HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

ἀκμάζονταςTexte grec :

[15,82] 82. Τοῦ δ' ἔτους τούτου διεληλυθότος ᾿Αθήνησι μὲν ἦρχε Χαρικλείδης, ἐν ῾Ρώμῃ δ' ὕπατοι κατεστάθησαν Λεύκιος Αἰμίλιος Μάμερκος καὶ Λεύκιος Σέξτιος Λατερίας. Ἐπὶ δὲ τούτων ᾿Αρκάδες μετὰ Πισαίων κοινῇ τεθεικότες ὑπῆρχον τὸν ἀγῶνα τῶν ὀλυμπίων, καὶ ἐκυρίευον τοῦ ἱεροῦ καὶ τῶν ἐν αὐτῷ χρημάτων. τῶν δὲ Μαντινέων ἀναλαβόντων εἰς τοὺς ἰδίους βίους οὐκ ὀλίγα τῶν ἀναθημάτων ἔσπευδον οἱ παρανομήσαντες διακατέχειν τὸν πρὸς ᾿Ηλείους πόλεμον, ἵνα μὴ δῶσιν ἐν εἰρήνῃ λόγον τῶν ἀναλωθέντων. (2) Τῶν δὲ ἄλλων ᾿Αρκάδων βουλομένων συνθέσθαι τὴν εἰρήνην, στάσεις ἐκίνησαν πρὸς τοὺς ὁμοεθνεῖς. Γενομένων οὖν δυεῖν ἑταιριῶν, συνέβαινε τῆς μὲν τοὺς Τεγεάτας, τῆς δὲ τοὺς Μαντινεῖς ἡγεῖσθαι. (3) Ἐπὶ πολὺ δὲ τῆς διαφορᾶς αὐξηθείσης εἰς τὴν διὰ τῶν ὅπλων κρίσιν κατήντησαν, καὶ Τεγεᾶται μὲν πρεσβεύσαντες πρὸς Βοιωτοὺς ἔπεισαν ἑαυτοῖς βοηθεῖν, οἱ δὲ Βοιωτοὶ στρατηγὸν ἐπιστήσαντες ᾿Επαμεινώνδαν καὶ δύναμιν ἀξιόλογον δόντες ἐξαπέστειλαν βοηθῆσαι τοῖς Τεγεάταις. (4) Οἱ δὲ Μαντινεῖς τὴν ἐκ τῆς Βοιωτίας δύναμιν καὶ τὴν ᾿Επαμεινώνδου δόξαν καταπλαγέντες, πρὸς τοὺς ἐχθροτάτους τῶν Βοιωτῶν ᾿Αθηναίους καὶ Λακεδαιμονίους πρέσβεις ἐκπέμψαντες ἔπεισαν συμμαχεῖν. Ὧν ἀμφοτέρων ἁδρὰς δυνάμεις ταχέως ἀποστειλάντων, ἀγῶνες πολλοὶ καὶ μεγάλοι κατὰ τὴν Πελοπόννησον συνέστησαν. (5) Εὐθὺς οὖν Λακεδαιμόνιοι μὲν πλησίον οἰκοῦντες ἐστράτευσαν εἰς τὴν ᾿Αρκαδίαν, ᾿Επαμεινώνδας δὲ κατὰ τοῦτον τὸν καιρὸν μετὰ τῆς δυνάμεως προϊὼν καὶ τῆς Μαντινείας οὐ μακρὰν ἀπέχων ἐπύθετο παρὰ τῶν ἐγχωρίων, ὅτι Λακεδαιμόνιοι πανδημεὶ πορθοῦσι τὴν τῶν Τεγεατῶν χώραν. (6) Ὑπολαβὼν οὖν ἔρημον εἶναι στρατιωτῶν τὴν Σπάρτην, ἐπεβάλετο μὲν μέγα τι πρᾶξαι, τὴν δὲ τύχην ἔσχεν ἀντιπράττουσαν. αὐτὸς μὲν γὰρ νυκτὸς ὥρμησεν ἐπὶ τὴν Σπάρτην, ὁ δὲ βασιλεὺς τῶν Λακεδαιμονίων ῏Αγις ὑποπτεύσας τὴν ἀγχίνοιαν τὴν ᾿Επαμεινώνδου κατεστοχάσατο μὲν τὸ μέλλον ἐμφρόνως, ἐξέπεμψε δέ τινας Κρῆτας ἡμεροδρόμους, δι' ὧν καταταχήσας τὸν ᾿Επαμεινώνδαν τοῖς ἀπολελειμμένοις ἐν τῇ Σπάρτῃ ἐδήλωσε, διότι Βοιωτοὶ συντόμως ἥξουσιν ἐπὶ τὴν Λακεδαίμονα πορθήσοντες τὴν πόλιν, αὐτὸς δ' ὡς ἂν τάχιστα δύναιτο μετὰ τῆς δυνάμεως ἥξει βοηθήσων τῇ πατρίδι. ἐκέλευεν οὖν τοῖς ἐν τῇ Σπάρτῃ παραφυλάττειν τὴν πόλιν μηδὲν καταπεπληγμένους· ταχὺ γὰρ αὐτὸν ἐπιφανέντα βοηθήσειν.

