HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

ΚρεσφόντουTexte grec :

[15,66] 66. ᾿Επαμεινώνδας δὲ φύσει μεγαλεπίβολος ὢν καὶ δόξης ὀρεγόμενος αἰωνίου, συνεβούλευε τοῖς τε ᾿Αρκάσι καὶ τοῖς ἄλλοις συμμάχοις οἰκίσαι τὴν Μεσσήνην, πολλὰ μὲν ἔτη γεγενημένην ἀνάστατον ὑπὸ Λακεδαιμονίων, τόπον δ' εὔθετον ἔχουσαν κατὰ τῆς Σπάρτης. συγκατατιθεμένων δὲ πάντων ἀνεζήτησε τοὺς ἀπολελειμμένους τῶν Μεσσηνίων, καὶ τῶν ἄλλων τοὺς βουλομένους καταλέξας εἰς τὴν πολιτείαν ἀνέκτισε τὴν Μεσσήνην, πολλοὺς ποιήσας αὐτῆς οἰκήτορας. τούτοις δὲ κατακληρουχήσας τὴν χώραν καὶ ἀνοικοδομήσας ἀνέσωσε πόλιν ἐπίσημον ῾Ελληνίδα, καὶ μεγάλης ἀποδοχῆς ἔτυχε παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις. (2) Οὐκ ἀνοίκειον δ' εἶναι νομίζω, πολλάκις τῆς Μεσσήνης ἁλούσης καὶ κατασκαφείσης, τὰ περὶ αὐτὴν ἀπ' ἀρχῆς ὡς ἐν κεφαλαίοις παραδραμεῖν. Τὸ μὲν οὖν παλαιὸν οἱ ἀπὸ Νηλέως καὶ Νέστορος κατέσχον αὐτὴν μέχρι τῶν Τρωικῶν χρόνων, μετὰ δὲ ταῦθ' ὁ ᾿Αγαμέμνονος ᾿Ορέστης καὶ οἱ ἀπὸ τούτου μέχρι τῆς καθόδου τῶν ῾Ηρακλειδῶν, ἀπὸ δὲ ταύτης Κρεσφόντης ἔλαχε τὴν Μεσσηνίαν μερίδα, καὶ οἱ ἀπὸ τούτου μέχρι τινὸς ἐβασίλευσαν αὐτῆς· ὕστερον δὲ τῶν ἀπὸ Κρεσφόντου τὴν βασιλείαν ἀποβαλόντων Λακεδαιμόνιοι κύριοι κατέστησαν αὐτῆς. (3) Μετὰ δὲ ταῦτα Τηλέκλου τοῦ βασιλέως τῶν Λακεδαιμονίων ἀποθανόντος ἐν ἀγῶνι κατεπολεμήθησαν ὑπὸ Λακεδαιμονίων οἱ Μεσσήνιοι. Τοῦτον δὲ τὸν πόλεμον εἰκοσαετῆ φασι γενέσθαι, κατομοσαμένων τῶν Λακεδαιμονίων μὴ ἀνακάμψειν εἰς τὴν Σπάρτην, ἐὰν μὴ Μεσσήνην ἕλωσιν. Τότε δὲ συνέβη τοὺς παρθενίας ὀνομασθέντας γεννηθῆναι καὶ κτίσαι τὴν τῶν Ταραντίνων πόλιν. Ὕστερον δὲ δουλευόντων Μεσσηνίων τοῖς Λακεδαιμονίοις, ᾿Αριστομένης ἔπεισε τοὺς Μεσσηνίους ἀποστῆναι τῶν Σπαρτιατῶν, καὶ πολλὰ κακὰ διειργάσατο τοὺς Σπαρτιάτας, ὅτε καὶ Τυρταῖος ὁ ποιητὴς ὑπὸ ᾿Αθηναίων ἡγεμὼν ἐδόθη τοῖς Σπαρτιάταις. (4) Ἔνιοι δὲ τὸν ᾿Αριστομένη γεγονέναι φασὶ κατὰ τὸν εἰκοσαετῆ πόλεμον. Ὁ δ' ὕστατος ἐγένετο πόλεμος αὐτοῖς σεισμοῦ μεγάλου γενομένου· καὶ τῆς μὲν Σπάρτης ὅλης σχεδὸν συγχυθείσης, ἀνδρῶν δ' ἐρήμου γενομένης, οἱ Μεσσηνίων περιλειφθέντες ᾤκισαν τὴν ᾿Ιθώμην μετὰ τῶν συναποστάντων Εἱλώτων, ἀναστάτου γεγενημένης τῆς Μεσσήνης πολλοὺς χρόνους. (5) Ἀτυχήσαντες δ' ἐν πᾶσι τοῖς πολέμοις, τὸ τελευταῖον ἀνάστατοι γενόμενοι κατῴκησαν ἐν Ναυπάκτῳ, δόντων αὐτοῖς ᾿Αθηναίων οἰκητήριον τήνδε τὴν πόλιν. Καὶ τινὲς μὲν αὐτῶν εἰς Κεφαλληνίαν ἐξέπεσον, τινὲς δ' ἐν Σικελίᾳ Μεσσήνην τὴν ἀπ' ἐκείνων ὀνομασθεῖσαν κατῴκησαν. (6) Τὸ δὲ τελευταῖον κατὰ τοὺς ὑποκειμένους καιροὺς Θηβαῖοι, πείσαντος αὐτοὺς ᾿Επαμεινώνδου καὶ πανταχόθεν συναγαγόντος τοὺς Μεσσηνίους, ᾤκισαν τὴν Μεσσήνην καὶ τὴν ἀρχαίαν αὐτοῖς χώραν ἀποκατέστησαν. Περὶ μὲν οὖν τὴν Μεσσήνην τοσαύτας καὶ τηλικαύτας συνέβη γενέσθαι μεταβολάς.

