HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

πεφυκόταςTexte grec :

[15,2] 2. Ἐπ' ἄρχοντος γὰρ ᾿Αθήνησι Μυστιχίδου ῾Ρωμαῖοι μὲν ἀντὶ τῶν ὑπάτων χιλιάρχους τρεῖς κατέστησαν, Μάρκον Φούριον, ἔτι δὲ Γάιον καὶ Αἰμίλιον. Ἐπὶ δὲ τούτων ᾿Αρταξέρξης ὁ τῶν Περσῶν βασιλεὺς ἐστράτευσεν ἐπ' Εὐαγόραν τὸν Κύπρου βασιλέα. Πολὺν δὲ χρόνον ἀσχοληθεὶς περὶ τὰς εἰς τὸν πόλεμον παρασκευὰς συνεστήσατο δύναμιν ναυτικήν τε καὶ πεζὴν μεγάλην· τὸ μὲν γὰρ πεζὸν στράτευμα μυριάδων ἦν τριάκοντα σὺν ἱππεῦσι, τριήρεις δὲ κατεσκεύασε πλείους τῶν τριακοσίων. (2) Στρατηγοὺς δ' ἀπέδειξε τῆς πεζῆς δυνάμεως ᾿Ορόνταν κηδεστήν, τῆς δὲ ναυτικῆς Τιρίβαζον, ἄνδρα μεγάλης ἀποδοχῆς τυγχάνοντα παρὰ τοῖς Πέρσαις. Οὗτοι δὲ παραλαβόντες τὰς δυνάμεις ἐν Φωκαίᾳ καὶ Κύμῃ κατήντησαν εἰς Κιλικίαν, καὶ περαιωθέντες εἰς Κύπρον ἐνεργῶς διῴκουν τὸν πόλεμον. (3) Ὁ δ' Εὐαγόρας πρὸς μὲν τὸν ῎Ακοριν τὸν Αἰγυπτίων βασιλέα, πολέμιον ὄντα Περσῶν, συμμαχίαν ἐποιήσατο καὶ δύναμιν ἀξιόλογον παρ' αὐτοῦ προσελάβετο, παρ' ῾Εκατόμνου δὲ τοῦ Καρίας δυνάστου, λάθρᾳ συμπράττοντος αὐτῷ, χρημάτων ἔλαβε πλῆθος εἰς διατροφὴν ξενικῶν δυνάμεων· ὁμοίως δὲ καὶ (πρὸς) τοὺς ἄλλους τοὺς ἀλλοτρίως ἔχοντας πρὸς Πέρσας, τοὺς μὲν λαθραίως, τοὺς δὲ καὶ φανερῶς ἐπεσπάσατο κοινωνήσοντας τοῦ Περσικοῦ πολέμου. (4) Ἐκυρίευε δὲ κατὰ μὲν τὴν Κύπρον τῶν πόλεων σχεδόν τι πασῶν, κατὰ δὲ τὴν Φοινίκην Τύρου καί τινων ἑτέρων. Εἶχε δὲ τριήρεις μὲν ἐνενήκοντα, καὶ τούτων ὑπῆρχον Τύριαι μὲν εἴκοσι, Κύπριαι δ' ἑβδομήκοντα, στρατιώτας δ' ἰδίους μὲν ἑξακισχιλίους, παρὰ δὲ τῶν συμμάχων πολλῷ τούτων πλείους. Πρὸς δὲ τούτοις μισθοφόρους πολλοὺς ἐξενολόγει, ἔχων χρημάτων δαψίλειαν. Ἒπεμψε δ' αὐτῷ καὶ ὁ τῶν ᾿Αράβων βασιλεὺς στρατιώτας οὐκ ὀλίγους καὶ ἄλλοι τινὲς οἱ ἐν ὑποψίαις ὄντες τῷ τῶν Περσῶν βασιλεῖ.

Traduction française :

[15,2] II. MYSTICHIDÉS étant archonte d'Athènes et Rome ayant au lieu de consuls trois tribuns militaires, M. Furius, Caius et Aemilius ; Artaxerxès roi de Perse arma contre Évagoras roi de Chypre. Le premier faisait depuis longtemps de grands préparatifs pour avoir des troupes de terre et de mer. Celles de terre en y comprenant la cavalerie, montaient à plus de trois cents mille hommes et sa flotte était composée de trois cents vaisseaux. (2) Il donna pour chefs à son armée de terre Orontas son gendre , et il mit a la tête de sa flotte Téribaze, homme d'une grande considération parmi les Perses. Ces deux généraux ayant assemblé leurs forces l'un dans la Phocide asiatique, et l'autre à Cume dans l'Asie Mineure, se réunirent dans la Cilicie et partant ensemble pour l'île de Chypre ils se préparaient à l'attaquer vivement. (3) Évagoras de son côté fit alliance avec Acoris roi d'Égypte alors ennemi des Perses , et il tira de lui un secours considérable de troupes. Ecatomnus souverain particulier de la Carie, avec lequel il avait des intelligences secrètes, lui fournit aussi des sommes considérables pour l'entretien de ses troupes étrangères. Enfin plusieurs autres ennemis ou déclarés ou couverts qu'avaient les Perses, participèrent à cette guerre d'une manière convenable à leur situation. (4) Évagoras avait en son pouvoir la plus grande partie des villes de Chypre ; et il était outre cela maître de Tyr et de quelques autres villes de la Phénicie. Ainsi il forma une flotte de quatre-vingt-dix voiles, dont il y en avait vingt de Tyr et soixante et dix de l'île de Chypre. Ses propres soldats montaient à six mille hommes, mais ses alliés lui en avaient envoyé bien davantage et les trésors qu'il avait amassés lui en fournirent un plus grand nombre encore d'étrangers stipendiaires. Le roi des Arabes et quelques autres princes jaloux de la puissance des Perses lui prêtèrent aussi du secours.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005