HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VII

Liste du vocabulaire (ordre alphabétique)


κ  =  496 formes différentes pour 2173 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Numéro d'ordre, fréquences d'attestations & formes
1      1 κἀγὼ
2      29 καθ´
3      1 καθαγίζοντας
4      1 καθαιρεθείη
5      1 καθαιρεῖν
6      2 καθαιρῶσι
7      3 καθάπερ
8      1 καθαρῷ
9      1 καθελεῖν
10      1 καθελκύσαντες
11      1 καθεστῶσαν
12      1 καθεστώσῃ
13      1 καθεύδοντας
14      1 καθῆκε
15      1 καθῆκεν
16      2 καθήπτετο
17      1 καθήπτοντο
18      1 καθῃρηκέναι
19      1 καθιερώσειαν
20      1 καθιστάμενοι
21      1 καθίστανται
22      2 καθίσταται
23      1 καθίστησι
24      6 κάθοδον
25      1 καθοπλίσας
26      1 καθώπλιζον
27      1 καθωσίωται
28      2 καί
29      2 Καὶ
30      1 Καί
31      1269 καὶ
32      1 καινὴν
33      1 καινοτομεῖν
34      1 καινοτομουμένοις
35      2 καίπερ
36      6 καιρὸν
37      2 καιρόν
38      4 καιρὸς
39      1 καιρός
40      1 Καιρὸς
41      2 καιρῷ
42      3 καίτοι
43      1 κἀκεῖνα
44      1 κἀκεῖνο
45      1 κἀκεῖνοι
46      1 κἀκείνοις
47      1 κἀκείνους
48      1 κακὴν
49      2 κάκιστα
50      1 κάκιστοι
51      1 κακίστοις
52      1 κακίστων
53      1 κακοδαιμονεστάτῳ
54      1 κακόηθες
55      1 κακοηθεστάτους
56      1 κακοῖς
57      6 κακὸν
58      2 κακόν
59      1 κακοπαθοῦσαν
60      1 κακὸς
61      3 κακοῦ
62      1 κακουμένης
63      1 κακοῦν
64      1 κακουργοτέρῳ
65      1 κακοῦσθαι
66      2 κακῷ
67      1 κακωθῆναι
68      11 κακῶν
69      8 κακῶς
70      2 κακῶσαι
71      1 καλὰ
72      2 καλὰς
73      2 καλεῖν
74      2 καλεῖσθαι
75      1 καλὴν
76      1 Καλλίου
77      1 καλλιπλοκάμῳ
78      1 κάλλιστα
79      1 κάλλιστον
80      1 κάλλος
81      2 καλοὶ
82      7 καλὸν
83      2 καλόν
84      1 καλὸς
85      1 καλοῦμεν
86      1 καλούμενα
87      1 καλουμένη
88      3 καλούμενοι
89      1 καλούμενον
90      2 καλούμενος
91      1 Καλούς
92      1 καλοῦσι
93      2 καλοῦσιν
94      1 καλυπτόμενοι
95      2 καλῷ
96      5 καλῶν
97      8 καλῶς
98      1 κἀμὲ
99      1 Καμερῖνος
100      1 Καμπανοὺς
101      3 Καμπανῶν
102      3 κἂν
103      1 κἀνταῦθα
104      1 κανῶν
105      1 Καπιτώλιον
106      1 Καπιτωλίου
107      1 Καπύῃ
108      1 καρπὸν
109      1 καρποὺς
110      1 καρπῷ
111      3 καρπῶν
112      1 καρτερίαν
113      1 καρτεροῦ
114      1 καρτερώτατον
115      30 κατ´
116      87 κατὰ
117      3 κατά
118      1 καταβαλλόμενον
119      1 καταβάντες
120      1 καταβίβασον
121      1 καταβοῇ
122      1 καταβοήν
123      1 καταγεγηρακότων
124      1 κατάγειν
125      1 καταγνοίη
126      1 καταγνωσθέντες
