HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre IX

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ς  =  2070 formes différentes pour 5993 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
12 ὃς
1 ἐς
141 ὡς
9 ἧς
2 Ὡς
9 ἃς
2 αἷς
4 σημαίας
1 βίας
1 πλαγίας
1 ἁρπαγαῖς
1 πληγαῖς
5 στρατηγίας
2 ὀλίγας
4 μέγας
2 ὁμολογίας
1 ὀργαῖς
2 ἰδίας
4 παῖδας
1 φυγάδας
1 μυριάδας
1 καλάνδας
2 ἐλπίδας
1 σποράδας
1 πατρίδας
1 χωστρίδας
1 εὐλαβείας
2 πρεσβείας
3 αὐθαδείας
1 θείας
3 ἀληθείας
2 βοηθείας
1 ἀπεχθείας
2 οἰκείας
2 λείας
1 ἀσφαλείας
1 ἐπιμελείας
4 ὠφελείας
1 ἀπωλείας
1 συγγενείας
3 θεραπείας
1 ἑταιρείας
2 δωρεαῖς
4 ὑπατείας
8 στρατείας
2 πολιτείας
1 δυναστείας
2 ὀττείας
1 ταχείας
1 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
1 φύλακας
3 γυναῖκας
4 χάρακας
5 δίκας
1 εἰρηνοδίκας
4 συνθήκας
1 φιλονεικίας
1 ἡλικίας
1 πολεμικαῖς
1 ἀποικίας
2 πολιτικαῖς
2 οἰκίας
1 προσδοκίας
1 συμπλοκαῖς
1 ὕλας
1 καλαῖς
1 ἀναπαύλας
3 ἀγέλας
3 μεγάλας
1 ἀγγελίας
1 προσαγγείλας
1 δειλίας
1 ὁμιλίας
3 φιλίας
1 Ποπλικόλας
3 ἄλλας
1 βολαῖς
2 ἐπιβολαῖς
1 παρεμβολαῖς
5 πύλας
1 πέλας
1 σέλας
2 ταμίας
1 πυγμαῖς
7 πολεμίας
1 ζημίας
1 ἐρημίας
1 τιμαῖς
1 φιλοτιμίας
1 εὐτολμίας
1 τόλμας
3 γνώμας
1 διανομαῖς
2 παρανομίας
1 εὐνομίας
1 ἀκοσμίας
1 εὐκοσμίας
1 δυσποτμίας
1 ἀθυμίας
1 ἐπιθυμίας
6 προθυμίας
2 νεανίας
1 μανίας
1 ὑπερηφανίας
3 ἀγῶνας
1 ἰγνύας
1 λαγόνας
1 δίνας
1 περιμείνας
1 ἀνατείνας
1 σκηναῖς
4 Τυρρηνίας
1 εὐθύνας
4 τινας
1 χελώνας
5 ἡγεμόνας
1 ἀποκειμένας
1 ἀφειμένας
1 ἀγομένας
1 εἰσαγομένας
1 διδομένας
1 ἀποδιδομένας
3 νομιζομένας
2 γενομένας
1 κρινομένας
1 ἀπελαυνομένας
2 ποίμνας
1 ἐσομένας
1 παρεσκευασμένας
1 παρακεκινδυνευμένας
1 ἐξεστρατευμένας
1 καλουμένας
1 ζηλουμένας
1 ἐπαινουμένας
1 πλείονας
1 μείζονας
5 ἡγεμονίας
1 ἐγκύμονας
1 ἀγρυπνίας
1 ἀνθρωπίνας
1 κρίνας
1 χιτῶνας
1 αὐχένας
1 τέχνας
1 δόξας
3 πλεονεξίας
1 διώξας
1 ἀλλάξας
1 ἐκπλήξας
1 ἀνοίξας
1 ὁμοίας
2 ὁμονοίας
