HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

τέμενοςTexte grec :

[15,14] 14. Τοῦ δ' ἐνιαυσίου χρόνου διεληλυθότος ᾿Αθήνησι μὲν ἦρχε Διοτρέφης, ἐν ῾Ρώμῃ δ' ὕπατοι κατεστάθησαν Λεύκιος Οὐαλέριος καὶ Αὖλος Μάλλιος, παρὰ δ' ᾿Ηλείοις ᾿Ολυμπιὰς ἤχθη ἐνενηκοστὴ ἐνάτη, καθ' ἣν ἐνίκα στάδιον Δίκων Συρακόσιος. Ἐπὶ δὲ τούτων Πάριοι μὲν τὴν Φάρον οἰκίσαντες τοὺς (τε) προενοικοῦντας βαρβάρους ἔν τινι χωρίῳ καθ' ὑπερβολὴν ὀχυρῷ ὄντι εἴασαν κατοικεῖν ἀσινεῖς, αὐτοὶδὲ παρὰ θάλατταν κτίσαντες πόλιν ἐτείχισαν. (2) Μετὰ δὲ ταῦτα τῶν προοικούντων ἐν τῇ νήσῳ βαρβάρων δυσχεραινόντων ἐπὶ τῇ παρουσίᾳ τῶν ῾Ελλήνων, καὶ μεταπεμπομένων τοὺς πέραν κατοικοῦντας ᾿Ιλλυριούς, μικροῖς πλοίοις πολλοῖς διέβησαν εἰς τὴν Φάρον, ὄντες ὑπὲρ τοὺς μυρίους, καὶ τοὺς ῞Ελληνας πορθοῦντες πολλοὺς ἀνῄρουν. Ὁ δ' ἐν τῇ Λίσσῳ καθεσταμένος ἔπαρχος ὑπὸ Διονυσίου τριήρεις πλείους ἔχων ἐπέπλευσε τοῖς τῶν ᾿Ιλλυριῶν πλοιαρίοις, καὶ τὰ μὲν βυθίσας, τὰ δὲ χειρωσάμενος, ἀπέκτεινε τῶν βαρβάρων πλείους τῶν πεντακισχιλίων, ἐζώγρησε δὲ περὶ δισχιλίους. (3) Διονύσιος δὲ χρημάτων ἀπορούμενος ἐστράτευσεν ἐπὶ Τυρρηνίαν, ἔχων τριήρεις ἑξήκοντα, πρόφασιν μὲν φέρων τὴν τῶν λῃστῶν κατάλυσιν, τῇ δ' ἀληθείᾳ συλήσων ἱερὸν ἅγιον, γέμον μὲν ἀναθημάτων πολλῶν, καθιδρυμένον δ' ἐν ἐπινείῳ πόλεως ᾿Αγύλλης Τυρρηνίδος· τὸ δ' ἐπίνειον ὠνομάζετο Πύργοι. (4) Καταπλεύσας δὲ νυκτὸς καὶ τὴν δύναμιν ἐκβιβάσας, ἅμ' ἡμέρᾳ προσπεσὼν ἐκράτησε τῆς ἐπιβολῆς· ὀλίγων γὰρ ὄντων ἐν τῷ χωρίῳ φυλάκων, βιασάμενος αὐτοὺς ἐσύλησε τὸ ἱερὸν καὶ συνήθροισεν οὐκ ἔλαττον ταλάντων χιλίων. Τῶν δὲ ᾿Αγυλλαίων ἐκβοηθησάντων, μάχῃ τε ἐκράτησεν αὐτῶν καὶ πολλοὺς αἰχμαλώτους λαβὼν καὶ τὴν χώραν πορθήσας ἐπανῆλθεν εἰς τὰς Συρακούσας. Ἀποδόμενος δὲ τὰ λάφυρα συνήγαγεν οὐκ ἐλάττω ταλάντων πεντακοσίων. Εὐπορήσας δὲ χρημάτων, ἐμισθοῦτο στρατιωτῶν παντοδαπῶν πλῆθος, καὶ δύναμιν ἀξιόλογον συστησάμενος φανερὸς ἦν πολεμήσων Καρχηδονίοις. Ταῦτα μὲν οὖν ἐπράχθη κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτόν.

Traduction française :

[15,14] 14. L'année suivante Diotrephès fut archoute d'Athènes et Rome eut pour consuls L. Valérius et A. Manlius. On célébra en Élide la 89e Olympiade dans laquelle Dicon de Syracuse remporta le prix de la course. Les insulaires de la mer Agée qui étaient venus bâtir Pharos, avaient permis aux Barbares qu'ils avaient trouvés dans le lieu, et auxquels ils ne firent aucun mal, de se retirer dans un endroit de l'île, que sa situation rendait très fort; et pour eux ils firent de nouvelles fortifications à leur ville déjà bâtie au bord de la mer. (2) Cependant comme ces Barbares voyaient impatiemment les Grecs dans leur voisinage, ils obtinrent quelque secours de la part des Illyriens situés sur le rivage opposé, après quoi ils vinrent ensemble en de légères frégates se jeter au nombre de plus de dix mille hommes sur les nouvelles possessions des Grecs et leur firent perdre même beaucoup de soldats. Mais le lieutenant de Denys à Lissus, qui avait aussi une flotte, vint attaquer les vaisseaux fournis par les Illyriens. Il en coula à fond une partie et se rendit maître de l'autre de sorte qu'il leur tua cinq mille hommes et fit sur eux dix mille prisonniers. (3) Denys par la raison même qu'il manquait alors d'argent , entreprit de faire la guerre aux Thyrréniens avec soixante galères. Il prenait pour prétexte de délivrer la mer de leurs brigandages. Mais son véritable dessein était de piller un temple rempli de riches offrandes et qui était placé dans le port d'Agylle ville Tyrrenienne : ce port s'appelait les Tours. (4) Il y aborda de nuit et ayant fait débarquer ses troupes, il se rendit maître d'un poste si avantageux. Comme il y avait peu de gardes sur le port, il les força sans beaucoup de peine, entra dans le temple et en emporta la valeur de mille talents. Cependant les Agylléens s'étant rassemblés pour leur défense, il leur livra un combat vigoureux, où il leur fit un grand nombre de prisonniers ; et après avoir ravagé la campagne des environs, il s'en revint à Syracuse. Les dépouilles qu'il rapportait mises en vente ne lui produisirent pas moins de cinq cents talents. Avec ces nouveaux trésors il assembla des soldats de toute nation et s'étant fait une armée considérable, il parut manifestement qu'il la destinait contre les Carthaginois. Ce sont-là les principaux événements de cette année.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005