Traduction française :

[15,66] Épaminondas homme plein de grandes vues et qui voulait rendre son nom immortel persuada aux Arcadiens et à leurs alliés de rétablir la Ville de Messène, dépeuplée et détruite depuis longtemps par les Lacédémoniens et qui était un poste avantageux pour veiller sur Lacédémone. Ces peuples ayant goûté cette proposition, il fit chercher avec soin les Messéniens qui pouvaient être restés dans le Péloponnèse et leur associant tous ceux qui contentaient de devenir leurs concitoyens, il rebâtit Messène et la peupla d'un grand nombre d'habitants. Ensuite partageant entre eux les terres qu'il décora même d'un grand nombre de maisons de campagne, il releva ainsi une ville des plus fameuses de la Grèce et rendit lui-même son nom célèbre parmi les hommes. (2) A ce propos, je crois qu'on sera bien aise de trouver ici une histoire abrégée de cette ville abattue et rebâtie plus d'une fois depuis son origine. Dans les premiers temps elle sut possédée par les descendants de Nélée et de son fils Nestor jusqu'à la guerre de Troie. Dans la suite elle appartint à Oreste fils d'Agamemnon, lequel Oreste la laissa à sa postérité jusqu'au retour des Héraclides. Un de ces derniers nommé Cresphonte l'eut pour son partage ; après lui ses descendants y régnèrent quelque temps, et jusqu'à ce qu'étant déchus de cette royauté, les Lacédémoniens s'emparèrent de Messène. (3) Dans la suite, quoique Téléclyte roi de Lacédémone eut été tué par les Messéniens dans une bataille, les Spartiates ne laissèrent pas de vaincre les Messéniens révoltés. Mais cette guerre dura vingt ans et les soldats spartiates avaient juré de ne pas rentrer dans leur ville, qu'ils n'eussent emporté Messène. Ce fut à l'occasion de cette guerre et de cette longue absence des maris que naquirent les enfants appelés parthéniens qui allèrent fonder la ville de Tarente en Italie. Dans la suite comme les Spartiates victorieux traitaient durement les Messéniens, un de ces derniers nommé Aristomène persuada à ses concitoyens d'en secouer le joug : et en effet il causa beaucoup de maux à ces maîtres insupportables. Ce fut contre lui que les Athéniens envoyèrent, dit-on, le poète Tyrthée aux Lacédémoniens, comme un de leurs capitaines. (4) D'autres assurent pourtant qu'Aristomène n'avait agi que dans la guerre précédente qui avait duré vingt années. Quoiqu'il en soit, la dernière guerre que ces deux villes eurent ensemble, prit son origine de cette horrible tremblement de terre qui renversa presque de fond en comble Lacédémone et qui ensevelit la plupart de ses habitants. Car les restes des Messéniens conjointement avec les Hilotes compagnons de leur servitude et de leur révolte, prirent ce temps-là pour s'établir dans Ithome, puisque Messène ne subsistait plus : (5) mais ayant été malheureux dans toutes les attaques qu'ils eurent à soutenir, ils se retirèrent enfin à Naupacte, ville que les Athéniens voulurent bien leur donner pour refuge et pour habitation. Cependant quelques-uns d'entre eux passèrent dans l'île de Cephalénie et quelques autres vinrent jusque dans la Sicile où ils fondèrent Messène ou Messine, du même nom que la ville du Péloponnèse. (6) Mais enfin dans le temps dont il s'agit actuellement, les Thébains par le conseil d'Épaminondas ramassèrent tout ce qu'ils purent trouver de Messéniens dispersez dans la Grèce et les rétablirent dans leur ancienne habitation et même dans tout le territoire des environs qui leur avait appartenu. Voilà un abrégé de l'histoire particulière des Messéniens.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005