127      1 κατάγουσι
128      1 καταγραφήν
129      1 καταγραφὴν
130      1 καταδουλωθέντος
131      1 καταδρομὰς
132      2 καταδρομὴν
133      1 καταδὺς
134      1 καταθεὶς
135      1 καταθέοντες
136      1 κατακλεῖσαι
137      1 κατακλείσαντες
138      1 κατακλείσετε
139      1 κατακοπήσεσθαι
140      1 καταλάβῃ
141      1 καταλαβόμενοι
142      2 καταλαμβανόντων
143      1 καταλείπεται
144      1 καταλέξαι
145      2 καταληφθεὶς
146      1 καταληφθὲν
147      1 καταληφθέντος
148      1 καταλιπεῖν
149      1 καταλιπόντες
150      1 καταλιπὼν
151      1 κατάλογον
152      1 καταλόγου
153      1 καταλύει
154      2 καταλύειν
155      2 καταλύεται
156      1 καταλύουσι
157      2 καταλῦσαι
158      1 καταλυσάντων
159      4 κατάλυσιν
160      1 καταλύσων
161      1 καταμαθεῖν
162      2 καταμαθόντες
163      2 καταμαθὼν
164      1 κατάμεμψιν
165      2 καταπεφευγότας
166      1 καταπλεύσωσιν
167      1 κατάπλους
168      1 καταριθμοῦσιν
169      1 καταρρηγνυμένας
170      1 κατασβέσαι
171      1 κατασκευαζόμενος
172      1 κατασκευαζόμενός
173      1 κατασκευάσητε
174      1 κατασκευασθείσης
175      1 κατασκευαστὸς
176      2 κατασκευῇ
177      1 κατασκευὴν
178      1 κατάσκοποι
179      1 κατασκώπτειν
180      1 κατασταθέντας
181      2 καταστάντες
182      1 καταστάσεως
183      1 καταστᾶσι
184      1 κατάστασιν
185      1 καταστησάμενοι
186      1 καταστησάμενος
187      1 καταστησαμένων
188      1 καταστησόμεθα
189      1 καταστήσωνται
190      2 καταστροφῆς
191      2 κατασχεῖν
192      1 κατατάσεως
193      1 καταφεύγειν
194      1 καταφεύγοντας
195      1 καταφεύξεται
196      1 καταφθοράν
197      1 καταφθορὰν
198      1 καταφιλοῦντες
199      1 καταφορὰν
200      1 καταφρονήσαντας
201      1 καταφρονήσαντες
202      2 καταφρονήσεως
203      1 καταφυγή
204      1 καταχωρίσας
205      1 καταψηφίζεται
206      1 κατέβαινε
207      2 κατέβη
208      1 κατεγνώκεσαν
209      1 κατεγράφησαν
210      1 κατέγραψαν
211      1 κατείργεται
212      1 κατεῖχε
213      1 κατέκλεισε
214      1 κατεκόμισαν
215      1 κατέκρυπτον
216      1 κατέλαβε
217      1 κατελάμβανον
218      2 κατελήφθη
219      1 κατελθοῦσι
220      1 κατέλιπον
221      2 κατέλυσε
222      1 κατέλυσέ
223      1 κατέμαθον
224      1 κατεμιμοῦντο
225      1 κατεπείγοντα
226      1 κατέπλει
227      1 κατεπτηχόσιν
228      1 κατέσκευσαν
229      1 κατέσκηψε
230      1 κατέσκωπτόν
231      1 κατεσπουδασμένης
232      4 κατέστη
233      2 κατέστησαν
234      1 κατεστήσατε
235      1 κατέστησεν
236      1 κατέσφαξαν
237      1 κατέσφαττον
238      2 κατέσχε
239      1 κατέσχεν
240      1 κατευξάμενοι
241      1 κατεφαίνετο
