HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

ἀποδεδρακόταTexte grec :

[15,53] 53. Ὁ δὲ Κλεόμβροτος πυθόμενος τοὺς πολεμίους προκατειληφέναι τὰς παρόδους, τὸ μὲν ταύτῃ ποιεῖσθαι τὴν διέξοδον ἀπέγνω, πορευθεὶς δὲ διὰ τῆς Φωκίδος, καὶ διεξελθὼν τὴν παραθαλαττίαν ὁδὸν χαλεπὴν οὖσαν, ἐνέβαλεν εἰς τὴν Βοιωτίαν ἀκινδύνως· ἐν παρόδῳ δέ τινα τῶν πολισματίων χειρωσάμενος δέκα τριήρων ἐγκρατὴς ἐγένετο. (2) Μετὰ δὲ ταῦτα καταντήσας εἰς τὰ καλούμενα Λεῦκτρα κατεστρατοπέδευσε καὶ τοὺς στρατιώτας ἐκ τῆς ὁδοιπορίας ἀνελάμβανεν. Οἱ δὲ Βοιωτοὶ προάγοντες ἐπὶ τοὺς πολεμίους, ὡς ἤγγισαν αὐτοῖς καὶ λόφους τινὰς ὑπερβαλόντες ἄφνω κατενόησαν τοὺς Λακεδαιμονίους ἐπέχοντας ἅπαν τὸ Λευκτρικὸν πεδίον, κατεπλάγησαν ἰδόντες τὸ μέγεθος τῆς δυνάμεως. (3) Συνεδρευσάντων δὲ τῶν βοιωταρχῶν καὶ βουλευομένων, πότερον χρὴ μένειν καὶ πρὸς πολλαπλασίονα δύναμιν διαγωνίζεσθαι ἢ τὴν ἀναχώρησιν ποιησάμενοι ἐν τόποις ὑπερδεξίοις συστήσονται τὴν μάχην, ἔτυχον αἱ γνῶμαι τῶν ἡγεμόνων ἴσαι γενόμεναι. Ἕξ γὰρ ὄντων βοιωταρχῶν τρεῖς μὲν ᾤοντο δεῖν ἀπάγειν τὴν δύναμιν, τρεῖς δὲ μένειν καὶ διαγωνίζεσθαι, ἐν οἷς ἦν καὶ ὁ ᾿Επαμεινώνδας συνεξαριθμούμενος. Ἀπορίας δ' οὔσης μεγάλης καὶ δυσκρίτου τῶν βοιωταρχῶν (ὁ) ἕβδομος ἧκεν, ὃν πείσας ᾿Επαμεινώνδας ὁμόψηφον ἑαυτῷ γενέσθαι προετέρησε τῇ γνώμῃ. Ὁ μὲν οὖν ὑπὲρ τῶν ὅλων ἀγὼν τοῦτον τὸν τρόπον ἐκυρώθη. (4) Ὁ δ' ᾿Επαμεινώνδας ὁρῶν τοὺς στρατιώτας δεισιδαιμονοῦντας ἐπὶ τοῖς γεγονόσι σημείοις, ἐφιλοτιμεῖτο διὰ τῆς ἰδίας ἐπινοίας καὶ στρατηγίας μεταθεῖναι τὰς τοῦ πλήθους εὐλαβείας. Διόπερ τινῶν προσφάτως παραγεγονότων ἐκ Θηβῶν ἔπεισεν εἰπεῖν, ὅτι τὰ κατὰ τὸν νεὼν τοῦ ῾Ηρακλέους ὅπλα παραδόξως ἀφανῆ γέγονε καὶ λόγος ἐν ταῖς Θήβαις διαδέδοται ὡς τῶν ἡρώων τῶν ἀρχαίων ἀνειληφότων αὐτὰ καὶ βοηθεῖν τοῖς Βοιωτοῖς ἀπεληλυθότων. Ἄλλον δὲ κατέστησεν ὡς ἀπὸ Τροφωνίου προσφάτως ἀναβεβηκότα καὶ λέγοντα, διότι προστέταχεν ὁ θεὸς αὐτοῖς, ὅταν ἐν Λεύκτροις νικήσωσιν, ἀγῶνα τιθέναι Διὶ βασιλεῖ στεφανίτην· ἀφ' οὗ δὴ Βοιωτοὶ ταύτην ποιοῦσι τὴν πανήγυριν ἐν Λεβαδείᾳ.

Traduction française :

[15,53] Cléombrotus apprenant que ce poste était occupé, songea à prendre une autre route; et en côtoyant la Phocide sur les bords de la mer de Corinthe, chemin d'ailleurs assez rude et assez fâcheux, il entra dans la Béotie sans obstacle : et même il s'était saisi dans son chemin de quelques galères et de quelques forts. (2) Enfin étant arrivé à Leuctres il y campa et laissa le temps à ses soldats de se reposer. Les Béotiens les sachant là s'avancèrent de ce même côté et ayant eu occasion de passer par-dessus quelques hauteurs, ils virent que les ennemis couvraient toute la campagne de Leuctres. L'aspect d'une si grande armée les surprit et les effraya. (3) Là-dessus les béotarques tinrent conseil et discutèrent entre eux lequel était le plus à propos ou d'attaquer cette armée quoique supérieure à la leur, ou de chercher un poste plus avantageux à leur petit nombre. Les avis furent exactement partagés. Car des six lieutenants ou béotarques, trois opinèrent pour la retraite et les trois autres pour le combat ; mais Épaminondas se joignit à ces trois derniers. La dispute était vive et animée lorsque le septième béotarque arriva. Épaminondas le gagna par ses raisons de sorte que son avis prévalut enfin et le combat fut conclu. (4) Mais Épaminondas s'apercevant que ses soldats étaient encore frappés des fâcheux présages qu'ils avaient eus à leur départ, il imagina une fable à peu près de la même espèce pour guérir leur superstition. Il engagea quelques hommes qui étaient venus de Thèbes au camp, à dire que toutes les armes qui étaient appendues dans le temple d'Hercule avaient disparu tout d'un coup ; et que l'on disait dans Thèbes que les héros qui les avaient portées autrefois les avaient reprises, pour venir au secours des Béotiens dans une bataille qu'ils allaient donner. Il aposta un homme qui se disait revenu tout récemment de l'antre de Trophonius, d'où il apportait l'ordre exprès aux Thébains vainqueurs à Leuctres, de célébrer en l'honneur de Jupiter Roi un combat coronaire, ou dont le prix serait une couronne. Les Béotiens ont conservé depuis ce temps-là l'usage de cette solennité dans Lébadie.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005