1 ἅπας
1 παραπομπαῖς
1 ἀτοπίας
2 τέτταρας
1 μεσημβρίας
1 ἐνέδρας
19 ἄνδρας
1 ἀνανδρίας
1 ἐλευθερίας
1 κείρας
2 σπείρας
12 χεῖρας
2 ἱκετηρίας
1 ἀπειρίας
1 ἐμπειρίας
1 πολυχειρίας
1 ἄκρας
8 κέρας
16 ἡμέρας
3 Κρεμέρας
2 κατηγορίας
1 ἀρούρας
1 συμφοραῖς
3 ψηφοφορίας
1 εἰσφοραῖς
2 πέρας
6 ἑτέρας
1 πατέρας
1 ἡμετέρας
3 σφετέρας
1 πονηροτέρας
1 φράτρας
1 ἐπιεικεστέρας
1 θρασυτέρας
1 κυρίας
2 ἐπικουρίας
1 μάρτυρας
17 χώρας
1 θεωρίας
1 τιμωρίας
1 ἐργασίας
1 διπλασίας
1 διχοστασίας
1 στρατηγήσας
1 κατασκεδάσας
1 ὀνειδίσας
3 δείσας
1 τελεσθείσας
1 ψευσθείσας
1 καταλειφθείσας
1 σκυλεύσας
6 ὑπατεύσας
1 ἀστρατηγησίας
4 ἐκκλησίας
2 παρρησίας
1 παραβοηθήσας
1 ἀπειθήσας
2 κατορθώσας
1 ἀλλοιώσας
2 νικήσας
1 παρακαλέσας
1 μελλήσας
1 ἀπολέσας
1 ἀπολύσας
1 ὀμόσας
5 μέσας
1 στεφανώσας
1 ἐπαινέσας
1 καταφρονήσας
1 αὐξήσας
1 γεμούσας
1 δημοσίας
1 ἐνούσας
1 ὁρίσας
1 πληρώσας
1 ἐμπρήσας
1 λεηλατήσας
4 ἀναστήσας
1 καταστήσας
1 ἐγκαταστήσας
1 περιστήσας
3 θυσίας
4 ἐξουσίας
51 ταῖς
1 Ταῖς
9 αἰτίας
4 αὐταῖς
1 τοιαύτας
5 τραυματίας
2 ἀριστοκρατίας
6 ταύτας
1 ῥηταῖς
1 ἐξηγηταῖς
2 πένητας
1 πεπονθότας
1 εἰωθότας
1 λιταῖς
2 χάριτας
1 στρατιώτας
1 Ἀντιάτας
1 ἱκέτας
1 ἀπολωλεκότας
1 βεβηκότας
1 κεκμηκότας
1 συνεστηκότας
5 νύκτας
1 ἀλήτας
2 πελάτας
1 πολίτας
3 ὄντας
1 ἐναντίας
1 ὑπομείναντας
1 ἄρξαντας
9 ἅπαντας
1 παρακινδυνεύσαντας
1 ἐπιστρατεύσαντας
2 ἀριστεύσαντας
1 δράσαντας
1 ὑστερήσαντας
1 ἀνασώσαντας
1 κρατήσαντας
1 συμμαχήσαντας
1 κληρουχήσαντας
1 καταβάντας
1 δόντας
1 παραδόντας
1 διδόντας
1 λαθόντας
1 νικηθέντας
1 ἐνθυμηθέντας
1 ἐξελθόντας
1 καταληφθέντας
1 ἀπολειφθέντας
2 ἐπιόντας
3 ἀπιόντας
3 προσιόντας
1 κατιόντας
2 καταβοῶντας
2 γεγονότας
1 λέγοντας
1 προσάγοντας
1 κελεύοντας
1 κακίζοντας
1 κομίζοντας
2 ὑστερίζοντας
1 ποιοῦντας
1 διώκοντας
1 δοκοῦντας
1 μεταδιδάσκοντας
1 προσήκοντας
1 καταγγελοῦντας
2 μέλλοντας
1 καταβαίνοντας
2 ἐπιβαίνοντας
1 μένοντας
2 κάμνοντας
1 ὑπομένοντας
1 φυλάξοντας