Traduction française :

[15,82] XXI. CHARICLIDES étant archonte d'Athènes les Romains firent consuls L. Aemilius Mamercus et L. Sextius Lateranus. Les Arcadiens usant de l'autorité qu'ils s'étaient acquise de force conjointement avec ceux de Pise, firent célébrer les jeux olympiques après s'être mis en possession du temple et de tous les trésors qu'il renfermait. Les citoyens de Mantinèe en particulier qui avaient appliqué à leurs propres usages une grande partie de ces trésors, travaillaient beaucoup à entretenir la guerre commencée contre les Éléens de peur que les conventions de la paix ne les obligeassent à rapporter ce qu'ils avaient pris. (2) Mais comme les autres Arcadiens penchaient pour la paix, cette différence d'avis fit naître la discorde entr'eux et les partagea en deux factions, dont l'une fut celle des Mantinéens et l'autre celle des Tégéates. (3) Leur animosité réciproque monta au point qu'ils résolurent d'en venir aux armes. La faction des Tégéates s'adressa aux Béotiens et les invita à la défense de leur cause. Les Béotiens nommèrent aussitôt Épaminondas pour leur chef et lui donnèrent des forces suffisantes pour soutenir les Tégéates. (4) Les Mantinèens alarmés d'un secours qui venait à leurs adversaires de la part des Thébains et, effrayés en particulier de la grande réputation d'Épaminondas, s'adressèrent de leur côté aux plus grands ennemis de Thèbes et envoyèrent une ambassade à Athènes et à Sparte pour engager ces deux villes à prendre leur parti. Elles fournirent l'une et l'autre assez de troupes pour faire du Péloponnèse le théâtre d'un grand nombre de combats, dont plusieurs furent considérables. (5) Les Lacédémoniens se jetèrent d'abord dans l'Arcadie qui leur était limitrophe. Épaminondas qui arrivait de son côté avec toutes ses forces n'était pas loin de Mantinèe lorsqu'il apprit que les Lacédémoniens ravageaient toutes les terres des Tégéates. (6) Jugeant là-dessus que Lacédémone était demeurée vide de défenseurs, il forma un dessein hardi et qui aurait eu de grandes suites, s'il avait été favorisé de la fortune. Il s'avança de nuit du côté de Sparte. Mais le roi Agis, qui se défiait des ruses d'Épaminondas, songea de bonne heure à les parer. Il envoya dès le jour même des Crétois grands coureurs aux citoyens qu'il avait laissés dans Lacédémone, pour les avertir de se tenir en garde contre les Thébains qui se disposaient à entrer dès la nuit suivante dans la Ville pour la piller et pour la détruire. Mais de plus il se mit lui-même en marche de ce côté-là avec toute la diligence possible ; ainsi que pour rassurer les esprits, il l'avait promis par ses coureurs.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005