HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

καταφρονήσαςTexte grec :

[15,61] 61. Ἐπ' ἄρχοντος δ' ᾿Αθήνησι Λυσιστράτου παρὰ ῾Ρωμαίοις ἐγένετο στάσις, τῶν μὲν οἰομένων δεῖν ὑπάτους, τῶν δὲ χιλιάρχους αἱρεῖσθαι. Ἐπὶ μὲν οὖν τινα χρόνον ἀναρχία τὴν στάσιν ὑπέλαβε, μετὰ δὲ ταῦτα ἔδοξε χιλιάρχους αἱρεῖσθαι ἕξ· καὶ κατεστάθησαν Λεύκιος Αἰμίλιος καὶ Γάιος Οὐεργίνιος καὶ Σερούιος Σουλπίκιος, πρὸς δὲ τούτοις Λεύκιος Κοΐντιος καὶ Γάιος Κορνήλιος, ἔτι δὲ Γάιος Οὐαλέριος. (2) Ἐπὶ δὲ τούτων Πολύδωρος ὁ Φεραῖος ὁ τῶν Θετταλῶν ἄρξας ὑπὸ ᾿Αλεξάνδρου τοῦ ἀδελφιδοῦ ἀνῃρέθη φαρμάκῳ, προκληθεὶς εἰς μέθην· τὴν δὲ δυναστείαν διαδεξάμενος ᾿Αλέξανδρος ὁ ἀδελφιδοῦς ἦρξεν ἔτη ἕνδεκα. Οὗτος δὲ παρανόμως καὶ βιαίως κτησάμενος τὴν δυναστείαν, ἀκολούθως ταύτῃ τῇ προαιρέσει διῴκει τὰ κατὰ τὴν ἀρχήν. Τῶν γὰρ πρὸ αὐτοῦ δυναστῶν ἐπιεικῶς προσφερομένων τοῖς πλήθεσι, καὶ διὰ τοῦτ' ἀγαπωμένων, οὗτος βιαίως καὶ χαλεπῶς ἄρχων ἐμισεῖτο. (3) Διὸ καὶ τὴν παρανομίαν φοβηθέντες τῶν Λαρισσαίων τινές, οἱ δι' εὐγένειαν ᾿Αλευάδαι προσαγορευόμενοι, συνέθεντο πρὸς ἀλλήλους καταλῦσαι τὴν δυναστείαν. Ἀπελθόντες δ' ἐκ Λαρίσσης εἰς Μακεδονίαν ἔπεισαν ᾿Αλέξανδρον τὸν βασιλέα συγκαταλῦσαι τὸν τύραννον. (4) Τούτων δὲ περὶ ταῦτα διατριβόντων, ὁ Φεραῖος ᾿Αλέξανδρος πυθόμενος τὴν καθ' ἑαυτοῦ παρασκευήν, κατέλεγε τοὺς εἰς τὴν στρατείαν εὐθέτους, διανοούμενος ἐν τῇ Μακεδονίᾳ συστήσασθαι τὴν μάχην. Ὁ δὲ τῶν Μακεδόνων βασιλεύς, ἔχων μεθ' ἑαυτοῦ τοὺς ἐκ Λαρίσσης φυγάδας, φθάσας τοὺς πολεμίους ἧκε μετὰ τῆς δυνάμεως εἰς τὴν Λάρισσαν· παρεισαχθεὶς δ' ὑπὸ τῶν Λαρισσαίων ἐντὸς τοῦ τείχους ἐκράτησε τῆς πόλεως πλὴν τῆς ἄκρας. (5) Μετὰ δὲ ταῦτα τήν τε ἄκραν ἐξεπολιόρκησε καὶ Κραννῶνα πόλιν προσαγαγόμενος ὡμολόγησε μὲν τοῖς Θετταλοῖς ἀποδώσειν τὰς πόλεις, καταφρονήσας δὲ τῆς δόξης, καὶ φρουρὰς ἀξιολόγους εἰσαγαγών, αὐτὸς κατεῖχε τὰς πόλεις. Ὁ δὲ Φεραῖος ᾿Αλέξανδρος καταδιωχθεὶς ἅμα καὶ καταπλαγεὶς ἐπανῆλθεν εἰς τὰς Φεράς. Καὶ τὰ μὲν κατὰ τὴν Θετταλίαν ἐν τούτοις ἦν.

Traduction française :

[15,61] Lysistrate étant archonte d'Athènes, il y eut à Rome une dissension entre ceux qui redemandaient les consuls et ceux qui voulaient toujours être gouvernés par des tribuns militaires. Après quelque temps d'anarchie, suite nécessaire de cette dissension, on s'en tint encore à six tribuns militaires, qui furent L. Aemilius, C. Veturius, Serv. Sulpitius, L. Quinctius, C. Cornélius et C. Valérius. (2) Polydore de Phères chef des Thessaliens fut empoisonné par Alexandre son frère, dans un repas où il s'était laissé enivrer. Alexandre jouit de cette principauté l'espace de onze ans. Mais comme il l'avait acquise par le crime, il en usa avec violence. Ainsi au lieu que ses prédécesseurs s'étaient fait aimer de la nation par leur équité et par leur sagesse, celui-ci se fit haïr d'elle par ses duretés et par ses injustices. (3) C'est pour cela que quelques citoyens des plus considérables de Larisse et qu'on appelait les Aleuades, craignant un caractère si dangereux, cherchèrent ensemble le moyen de détruire sa domination. Dans ce dessein ils passèrent en Macédoine et persuadèrent au roi Alexandre de renverser le tyran. (4) Pendant qu'ils travaillaient à cette entreprise, Alexandre de Phères qui en fut instruit , rassembla ses meilleures troupes dans le dessein de porter la guerre en Macédoine. Le roi qui avait auprès de lui les députés secrets de Larisse, prévint l'arrivée des ennemis et se trouva le premier lui-même aux portes de cette capitale. Elles lui furent bientôt ouvertes par les citoyens mêmes et il se vit maître de la ville, mais non encore de la citadelle. (5) Il l'assiégea peu de temps après et l'emporta. Il passa ensuite à Cranon ville qu'il prit aussi, en protestant toujours aux Thessaliens qu'il leur rendrait toutes ces conquêtes. Cependant peu soigneux de sa parole et de son honneur, il mit de fortes garnisons dans ces deux places et les garda pour lui-même. Alexandre de Phères, battu et poursuivi partout s'en revint à Larisse. C'est là qu'en étaient les affaires de la Thessalie.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005