HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

ΤιμόθεοςTexte grec :

[15,34] 34. Οὐ πολλῷ δ' ὕστερον χρόνῳ πάλιν τῶν Λακεδαιμονίων τῇ αὐτῇ δυνάμει στρατευσάντων ἐπὶ τὰς Θήβας, οἱ μὲν Θηβαῖοι δυσχωρίας τινὰς ἑτέρας καταλαμβανόμενοι διεκώλυον μὲν τοὺς πολεμίους λεηλατεῖν τὴν χώραν, κατὰ στόμα δὲ πρὸς ἅπασαν τὴν δύναμιν ἐν τοῖς πεδίοις οὐκ ἐτόλμων παρατάξασθαι. (2) Τοῦ δ' ᾿Αγησιλάου προσμαχομένου συγκατέβησαν ἐκ τοῦ κατ' ὀλίγον πρὸς τὸν ἀγῶνα. Γενομένης δὲ μάχης ἐπὶ πολὺν χρόνον ἰσχυρᾶς, τὸ μὲν πρῶτον οἱ περὶ τὸν ᾿Αγησίλαον προετέρουν, μετὰ δὲ ταῦτα τῶν ἐκ τῆς πόλεως Θηβαίων ἐκχυθέντων πανδημεί, θεωρῶν τὸ πλῆθος τῶν ἐπιρρεόντων ὁ ᾿Αγησίλαος ἀνεκαλέσατο τῇ σάλπιγγι τοὺς στρατιώτας ἀπὸ τῆς μάχης. Οἱ δὲ Θηβαῖοι, δόξαντες τότε πρώτως μὴ καταδεεστέρους ἑαυτοὺς εἶναι Λακεδαιμονίων, τρόπαιόν τε ἔστησαν καὶ τὸ λοιπὸν κατεθάρρησαν τῆς τῶν Σπαρτιατῶν δυνάμεως. (3) Τὰ μὲν οὖν περὶ τὰς πεζὰς δυνάμεις τοιοῦτον ἔσχε τὸ τέλος· τῶν δὲ ναυτικῶν κατὰ τοὺς αὐτοὺς καιροὺς ἐγένετο μεγάλη ναυμαχία μεταξὺ Νάξου καὶ Πάρου διὰ τοιαύτας αἰτίας. Πόλλις ὁ τῶν Λακεδαιμονίων ναύαρχος, πυθόμενος σίτου πλῆθος ἐν ὁλκάσι παρακομίζεσθαι τοῖς ᾿Αθηναίοις, ἐφήδρευε καὶ παρετήρει τὸν κατάπλουν τῆς κομιζομένης ἀγορᾶς, διανοούμενος ἐπιθέσθαι ταῖς ὁλκάσιν. Ἃ δὴ πυθόμενος ὁ δῆμος τῶν ᾿Αθηναίων ἐξέπεμψε στόλον παραφυλάξοντα τὴν σιτοπομπίαν, ὃς καὶ διέπεμψεν εἰς τὸν Πειραιέα τὴν κομιζομένην ἀγοράν. (4) Μετὰ δὲ ταῦτα Χαβρίας μὲν ὁ τῶν ᾿Αθηναίων ναύαρχος μετὰ τοῦ στόλου παντὸς πλεύσας ἐπὶ τὴν Νάξον συνεστήσατο πολιορκίαν. Προσαγαγὼν δὲ τοῖς τείχεσι μηχανάς, καὶ διὰ τούτων σαλεύσας τὰ τείχη, σπουδὴν εἰσεφέρετο βίᾳ κρατῆσαι τῆς πόλεως. Ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις Πόλλις ὁ τῶν Λακεδαιμονίων ναύαρχος κατέπλευσε βοηθήσων τοῖς Ναξίοις. γενομένης δὲ φιλοτιμίας ἀμφότεροι συγκατέβησαν εἰς ναυμαχίαν, καὶ τὰς ναῦς διατάξαντες ἐπέπλεον ἀλλήλοις. (5) Εἶχε δὲ τριήρεις ὁ μὲν Πόλλις ἑξήκοντα καὶ πέντε, ὁ δὲ Χαβρίας ὀγδοήκοντα καὶ τρεῖς. ἐπιπλεουσῶν δὲ τῶν νεῶν ἀλλήλαις, Πόλλις μὲν ἡγούμενος τοῦ δεξιοῦ κέρως πρῶτος ἐνέβαλε ταῖς ἀντιτεταγμέναις τριήρεσιν ἐπὶ τοῦ λαιοῦ κέρατος, ὧν ἡγεῖτο Κήδων ὁ ᾿Αθηναῖος· ἀγωνισάμενος δὲ λαμπρῶς αὐτόν τε τὸν Κήδωνα διέφθειρε καὶ τὴν ναῦν κατεβύθισεν· ὁμοίως δὲ καὶ ταῖς ἄλλαις συμβαλὼν καὶ τοῖς ἐμβόλοις ἀναρρήττων, ἃς μὲν διέφθειρεν, ἃς δὲ φυγεῖν ἠνάγκασεν. Ἃ δὴ κατιδὼν ὁ Χαβρίας, καὶ μέρος τῶν περὶ αὐτὸν νεῶν ἐκπέμψας, ἐβοήθησε τοῖς πιεζομένοις καὶ τὴν ἧτταν τῶν ἰδίων διωρθώσατο, αὐτὸς δ' ἔχων τὸ κράτιστον τοῦ στόλου καὶ γενναίως ἀγωνισάμενος πολλὰς μὲν τριήρεις διέφθειρεν, οὐκ ὀλίγας δ' αἰχμαλώτους ἔλαβεν.

