HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

ἓξTexte grec :

[15,23] 23. Τοῦ δ' ἐνιαυσίου χρόνου διεληλυθότος ᾿Αθήνησι μὲν ἦν ἄρχων Πυθέας, ἐν ῾Ρώμῃ δ' ἀντὶ τῶν ὑπάτων χιλίαρχοι ἓξ κατεστάθησαν, Τίτος Κοΐνκτιος, Λεύκιος Σερουίλιος, Λεύκιος ᾿Ιούλιος, ᾿Ακύλλιος, Λεύκιος Λοκρήτιος, Σερούιος Σουλπίκιος, παρὰ δὲ ᾿Ηλείοις ᾿Ολυμπιὰς ἤχθη ἑκατοστή, καθ' ἣν ἐνίκα στάδιον Διονυσόδωρος Ταραντῖνος. (2) Ἐπὶ δὲ τούτων ᾿Αγησίπολις ὁ τῶν Λακεδαιμονίων βασιλεὺς ἐτελεύτησε νόσῳ, βασιλεύσας ἔτη δεκατέσσαρα· τὴν δὲ ἀρχὴν διαδεξάμενος Κλεόμβροτος ὁ ἀδελφὸς ἐβασίλευσεν ἔτη ἐννέα. Λακεδαιμόνιοι δὲ Πολυβιάδαν στρατηγὸν καταστήσαντες ἐξαπέστειλαν εἰς τὸν πρὸς ᾿Ολυνθίους πόλεμον. (3) Οὗτος δὲ παραλαβὼν τὰς δυνάμεις, καὶ τὸν πόλεμον ἐνεργῶς ἅμα καὶ στρατηγικῶς διοικῶν, ἐποίει πολλὰ προτερήματα. Αἰεὶ δὲ μᾶλλον εὐημερῶν καὶ πλείοσι μάχαις νικήσας συνέκλεισε τοὺς ᾿Ολυνθίους εἰς πολιορκίαν· τέλος δὲ καταπληξάμενος τοὺς πολεμίους προσέταξεν ὑποταγῆναι Λακεδαιμονίοις. ἐγγραφέντων δὲ τῶν ᾿Ολυνθίων εἰς τὴν τῶν Σπαρτιατῶν συμμαχίαν, πολλαὶ καὶ τῶν ἄλλων πόλεων ἔσπευσαν εἰς τὴν τῶν Λακεδαιμονίων ἡγεμονίαν καταλεχθῆναι. διὸ καὶ κατὰ τούτους τοὺς καιροὺς πλεῖστον ἴσχυσαν Λακεδαιμόνιοι, καὶ τῆς ῾Ελλάδος ἔσχον τὴν ἡγεμονίαν κατὰ γῆν ἅμα καὶ κατὰ θάλατταν. (4) Θηβαῖοι μὲν γὰρ ὑπῆρχον ἔμφρουροι, Κορίνθιοι δὲ καὶ ᾿Αργεῖοι διὰ τοὺς προγεγονότας πολέμους ὑπῆρχον τεταπεινωμένοι, ᾿Αθηναῖοι δὲ διὰ τὰς τῶν καταπολεμουμένων κληρουχίας ἠδόξουν ἐν τοῖς ῞Ελλησιν· οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι τῆς τε πολυανθρωπίας καὶ τῆς ἐν τοῖς ὅπλοις μελέτης πολλὴν πρόνοιαν ἐπεποίηντο, καὶ φοβεροὶ πᾶσιν ὑπῆρχον διὰ τὴν δύναμιν τῆς ἡγεμονίας. (5) Διόπερ οἱ μέγιστοι τῶν τότε δυναστῶν, λέγω δὲ τὸν Περσῶν βασιλέα καὶ τὸν Σικελίας δυνάστην Διονύσιον, ἐθεράπευον τὴν Σπαρτιατῶν ἡγεμονίαν καὶ συμμαχίαν ἔσπευδον συντίθεσθαι πρὸς αὐτούς.

Traduction française :

[15,23] 23. L'année suivante Pithéas fut archonte d'Athènes et les Romains au lieu de consuls choisirent pour tribuns militaires T. Quinctius, L. Servilius, L. Julius Aquilius , L. Lucrétius et Serv. Sul-pitius. On entrait dans la centième Olympiade ou Dionysiodore de Tarente remporta en Élide le prix de la course. (2) En cette année Agésipolis roi de Lacédémone mourut de maladie après un règne de 14 ans et eut pour successeur Cléombrotus son frère qui en régna 9. Mais ce fut Polybidas que les Spartiates nommèrent pour général dans la guerre qu'ils continuaient contre Olynthe. (3) Celui-ci se faisant accompagner d'un nombre convenable de troupes qu'il employait avec intelligence et avec courage, eut aussi de grands succès : de sorte qu'avançant toujours dans le pays et ayant battu les ennemis plus d'une fois, il les enferma enfin dans leurs murailles et les réduisit à soutenir un siège. Profitant alors de la crainte qui commençait à les saisir, Polybidas les obligea de se soumettre aux Lacédémoniens. L'exemple des Olynthiens qui se firent inscrire au nombre des alliés de Lacédémone, amena plusieurs autres villes à subir, et même de bonne heure, le même joug. Ainsi les Lacédémoniens devinrent très puissants en ce temps-là où ils se virent les maîtres de la mer et de la terre dans l'étendue de toute la Grèce. (4) Ils avaient mis garnison chez les Thébains : les Corinthiens et les Argiens étaient abattus par les guerres précédentes : les Athéniens avaient perdu leur réputation par le partage qu'ils avaient fait entre eux des terres de ceux qu'ils avaient vaincus : tandis que les Spartiates qui prenaient soin d'entretenir un grand nombre de leurs citoyens dans les exercices militaires, se rendaient redoutables par la nature seule de leur gouvernement et de leur conduite. (5) C'est pour cela aussi que les plus grandes puissances qu'il y eut alors : je veux dire le roi de Perse et le tyran de Syracuse, faisaient un grand cas de Lacédémone & recherchaient avec empressement son alliance.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005