HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

συντιθεμένωνTexte grec :

[15,47] 47. Λακεδαιμόνιοι δὲ στρατηγὸν καταστήσαντες Μνάσιππον ἐξαπέστειλαν ἐπὶ τὴν Κόρκυραν, ἔχοντα τριήρεις μὲν ἑξήκοντα καὶ πέντε, στρατιώτας δὲ χιλίους καὶ πεντακοσίους. Οὗτος δὲ καταπλεύσας εἰς τὴν νῆσον καὶ προσλαβόμενος τοὺς φυγάδας εἰσέπλευσεν εἰς τὸν λιμένα, καὶ τεττάρων μὲν νεῶν ἐκυρίευσε, τῶν δὲ ὑπολοίπων τριῶν νεῶν φυγουσῶν πρὸς τὴν γῆν, αὗται μὲν ἐνεπρήσθησαν ὑπὸ τῶν Κορκυραίων, ἵνα μὴ τοῖς πολεμίοις ὑποχείριοι γένωνται. ἐνίκησε δὲ καὶ πεζῇ τοὺς ἐπὶ τῇ γῇ λόφον τινὰ κατειλημμένους, καὶ καθόλου πολὺν φόβον τοῖς Κορκυραίοις ἐπέστησεν. (2) ᾿Αθηναῖοι δὲ καὶ πάλαι μὲν ἀπεστάλκεισαν Τιμόθεον τὸν Κόνωνος ἐπὶ βοήθειαν τοῖς Κορκυραίοις μετὰ νεῶν ἑξήκοντα· οὗτος δὲ πρὸ τῆς συμμαχίας ταύτης πλεύσας ἐπὶ Θρᾴκης, καὶ πολλὰς πόλεις ἐπὶ συμμαχίαν προκαλεσάμενος, προσέθηκε τριάκοντα τριήρεις· (3) τότε δὲ καθυστερῶν τῆς τῶν Κορκυραίων συμμαχίας τὸ μὲν πρῶτον ἀπέβαλε τὴν στρατηγίαν, τοῦ δήμου χαλεπῶς πρὸς αὐτὸν διατεθέντος· ὡς δὲ παρέπλευσεν εἰς τὰς ᾿Αθήνας, ἄγων πρέσβεων πλῆθος τῶν τὴν συμμαχίαν συντιθεμένων καὶ τριάκοντα τριήρεις προστεθεικώς, πάντα δὲ τὸν στόλον εὖ κατεσκευακὼς πρὸς τὸν πόλεμον, μετενόησεν ὁ δῆμος καὶ πάλιν αὐτῷ τὴν στρατηγίαν ἀποκατέστησεν. (4) Προσκατεσκεύαζον δὲ καὶ ἄλλας τριήρεις τετταράκοντα, ὥστε τὰς πάσας γίνεσθαι ἑκατὸν καὶ τριάκοντα· ἐποιοῦντο δὲ καὶ σίτου καὶ βελῶν καὶ τῶν ἄλλων τῶν εἰς πόλεμον χρησίμων ἀξιολόγους παρασκευάς. κατὰ δὲ τὸ παρὸν στρατηγὸν ἑλόμενοι Κτησικλέα μετὰ στρατιωτῶν πεντακοσίων ἐξέπεμψαν βοηθήσοντα τοῖς Κορκυραίοις. (5) Οὗτος δὲ λάθρᾳ νυκτὸς ἔλαθε τοὺς πολιορκοῦντας εἰσπλεύσας εἰς Κόρκυραν· καὶ καταλαβὼν τοὺς ἐν τῇ πόλει πρὸς μὲν ἀλλήλους στασιάζοντας, τὰ δὲ κατὰ τὸν πόλεμον κακῶς διοικοῦντας, τὰς μὲν στάσεις διέλυσε, τῆς δὲ πόλεως πολλὴν ἐπιμέλειαν ποιησάμενος εὐθαρσεῖς ἐποίησε τοὺς πολιορκουμένους. (6) Καὶ τὸ μὲν πρῶτον ἀπροσδοκήτως τοῖς πολιορκοῦσιν ἐπιθέμενος ἀνεῖλεν αὐτῶν περὶ διακοσίους, ὕστερον δὲ μεγάλης μάχης γενομένης τόν τε Μνάσιππον ἀνεῖλε καὶ τῶν ἄλλων οὐκ ὀλίγους· τέλος δὲ τοὺς πολιορκοῦντας εἰς πολιορκίαν συγκλείσας μεγάλων ἐπαίνων ἔτυχεν. (7) Τοῦ δὲ περὶ τὴν Κόρκυραν πολέμου σχεδὸν ἤδη τέλος ἔχοντος κατέπλευσεν ὁ στόλος τῶν ᾿Αθηναίων εἰς τὴν Κόρκυραν, ἔχων στρατηγοὺς Τιμόθεον καὶ ᾿Ιφικράτην. Οὗτοι δὲ τῶν καιρῶν ὑστερηκότες ἄλλο μὲν οὐδὲν ἔπραξαν μνήμης ἄξιον, τριήρεσι δὲ Σικελικαῖς περιτυχόντες, ἃς Διονύσιος ἦν ἀπεσταλκὼς Λακεδαιμονίοις ἐπὶ συμμαχίαν, ὧν ἡγοῦντο Κισσίδης καὶ Κρίνιππος, αὐτάνδρους εἷλαν, οὔσας ἐννέα· τοὺς δ' ἁλόντας λαφυροπωλήσαντες, καὶ πλείω τῶν ἑξήκοντα ταλάντων ἀθροίσαντες, ἐμισθοδότησαν τὴν δύναμιν. (8) Ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις κατὰ μὲν τὴν Κύπρον Νικοκλῆς ὁ εὐνοῦχος ἐδολοφόνησεν Εὐαγόραν τὸν βασιλέα καὶ τῆς τῶν Σαλαμινίων βασιλείας ἐκυρίευσε, κατὰ δὲ τὴν ᾿Ιταλίαν ῾Ρωμαῖοι πρὸς Πραινεστίνους παραταξάμενοι καὶ νικήσαντες τοὺς πλείστους τῶν ἀντιταξαμένων κατέκοψαν.

