HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

ἀνδραποδισμὸνTexte grec :

[15,1] 1. Παρ' ὅλην τὴν πραγματείαν εἰωθότες χρῆσθαι τῇ συνήθει τῆς ἱστορίας παρρησίᾳ, καὶ τοῖς μὲν ἀγαθοῖς ἀνδράσιν ἐπὶ τῶν καλῶν ἔργων τὸν δίκαιον ἐπιλέγειν ἔπαινον, τοὺς δὲ φαύλους, ὅταν ἐξαμαρτάνωσιν, ἀξιοῦν δικαίας ἐπιτιμήσεως, διὰ τοῦ τοιούτου τρόπου νομίζομεν τοὺς μὲν εὖ πεφυκότας πρὸς ἀρετὴν τῷ διὰ τῆς δόξης ἀθανατισμῷ προτρέψεσθαι ταῖς καλλίσταις ἐγχειρεῖν πράξεσι, τοὺς δὲ τὴν ἐναντίαν ἔχοντας διάθεσιν ταῖς ἁρμοττούσαις βλασφημίαις ἀποτρέψειν τῆς ἐπὶ τὴν κακίαν ὁρμῆς. (2) Διὸ καὶ τῇ γραφῇ παρόντες ἐπ' ἐκείνους τοὺς χρόνους, ἐν οἷς Λακεδαιμόνιοι περὶ Λεῦκτρα παραδόξως ἡττηθέντες μεγάλῃ περιέπεσον συμφορᾷ, καὶ πάλιν περὶ Μαντίνειαν πταίσαντες ἀνελπίστως ἀπέβαλον τὴν τῶν ῾Ελλήνων ἡγεμονίαν, ἡγούμεθα δεῖν τὴν ὑπόστασιν τῆς γραφῆς διαφυλάττειν καὶ τὴν ἁρμόττουσαν ἐπιτίμησιν τοῖς Λακεδαιμονίοις ποιήσασθαι. (3) Τίς γὰρ ἂν οὐχ ἡγήσαιτο κατηγορίας αὐτοὺς ἀξίους ὑπάρχειν, οἵτινες παρὰ τῶν προγόνων παραλαβόντες ἡγεμονίαν κάλλιστα τεθεμελιωμένην, καὶ ταύτην διὰ τὴν ἀρετὴν τῶν προγόνων διαφυλαχθεῖσαν ἔτη πλείω τῶν πεντακοσίων, οἱ τότε Λακεδαιμόνιοι διὰ τὴν ἑαυτῶν ἀβουλίαν καταλυθεῖσαν ἐπεῖδον, οὐκ ἀλόγως. οἱ μὲν γὰρ πρὸ αὐτῶν βεβιωκότες πολλοῖς πόνοις καὶ μεγάλοις κινδύνοις τὴν τηλικαύτην κατεκτήσαντο δόξαν, ἐπιεικῶς καὶ φιλανθρώπως προσφερόμενοι τοῖς ὑποτεταγμένοις· οἱ δὲ μεταγενέστεροι βιαίως καὶ χαλεπῶς χρώμενοι τοῖς συμμάχοις, ἔτι δὲ πολέμους ἀδίκους καὶ ὑπερηφάνους ἐνιστάμενοι πρὸς τοὺς ῞Ελληνας, οὐκ ἀλόγως ἀπέβαλον τὴν ἀρχὴν διὰ τὰς ἰδίας ἀβουλίας. (4) Έν γὰρ ταῖς συμφοραῖς αὐτῶν τὸ μῖσος τῶν ἀδικουμένων ἔλαβε καιρὸν ἀμύνασθαι τοὺς προηδικηκότας, καὶ τοῖς ἐκ προγόνων ἀνικήτοις γεγονόσι τοσαύτη καταφρόνησις ἐπηκολούθησεν, ὅσην εἰκός ἐστι γενέσθαι κατὰ τῶν ἀναιρούντων τὰς τῶν προγόνων ἀρετάς. (5) Τοιγαροῦν Θηβαῖοι μὲν οἱ πρότερον ἐπὶ πολλὰς γενεὰς τοῖς κρείττοσιν ὑποτεταγμένοι, τότε τούτους ἀνελπίστως νικήσαντες ἡγεμόνες κατέστησαν τῶν ῾Ελλήνων, Λακεδαιμόνιοι δὲ μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν τῆς ἡγεμονίας οὐδέποτ' ἐδυνήθησαν ἀναλαβεῖν τὸ τῶν προγόνων ἀξίωμα. (6) Ἡμεῖς δὲ τούτοις ἀρκούντως ἐπιτετιμηκότες ἐπὶ τὸ συνεχὲς τῆς ἱστορίας μεταβησόμεθα πρὸς - - - τῇ γραφῇ χρόνους. Ἡ μὲν οὖν πρὸ ταύτης βύβλος, οὖσα τῆς ὅλης συντάξεως τεσσαρεσκαιδεκάτη, τὸ τέλος ἔσχε τῶν πράξεων εἰς τὸν ῾Ρηγίνων ἀνδραποδισμὸν ὑπὸ Διονυσίου καὶ τὴν ἅλωσιν τῆς ῾Ρώμης ὑπὸ Γαλατῶν, ἥτις ἐγένετο κατὰ τὸν προηγούμενον ἐνιαυτὸν τῆς Περσῶν στρατείας εἰς Κύπρον ἐπ' Εὐαγόραν τὸν βασιλέα· ἐν ταύτῃ δὲ τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τούτου τοῦ πολέμου ποιησάμενοι καταλήξομεν ἐπὶ τὸν προηγούμενον ἐνιαυτὸν τῆς Φιλίππου τοῦ ᾿Αμύντου βασιλείας.

