HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

ἀσινῆTexte grec :

[15,33] 33. Οἱ δὲ συνόντες τῷ ᾿Αγησιλάῳ Σπαρτιᾶται σύμβουλοι καὶ οἱ τὰς ἡγεμονίας ἔχοντες ἐθαύμαζον, πῶς δραστικὸς εἶναι δοκῶν ᾿Αγησίλαος καὶ μείζονα καὶ δυναμικωτέραν ἔχων τὴν δύναμιν οὐ διηγωνίσατο πρὸς τοὺς πολεμίους. Πρὸς οὓς ὁ ᾿Αγησίλαος ἀπεκρίθη, νῦν μὲν ἀκινδύνως τοὺς Λακεδαιμονίους νενικηκέναι (ἄν)· πορθουμένῃ γὰρ τῇ χώρᾳ μὴ τετολμηκέναι τοὺς Βοιωτοὺς βοηθῆσαι· εἰ δ' αὐτῶν τῶν πολεμίων παρακεχωρηκότων τῆς νίκης ἐβιάσατο τοὺς πολεμίους ὑπομένειν τὸ δεινόν, ἴσως ἂν διὰ τὸ παράλογον τῆς τύχης δύναιντο καὶ πταῖσαι κατὰ τὸν κίνδυνον οἱ Λακεδαιμόνιοι. (2) Τότε μὲν οὖν διὰ τῆς ἀποκρίσεως ταύτης ἔδοξε μετρίως κατεστοχάσθαι τὸ δυνάμενον ἀποβῆναι, ὕστερον δὲ διὰ τῶν ἀποτελεσμάτων ἔδοξεν οὐκ ἀνθρωπίνην ἀπόφασιν, ἀλλὰ θεῖόν τινα χρησμὸν εἰρηκέναι. Οἱ γὰρ Λακεδαιμόνιοι μετὰ πολλῆς δυνάμεως στρατεύσαντες ἐπὶ Θηβαίους, καὶ συναναγκάσαντες αὐτοὺς ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας ἀγωνίσασθαι, μεγάλῃ συμφορᾷ περιέπεσον. (3) Τὸ μὲν γὰρ πρῶτον ἐν Λεύκτροις ἡττηθέντες πολλοὺς ἀπώλεσαν τῶν πολιτῶν, ἐν οἷς καὶ ὁ βασιλεὺς αὐτῶν Κλεόμβροτος ἔπεσε· μετὰ δὲ ταῦτα περὶ Μαντίνειαν πολεμήσαντες τοῖς ὅλοις ἐσφάλησαν καὶ τὴν ἡγεμονίαν ἀνελπίστως ἀπέβαλον. Ἀγαθὴ γὰρ ἡ τύχη τοὺς μέγα φρονοῦντας παραδόξως σφῆλαι καὶ διδάξαι μηδὲν ἄγαν κατελπίζειν. Ὁ γοῦν ᾿Αγησίλαος ἐχεφρόνως ἀρκεσθεὶς τῷ πρώτῳ προτερήματι, τὴν δύναμιν ἀσινῆ διεφύλαξεν. (4) Μετὰ δὲ ταῦτα ὁ μὲν ᾿Αγησίλαος μετὰ τῆς δυνάμεως ἐπανῆλθεν εἰς τὴν Πελοπόννησον, οἱ δὲ Θηβαῖοι διὰ τὴν Χαβρίου στρατηγίαν σωθέντες ἐθαύμασαν τἀνδρὸς τὴν ἐν τῷ στρατηγήματι ἀγχίνοιαν. Ὁ δὲ Χαβρίας, πολλῶν καὶ καλῶν αὐτῷ πεπραγμένων κατὰ πόλεμον, ἐπὶ τούτῳ μάλιστα ἐσεμνύνετο τῷ στρατηγήματι, καὶ τὰς εἰκόνας τὰς ὑπὸ τοῦ δήμου δοθείσας αὐτῷ καθίστανεν ἐχούσας τοῦτο τὸ σχῆμα. (5) Οἱ δὲ Θηβαῖοι μετὰ τὴν ἀπαλλαγὴν τὴν ᾿Αγησιλάου στρατεύσαντες ἐπὶ Θεσπιὰς τὴν μὲν προφυλακήν, οὖσαν ἀνδρῶν διακοσίων, ἀνεῖλον, τῇ δὲ πόλει προσβολὰς συνεχεῖς ποιούμενοι, καὶ μηδὲν ἀξιόλογον πράξαντες, ἀπῆγον τὴν δύναμιν εἰς τὰς Θήβας. (6) Φοιβίδας δὲ ὁ Λακεδαιμόνιος, ἔχων ἀξιόλογον φρουρὰν ἐν ταῖς Θεσπιαῖς, ἐκχυθεὶς ἐκ τῆς πόλεως καὶ προπετῶς τοῖς ἀποχωροῦσι Θηβαίοις ἐπιθέμενος, τῶν μὲν στρατιωτῶν ἀπέβαλε πλείους τῶν πεντακοσίων, αὐτὸς δὲ λαμπρῶς ἀγωνισάμενος καὶ πολλοῖς ἐναντίοις τραύμασι περιπεσὼν ἡρωικῶς κατέστρεψε τὸν βίον.

