HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

μικραὶTexte grec :

[15,15] 15. Ἐπ' ἄρχοντος δ' ᾿Αθήνησι Φανοστράτου ῾Ρωμαῖοι κατέστησαν ἀντὶ τῶν ὑπάτων χιλιάρχους τέτταρας, Λεύκιον Λοκρήτιον, Σέντιον Σολπίκιον, Λεύκιον Αἰμίλιον, Λεύκιον Φούριον. Ἐπὶ δὲ τούτων Διονύσιος ὁ τῶν Συρακοσίων τύραννος παρασκευασάμενος πολεμεῖν Καρχηδονίοις, ἐζήτει λαβεῖν πρόφασιν εὔλογον τοῦ πολέμου. Ὁρῶν οὖν τὰς ὑπὸ Καρχηδονίους τεταγμένας πόλεις οἰκείως ἐχούσας πρὸς ἀπόστασιν, προσεδέχετο τὰς βουλομένας ἀφίστασθαι, καὶ συμμαχίαν πρὸς αὐτὰς συντιθέμενος ἐπιεικῶς προσεφέρετο ταύταις. (2) Οἱ δὲ Καρχηδόνιοι τὸ μὲν πρῶτον πρέσβεις ἀποστέλλοντες πρὸς τὸν δυνάστην ἀπῄτουν τὰς πόλεις, μὴ προσέχοντος δὲ αὐτοῦ συνέβη ταύτην ἀρχὴν γενέσθαι τοῦ πολέμου. Καρχηδόνιοι μὲν οὖν πρὸς τοὺς ᾿Ιταλιώτας συμμαχίαν ποιησάμενοι κοινῇ τὸν πόλεμον ἐπανείλαντο πρὸς τὸν τύραννον· προορώμενοι δ' ἐμφρόνως τὸ μέγεθος τοῦ πολέμου, τῶν τε πολιτῶν τοὺς εὐθέτους κατέλεγον στρατιώτας καὶ χρημάτων προχειρισάμενοι πλῆθος ξενικὰς δυνάμεις μεγάλας ἐμισθοῦντο. Καταστήσαντες δὲ στρατηγὸν Μάγωνα τὸν βασιλέα, πολλὰς μυριάδας στρατιωτῶν ἐπεραίωσαν εἰς τὴν Σικελίαν καὶ τὴν ᾿Ιταλίαν, διαπολεμεῖν ἐξ ἀμφοτέρας βουλόμενοι. (3) Ὁ δὲ Διονύσιος καὶ αὐτὸς τὰς δυνάμεις διελόμενος, τῷ μὲν ἑνὶ μέρει πρὸς τοὺς ᾿Ιταλιώτας διηγωνίζετο, τῷ δὲ ἑτέρῳ πρὸς τοὺς Φοίνικας. Πολλαὶ μὲν οὖν κατὰ μέρος ἐγίνοντο μάχαι τοῖς στρατοπέδοις καὶ συμπλοκαὶ μικραὶ καὶ συνεχεῖς, ἐν αἷς οὐδὲν ἀξιόλογον ἔργον συνετελέσθη, δύο δὲ παρατάξεις ἐγένοντο μεγάλαι καὶ περιβόητοι. καὶ τῇ μὲν πρώτῃ Διονύσιος θαυμαστῶς ἀγωνισάμενος περὶ τὰ καλούμενα Κάβαλα προετέρησε, καὶ πλείους μὲν τῶν μυρίων ἀνεῖλε τῶν βαρβάρων, οὐκ ἐλάττους δὲ τῶν πεντακισχιλίων ἐζώγρησε· τὸ δ' ἄλλο πλῆθος ἠνάγκασε καταφυγεῖν ἐπί τινα λόφον ἐρυμνὸν καὶ ἄνυδρον παντελῶς. ἔπεσε δὲ καὶ Μάγων ὁ βασιλεὺς αὐτῶν ἀγωνισάμενος λαμπρῶς. (4) Οἱ δὲ Φοίνικες καταπλαγέντες τὸ μέγεθος τῆς συμφορᾶς εὐθὺς διεπρεσβεύσαντο περὶ διαλύσεων. ὁ δὲ Διονύσιος ἀπεφήνατο (τῷ) μίαν αὐτοῖς εἶναι σύλλυσιν, ἐὰν ἐκχωρήσωσι τῶν κατὰ τὴν Σικελίαν πόλεων καὶ τὰ δαπανηθέντα χρήματα κατὰ τὸν πόλεμον ἐκτίσωσιν.

Traduction française :

[15,15] 15. DANS la suivante Phanostrate fut archonte d'Athènes et les Romains créeront au lieu de consuls quatre tribuns militaires. L. Lucrétius, Serv. Sulpitius, C. Aemilius et L. Furius. Le tyran Denys qui avait résolu de faire la guerre aux Carthaginois, en cherchait quelque prétexte plausible. Sachant bien que les villes de la Sicile qui leur étaient assujetties souffraient impatiemment leur domination et cherchaient à s'en délivrer, il recevait favorablement leurs plaintes et traitait d'alliance avec elles. (2) Les Carthaginois lui envoyèrent d'abord des ambassadeurs pour se plaindre à lui de cette connivence : et comme il les satisfit mal, ils prirent bientôt leur résolution. Ils se liguèrent d'abord avec leurs voisins et déclarèrent ensemble la guerre au tyran. Prévoyant bien qu'elle serait longue et difficile, ils commencèrent par former un corps de troupes des plus courageux de leurs citoyens et amassant de grosses sommes, ils s'en servirent à rassembler encore un grand nombre de soldats étrangers. Ensuite donnant aux uns et autres Magon pour roi et pour général, ils transportèrent des milliers d'hommes dans la Sicile et dans l'Italie, selon le dessein qu'ils avaient d'attaquer en même temps l'une et l'autre. (3) Denys de son côté partagea aussi ses troupes, voulant en garder une partie pour la guerre qu'il continuait en Italie et l'autre pour celle qu'il faisait aux Carthaginois. Il fut livré un grand nombre de petits combats entre les différents corps des deux partis qui s'attaquaient fréquemment, il ne s'y passa pourtant rien de remarquable. Mais il y eut deux batailles réglées et très dignes de mémoire, dans l'une desquelles Denys auprès d'un lieu de la Sicile appelé Cabala battit les Carthaginois, leur tua plus de dix mille hommes et fit sur eux cinq mille prisonniers. Le Général Magon lui-même y périt après une défense très courageuse. (4) Les Carthaginois abattus par cette défaite envoyèrent aussitôt demander la paix. Denys leur déclara qu'ils n'avaient aucun autre moyen de l'obtenir, que de renoncer à toutes les villes qu'ils occupaient dans la Sicile, et de lui payer les frais de la guerre.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005