HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

ἀντέλεγενTexte grec :

[15,8] 8. Ἐπ' ἄρχοντος δ' ᾿Αθήνησι Δεξιθέου ῾Ρωμαῖοι κατέστησαν ὑπάτους Λεύκιον Λουκρήτιον καὶ Σερούιον Σουλπίκιον. ἐπὶ δὲ τούτων Εὐαγόρας μὲν ὁ τῶν Σαλαμινίων βασιλεὺς ἧκεν εἰς Κύπρον ἐξ Αἰγύπτου, κομίζων χρήματα παρὰ ᾿Ακόριδος τοῦ βασιλέως Αἰγύπτου ἐλάττονα τῶν προσδοκηθέντων. καταλαβὼν δὲ τὴν Σαλαμῖνα πολιορκουμένην ἐνεργῶς, καὶ ὑπὸ τῶν συμμάχων καταλειπόμενος, ἠναγκάσθη πρεσβεῦσαι περὶ συλλύσεως. (2) Ὁ δὲ Τιρίβαζος τῶν ὅλων ἔχων τὴν ἡγεμονίαν ἔφησε συγχωρῆσαι τὴν σύλλυσιν, ἐὰν Εὐαγόρας ἐκχωρήσῃ πασῶν τῶν κατὰ τὴν Κύπρον πόλεων, αὐτῆς δὲ μόνης τῆς Σαλαμῖνος βασιλεύων τελῇ τῷ Περσῶν βασιλεῖ κατ' ἐνιαυτὸν φόρον ὡρισμένον καὶ ποιῇ τὸ προσταττόμενον ὡς δοῦλος δεσπότῃ. (3) Ὁ δ' Εὐαγόρας, καίπερ βαρείας οὔσης τῆς αἱρέσεως, τὰ μὲν ἄλλα πάντα συνεχώρει, τὸ δ' ὡς δοῦλον δεσπότῃ ποιεῖν τὸ προσταττόμενον ἀντέλεγεν, ἔφη δὲ αὑτὸν ὡς βασιλέα βασιλεῖ δεῖν ὑποτετάχθαι. οὐ συγχωροῦντος δὲ τοῦ Τιριβάζου, ᾿Ορόντης ὁ ἕτερος στρατηγός, φθονῶν τῇ δόξῃ τοῦ Τιριβάζου, γράμματα λάθρᾳ πρὸς τὸν ᾿Αρταξέρξην ἔπεμψε κατὰ τοῦ Τιριβάζου. (4) Κατηγόρει δ' αὐτοῦ πρῶτον μὲν ὅτι δυνάμενος ἑλεῖν τὴν Σαλαμῖνα τοῦτο μὲν οὐ συντελεῖ, πρεσβείας δὲ προσδέχεται παρ' αὐτοῦ καὶ συλλαλεῖ περὶ κοινοπραγίας, ὁμοίως δὲ καὶ πρὸς Λακεδαιμονίους συντίθεται συμμαχίαν ἰδίᾳ, φίλος ὢν αὐτῶν· ὡς καὶ Πυθώδε τινὰς ἔπεμψεν ἐρησομένους τὸν θεὸν περὶ τῆς ἐπαναστάσεως, τὸ δὲ μέγιστον, ὅτι τοὺς ἡγεμόνας τῶν δυνάμεων ἰδίους εὐνοίαις κατασκευάζει, τιμαῖς καὶ δωρεαῖς, ἔτι δ' ἐπαγγελίαις προσαγόμενος. (5) Ὁ δὲ βασιλεὺς ἀναγνοὺς τὴν ἐπιστολὴν καὶ πιστεύσας ταῖς διαβολαῖς, ἔγραψε τῷ ᾿Ορόντῃ συλλαβεῖν τὸν Τιρίβαζον καὶ πρὸς ἑαυτὸν ἀποστεῖλαι. Οὗ πράξαντος τὸ προσταχθέν, ὁ μὲν Τιρίβαζος ἀναχθεὶς ὡς τὸν βασιλέα καὶ κρίσεως τυχεῖν ἀξιώσας κατὰ μὲν τὸ παρὸν παρεδόθη εἰς φυλακήν, μετὰ δὲ ταῦτα τοῦ βασιλέως ἔχοντος πόλεμον πρὸς Καδουσίους καὶ τὴν κρίσιν ἀναβαλλομένου, διείλκετο τὰ περὶ τοῦ δικαστηρίου.

Traduction française :

[15,8] 8. DEXITHÉE étant archonte d'Athènes, les Romains firent consuls L. Lucrétius et Servilius Sulpitius. En ce temps-là Évagoras roi de Salamine revint de l'Égypte dans l'île de Chypre, avec l'argent que le roi Acoris lui avait fourni mais en moindre quantité qu'il ne l'avait espéré ; il trouva sa capitale extrêmement pressée par les ennemis, et ne pouvant plus compter sur ses alliés, il fut contraint d'entrer en négociation avec les assiégeants. (2) Téribaze qui avait toute l'autorité dans l'armée des Perses, répondit qu'on ferait la paix si Évagoras abandonnait toutes les villes de Chypre et que se contentant de demeurer roi de Salamine, il payât un tribut annuel au roi de Perse, auquel il serait soumis d'ailleurs comme un serviteur à son maître. (3) Quelque dures que ces conditions pussent être, Évagoras n'excepta que la comparaison du serviteur à son maître, et consentit d'ailleurs d'être un roi dépendant du roi de Perse. Téribaze ayant refusé cet adoucissement, Orontas chef des troupes de terre, et qui portait envie au poste de Téribaze, écrivit secrètement au Roi une lettre contre lui. (4) Il disait d'abord que le général qui aurait déjà pu prendre Salamine de force, prolongeait le siège par des députations réciproques, où l'on proposait des nouveautés contraires au service du Roi : que d'ailleurs Téribaze ami des Lacédémoniens tramait avec eux une alliance particulière et personnelle ; jusque-là qu'on avait envoyé consulter la Pythonisse sur une révolte que l'on préparait : enfin que l'on tâchait de gagner tous les officiers de l'armée par des honneurs, par des présents et par des promesses. (5) Le roi de Perse ayant reçu cette lettre ajouta foi à ces accusations, écrivit à Orontas de se saisir de Téribaze et de le lui envoyer. Orontas exécuta volontiers cet ordre : Téribaze amené devant le Roi demanda qu'on instruisit son procès dans les formes et aussitôt il fut conduit en prison. Cependant comme le Roi était alors en guerre contre les Cadusiens, il suspendit la poursuite de cette affaire et en renvoya l'examen à un autre temps.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005