Traduction française :

[15,47] Les Lacédémoniens nommèrent Mnasippe chef de la flotte qu'ils envoyaient dans l'île de Corcyre. Elle était composée de soixante-cinq vaisseaux chargés de quinze cents soldats. Ayant pris terre à l'île, Mnasippe reçut d'abord tous les bannis de la ville et, en s'avançant vers le port, il se saisit de quatre vaisseaux corcyréens. Comme il en poursuivait trois autres, l'équipage échoué y mit le feu pour les rendre inutiles à l'ennemi. Quand Mnasippe fut descendu il battit les habitants quoique postés sur une hauteur avantageuse et répandit une grande terreur dans toute l'île. (2) Les Athéniens avaient déjà fait partir Timothée fils de Conon au secours des Corcyréens avec soixante vaisseaux. Mais avant que de se rendre à ce terme, il était passé en Thrace pour attirer d'autres villes à l'alliance des Athéniens ; et en effet il avait gagné à cette excursion et à ce détour de grossir sa flotte d'environ trente voiles de plus. (3) Cependant comme il était arrivé trop tard à son objet principal ou tel que sa commission le portait, le peuple mécontent de ce délai lui ôta le commandement. Mais étant venu à Athènes accompagné des ambassadeurs d'un grand nombre de villes qu'il avait amenées à l'alliance des Athéniens, suivi de ses trente vaisseaux d'augmentation, à la tête enfin d'une armée en bon ordre dans toutes ses parties, le peuple se radoucit à son égard et lui rendit tous ses titres. (4) Il trouva moyen de se donner encore un plus grand nombre. de vaisseaux et il fit monter sa flotte à cent trente voiles ; on le fournit aussi très amplement de toute sorte de provisions de guerre et de bouche. Pour le présent néanmoins Etésiclès fut chargé de conduire en chef un secours de cinq cents hommes qu'on envoyait aux insulaires de Corcyre. (5) Etesiclès aborda de nuit dans cette île et entra dans la ville à l'insu des assiégeants. Il y trouva les citoyens animés les uns contre les autres et soutenant très mal le siège : il apaisa les dissensions, et mettant ordre à tout ce qui concernait leur défense, il leur inspira même du courage. (6) Il leur fit faire d'abord une sortie inopinée sur les assiégeants auxquels ils tuèrent deux cents hommes ; et dans un plus grand combat qui fut donné ensuite, il tua Mnasippe lui-même et un grand nombre de ses gens : enfin ayant assiégé en quelque sorte les assiégeants mêmes, il s'acquit là une grande estime. (7) La guerre de Corcyre était presque terminée, lorsque la flotte entière d'Athènes arriva sous le commandement de Timothée et d'Iphicrate. Ainsi ces deux généraux ne trouvèrent presque rien à faire : si ce n'est que tombant sur neuf galères siciliennes que Denys envoyait aux Lacédémoniens en signe d'alliance, sous la conduite de Cillidès et de Crinippus, il les prirent avec tous les hommes qui étaient dedans. Et ayant fait plus de soixante talents de la vente de ces prisonniers, ils en payèrent leur équipage. (8) Ce fut vers ce temps-là que l'eunuque Nicoclès ayant tué en trahison le roi Évagoras, s'empara de l'île de Chypre et du trône de Salamine sa capitale. En Italie les Romains ayant défait en bataille rangée les habitants de Préneste, firent mourir la plupart de ceux qui leur avaient résisté.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005