HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

πανδημεὶTexte grec :

[15,78] 78. Ἐπ' ἄρχοντος δ' ᾿Αθήνησι Τιμοκράτους ἐν ῾Ρώμῃ μὲν ἀντὶ τῶν ὑπάτων χιλίαρχοι τρεῖς κατεστάθησαν, Τίτος Κοΐνκτιος καὶ Σερούιος Κορνήλιος καὶ Σερούιος Σουλπίκιος, ὀλυμπιὰς δὲ ὑπὸ Πισατῶν καὶ ᾿Αρκάδων ἤχθη τετάρτη πρὸς ταῖς ἑκατόν, καθ' ἣν ἐνίκα στάδιον Φωκίδης ᾿Αθηναῖος. (2) Ἐπὶ δὲ τούτων Πισᾶται μὲν ἀνανεωσάμενοι τὸ παλαιὸν ἀξίωμα τῆς πατρίδος καί τισι μυθικαῖς καὶ παλαιαῖς ἀποδείξεσι χρώμενοι, τὴν θέσιν τῆς ᾿Ολυμπικῆς πανηγύρεως αὑτοῖς προσήκειν ἀπεφαίνοντο. κρίνοντες δὲ τὸν παρόντα καιρὸν εὔθετον ἔχειν ἀμφισβητῆσαι τοῦ ἀγῶνος, συμμαχίαν ἐποιήσαντο πρὸς ᾿Αρκάδας ὄντας πολεμίους ᾿Ηλείων· συναγωνιστὰς δὲ λαβόντες τούτους ἐστράτευσαν ἐπὶ τοὺς ᾿Ηλείους ἄρτι τιθέντας τὸν ἀγῶνα. (3) Ἀντιστάντων δὲ τῶν ᾿Ηλείων πανδημεὶ συνέστη μάχη καρτερά, θεωμένων τὴν μάχην τῶν παρόντων ἐπὶ τὴν πανήγυριν ῾Ελλήνων ἐστεφανωμένων καὶ μεθ' ἡσυχίας ἀκινδύνως ἐπισημαινομένων τὰς ἑκατέρωθεν ἀνδραγαθίας. Τέλος Πισᾶται νικήσαντες ἔθηκαν τὸν ἀγῶνα, καὶ τὴν ᾿ὀλυμπιάδα ταύτην ὕστερον οὐκ ἀνέγραψαν ᾿Ηλεῖοι διὰ τὸ δοκεῖν βίᾳ καὶ ἀδίκως διατεθῆναι. (4) Ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις ᾿Επαμεινώνδας ὁ Θηβαῖος, μέγιστον ἔχων τῶν πολιτῶν ἀξίωμα, συναχθείσης ἐκκλησίας διελέχθη τοῖς πολίταις, προτρεπόμενος αὐτοὺς ἀντέχεσθαι τῆς κατὰ θάλατταν ἡγεμονίας. Διελθὼν δὲ λόγον ἐκ χρόνου πεφροντισμένον ἐδείκνυε τὴν ἐπιβολὴν ταύτην συμφέρουσάν τε καὶ δυνατήν, τά τε ἄλλα προφερόμενος καὶ διότι τοῖς πεζῇ κρατοῦσι ῥᾴδιόν ἐστι περιποιήσασθαι τὴν τῆς θαλάττης ἀρχήν· καὶ γὰρ ᾿Αθηναίους ἐν τῷ πρὸς Ξέρξην πολέμῳ διακοσίας ναῦς ἰδίᾳ πληροῦντας Λακεδαιμονίοις δέκα ναῦς παρεχομένοις ὑποτετάχθαι. πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα πρὸς ταύτην τὴν ὑπόθεσιν οἰκείως διαλεχθεὶς ἔπεισε τοὺς Θηβαίους ἀντέχεσθαι τῆς κατὰ θάλατταν ἀρχῆς.

Traduction française :

[15,78] Timocrate étant archonte d'Athènes les Romains créèrent trois tribuns militaires, T. Quinctius , Serv. Sulpitius et Serv. Cornélius. Les Arcadiens et les habitants de Pise célébrèrent la cent-quatrième olympiade, dans laquelle Phocidès Athénien remporta le prix de la course. (2) A cette occasion ceux de Pise voulurent ressusciter une prérogative de leurs pays, qu'ils appuyaient d'anciennes merveilles et d'anciennes fables, selon lesquelles ils avaient seuls le droit de célébrer les jeux olympiques. Jugeant que les circonstances du temps étaient favorables pour faire valoir leurs prétentions, ils entrèrent en alliance avec les Arcadiens contre l'Elide, et se joignirent à eux pour attaquer les Éléens qui célébraient actuellement ces mêmes jeux. (3) Les Éléens marchèrent en armes contre leurs agresseurs et il se donna de part et d'autre un combat très vif, au spectacle duquel ceux qui s'étaient rassemblés pour les jeux assistèrent tranquillement, leurs couronnes sur la tête, et applaudissaient comme témoins indifférents aux belles actions qui se faisaient de part et d'autre. La victoire demeura enfin à ceux de Pise et ils présidèrent à la continuation des jeux dans le lieu même. Les Éléens supprimèrent depuis cette olympiade dans leurs annales, comme ayant été célébrée contre les lois de la justice. (4) En ce même temps le Thébain Épaminondas qui avait un grand crédit sur l'esprit de ses concitoyens les fit assembler et leur proposa de former une puissante marine, pour attirer à leur république l'empire de la mer. Dans ce discours prémédité depuis longtemps, il leur fit voir d'abord l'avantage et ensuite la facilité de cette entreprise fondée principalement sur ce que ceux qui ont la supériorité sur la terre sont en état de se la donner bientôt sur la mer. Il alléguait pour preuve de sa proposition l'exemple des Athéniens qui dans la guerre de Xerxès, ayant mis en mer deux cens vaisseaux, ne laissaient pas d'être subalternes aux Lacédémoniens qui n'en avaient que dix. Par ces raisons et par d'autres non moins convenables à son sujet, il persuada aux Thébains de se rendre les maîtres de la mer.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005