HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VI

ΚρουστομερείᾳTexte grec :

[6,34] Μετὰ ταῦτα παραλαμβάνουσι τὴν ὑπατικὴν ἀρχὴν Αὖλος Οὐεργίνιος Καιλιμοντανὸς καὶ Τῖτος Οὐετούριος Γέμινος, ἄρχοντος Ἀθήνησι Θεμιστοκλέους, ἑξηκοστῷ καὶ διακοσιοστῷ μετὰ τὴν κτίσιν ἔτει, μελλούσης εἰς τοὐπιὸν τῆς ἑβδομηκοστῆς καὶ δευτέρας ὀλυμπιάδος, ἣν ἐνίκα δεύτερον Τισικράτης Κροτωνιάτης. ἐπὶ τούτων Σαβῖνοι πάλιν ἐπὶ Ῥωμαίους στρατιὰν ἐξάγειν μείζονα παρεσκευάζοντο, καὶ Μεδυλλῖνοι Ῥωμαίων ἀποστάντες πρὸς τὸ Σαβίνων ἔθνος ὅρκους ἐποιήσαντο περὶ συμμαχίας. πυνθανόμενοι δὲ τὴν διάνοιαν αὐτῶν οἱ πατρίκιοι παρεσκευάζοντο διὰ ταχέων ἐξιέναι πανστρατιᾷ· τὸ δὲ δημοτικὸν οὐχ ὑπήκουεν αὐτοῖς, ἀλλ´ ἐμνησικάκουν τῆς ψευσθείσης αὐτοῖς πολλάκις ὑποσχέσεως περὶ τῶν ἐπικουρίας δεομένων ἀπόρων, τἀναντία ἐπαγόντων τῶν ἐπ´ ἐκείνοις ψηφιζομένων. κατ´ ὀλίγους δὲ συλλεγόμενοι ὅρκοις ἀλλήλους κατελάμβανον ὑπὲρ τοῦ μηκέτι συνάρασθαι τοῖς πατρικίοις πολέμου μηδενὸς καθ´ ἕνα τῶν ἀπόρων κατισχυόμενοι κοινῇ καὶ πρὸς τοὺς ἐντυγχάνοντας βοηθήσαντες. καὶ ἐγίνετο πολλαχῇ μὲν καὶ ἄλλῃ τὸ συνώμοτον ἐν ἁψιμαχίαις λόγων τε καὶ ἔργων ἐμφανές, μάλιστα δ´ ἐδήλωσε τοῖς ὑπάτοις, ἐπειδὴ οὐ προσῄεσαν οἱ καλούμενοι πρὸς τὴν στρατολογίαν. συναρπάσαι γὰρ τινὰ τῶν ἐκ τοῦ δήμου κελευσάντων οἱ πένητες ἀθρόοι συστραφέντες τόν τε φερόμενον ἀφῃροῦντο καὶ τοὺς ὑπηρέτας τῶν ὑπάτων οὐ μεθιεμένους αὐτοὶ παίοντες ἀπήλαυνον, καὶ οὔτε ἱππέων οὔτε πατρικίων, ὅσοι παρόντες τὰ γινόμενα κωλύειν ἠξίουν, ἀπείχοντο μὴ οὐ παίειν· καὶ δι´ ὀλίγου πᾶσα ἡ πόλις ἦν ἀκοσμίας πλήρης καὶ θορύβου. ἅμα δὲ τῇ στάσει τῇ κατὰ τὴν πόλιν αὐξομένῃ καὶ τὰ τῶν πολεμίων πρὸς καταδρομὴν παρασκευαζόμενα μείζω τὴν ἐπίδοσιν ἐλάμβανεν. Οὐολούσκων δὲ πάλιν ἀπόστασιν βουλευσαμένων καὶ τῶν καλουμένων Αἰκανῶν πρεσβεία {τε} ἀπὸ πάντων τῶν Ῥωμαίοις ὑπηκόων παρῆν ἀξιούντων σφίσι συμμαχεῖν ἐν τρίβῳ τοῦ πολέμου κειμένοις. Λατῖνοι μὲν γὰρ ἔφασκον Αἰκανοὺς ἐμβαλόντας εἰς τὴν χώραν αὐτῶν λεηλατεῖν τοὺς ἀγροὺς {αὐτῶν,} καὶ πόλεις τινὰς ἤδη διηρπακέναι· οἱ δ´ ἐν Κρουστομερείᾳ φρουροὶ πλησίον εἶναι Σαβίνους ἀποφαίνοντες καὶ πολλῇ χρωμένους προθυμίᾳ τὸ φρούριον πολεμεῖν· ἄλλοι δέ τι ἄλλο κακὸν ἀπαγγέλλοντες γεγονὸς ἢ γενησόμενον καὶ βοήθειαν διὰ ταχέων αἰτησόμενοι. παρεγένοντο δ´ ἐπὶ τὸ συνέδριον καὶ παρ´ Οὐολούσκων πρέσβεις, ἀξιοῦντες ἀπολαβεῖν ἣν ἀφῃρέθησαν ὑπ´ αὐτῶν χώραν, πρὶν ἄρξασθαι πολέμου.

Traduction française :

[6,34] After this Aulus Verginius Caelimontanus and Titus Veturius Geminus assumed the office of consul, when Themistocles was archon at Athens, in the two hundred and sixtieth year after the foundation of Rome and the year before the seventy-second Olympiad (the one in which Tisicrates of Croton won the prize for the second time). In their consulship the Sabines prepared to lead out against the Romans a larger army than before, and the Medullini, revolting from the Romans, swore to a treaty of alliance with the Sabines. The patricians, learning of their intention, were preparing to take the field immediately with all their forces; but the plebeians refused to obey their orders, remembering with resentment their repeated breaking of the promises which they had made to them respecting the poor who required relief, - - - the votes that were being passed - - -. And assembling (p343) together a few at a time, they bound one another by oaths that they would no longer assist the patricians in any war, and that to every one of the poor who was oppressed they would render aid jointly against all whom they met. The conspiracy was evident on many other occasions, both in verbal skirmishes and physical encounters, but it became especially clear to the consuls when those summoned to military service failed to present themselves. For whenever they ordered anyone of the people to be seized, the poor assembled in a body and endeavoured to rescue the one who was being carried away, and when the consuls' lictors refused to release them, they beat them and drove them off; and if any either of the knights or patricians who were present attempted to put a stop to these proceedings, they did not refrain from beating them too. Thus, in a short time the city was full of disorder and tumult. And as the sedition increased in the city, the preparations of the enemy for overrunning their territory increased also. When the Volscians again formed a plan to revolt, and the Aequians, as they were called, - - - ambassadors came from all the peoples who were (p345) subject to the Romans asking them to send aid, since their territories lay in the path of the war. For example, the Latins said that the Aequians had made an incursion into their country and were laying waste their lands and had already plundered some of their cities; the garrison in Crustumerium declared that the Sabines were near that fortress and full of eagerness to besiege it; and others came with word of still other mischief which either had happened or was going to happen, and to ask for prompt assistance. Ambassadors from the Volscians also appeared before the senate, demanding, before they began war, that the lands taken from them by the Romans should be restored to them.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 9/01/2007