242      1 κατεφρόνησεν
243      1 κατεχαρίσατο
244      1 κατέχειν
245      1 κατέχῃ
246      2 κατέχοντες
247      1 κατεχόντων
248      2 κατέχουσα
249      1 κατεχούσας
250      1 κατεχούσης
251      2 κατήγαγον
252      1 κατηγόρει
253      5 κατηγορεῖν
254      3 κατηγορεῖτε
255      1 κατηγόρημα
256      1 κατηγορήσας
257      1 κατηγορίᾳ
258      2 κατηγορίαν
259      1 κατηγοροίημεν
260      2 κατήγορον
261      1 κατήγορος
262      1 κατήγορός
263      1 κατηγόρουν
264      1 κατηγοροῦντο
265      1 κατηγορῶν
266      1 κατήνεγκεν
267      1 κατήφειαν
268      1 κατηφεῖς
269      1 κατήχθησαν
270      1 Κατιδὼν
271      1 κατισχύεσθαι
272      2 κατισχυομένοις
273      3 κατισχυομένων
274      1 κατοικοῦντες
275      1 κατοικούντων
276      2 κατόπιν
277      1 κάτοπτρα
278      1 κατορθώσειν
279      1 κάτοχοι
280      1 κατώρθωσεν
281      1 κέγχρους
282      1 κειμένας
283      1 κειμένης
284      1 κείμενον
285      1 κειμένου
286      1 κειμένους
287      1 κεῖσθαι
288      1 κείων
289      1 κεκακωμένην
290      1 κεκακωμένοις
291      1 κεκάκωται
292      1 κεκοσμημένα
293      1 κεκοσμημέναις
294      1 κεκραγότες
295      1 κεκραγότος
296      1 κεκρατηκέναι
297      1 κεκρατημένοι
298      1 κεκρυφάλοις
299      1 κεκωλυμένος
300      1 κελεύει
301      1 κελευόμενον
302      2 κελευσάντων
303      2 κελεύσας
304      1 κελεύσατε
305      1 κελευσθεὶς
306      1 κελευσθέντα
307      1 κελευσθέντας
308      1 κελευσθέντες
309      1 κελεύσωσιν
310      1 Κελτοὺς
311      1 Κελτῶν
312      1 κεναῖς
313      2 κενῆς
314      1 κεραυνοῖς
315      1 Κερκυραῖοί
316      1 κέρτομον
317      1 κερτόμου
318      1 κεφάλαιον
319      2 κεφαλαῖς
320      1 κεφαλαιωδῶς
321      1 κεφαλὴν
322      2 κεφαλῆς
323      1 κεχαρισμένην
324      1 κεχαρισμένοι
325      1 κεχαρισμένοις
326      1 κεχρῆσθαι
327      1 κεχώρηκεν
328      1 κήδεσιν
329      1 κηδομένῃ
330      1 κιθαρισταί
331      1 κιθαρισταὶ
332      1 κινδυνεύεσθαι
333      1 κινδυνεῦον
334      1 κινδυνεύοντι
335      1 κινδυνεύσαντες
336      1 κινδυνεύσειν
337      1 κινδυνεύσωσι
338      1 κινδύνοις
339      4 κίνδυνον
340      2 κίνδυνος
341      3 κινδύνους
342      1 κινδυνωδῶς
343      2 κινεῖν
344      2 κινήσει
345      4 κινήσεις
346      1 κίνησις
347      1 κινούμενον
348      1 κινουμένους
349      1 Κλαύδιος
350      2 κληθεῖεν
351      1 κληθεὶς
352      1 κλήρους
353      1 κληρουχιῶν
354      2 κληρούχους
355      4 κληρούχων
356      2 κλήρῳ
357      1 κλήσει
358      1 κλήσεις
359      1 κλήσεων
360      1 κλήσεως
361      1 κλῆσιν
362      1 κλίνης
363      2 κλινιδίου
364      1 Κνωσσῷ
365      1 κοιμωμένους
