HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

δύναμινTexte grec :

[15,50] 50. Ἐπ' ἄρχοντος δ' ᾿Αθήνησιν ᾿Αλκισθένους ῾Ρωμαῖοι μὲν ἀντὶ τῶν ὑπάτων χιλιάρχους κατέστησαν ὀκτώ, Λεύκιον Οὐαλέριον καὶ Πόπλιον, ἔτι δὲ Γάιον Τερέντιον καὶ Λεύκιον Μενήνιον, πρὸς δὲ τούτοις Γάιον Σολπίκιον καὶ Τίτον Παπίριον καὶ Λεύκιον Αἰμίλιον, παρὰ δὲ ᾿Ηλείοις ᾿Ολυμπιὰς ἤχθη δευτέρα πρὸς ταῖς ἑκατόν, καθ' ἣν ἐνίκα στάδιον Δάμων Θούριος. (2) Ἐπὶ δὲ τούτων, Λακεδαιμονίων ἔτη σχεδὸν πεντακόσια τῆς ῾Ελλάδος ἐχόντων τὴν ἡγεμονίαν, τὸ θεῖον προεσήμαινεν αὐτοῖς τῆς ἀρχῆς τὴν ἀποβολήν· ὤφθη μὲν γὰρ κατὰ τὸν οὐρανὸν ἐπὶ πολλὰς νύκτας λαμπὰς μεγάλη καομένη, ἀπὸ τοῦ σχήματος ὀνομασθεῖσα πυρίνη δοκίς· μικρὸν δ' ὕστερον ἡττηθέντες οἱ Σπαρτιᾶται παραδόξως μεγάλῃ μάχῃ τὴν ἡγεμονίαν ἀπέβαλον ἀνελπίστως. (3) Ἔνιοι δὲ τῶν φυσικῶν τὴν γένεσιν τῆς λαμπάδος εἰς φυσικὰς αἰτίας ἀνέφερον, ἀποφαινόμενοι τὰ τοιαῦτα φαντάσματα κατηναγκασμένως γίνεσθαι χρόνοις ὡρισμένοις, καὶ περὶ τῶν τοιούτων τούς τε ἐν Βαβυλῶνι Χαλδαίους καὶ τοὺς ἄλλους ἀστρολόγους ποιουμένους προρρήσεις ἐναργεῖς ἐπιτυγχάνειν· τοὺς δὲ μὴ θαυμάζειν ὅταν γένηταί τι τοιοῦτον, ἀλλ' ἐὰν μὴ γένηται, κατὰ τὰς ἰδίας ἑκάστων περιόδους αἰωνίοις κινήσεσι καὶ φοραῖς ὡρισμέναις συντελουμένων. Τὴν δ' οὖν λαμπάδα τοσαύτην ἐσχηκέναι λαμπρότητα καὶ δύναμιν τοῦ φωτός, ὥστ' ἐπὶ τῆς γῆς σκιὰς ποιεῖν παραπλησίας τῇ σελήνῃ. 4) Κατὰ δὲ τούτους τοὺς χρόνους ᾿Αρταξέρξης ὁ βασιλεὺς ὁρῶν πάλιν ταραττομένην τὴν ῾Ελλάδα πρέσβεις ἀπέστειλε, παρακαλῶν συλλύσασθαι τοὺς ἐμφυλίους πολέμους καὶ συνθέσθαι κοινὴν εἰρήνην κατὰ τὰς ὁμολογίας, ἃς πρότερον ἦσαν πεποιημένοι. τῶν ῾Ελλήνων δὲ πάντων ἀσμένως προσδεξαμένων τοὺς λόγους, συνέθεντο κοινὴν εἰρήνην αἱ πόλεις πᾶσαι πλὴν Θηβαίων· Θηβαῖοι γὰρ μόνοι, τὴν Βοιωτίαν ὑπὸ μίαν ἄγοντες συντέλειαν, οὐ προσεδέχθησαν ὑπὸ τῶν ῾Ελλήνων διὰ τὸ πᾶσιν ἀρέσκειν κατὰ πόλιν γίνεσθαι τοὺς ὅρκους καὶ τὰς σπονδάς. διόπερ ἔκσπονδοι γενηθέντες ὥσπερ καὶ πρότερον, συνεῖχον τὴν Βοιωτίαν ἐν τῇ καθ' αὑτοὺς μιᾷ συντελείᾳ. (5) Ἐπὶ δὲ τούτοις οἱ Λακεδαιμόνιοι παροξυνθέντες ἔγνωσαν μεγάλῃ δυνάμει στρατεύειν ἐπ' αὐτούς, ὡς κοινοὺς πολεμίους· σφόδρα γὰρ ὑφεωρῶντο τὴν αὔξησιν αὐτῶν, μήποτε τῆς ὅλης Βοιωτίας ἡγούμενοι τὴν ἡγεμονίαν τῆς Σπάρτης καταλύσωσιν, ἐπιλαβόμενοι καιροῦ. ἔν τε γὰρ τοῖς γυμνασίοις συνεχῶς διατρίβοντες εὔρωστοι τοῖς σώμασιν ὑπῆρχον, καὶ φύσει φιλοπόλεμοι καθεστῶτες οὐδενὸς ἔθνους ῾Ελληνικοῦ ταῖς ἀνδρείαις ἐλείποντο. (6) Εἶχον δὲ καὶ ἡγεμόνας ἐπιφανεῖς ταῖς ἀρεταῖς πολλοὺς μὲν καὶ ἄλλους, μεγίστους δὲ τρεῖς, ᾿Επαμεινώνδαν καὶ Γοργίαν, ἔτι δὲ καὶ Πελοπίδαν· ἥ τε πόλις τῶν Θηβαίων διὰ τῆς τῶν προγόνων ἐπιφανείας ἐν τοῖς ἡρωικοῖς χρόνοις φρονήματος ἦν πλήρης καὶ μεγάλων ὠρέγετο πραγμάτων. Κατὰ μὲν οὖν τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν οἱ Λακεδαιμόνιοι παρεσκευάζοντο πρὸς τὸν πόλεμον καὶ δυνάμεις κατέλεγον τὰς μὲν πολιτικάς, τὰς δὲ παρὰ τῶν συμμάχων.

