HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

διαμαρτὼνTexte grec :

[15,29] 29. Ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις ῎Ακορις ὁ τῶν Αἰγυπτίων βασιλεύς, ἀλλοτρίως διακείμενος πρὸς τὸν Περσῶν βασιλέα, δυνάμεις ξενικὰς ἀξιολόγους ἤθροισε· μεγάλους γὰρ μισθοὺς τοῖς ὑπακούουσι προτιθείς, συχνοὺς δ' εὐεργετῶν, ταχὺ πολλοὺς ἔσχε τῶν ῾Ελλήνων ὑπακούοντας πρὸς τὴν στρατείαν. (2) Οὐκ ἔχων δὲ στρατηγὸν ἀξιόχρεων, μετεπέμψατο Χαβρίαν τὸν ᾿Αθηναῖον, ἄνδρα καὶ φρονήσει καὶ συνέσει στρατηγικῇ διάφορον καὶ δόξαν ἐπ' ἀρετῇ μεγάλην περιπεποιημένον. οὗτος μὲν οὖν ἄνευ τῆς τοῦ δήμου γνώμης προσδεξάμενος τὴν στρατηγίαν ἀφηγεῖτο τῶν κατ' Αἴγυπτον δυνάμεων, καὶ μετὰ πολλῆς σπουδῆς παρεσκευάζετο πολεμεῖν πρὸς τοὺς Πέρσας. (3) Φαρνάβαζος δ' ὑπὸ τοῦ βασιλέως ἀναδεδειγμένος στρατηγὸς ἐπὶ τῆς Περσικῆς δυνάμεως παρασκευὰς μεγάλας ἐποιήσατο τῶν πρὸς τὸν πόλεμον χρησίμων· ἐξέπεμψε δὲ καὶ πρὸς ᾿Αθηναίους πρέσβεις, κατηγορῶν μὲν Χαβρίου, ὅτι τῶν Αἰγυπτίων ἡγούμενος ἀπαλλοτριοῖ τὴν τοῦ βασιλέως εὔνοιαν ἀπὸ τοῦ δήμου, παρακαλῶν δὲ στρατηγὸν ᾿Ιφικράτην αὑτῷ δοῦναι. (4) Οἱ δ' ᾿Αθηναῖοι, σπεύδοντες τὸν βασιλέα τῶν Περσῶν εἰς εὔνοιαν προσαγαγέσθαι καὶ τὸν Φαρνάβαζον ἰδιοποιήσασθαι, ταχέως τόν τε Χαβρίαν ἐξ Αἰγύπτου μετεπέμψαντο καὶ τὸν ᾿Ιφικράτην στρατηγὸν ἐξαπέστειλαν συμμαχήσοντα τοῖς Πέρσαις. (5) Τοῖς δὲ Λακεδαιμονίοις καὶ τοῖς ᾿Αθηναίοις σπονδὰς πεποιημένοις ἐν τοῖς ἐπάνω χρόνοις συνέβαινε μένειν τὴν εἰρήνην μέχρι τῶνδε τῶν καιρῶν. Μετὰ δὲ ταῦτα Σφοδριάδου τοῦ Σπαρτιάτου τεταγμένου μὲν ἐφ' ἡγεμονίας, φύσει δ' ὄντος μετεώρου καὶ προπετοῦς, ἔπεισεν αὐτὸν Κλεόμβροτος ὁ βασιλεὺς τῶν Λακεδαιμονίων ἄνευ τῆς γνώμης τῶν ἐφόρων καταλαβέσθαι τὸν Πειραιᾶ. (6) Ὁ δὲ Σφοδριάδης ἔχων στρατιώτας πλείους τῶν μυρίων ἐπεβάλετο μὲν τῆς νυκτὸς καταλαβέσθαι τὸν Πειραιᾶ· καταφανὴς δὲ γενόμενος ᾿Αθηναίοις καὶ διαμαρτὼν τῆς ἐπιβολῆς ἄπρακτος ἐπανῆλθεν. Κατηγορηθεὶς δ' ἐν τῷ συνεδρίῳ τῶν Σπαρτιατῶν, καὶ συναγωνιστὰς ἔχων τοὺς βασιλεῖς, ἀδίκως ἀπελύθη. (7) Διόπερ οἱ ᾿Αθηναῖοι χαλεπῶς φέροντες ἐπὶ τοῖς γεγονόσιν, ἐψηφίσαντο λελύσθαι τὰς σπονδὰς ὑπὸ Λακεδαιμονίων. Κρίναντες δὲ πολεμεῖν αὐτοῖς, στρατηγοὺς τρεῖς εἵλαντο τοὺς ἐπιφανεστάτους τῶν πολιτῶν, Τιμόθεον καὶ Χαβρίανκαὶ Καλλίστρατον. ἐψηφίσαντο δὲ στρατιώτας μὲν ὁπλίτας καταλέξαι δισμυρίους, ἱππεῖς δὲ πεντακοσίους, ναῦς δὲ πληρῶσαι διακοσίας. προσελάβοντο δὲ καὶ τοὺς Θηβαίους ἐπὶ τὸ κοινὸν συνέδριον ἐπὶ τοῖς ἴσοις πᾶσιν. (8) Ἐψηφίσαντο δὲ καὶ τὰς γενομένας κληρουχίας ἀποκαταστῆσαι τοῖς πρότερον κυρίοις γεγονόσι, καὶ νόμον ἔθεντο μηδένα τῶν ᾿Αθηναίων γεωργεῖν ἐκτὸς τῆς ᾿Αττικῆς. διὰ δὲ ταύτης τῆς φιλανθρωπίας ἀνακτησάμενοι τὴν παρὰ τοῖς ῞Ελλησιν εὔνοιαν, ἰσχυροτέραν ἐποιήσαντο τὴν ἰδίαν ἡγεμονίαν.