366      2 κοινά
367      13 κοινὰ
368      2 κοινὰς
369      5 κοινῇ
370      1 κοινήν
371      2 κοινῆς
372      4 κοινὸν
373      1 κοινόν
374      1 Κόιντος
375      1 Κοίντῳ
376      9 κοινῷ
377      9 κοινῶν
378      1 κοινωνήσητε
379      1 κοινωνίαν
380      1 κοινωσαμένη
381      2 κοινωσάμενος
382      1 κόλακάς
383      1 κολάσεως
384      1 κόλπον
385      1 κομᾶν
386      1 κομίζεσθ´
387      1 κομιζόμενος
388      1 κομίζοντας
389      3 κομίζοντες
390      1 κομίζουσαι
391      1 κομισάμενοι
392      1 κομισθέντα
393      1 Κοριολάνος
394      1 Κοριολάνων
395      1 κόρῳ
396      1 κοσμίως
397      5 κόσμον
398      2 κόσμου
399      1 κοσμουμένην
400      3 κόσμῳ
401      1 Κουρήτων
402      1 Κοῦροι
403      1 κοῦφοι
404      1 κουφότητα
405      1 κούφων
406      1 Κόψε
407      1 κράνη
408      1 κρατῆρα
409      1 κρατήσαντες
410      1 κρατησάντων
411      1 κρατήσασα
412      1 κρατήσουσι
413      4 κράτιστα
414      1 κράτιστοι
415      2 κρατίστοις
416      7 κράτιστον
417      3 κρατίστου
418      1 κρατίστους
419      1 κρατίστων
420      3 κράτος
421      1 κρατουμένη
422      1 κρατούμενοι
423      1 κρατούμενον
424      1 κρατούμενος
425      1 κρατοῦντας
426      1 κρατοῦντος
427      1 κρατοῦσα
428      1 κρατύνεται
429      4 κρεῖττον
430      2 κρείττονα
431      1 κρειττόνων
432      4 κρείττω
433      1 κρέκοντες
434      1 κρημνὸς
435      1 Κρητικὸν
436      1 κριθεὶς
437      1 κριθήσομαι
438      3 κρίνειν
439      1 κρινέτω
440      4 κρίσεις
441      2 κρίσιν
442      1 κριταὶ
443      1 κριτήν
444      1 κριτήριον
445      1 Κρόνου
446      1 κροτάφους
447      1 κρότῳ
448      1 κρύφα
449      1 κτείνας
450      1 κτένας
451      1 κτῆμα
452      1 κτηνῶν
453      1 κτησάμενοι
454      1 κτήσασθαι
455      1 κτύπῳ
456      1 κυβιστητῆρε
457      1 κύκλῳ
458      1 κυκλώσασθαι
459      2 Κυμαῖοι
460      3 Κυμαίοις
461      1 Κυμαίους
462      7 Κυμαίων
463      1 Κύμη
464      2 Κύμην
465      3 Κύμης
466      2 κύρια
467      3 κυρίαν
468      1 κυρίας
469      6 κύριοι
470      6 κύριον
471      12 κύριος
472      1 κυρίου
473      1 κυρίους
474      1 κυριώτατά
475      1 κυριώτατα
476      1 κυρωθέντι
477      1 κυρώσαντες
478      1 κωλύειν
479      2 κωλύεσθαι
480      2 κώλυμα
481      1 κωλύοιτε
482      1 κωλύομεν
483      1 κωλῦον
484      1 κωλύουσα
485      1 κωλύουσι
486      1 κωλύουσιν
487      1 κωλύσαντες
488      1 κωλύσατε
489      1 κωλύσει
490      1 κωλύσειαν
491      2 κωλύσεως
492      2 κωλῦσον
493      1 κωλύσουσαν
494      1 κωλύσων
495      1 κωλύσωσιν
496      1 κώμας
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007