HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

πανδημεὶTexte grec :

[15,36] 36. Ἐπ' ἄρχοντος δ' ᾿Αθήνησι Χαρισάνδρου ῾Ρωμαῖοι μὲν ἀντὶ τῶν ὑπάτων χιλιάρχους κατέστησαν τέτταρας, Σερούιον Σουλπίκιον, Λεύκιον Παπίριον, Τίτον Κοΐνκτιον, ᾿Ηλεῖοι δ' ἤγαγον ᾿Ολυμπιάδα πρώτην πρὸς ταῖς ἑκατόν, καθ' ἣν ἐνίκα στάδιον Δάμων Θούριος. ἐπὶ δὲ τούτων ἐν τῇ Θρᾴκῃ Τριβαλλοὶ σιτοδείᾳ πιεζόμενοι πανδημεὶ στρατείαν ἐποιήσαντο πρὸς τὴν ὑπερόριον χώραν, καὶ τὰς τροφὰς ἐκ τῆς ἀλλοτρίας γῆς ἐπορίζοντο. (2) Ὄντες δὲ πλείους τῶν τρισμυρίων ἐπῆλθον τήν τε ὅμορον Θρᾴκην καὶ τὴν τῶν ᾿Αβδηριτῶν χώραν ἐπόρθησαν ἀδεῶς· πολλῆς δὲ ὠφελείας κυριεύσαντες καταπεφρονηκότως καὶ ἀτάκτως τὴν ἐπάνοδον ἐποιοῦντο. Οἱ δ' ᾿Αβδηρῖται πανδημεὶ στρατεύσαντες ἐπ' αὐτοὺς σποράδην καὶ ἀτάκτως τὴν ἐπάνοδον ποιουμένους πλείους τῶν δισχιλίων ἀνεῖλον. (3) Οἱ δὲ βάρβαροι παροξυνθέντες ἐπὶ τοῖς συμβεβηκόσι,καὶ βουλόμενοι τοὺς ᾿Αβδηρίτας τιμωρήσασθαι, πάλιν ἐνέβαλον αὐτῶν εἰς τὴν χώραν. Οἱ δὲ προνενικηκότες ἐπαρθέντες τῷ προτερήματι, καὶ τῶν πλησιοχώρων Θρᾳκῶν συμμαχίαν ἀποστειλάντων αὐτοῖς, παρετάξαντο τοῖς βαρβάροις. (4) Γενομένης δὲ μάχης ἰσχυρᾶς, καὶ τῶν Θρᾳκῶν μεταβαλομένων ἄφνω, μονωθέντες οἱ ᾿Αβδηρῖται καὶ κυκλωθέντες ὑπὸ τοῦ πλήθους τῶν βαρβάρων, σχεδὸν ἅπαντες οἱ τῆς μάχης μετεσχηκότες κατεκόπησαν. Τηλικαύτῃ δὲ συμφορᾷ τῶν ᾿Αβδηριτῶν περιπεπτωκότων καὶ μελλόντων πολιορκεῖσθαι, Χαβρίας ὁ ᾿Αθηναῖος ἐπιφανεὶς μετὰ δυνάμεως ἐξείλατο τῶν κινδύνων τοὺς ᾿Αβδηρίτας, καὶ τοὺς μὲν βαρβάρους ἐξήλασεν ἐκ τῆς χώρας, ἐν δὲ τῇ πόλει φρουρὰν ἀξιόλογον καταλιπὼν αὐτὸς ὑπό τινων ἐδολοφονήθη. (5) Τιμόθεος δὲ παραλαβὼν τὴν ναυαρχίαν καὶ πλεύσας εἰς τὴν Κεφαληνίαν, τάς τ' ἐν αὐτῇ πόλεις προσηγάγετο καὶ τὰς κατὰ τὴν ᾿Ακαρνανίαν ὁμοίως ἔπεισεν ἀποκλῖναι πρὸς ᾿Αθηναίους. ᾿Αλκέταν τε τὸν Μολοττῶν βασιλέα φίλον κατασκευάσας, καὶ καθόλου τὰς χώρας τὰς τῶν περὶ τοὺς τόπους ἐκείνους πόλεων ἐξιδιοποιησάμενος, ἐνίκησε ναυμαχίᾳ τοὺς Λακεδαιμονίους περὶ Λευκάδα. (6) Ταῦτα δὲ πάντα ταχέως καὶ ῥᾳδίως ἐπετέλεσε, πείθων μὲν διὰ τῆς τοῦ λόγου δυνάμεως, νικῶν δὲ δι' ἀνδρείαν καὶ στρατηγίαν. διόπερ οὐ μόνον παρὰ τοῖς πολίταις, ἀλλὰ καὶ παρὰ τοῖς ἄλλοις ῞Ελλησι μεγάλης ἐτύγχανεν ἀποδοχῆς. καὶ τὰ μὲν περὶ Τιμόθεον ἐν τούτοις ἦν.

Traduction française :

[15,36] Charisandre étant archonte d'Athènes, les Romains firent au lieu de consuls quatre tribuns militaires, Serv. Sulpitius, L. Papirius. M. Cornélius et T. Quinctius. On célébra cette année la cent et unième Olympiade où Damon de Thurium remporta le prix de la course. Les Triballes affligés de la famine dans leur pays, s'assemblèrent en armes pour aller chercher des vivres dans les contrées des environs. (2) Ils vinrent d'abord au nombre de plus de trente mille dans la Thrace dont ils étaient voisins et ils ravagèrent effrontément tout le territoire d'Abdère. Les grandes provisions qu'ils avaient faites les ayant jetés dans la négligence et dans le désordre, les Abdéritains qui les suivaient bien armés et en forme de troupes réglées, leur tuèrent plus de deux mille hommes. (3) Ces Barbares honteux de ce qui leur était arrivé et voulant se venger de ceux d'Abdère, se répandirent encore une fois dans leurs campagnes. Mais les Abdéritains animés par l'avantage qu'ils avaient eu dans le premier combat et soutenus encore par le secours que les Thraces leurs voisins leur envoyaient, présentèrent la bataille aux Triballes. (4) Le combat était vivement engagé de part et d'autre lorsque les Thraces changeant tout à coup parti livrèrent les Abdéritains seuls à la multitude de leurs ennemis, qui les environnèrent de toutes parts et les exterminèrent presque tous. Les Abdéritains abattus par une si grande perte étaient sur le point d'être assiégés dans leur capitale lorsque l'Athénien Chabrias étant allé avec toute son armée à leur secours les délivra de ce danger, en chassant les Barbares de toute la contrée et établissant une forte garnison dans Abdère. Mais il fut tué lui-même par trahison. (5) En ce temps-là Timothée qui lui succéda au commandement de la flotte, se présenta à la vue de l'île et de la ville de Céphalénie et se montrant aussi sur les côtes de l'Acarnanie, il attira toutes ces provinces au parti des Athéniens. Il gagna aussi Alcétas roi des Molosses. En un mot , s'étant assuré la bienveillance de toutes les villes de ces cantons, il remporta une victoire sur mer contre les Lacédémoniens auprès de Leucade. (6) Tout cela s'exécuta en très peu de temps et même avec beaucoup de facilité parce que l'auteur de l'entreprise avait le don de l'insinuation quand il s'agissait d'alliance, et qu'il était vigilant et actif dans l'exécution des projets formés. Ce double talent lui donnait avec raison un très grand crédit et parmi les siens et dans le reste de la Grèce. Voilà ce qui regarde le département de Timothée.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005