HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

ἀξίουςTexte grec :

[15,60] 60. Ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις ᾿Ιάσων ὁ Φερῶν τύραννος, συνέσει τε στρατηγικῇ διαφέρων καὶ πολλοὺς τῶν περιοίκων εἰς συμμαχίαν προηγμένος, ἔπεισε τοὺς Θετταλοὺς ἀντιποιεῖσθαι τῆς τῶν ῾Ελλήνων ἡγεμονίας· ταύτην γὰρ ὥσπερ ἔπαθλον ἀρετῆς προκεῖσθαι τοῖς δυναμένοις αὐτῆς ἀμφισβητῆσαι. (2) Λακεδαιμονίους γὰρ συνέβαινε περὶ Λεῦκτρα μεγάλῃ συμφορᾷ περιπεπτωκέναι, ᾿Αθηναίους δὲ μόνον τῆς κατὰ θάλατταν ἀρχῆς ἀντέχεσθαι, Θηβαίους δὲ τῶν πρωτείων ἀξίους μὴ εἶναι, ᾿Αργείους δὲ διὰ στάσεις καὶ φόνους ἐμφυλίους τεταπεινῶσθαι. Διόπερ οἱ Θετταλοὶ προστησάμενοι τῶν ὅλων ἡγεμόνα ᾿Ιάσονα, τούτῳ τὰ κατὰ τὸν πόλεμον ἐπέτρεψαν. Ὁ δὲ ᾿Ιάσων παραλαβὼν τὴν ἡγεμονίαν τῶν τε πλησίον ἐθνῶν τινα προσηγάγετο καὶ πρὸς ᾿Αμύνταν τὸν τῶν Μακεδόνων βασιλέα συμμαχίαν ἐποιήσατο. (3) Ἴδιον δέ τι συνέβη κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτόν· τῶν γὰρ ἐν δυναστείαις ὄντων τρεῖς ἐτελεύτησαν περὶ τὸν αὐτὸν καιρόν. ᾿Αμύντας μὲν ὁ ᾿Αρριδαίου βασιλεύων τῆς Μακεδονίας ἐτελεύτησεν ἄρξας ἔτη εἴκοσι καὶ τέτταρα, υἱοὺς ἀπολιπὼν τρεῖς, ᾿Αλέξανδρον καὶ Περδίκκαν καὶ Φίλιππον· διεδέξατο δὲ τὴν βασιλείαν ὁ υἱὸς ᾿Αλέξανδρος καὶ ἦρξεν ἐνιαυτόν. (4) Ὁμοίως δὲ καὶ ᾿Αγησίπολις ὁ τῶν Λακεδαιμονίων βασιλεὺς μετήλλαξεν ἄρξας ἐνιαυτόν, τὴν δὲ ἀρχὴν διαδεξάμενος Κλεομένης ὁ ἀδελφὸς ἐβασίλευσεν ἔτη τριάκοντα καὶ τέτταρα. (5) Τρίτος δὲ ᾿Ιάσων ὁ Φεραῖος ἡγεμὼν ᾑρημένος τῆς Θετταλίας, καὶ δοκῶν ἐπιεικῶς ἄρχειν τῶν ὑποτεταγμένων, ἐδολοφονήθη, ὡς μὲν ῎Εφορος γέγραφεν, ὑπό τινων ἑπτὰ νεανίσκων συνομοσαμένων δόξης ἕνεκα, ὡς δ' ἔνιοι γράφουσιν, ὑπὸ Πολυδώρου τἀδελφοῦ. Οὗτος δὲ καὶ αὐτὸς διαδεξάμενος τὴν δυναστείαν ἦρξεν ἐνιαυτόν. (6) Δοῦρις δ' ὁ Σάμιος ὁ ἱστοριογράφος τῆς τῶν ῾Ελληνικῶν ἱστορίας ἐντεῦθεν ἐποιήσατο τὴν ἀρχήν. Ταῦτα μὲν οὖν ἐπράχθη κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτόν.

Traduction française :

[15,60] Jason tyran de Phères, homme expert en fait de guerre et qui s'était fait beaucoup d'alliés, prit ce temps-là pour engager les Thessaliens à aspirer à l'empire de la Grèce, qu'il regardait comme un prix proposé a tous ceux qui auraient le courage d'y prétendre. (2) Il disait aux siens que les Spartiates venaient d'être abattus à Leuctres, que les Athéniens se contentaient de l'empire de la mer, que les Thébains n'étaient pas en état de soutenir leur supériorité présente et que les Argiens s'étaient affaiblis eux-mêmes par l'affreuse sédition dont ils sortaient. Les Thessaliens furent gagnés par cette espérance, et comme ils avaient déjà cédé à Jason leur gouvernement politique, ils lui confièrent encore tout ce qui concernerait cette guerre. Jason qui accepta l'offre, s'attacha d'abord quelques nations voisines et fit une alliance particulière avec Amyntas roi de Macédoine. (3) Cette année fut marquée par un événement particulier : je veux dire la mort de trois puissants princes arrivée en même temps. Le premier fut Amyntas fils de Tharralèe qui avait occupé vingt-quatre ans le trône de Macédoine. Il laissa trois enfants, Alexandre, Perdiccas et Philippe, Alexandre lui succéda et ne régna qu'un an. (4) Le second fut Agésipolis roi dé Sparte qui mourut après un an de règne et qui laissa à sa place son fils Cléomène qui occupa le trône trente-quatre ans. (5) Le troisième enfin est Jason de Phères, celui-là même qui venait d'être choisi pour capitaine général des Thessaliens. Quoiqu'il eut gouverné ses sujets avec modération et avec sagesse, il fut tué en trahison par sept jeunes hommes qui, au rapport d'Éphore, avaient fait par principe de gloire un serment entre eux de l'égorger. D'autres historiens pourtant rapportent qu'il sut assassiné par Polydore son frère, qui lui ayant succédé ne vécut qu'un an. (6) C'est ici que commence l'Histoire grecque de Duris de Samos et que nous terminons cette année de la nôtre.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005