HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

ἰσχυρᾶςTexte grec :

[15,40] 40. Μετὰ γὰρ τὴν συγχωρηθεῖσαν τοῖς δήμοις αὐτονομίαν αἱ πόλεις ἐνέπιπτον εἰς ταραχὰς μεγάλας καὶ στάσεις, μάλιστα δὲ αἱ κατὰ τὴν Πελοπόννησον. Ὀλιγαρχικοῖς γὰρ πολιτεύμασι κεχρημέναι, καὶ ταῖς τῆς δημοκρατίας ἐξουσίαις ἀπειραγάθως χρώμεναι, πολλοὺς τῶν ἀγαθῶν ἀνδρῶν ἐφυγάδευον καὶ κρίσεις ἐπιβάλλουσαι συκοφαντώδεις κατεδίκαζον. Διόπερ εἰς στάσεις ἐμπίπτουσαι φυγὰς καὶ δημεύσεις οὐσιῶν ἐποιοῦντο, μάλιστα δὲ πρὸς τοὺς ἐπὶ τῆς Λακεδαιμονίων ἡγεμονίας προεστηκότας τῶν πατρίδων. (2) Ἐν γὰρ τοῖς τότε χρόνοις ἐπιτακτικῶς ἐκείνων τοῖς πολίταις προσενηνεγμένων, ὕστερον ὁ δημοτικὸς ὄχλος ἀπολαβὼν τὴν ἐλευθερίαν ἐμνησικάκει. Πρῶτον δὲ τῶν Φιαλέων οἱ φυγάδες συστραφέντες κατελάβοντο τὴν καλουμένην ῾Ηραίαν, χωρίον ὀχυρόν. Ἐκ ταύτης δ' ὁρμηθέντες παρεισέπεσον εἰς τὴν Φιάλειαν, καὶ Διονυσίαν κατὰ τύχην ὄντων ἐπιπεσόντες ἀπροσδοκήτως τοῖς ἐν τῷ θεάτρῳ καθημένοις, καὶ πολλοὺς ἀποσφάξαντες, οὐκ ὀλίγους δὲ καὶ συναπονοήσασθαι πείσαντες, ἀνεχώρησαν εἰς τὴν Σπάρτην. (3) Οἱ δὲ τῆς Κορίνθου φυγάδες, συχνοὶ διατρίβοντες παρὰ τοῖς ᾿Αργείοις, ἐπεχείρησαν κατιέναι· παραδεχθέντες δ' ἐπὶ τὴν πόλιν ὑπό τινων οἰκείων καὶ φίλων, διαβληθέντες ἐγένοντο (τε) περικατάληπτοι· μέλλοντες δὲ συναρπάζεσθαι, καὶ φοβούμενοι τὴν ἐκ τῆς ἁλώσεως αἰκίαν, ἀλλήλους ἀπέκτειναν. Οἱ δὲ Κορίνθιοι πολλοὺς τῶν πολιτῶν αἰτιασάμενοι μετεσχηκέναι τοῖς φυγάσι τῆς ἐπιθέσεως, οὓς μὲν ἀπέκτειναν, οὓς δ' ἐφυγάδευσαν. (4) Ἐν δὲ τῇ πόλει τῶν Μεγαρέων ἐπιχειρήσαντές τινες μεταστῆσαι τὴν πολιτείαν, καὶ κρατηθέντες ὑπὸ τοῦ δήμου, πολλοὶ μὲν ἀνῃρέθησαν, οὐκ ὀλίγοι δ' ἐξέπεσον. Ὁμοίως δὲ καὶ παρὰ τοῖς Σικυωνίοις τινὲς νεωτερίζειν ἐπιβαλόμενοι καὶ σφαλέντες ἀνῃρέθησαν. (5) Παρὰ δὲ τοῖς Φλιασίοις πολλῶν φυγαδευομένων, καὶ καταλαβομένων ἐπὶ τῆς χώρας φρούριον ὀχυρὸν καὶ πλῆθος μισθοφόρων ἀθροισάντων, ἐγένετο μάχη πρὸς τοὺς ἐκ τῆς πόλεως, καὶ νικησάντων τῶν φυγάδων ἀνῃρέθησαν τῶν Φλιασίων ὑπὲρ τοὺς τριακοσίους. ὕστερον δὲ προδόντων τῶν φυλάκων τοὺς φυγάδας, κρατήσαντες οἱ Φλιάσιοι τῶν φυγάδων ἀνεῖλον πλείους τῶν ἑξακοσίων, τοὺς δὲ λοιποὺς ἐκβαλόντες ἐκ τῆς χώρας ἠνάγκασαν φυγεῖν εἰς ῎Αργος. Αἱ μὲν οὖν κατὰ Πελοπόννησον πόλεις ἐν τοιαύταις συμφοραῖς ἦσαν.