Traduction française :

[15,29] X. EN ce même temps Acoris roi d'Égypte toujours ennemi du roi de Perse, levait des troupes chez les étrangers et répandant partout beaucoup d'argent, il eut bientôt une grosse armée composée principalement de Grecs qu'il avait gagnés. (2) Mais comme ceux-ci n'avaient pas encore de chef qui leur convint, il trouva moyen d'attirer l'Athénien Chabrias, homme très entendu dans l'art militaire et qui n'étoit pas moins célèbre par son courage que par sa capacité. Celui-ci qui était parti sans l'aveu du peuple fut mis à la tête de toutes les troupes qui composaient l'armée égyptienne et se disposait à la guerre contre les Perses. (3) Pharnabaze que leur Roi leur avait donné pour général faisait de son côté de très grands préparatifs. Il envoya d'abord des ambassadeurs à Athènes, qui accusèrent Chabrias de ce qu'ayant accepté le commandement des troupes égyptiennes, il aliénait l'esprit du Roi à l'égard d'une république qu'il avait toujours aimée : et ils finirent par demander Iphicrate à qui le Roi voulait donner un commandement dans son armée. (4) Les Athéniens qui avaient grande envie de mettre dans leurs intérêts le roi de Perse et de gagner l'amitié de Pharnabaze rappelèrent sur le champ Chabrias de l'Égypte et accordèrent aux ambassadeurs le commandant qu'ils demandaient. (5) Cependant la paix que les Lacédémoniens et les Athéniens avaient faite et jurée entre eux, subsistait encore au temps où nous sommes : lorsque le Spartiate Sphodriadès fut nommé général de leurs troupes. C'était un homme haut et violent, auquel Cléombrotus un des rois de Lacédémone persuada , sans la communication des Éphores, d'aller attaquer le port du Pirée. (6) Sphodriadés à la tête de plus de dix mille hommes prit le temps de la nuit pour exécuter cette entreprise. Mais les Athéniens avertis la lui firent manquer si pleinement qu'il fut obligé de s'en revenir sans avait rien fait. On le cita même devant son Sénat : mais par la protection des deux rois, il fut absous contre toute règle. (7) C'est pour cela aussi que les Athéniens indignés de cette prévarication, décidèrent que le traité de paix avait été enfreint par les Lacédémoniens : et jugeant à propos de leur déclarer la guerre, ils nommèrent pour généraux les trois plus illustres de leurs citoyens Timothée, Chabrias et Callistrate. On résolut de leur donner vingt mille hommes d'infanterie, cinq cents cavaliers et deux cents vaisseaux de guerre. Ils firent d'abord entrer les Thébains sur le même pied que les autres villes, dans ce conseil général dont nous avons parlé plus haut. (8) Ils y réglèrent que toutes les terres seraient rendues aux propriétaires à qui elles étaient anciennement échues par le sort, et de plus ils firent un décret par lequel, il était défendu à tout Athénien de posséder un pouce de terre hors de l'Attique.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005