HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

παρακαταθήκῃTexte grec :

[15,76] 76. Τοῦ δ' ἐνιαυσίου χρόνου διεληλυθότος ᾿Αθήνησι μὲν ἦρχε Κηφισόδωρος, ἐν ῾Ρώμῃ δ' ἀντὶ τῶν ὑπάτων χιλιάρχους ὁ δῆμος τέσσαρας κατέστησε, Λεύκιον Φούριον, Παῦλον Μάλλιον, Σερούιον Σουλπίκιον, Σερούιον Κορνήλιον. Ἐπὶ δὲ τούτων Θεμίσων ὁ ᾿Ερετρίας τύραννος ᾿Ωρωπὸν κατελάβετο. Ταύτην δὲ τὴν πόλιν οὖσαν ᾿Αθηναίων παραλόγως ἀπέβαλεν· τῶν γὰρ ᾿Αθηναίων στρατευσάντων ἐπ' αὐτὸν καὶ πολὺ ταῖς δυνάμεσιν ὑπερεχόντων, οἱ Θηβαῖοι βοηθήσαντες αὐτῷ καὶ παραλαβόντες ἐν παρακαταθήκῃ τὴν πόλιν οὐκ ἀπέδωκαν. (2) -- Ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις Κῷοι μετῴκησαν εἰς τὴν νῦν οἰκουμένην πόλιν καὶ κατεσκεύασαν αὐτὴν ἀξιόλογον· πλῆθός τε γὰρ ἀνδρῶν εἰς ταύτην ἠθροίσθη καὶ τείχη πολυτελῆ κατεσκευάσθη καὶ λιμὴν ἀξιόλογος. Ἀπὸ δὲ τούτων τῶν χρόνων αἰεὶ μᾶλλον ηὐξήθη προσόδοις τε δημοσίαις καὶ τοῖς τῶν ἰδιωτῶν πλούτοις, καὶ τὸ σύνολον ἐνάμιλλος ἐγένετο ταῖς πρωτευούσαις πόλεσιν. (3) -- Ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις ὁ τῶν Περσῶν βασιλεὺς ἀποστείλας πρέσβεις ἔπεισε τοὺς ῞Ελληνας τοὺς μὲν πολέμους καταλύσασθαι καὶ κοινὴν εἰρήνην συνθέσθαι πρὸς ἀλλήλους. Διόπερ ὅ τε Λακωνικὸσκαὶ Βοιωτικὸς κληθεὶς πόλεμος κατελύθη, πλείω μείνας ἐτῶν πέντε, τὴν ἀρχὴν λαβὼν ἀπὸ τῶν Λευκτρικῶν. (4) Ὑπῆρξαν δὲ κατὰ τούτους τοὺς χρόνους ἄνδρες κατὰ παιδείαν ἄξιοι μνήμης ᾿Ισοκράτης τε ὁ ῥήτωρ καὶ οἱ τούτου γενόμενοι μαθηταὶ καὶ ᾿Αριστοτέλης ὁ φιλόσοφος, ἔτι δὲ ᾿Αναξιμένης ὁ Λαμψακηνὸς καὶ Πλάτων ὁ ᾿Αθηναῖος, ἔτι δὲ τῶν Πυθαγορικῶν φιλοσόφων οἱ τελευταῖοι, Ξενοφῶν τε ὁ τὰς ἱστορίας συγγραψάμενος ἐσχατόγηρως ὤν· μέμνηται γὰρ τῆς ᾿Επαμεινώνδου τελευτῆς μετ' ὀλίγον χρόνον γεγενημένης· ᾿Αρίστιππός τε καὶ ᾿Αντισθένης, πρὸς δὲ τούτοις Αἰσχίνης ὁ Σφήττιος ὁ Σωκρατικός.

Traduction française :

[15,76] L'année suivante Cephisodore fut archonte d'Athènes et à Rome le peuple nomma quatre nouveaux tribuns militaires, L. Furius, P. Manlius, Servius Sulpitius et Servius Cornélius. Thémésion tyran d'Éretrie en Thessalie prit la ville d'Orope qui appartenait aux Athéniens mais il la reperdit bientôt après : car comme il sentait que les Athéniens avaient un grand avantage sur lui, il appela les Thébains à son secours et leur confia cette ville qu'ils gardèrent pour eux- mêmes. (2) Ce fut en ce même temps que les habitants de l'île de Cos se rassemblèrent dans la ville de même nom, qu'ils rendirent très superbe et très célèbre: car elle se remplit d'un grand nombre de citoyens : ils l'environnèrent de hautes murailles et y construisirent un port magnifique. Ses richesses se sont toujours accrues depuis, et par ses revenus publics, et par ceux des particuliers. En un mot on l'a mise au rang des plus fameuses villes du monde. (3) En cette même année le roi de Perse envoya de nouveaux ambassadeurs en Grèce pour inviter les différents peuples de cette nation à mettre fin à leurs guerres continuelles et à faire entre eux une paix durable. Ce fut là ce qui termina la guerre appelée laconique ou béotique, qui avait duré plus de cinq ans, à en placer le commencement à la bataille de Leuctres. (4) Il y eut dans le temps où nous sommes des hommes illustres par leurs talent et par leur savoir. Le rhéteur Isocrate par exemple et ses disciples tels qu'Aristote le philosophep, Anaximène de Lampsaque, Platon d'Athènes et ce qui restait encore des disciples de Pythagore, Xénophon l'historien qui est parvenu à une grande vieillesse. Car ayant été un des généraux du jeune Cyrus en son expédition de Perse, il a parlé de la mort d'Épaminondas qui arrivera peu après ce temps-ci, Aristippe, Antisthène et enfin le violent orateur Eschine de l'école de Socrate. Olympiade 103. an 4. 365 ans avant l'ère chrétienne.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005