Traduction française :

[15,33] Cependant les officiers qui servaient sous Agésilas et tous ceux qui entraient dans le conseil de guerre, s'étonnaient qu'un homme d'expédition comme lui, et qui d'ailleurs avait une armée nombreuse et très aguerrie, ne cherchât point l'occasion d'en venir aux mains avec les ennemis. Il leur répondit à tous que les Lacédémoniens avaient actuellement vaincu, sans s'être exposés à aucun danger; puisque les Thébains n'avaient pas osé seulement se présenter à la défense de leurs campagnes ; au lieu que s'il les avait forcés à en venir à un combat réglé, l'incertitude de l'événement toujours attachée à de pareilles tentatives aurait pu tourner au désavantage des Lacédémoniens. (2) On jugea pour lors qu'Agésilas avait pensé avec une défiance modeste de la vicissitude des fortunes humaines et la suite des événements fit regarder comme un oracle inspiré d'en haut ce qui n'avait d'abord paru qu'une maxime de sagesse et de prudence. En effet les Lacédémoniens attaquant avec des forces très supérieures les Thébains réduits à défendre la liberté de leurs personnes, essuyèrent eux-mêmes une longue suite de désastres. (3) D'abord vaincus à Leuctres ils y perdront un grand nombre de leurs citoyens et leur roi même. Cléombrotus. A ce malheureux combat succédera de près la bataille de Mantinée qui achèvera leur ruine; et les fera déchoir sans retour de leur supériorité sur la Grèce. La fortune est un maître excellent pour humilier les hommes qui pensent présomptueusement d'eux-mêmes et pour leur apprendre à borner leurs prétentions. (4) C'est dans cette vue qu'Agésilas, content de son premier avantage, avait conservé son armée et l'avait ramenée saine et entière dans le Péloponnèse. Les Thébains sauvés par la précaution de Chabrias admiraient de leur côté la sagesse de leur général et lui-même s'en savait si bon gré, que bien qu'il eût déjà par devers lui un grand nombre d'actions glorieuses, il voulut cependant que les statues qui lui furent décernées par le peuple à cette occasion, le représentassent toutes dans la posture où avoir fait tenir ses soldats à l'attaque de la colline. (5) Les mêmes Thébains après la retraite d'Agésilas marchèrent en armes contre Thespies et firent passer au fil dé l'épée deux cents hommes qui gardaient les dehors de la place. Ils donnèrent ensuite des assauts continus, mais sans effet, à la ville même et prirent enfin le parti de ramener leurs troupes à Thèbes : aussitôt Phébidas de Lacédémone qui avait une forte garnison dans Thespies se mit à leur queue et tombant tout à coup sur eux, il leur tua plus de cinq cents hommes. Mais après avoir glorieusement combattu et reçu beaucoup de plaies toutes par devant, il mourut en héros dans cette sortie.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005