Traduction française :

[15,50] Alcistène étant archonte d'Athènes, les Romains créèrent au lieu de consuls huit tribuns militaires, L. et P. Valèrius, C. Térentius, L. Menenius, C. Sulpitius, T. Papirius, L. Aemilius et M. Fabius. On célébra la cent- deuxième Olympiade où Damon de Thurium remporta encore le prix de la course. (2) Les signes du ciel annoncèrent cette année aux Lacédémoniens la perte de l'empire de la Grèce qu'ils avaient possédé pendant cinquante ans. On vit plusieurs nuits de suite une lumière ardente qu'on appela la poutre enflammée. Et en effet dans peu de temps les Spartiates seront vaincus, malgré toutes les apparences contraires, dans-un combat où ils perdront sans retour le commandement et la supériorité dont ils avaient joui jusqu'alors. (3) Quelques physiciens rapportaient ce phénomène à des causes naturelles ; ils prétendaient que ces apparitions avaient des retours réglés et que les Chaldéens de Babylone et d'autres astrologues en faisaient des prédictions immanquables. Qu'ainsi, au lieu de s'étonner de ces sortes de spectacles, ils seraient extrêmement surpris que la période éternelle et constante de tout ce qui se passe dans la nature ne les ramenât pas dans les temps déterminés. Au reste ce phénomène était d'une si grande clarté que pendant la nuit il formait des ombres à peu près semblables à celles de la lune. XIV. (4) ENVIRON ce temps-là le roi Artaxerxès, voyant toute la Grèce en division et en trouble, y envoya des ambassadeurs pour inviter toutes les villes à terminer leurs querelles et à rentrer en paix les unes avec les autres, aux conditions dont elles étaient auparavant convenues. Elles se portèrent volontiers à cette proposition ; et toutes ces villes, hors Thèbes seule, renouvelèrent l'ancien traité. Les Thébains prétendaient toujours que la Béotie ne composait qu'une seule et même république sous un seul et même gouvernement. Ainsi ils ne pouvaient s'accommoder d'une forme selon laquelle chaque ville donnait à part et comme de son chef sa signature et son serment. Exclus par là comme auparavant de la convention générale, ils demeurèrent seuls sous le nom particulier de province de la Béotie. (5) Les Lacédémoniens mécontents de cette exception opinèrent à les attaquer avec une armée nombreuse comme des ennemis communs. Dans le fond ils ne voyaient leur accroissement qu'avec une extrême jalousie et ils craignaient beaucoup que maîtres seuls de la Béotie entière, ils ne leur enlevassent à eux-mêmes avec le temps le commandement de la Grèce. Comme les Thébains passaient leur vie en des exercices perpétuels, ils acquerraient une prodigieuse force de corps ; et ayant d'ailleurs les inclinations extrêmement guerrières, ils ne cédaient en cette partie à aucun peuple de la Grèce. (6) Nous avons déjà parlé de la supériorité de leurs trois capitaines Épaminondas, Gorgias et Pélopidas sur d'autres qu'ils avaient encore et qui étaient excellents. La Ville de Thèbes s'était distinguée dès les temps héroïques par la gloire de ses fondateurs et dans routes les occasions où il avait fallu montrer de la prudence et du courage. Les Lacédémoniens se préparèrent donc sérieusement à la guerre et ils levèrent un grand nombre de troupes tant de leurs propres citoyens que de toutes les Villes qui étaient demeurées dans leur alliance.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005