1 ὑπακούοντας
1 ἐκπέμποντας
1 ἐπιχειροῦντας
1 φέροντας
3 χωροῦντας
1 διοίσοντας
1 φρουρήσοντας
2 ἀγανακτοῦντας
7 ἔχοντας
1 ἁψιμαχοῦντας
1 συντρέχοντας
3 κατέχοντας
1 ἐπικατέχοντας
1 μετέχοντας
2 πάντας
1 καταλιπόντας
1 ὁρῶντας
1 ὑποσχόντας
1 χρῶτας
1 ἑστίας
1 δικασταῖς
2 μεγίστας
1 πενέστας
1 διτταῖς
1 κυριωτάτας
1 ἑαυταῖς
1 ἐσχάτας
1 παρεληλυθυίας
1 γραφαῖς
2 ταφαῖς
1 ἁψιμαχίας
2 συμμαχίας
2 τειχομαχίας
1 λόγχας
2 εὐχαῖς
1 μάχας
1 δημαρχίας
1 ἑκατονταρχίας
1 τύχας
13 κληρουχίας
1 ἡσυχίας
1 ῥίψας
3 ὑπεροψίας
1 ἐπιστρέψας
1 διαβὰς
1 ἀναβὰς
1 καταβὰς
14 γῆς
1 διαλλαγῆς
1 ἀπαλλαγῆς
1 ἀπαλλαγάς
1 ἁρπαγὰς
1 ἁρπαγάς
1 σφαγῆς
2 ἐγγὺς
6 πληγὰς
4 στρατηγὸς
1 συμμιγής
1 σιγῆς
1 ἀργός
6 ὀργῆς
1 ὀργάς
1 ὀργὰς
1 αὐτουργός
1 κραυγῆς
10 φυγῆς
1 μεταγωγῆς
2 δὶς
1 ἀφειδὲς
3 ποδὸς
2 σπουδῆς
222 εἰς
2 εἴς
3 εἷς
1 εὐσεβεῖς
1 παναγεῖς
1 σάλπιγγες
3 ἀδεῶς
2 αὔθαδες
1 μηδεὶς
1 θηριῶδες
7 οὐδεὶς
1 οὐδείς
3 σποράδες
1 θεὸς
1 αἱρεθείς
2 δεηθεὶς
1 βληθεὶς
3 κληθεὶς
3 κοσμηθεὶς
1 ἐνθυμηθεὶς
1 διαπερονηθεὶς
2 κρατηθείς
1 ἐπιθεὶς
1 μαρανθεὶς
1 ἀποθεὶς
1 ἐπαρθεὶς
1 συγκλεισθεὶς
1 προσθεὶς
1 κελευσθεὶς
1 πεμφθεὶς
1 συμπεμφθείς
2 ὑπαχθεὶς
1 συγκατενεχθεὶς
2 ἀποδειχθεὶς
1 μονωθεὶς
1 ὑγιεῖς
1 φύλακες
1 γυναῖκες
1 ἐπάναγκες
2 ἐπιεικεῖς
1 Ἕρνικες
1 ἔλεός
1 ἀποκαλεῖς
1 καταβελεῖς
2 βασιλεῖς
1 ἀντιβασιλεῖς
1 μεσοβασιλεῖς
5 ὑμεῖς
1 νομεῖς
1 νῆες
1 φανείς
1 καταφανεῖς
1 γενεᾶς
1 ἀσθενεῖς
11 τινες
5 ἡγεμόνες
1 εὐδαίμονες
1 ἀσχήμονες
1 τίνες
1 ἀποτραπεὶς
1 εὐτρεπεῖς
10 ἱππεῖς
1 βαρεῖς
1 παρεὶς
1 τέτταρες
7 ἄνδρες
2 τρεῖς
2 πατέρες
1 δωρεὰς
1 κυκλώσεώς
3 ἐγκρατεῖς
4 εἰδότες
1 τεσσαρακονταετεῖς
2 πένητες
1 θῆτες
1 πεποιθότες
1 προεληλυθότες
1 δεδιότες
1 διηρπακότες
1 δεδρακότες
2 ἀπολωλεκότες
1 κεκμηκότες
2 ἀπειρηκότες
1 συνεστηκότες
1 εὐτυχηκότες
1 κατακεκλεικότες
1 νύκτες
1 ἐστρατοπεδευκότες
1 προεγνωκότες
11 ὄντες
1 κατενέγκαντες
3 ἀποστείλαντες
2 νείμαντες
1 ἄναντες
1 μείναντες
1 παραμείναντες
1 ὑπομείναντες