Traduction française :

[15,40] Mais pour ne point rompre actuellement le fil de notre histoire, nous devons dire que toutes les villes devenues maîtresses d'elles-mêmes tombèrent par là dans le trouble et la confusion, et surtout celles du Péloponnèse. Gouvernées auparavant par un petit nombre de magistrats, elles usèrent inconsidérément, témérairement et à leur désavantage, du pouvoir populaire. Elles chassèrent plusieurs des plus honnêtes gens de leurs citoyens : elles prononcèrent des condamnations injustes sur les dépositions des imposteurs et des envieux ; et s'enflammant de jalousie et de haine intestine, on ne voyait que bannissements et confiscations de biens. Ce désordre régna principalement dans les villes qui avaient été sujettes à Lacédémone ; (2) d'autant que les magistrats établis de sa part y ayant exercé un empire très dur, le peuple devenu le maître se vengeait d'eux sans ménagement : ce fut à cette occasion que les bannis de la ville de Phialée se saisirent d'un lieu fort qui se nommait Herée, d'où ils faisaient de violentes incursions dans la ville dont ils étaient exclus. Ayant un jour pris le temps qu'on célébrait les fêtes de Bacchus, ils tombèrent à l'imprévu sur ceux qui étaient admis dans l'amphithéâtre. Après en avoir égorgé plusieurs et s'être même fait aider dans cette exécution par ceux des citoyens à qui ils inspiraient leur rage, ils se retirèrent tous ensemble à Sparte. (3) Les exilés de Corinthe qui étaient en grand nombre dans Argos avaient résolu de rentrer de force dans leur ville. Quelques parents et quelques amis avaient déjà reçu secrètement quelques-uns d'entre eux dans leurs maisons mais ils furent découverts et dans ta crainte qu'ils eurent d'être pris et de subir la honte d'un supplice déshonorant, ils se donnèrent la mort les uns aux autres, Les Corinthiens ayant ensuite appelé en jugement ceux des leurs qu'ils croyaient avoir trempé dans cette conjuration condamnèrent les uns à la mort et les autres à l'exil. (4) A Mégare quelques-uns ayant entrepris de changer l'état présent de la république furent de même accablés par le peuple qui fit mourir les uns et chassa les autres. La même chose arriva à Sicyone, où l'on fit périr tous ceux qui voulaient faire quelque réforme au gouvernement présent. (5) Enfin plusieurs citoyens ayant été chassés de Phlius, ils se saisirent d'une forteresse voisine où ils firent venir encore un assez grand nombre de soudoyés par le secours desquels ils livrèrent un combat à ceux de la ville et leur tuèrent plus de trois cents hommes. Mais ensuite cette garnison étrangère trahit ceux-là mêmes qui l'avaient appelée de sorte que les habitants de Phlius eurent à leur tour l'avantage sur ces bannis et leur firent perdre plus de six cents hommes. Ils mirent en fuite tout le reste qui fut obligé de sortir de la province et de se réfugier dans Argos. Voilà un abrégé des calamités qui assiégeaient alors le Péloponnèse.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005