Traduction française :

[15,1] I. NOUS avons fait jusqu'ici un usage fidèle et constant de la liberté et de l'autorité de l'Histoire, qui donne aux bonnes actions les louanges qu'elles méritent, et qui attache aux mauvaises l'opprobre qui leur est dû. La conduite que nous avons tenue à cet égard, nous fait espérer que les âmes bien nées seront portées à la vertu par l'immortalité de la gloire qui l'accompagne ; et que ceux-mêmes qui auraient apporté en naissant des inclinations perverses, en arrêteront les effets pernicieux par la crainte des reproches éternels qu'ils attireraient sur leur mémoire. (2) C'est dans cette vue que nous voyant arrivés au temps où les Lacédémoniens furent vaincus à Leuctres, malgré les apparences les plus favorables pour eux ; et où cette première défaite fut suivie à Mantinée d'une seconde qui leur fit perdre la supériorité qu'ils avaient eue longtemps sur toute la Grèce : nous croyons suivre le plan général que nous nous sommes proposé , en faisant voir avant toutes choses, combien était juste de la part des Dieux la punition des Lacédémoniens. (3) Et qui en effet pourrait ne pas condamner un peuple qui ayant reçu de ses fondateurs une autorité bien établie, et qui par la sagesse d'une longue suite d'ancêtres l'ayant conservée pendant cinq cents ans, la perd par la démence et surtout par les injustices où tombe cette indigne postérité. Les premiers Spartiates ne devaient la puissance où ils étaient parvenus qu'à des guerres périlleuses et même sanglantes : mais du moins ils avaient adouci le joug des vaincus en usant à leur égard d'équité et d'humanité, au lieu que leurs descendants traitèrent leurs alliés , avec beaucoup de violence et d'injustice. Ils firent même aux autres Grecs diverses querelles qui n'avaient pour fondement qu'un orgueil insensé de leur part , et qui n'eut aussi pour fin que leur propre chute. (4) Dès qu'on vit leur fortune ébranlée ; tous ceux qu'ils avaient offensés se préparèrent à leur vengeance particulière; bientôt ces hommes dont les aïeux étaient invincibles, tombèrent dans le mépris qui est du à tous ceux qui dégénèrent de la vertu de leurs ancêtres. (5) Ce fut ainsi que les Thébains qui les regardaient depuis plusieurs générations, comme supérieurs à eux par la valeur, les ayant vaincus contre leur propre espérance devinrent eux-mêmes les chefs de la Grèce ; et les Lacédémoniens ayant une fois perdu ce titre, ne purent jamais revenir à leur ancienne réputation. (6) Pour nous, après ce court préambule que nous avons cru devoir à la vérité et à la justice ; nous allons rentrer dans l'ordre des temps Ainsi le Livre précédent qui a été le 14e de notre Histoire, ayant exposé la captivité où Denys réduisît les habitants de Rhéges, et la prise de Rome par les Gaulois deux événements qui ont précédé l'année de la descente des Perses en l'île de Chypre contre le roi Évagoras: nous commencerons ce Livre par le récit de cette guerre , et nous le finirons à l'année qui précède immédiatement l'avènement de Philippe fils d'Amyntas au trône de Macédoine.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005