3 ἀποκτείναντες
4 δόξαντες
1 εἴξαντες
2 ἀποδείξαντες
1 ἀλαλάξαντες
1 ἀντιλέξαντες
1 συμμίξαντες
1 ἀνοίξαντες
1 συρράξαντες
1 τάξαντες
8 ἅπαντες
1 ἄραντες
1 ἐγείραντες
2 διαφθείραντες
1 καθήραντες
1 ἐάσαντες
2 κατακαύσαντες
1 ἀναβιβάσαντες
1 σβέσαντες
2 δῃώσαντες
1 δεήσαντες
4 δείσαντες
1 ἀναστρατοπεδεύσαντες
1 δελεάσαντες
1 κελεύσαντες
1 κατακλείσαντες
1 προνομεύσαντες
1 θεραπεύσαντες
1 πομπεύσαντες
1 συνεδρεύσαντες
1 ὑπατεύσαντες
1 στρατεύσαντες
1 ὑποπτεύσαντες
1 πιστεύσαντες
1 ὑποκαθίσαντες
2 φθάσαντες
1 ποιήσαντες
1 στασιάσαντες
1 κακώσαντες
1 ἀναγκάσαντες
1 προσαναγκάσαντες
1 νικήσαντες
1 ἐπιορκήσαντες
3 λύσαντες
2 ἐλάσαντες
1 συγκαλέσαντες
1 ἀπαναλώσαντες
1 περιελάσαντες
1 ἐπελάσαντες
1 ζηλώσαντες
1 πιλήσαντες
2 διαμελλήσαντες
1 ἀπαυτομολήσαντες
1 καθοπλίσαντες
1 κομίσαντες
4 νομίσαντες
1 θαυμάσαντες
1 διανύσαντες
1 ἐπαινέσαντες
2 πυκνώσαντες
1 φθονήσαντες
3 καταφρονήσαντες
1 ἀναβοήσαντες
1 ἐμβοήσαντες
3 ἀκούσαντες
1 ἀγνοήσαντες
2 ἐλπίσαντες
3 ἁρπάσαντες
2 διαρπάσαντες
1 ἀνασπάσαντες
1 ὁρίσαντες
1 δράσαντες
1 διακαρτερήσαντες
1 πληρώσαντες
1 κατηγορήσαντες
1 παραχωρήσαντες
1 θαρσήσαντες
2 λεηλατήσαντες
1 κρατήσαντες
1 ἀναπετάσαντες
1 δυσανασχετήσαντες
1 ἀναστήσαντες
1 καταστήσαντες
1 μεταστήσαντες
1 φήσαντες
1 γνωσιμαχήσαντες
1 ἐπιτειχίσαντες
1 ῥίψαντες
1 προπέμψαντες
1 καταγράψαντες
1 προσγράψαντες
1 διατρίψαντες
1 ὑποστρέψαντες
1 συστρέψαντες
2 λαβόντες
4 ἀναλαβόντες
3 παραλαβόντες
1 συλλαβόντες
1 ὑπολαβόντες
1 καταβάντες
1 ἀγαγόντες
1 προαγαγόντες
1 ἀπαλλαγέντες
1 καταπλαγέντες
2 φυγόντες
2 δόντες
3 ἰδόντες
1 συνιδόντες
1 προιδόντες
1 ὑπεριδόντες
3 λαθόντες
12 μαθόντες
1 καταμαθόντες
1 ἐξαιρεθέντες
1 ἐνθυμηθέντες
1 δυνηθέντες
2 διανοηθέντες
1 ἡττηθέντες
2 ἡμιθνῆτες
1 ἐλθόντες
1 ἐπεξελθόντες
2 προελθόντες
1 ἀπελθόντες
1 παρελθόντες
3 προθέντες
2 ἐπαρθέντες
1 σκεδασθέντες
1 βιασθέντες
2 ἐκβιασθέντες
1 κατακλεισθέντες
1 πεισθέντες
1 κομισθέντες
1 ἐξωσθέντες
