomithrès envoyé par les révoltés au roi Tachos en Égypte avec cinquante vaisseaux et cinq cens talents d'argent, s'arrêta dans une ville de l'Asie nommée Lucé et rassemblant là quelques-uns des chefs de son parti, il les fit saisir et les envoya liés au roi de Perse. Il rentra par cette trahison dans les bonnes grâces du Roi qu'il avait trahi lui-même. (2) A l'égard de Tachos il avait déjà préparé toutes choses pour la guerre dont il était menacé. Sa flotte montait à deux cents vaisseaux parfaitement bien équipés. Il avait tiré de la Grèce dix mille soudoyés hommes d'élite qu'il avait joints à quatre-vingts mille hommes d'infanterie égyptienne. Il donna le commandement de toutes les troupes étrangères au spartiate Agésilas, qui lui avait été envoyé par les Lacédémoniens mêmes à la tête de mille hommes pesamment armés, et qui était un général expérimenté et d'une haute réputation pour le courage et pour la science militaire. (3) Le roi d'Égypte confia sa flotte à l'Athénien Chabrias que sa république ne lui avait pas envoyé par un décret public, mais que sa propre inclination avait engagé au service de ce roi. Tachos voulut se réserver le commandement général de ses armées de mer et de terre ; et il ne suivit pas en ce point le sage conseil d'Agésilas qui l'invitait à demeurer dans l'Égypte comme dans le centre de ses états et de ne faire la guerre au dehors que par ses lieutenants. En effet, dès qu'il eut éloigné ses troupes et qu'il les eut fait camper lui-même dans la Phénicie, le commandant qu'il avait laissé en Égypte se détacha de son obéissance. Il députa même à Nectanebus fils de Tachos des confidents secrets pour lui persuader de venir incessamment se saisir du trône de son père en son absence, ce qui alluma une grande guerre. (4) Nectanebus qui avait suivi son père commandait sous lui les troupes égyptiennes et Tachos l'avait envoyé de la Phénicie où il campait avec son armée, jusque dans la Syrie pour y prendre quelques villes. (5) Dès qu'il eut reçu ses lettres du commandant de l'Égypte, il accepta la proposition qu'on lui faisait contre son père ; il commença à gagner les officiers et les soldats par des présents et par des promesses, et les ayant ramenés dans l'Égypte, il s'en rendit le maître par leur secours.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005