HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

διαβεβοημένονTexte grec :

[15,80] 80. Περὶ δὲ τοὺς αὐτοὺς καιροὺς Θετταλοὶ πρὸς ᾿Αλέξανδρον τὸν Φερῶν τύραννον διαπολεμοῦντες, καὶ πλείοσι μάχαις ἡττωμένοι, πολλοὺς δὲ τῶν στρατιωτῶν ἀπολωλεκότες, πρέσβεις ἀπέστειλαν πρὸς Θηβαίους, ἀξιοῦντες αὐτοῖς βοηθῆσαι καὶ στρατηγὸν αὐτοῖς ἐξαποστεῖλαι Πελοπίδαν. ᾜδεισαν γὰρ τοῦτον τὸν ἄνδρα διὰ τὴν ὑπ' ᾿Αλεξάνδρου σύλληψιν ἀλλοτριώτατα διακείμενον πρὸς τὸν δυνάστην, ἅμα δὲ καὶ ἀνδρείᾳ διάφορον καὶ ἐπὶ στρατηγικῇ συνέσει διαβεβοημένον. (2) Συναχθείσης δὲ τῆς κοινῆς συνόδου τῶν Βοιωτῶν, καὶ τῶν πρέσβεων διαλεχθέντων περὶ ὧν εἶχον ἐντολάς, οἱ μὲν Βοιωτοὶ πάντα συνεχώρησαν τοῖς Θετταλοῖς, καὶ δόντες εἰς ἑπτακισχιλίους στρατιώτας τῷ Πελοπίδᾳ συντόμως ἐκέλευον βοηθεῖν αὐτὸν τοῖς δεομένοις· τοῦ δὲ Πελοπίδου ταχέως μετὰ τῆς δυνάμεως ἐξιόντος συνέβη τὸν ἥλιον ἐκλιπεῖν. (3) Πολλῶν δὲ τὸ γεγονὸς ὑποπτευσαμένων, τῶν μάντεών τινες ἀπεφήναντο διὰ τὴν γενομένην ἔξοδον τῶν στρατιωτῶν ἐκλιπεῖν τὸν τῆς πόλεως ἥλιον. Καὶ διὰ τούτων τῶν λόγων προλεγόντων τὸν τοῦ Πελοπίδου θάνατον, οὐδὲν ἧττον ὁ Πελοπίδας ἀνέζευξεν ἐπὶ τὴν στρατείαν, ὑπὸ τοῦ χρεὼν ἀγόμενος. (4) Ὡς δὲ κατήντησεν εἰς τὴν Θετταλίαν, καὶ τὸν ᾿Αλέξανδρον κατέλαβε προκατειλημμένον τοὺς ὑπερδεξίους τόπους καὶ στρατιώτας ἔχοντα πλείους τῶν δισμυρίων, ἀντεστρατοπέδευσε μὲν τοῖς πολεμίοις, προσλαβόμενος δὲ συμμάχους παρὰ τῶν Θετταλῶν συνῆψε μάχην τοῖς ἐναντίοις. (5) Τοῦ δὲ ᾿Αλεξάνδρου διὰ τὰς ὑπεροχὰς τῶν τόπων πλεονεκτοῦντος, ὁ Πελοπίδας σπεύδων διὰ τῆς ἰδίας ἀνδρείας κρῖναι τὴν μάχην ἐπ' αὐτὸν ὥρμησε τὸν ᾿Αλέξανδρον. Τοῦ δὲ δυνάστου μετὰ τῶν ἐπιλέκτων ὑποστάντος, ἐγένετο μάχη καρτερά, καθ' ἣν ὁ Πελοπίδας ἀριστεύων πάντα τὸν περὶ αὐτὸν τόπον νεκρῶν κατέστρωσε, τέλος δ' ἐπιθεὶς τῷ κινδύνῳ καὶ τοὺς πολεμίους τρεψάμενος τὴν μὲν νίκην περιεποιήσατο, τὸν δὲ αὑτοῦ βίον ἀπέβαλε, πολλοῖς περιπεσὼν τραύμασι καὶ τὸ ζῆν ἡρωικῶς προέμενος. (6) Ὁ δ' ᾿Αλέξανδρος δευτέρᾳ μάχῃ λειφθεὶς καὶ τοῖς ὅλοις συντριβείς, ἠναγκάσθη καθ' ὁμολογίαν τοῖς μὲν Θετταλοῖς τὰς καταπεπολεμημένας πόλεις ἀποδοῦναι, Μάγνητας δὲ καὶ τοὺς Φθιώτας ᾿Αχαιοὺς παραδοῦναι Βοιωτοῖς, καὶ τὸ λοιπὸν Φερῶν μόνων ἄρχοντα σύμμαχον εἶναι Βοιωτοῖς.

Traduction française :

[15,80] Ce fut environ ce même temps que les Thessaliens en guerre contre Alexandre de Phères, ayant été vaincus en plusieurs combats et ayant perdu une grande partie de leurs troupes, firent une députation aux Thébains pour les prier d'envoyer Pélopidas à leur secours. Ils savaient que ce général était personnellement irrité contre Alexandre qui l'avait détenu en prison, circonstance qui leur paraissait avantageuse pour eux indépendamment de sa capacité et de sa valeur. (2) Les Thébains s'étant assemblés pour recevoir les ambassadeurs, on écouta favorablement leur demande et sur le champ on donna dix mille hommes à Pélopidas, avec ordre de marcher sans délai au secours des Thessaliens. Le jour même qu'il partit à la tête de ses troupes, il arriva une éclipse de soleil. (3) Cet événement mit plusieurs des citoyens en inquiétude ; et quelque devins pronostiquèrent que ce départ ferait perdre à la ville son soleil. Ces propos qui énonçaient assez clairement la mort de Pélopidas, ne suspendirent point sa marche et il s'abandonna courageusement à sa destinée. (4) Dès qu'il fut arrivé en Thessalie, il apprit qu'Alexandre accompagné de plus de vingt mille hommes s'était saisi des postes les plus avantageux. Pélopidas dressa son camp vis-à-vis les ennemis et joignant à ses troupes les alliés des Thessaliens, il livra aussitôt bataille. (5) Alexandre comptait sur l'élévation de son terrain et Pélopidas ne consultant que son courage marcha droit à Alexandre. Celui-ci soutenu des plus braves de ses gens fit une défense vigoureuse, le combat devint sanglant et Pélopidas couvrit de morts un très grand terrain. Il assura la victoire à son parti en mettant les ennemis en déroute et en fuite. Mais il y perdit lui-même la vie et mourut héroïquement, percé de coups et couvert de blessures. (6) Alexandre qui perdait là une seconde bataille et qui se voyait déchoir tous les jours, fut obligé de rendre aux Thessaliens toutes les villes qu'il leur avait enlevées, et aux Béotiens, Magnésie et la Phtiotide Achéenne : en un mot, de se contenter de Phères sous le titre d'allié de Thèbes.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005