Traduction française :

[15,34] Quelque temps après toutes les forces des Lacédémoniens s'étant réunies autour de Thèbes, les Thébains qui se saisirent de quelques postes avantageux dans leurs campagnes, empêchèrent bien à la vérité qu'on ne ravageât leurs terres ; mais ils n'osèrent jamais se présenter aux ennemis en bataillé rangée. (2) Cependant comme. Agésilas se montrait toujours à la tête de ses lignes, ils se laissèrent enfin engager à former un corps de bataille. Il se donna d'abord un combat qui fut long et vif, et dans lequel Agésilas commençait à avoir de l'avantage. Ceux de la ville qui s'en aperçurent sortirent aussitôt en foule pour soutenir leurs camarades, lorsque Agésilas qui les vit fit donner à son de trompe le signal de la retraite. Les Thébains qui jugèrent alors et pour la première fois qu'ils n'étaient inférieurs en rien aux Spartiates dressèrent un trophée, et de ce jour-là ils ne les craignirent plus dans les combats. (3) Voilà quel fut le sort des troupes de terre. XI. A L'ÉGARD des flottes ennemies, elles se rencontrèrent à peu près en ce même temps entre les îles de Naxos et de Paros. Pollis qui commandait celles des Lacédémoniens ayant su qu'un grand nombre de vaisseaux de charge portait du blé aux Athéniens, se disposa à les épier dans l'espérance de s'en saisir. La ville avertie de ce dessein, chargea sa flotte d'escorter ses provisions et de les amener dans le Pirée. (4) Sur cet ordre le général Chabrias s'avança jusqu'à l'île de Naxos où il forma le siège de la place ; il se hâtait de l'emporter par le jeu continuel des machines, lorsque le Spartiate Pollis instruit de cette entreprise se hâta de son côté d'aller au secours des Naxiens. Les deux flottes à la vue l'une de l'autre se sentirent piquer d'honneur et s'étant mises en ordre de bataille, on en vint à un combat réglé. (5) Pollis avait soixante-cinq vaisseaux et Chabrias quatre-vingte trois. Pollis qui conduisait son aile droite tomba le premier sur l'aile gauche des Athéniens commandée par Cédon ; il l'attaqua avec tant de vigueur qu'il tua Cédon lui-même et coula son vaisseau à fond. Se jetant ensuite sur les autres vaisseaux qui l'environnaient, il brisa les uns de son éperon et mit en fuite les autres. A cet aspect Chabrias envoie des vaisseaux de son aile au secours de l'aile maltraitée de sorte qu'en effet il la soutint et la rétablit : pendant que commandant lui-même la plus forte partie de sa flotte, il fit périr la plupart des vaisseaux ennemis et se rendit maître d'un grand nombre.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005