HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI

ἱερῶνTexte grec :

[6,95] Ἐγένοντο δ´ ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ καὶ πρὸς τὰς τῶν Λατίνων πόλεις ἁπάσας συνθῆκαι καιναὶ μεθ´ ὅρκων ὑπὲρ εἰρήνης καὶ φιλίας, ἐπειδὴ παρακινῆσαί τ´ οὐδὲν ἐπεχείρησαν ἐν τῇ στάσει, καὶ συνηδόμενοι τῇ καθόδῳ τοῦ δήμου φανεροὶ ἦσαν, τοῦ τε πολέμου τοῦ πρὸς τοὺς ἀποστάντας ἑτοίμως ἐδόκουν συνάρασθαι. ἦν δὲ τὰ γραφέντα ἐν ταῖς συνθήκαις τοιάδε· Ῥωμαίοις καὶ ταῖς Λατίνων πόλεσιν ἁπάσαις εἰρήνη πρὸς ἀλλήλους ἔστω, μέχρις ἂν οὐρανός τε καὶ γῆ τὴν αὐτὴν στάσιν ἔχωσι· καὶ μήτ´ αὐτοὶ πολεμείτωσαν πρὸς ἀλλήλους μήτ´ ἄλλοθεν πολέμους ἐπαγέτωσαν, μήτε τοῖς ἐπιφέρουσι πόλεμον ὁδοὺς παρεχέτωσαν ἀσφαλεῖς βοηθείτωσάν τε τοῖς πολεμουμένοις ἁπάσῃ δυνάμει, λαφύρων τε καὶ λείας τῆς ἐκ πολέμων κοινῶν τὸ ἴσον λαγχανέτωσαν μέρος ἑκάτεροι· τῶν τ´ ἰδιωτικῶν συμβολαίων αἱ κρίσεις ἐν ἡμέραις γιγνέσθωσαν δέκα, παρ´ οἷς ἂν γένηται τὸ συμβόλαιον. ταῖς δὲ συνθήκαις ταύταις μηδὲν ἐξέστω προσθεῖναι μηδ´ ἀφελεῖν ἀπ´ αὐτῶν, ὅ τι ἂν μὴ Ῥωμαίοις τε καὶ Λατίνοις ἅπασι δοκῇ. ταῦτα μὲν δὴ Ῥωμαῖοί τε καὶ Λατῖνοι συνέθηκαν πρὸς ἀλλήλους ὀμόσαντες καθ´ ἱερῶν. ἐψηφίσατο δὲ καὶ θυσίας ἀποδοῦναι τοῖς θεοῖς ἡ βουλὴ χαριστηρίους ἐπὶ ταῖς πρὸς τὸν δῆμον διαλλαγαῖς, προσθεῖσα μίαν ἡμέραν ταῖς καλουμέναις Λατίναις ἑορταῖς δυσὶν οὔσαις, τὴν μὲν πρώτην ἀνιερώσαντος βασιλέως Ταρκυνίου, καθ´ ὃν χρόνον ἐνίκησε Τυρρηνούς· τὴν δ´ ἑτέραν τοῦ δήμου προσθέντος, ὅτε τοὺς βασιλεῖς ἐκβαλὼν ἐλευθέραν ἐποίησε τὴν πόλιν· αἷς ἡ τρίτη τότε προσενεμήθη τῆς καθόδου τῶν ἀποστάντων ἕνεκα. τὴν δὲ προστασίαν καὶ τὴν ἐπιμέλειαν τῶν ἐν αὐταῖς γινομένων θυσιῶν τε καὶ ἀγώνων οἱ τῶν δημάρχων ὑπηρέται παρέλαβον, οἱ τὴν νῦν ἀγορανομικὴν ἔχοντες ἐξουσίαν, ὥσπερ ἔφην, κοσμηθέντες ὑπὸ τῆς βουλῆς πορφύρᾳ καὶ θρόνῳ ἐλεφαντίνῳ καὶ τοῖς ἄλλοις ἐπισήμοις, οἷς εἶχον οἱ βασιλεῖς.

Traduction française :

[6,95] At the same time, a new treaty of peace and friendship was made with all the Latin cities, and confirmed by oaths, inasmuch as they had not attempted to create any disturbance during the sed, had openly rejoiced at the return of the populace, and seemed to have been prompt in assisting the Romans against those who had revolted from them. (p139) The provisions of the treaty were as follows: "Let there be peace between the Romans and all the Latin cities as long as the heavens and the earth shall remain where they are. Let them neither make war upon another themselves nor bring in foreign enemies nor grant a safe passage to those who shall make war upon either. Let them assist one another, when warred upon, with all their forces, and let each have an equal share of the spoils and booty taken in their common wars. Let suits relating to private contracts be determined within ten days, and in the nation where the contract was made. And let it not be permitted to add anything to, or take anything away from these treaties except by the consent both of the Romans and of all the Latins." This was the treaty entered into by the Romans and the Latins and confirmed by their oaths sworn over the sacrificial victims. The senate also voted to offer sacrifices to the gods in thanksgiving for their reconciliation with the populace, and added one day to the Latin festival, as it was called, which previously had been celebrated for two days. The first day had been set apart as holy by Tarquinius when he conquered the Tyrrhenians; the second the people added after they head freed the commonwealth by the expulsion of the kings; and to these the third was now added because of the return of the seceders. The superintendence and oversight of the sacrifices and games performed during this festival was committed to the tribunes' assistants, who held, as I said, the magistracy now called the aedileship; and they were honoured by (p141) the senate with a purple robe, an ivory chair, and the other insignia that the kings had had.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007