1 πραγματευθέντες
1 καταληφθέντες
1 ἀποληφθέντες
1 καταλειφθέντες
1 πεμφθέντες
1 διαπεμφθέντες
1 ἀχθέντες
1 προαχθέντες
1 διαταραχθέντες
1 ταχθέντες
2 ἀποδειχθέντες
1 κακωθέντες
2 κυκλωθέντες
1 διασωθέντες
1 περισωθέντες
1 συνιόντες
1 ἐξιόντες
2 διεξιόντες
1 ἐπεξιόντες
2 ἀπιόντες
1 παριόντες
1 προσιόντες
2 ἑκόντες
1 ἑλόντες
1 ἁλόντες
1 καταβαλόντες
1 ἐμβαλόντες
2 συμβαλόντες
2 ἀποβαλόντες
1 ὑπερβαλόντες
1 ἀποσταλέντες
1 καθελόντες
1 ἐπικαταδραμόντες
1 τολμῶντες
1 ἀπογνόντες
1 παίοντες
1 θορυβοῦντες
3 ἄγοντες
1 γεγονότες
3 φεύγοντες
5 λέγοντες
1 συνάγοντες
1 γεωργοῦντες
1 εἰσάγοντες
1 δημαγωγοῦντες
1 σπεύδοντες
1 ὀρρωδοῦντες
1 προσιππεύοντες
1 πιστεύοντες
1 προσαναγκάζοντες
1 ἁρπάζοντες
1 ἀναρπάζοντες
1 ὑβρίζοντες
1 ἐπισκευάζοντες
1 ἡσυχάζοντες
1 ἀκολουθοῦντες
1 ζημιοῦντες
4 ἀξιοῦντες
3 ποιοῦντες
1 ἥκοντες
1 ἄκοντες
1 εἴκοντες
1 διώκοντες
1 δοκοῦντες
1 διδάσκοντες
1 θνήσκοντες
1 ὑπομιμνήσκοντες
1 προσήκοντες
1 καθελοῦντες
1 βάλλοντες
1 ἐπιβάλλοντες
1 ἀγγέλλοντες
1 ἀποστέλλοντες
1 ἀντιβολοῦντες
1 περικυλίοντες
1 ἐπιβαίνοντες
1 προβαίνοντες
2 λαμβάνοντες
1 ἀναλαμβάνοντες
1 καταλαμβάνοντες
1 ἐξασθενοῦντες
1 ἀνατείνοντες
1 ὀκνοῦντες
4 μένοντες
1 περιμένοντες
1 κάμνοντες
1 ὑπομένοντες
1 πολυπραγμονοῦντες
1 φρονοῦντες
1 ἐπιταχύνοντες
1 καταλείποντες
1 λιπαροῦντες
2 κατηγοροῦντες
4 φέροντες
1 διαφέροντες
1 μεταφέροντες
1 εἰσφέροντες
1 συνεισφέροντες
2 χωροῦντες
1 ἀνισοῦντες
1 ἀναγκάσοντες
2 προσαναγκάσοντες
1 αἱρήσοντες
1 κατηγορήσοντες
1 κρατοῦντες
2 δυσανασχετοῦντες
2 ζητοῦντες
1 ἀπαιτοῦντες
1 συναγανακτοῦντες
1 κλέπτοντες
1 προσπίπτοντες
3 φυλάττοντες
1 συνταράττοντες
1 πράττοντες
17 ἔχοντες
2 προὔχοντες
1 ἄρχοντες
1 ὑπερέχοντες
1 συντρέχοντες
4 κατέχοντες
1 ἀναψύχοντες
9 πάντες
1 προειπόντες
11 καταλιπόντες
1 ἐγκαταλιπόντες
4 ἐκλιπόντες
2 ὁρῶντες
1 παρόντες
1 περιορῶντες
1 ἐμπεσόντες
4 συμπεσόντες
1 στάντες
1 διαστάντες
4 ἀναστάντες
2 ἐξαναστάντες
3 καταστάντες
1 καθιστάντες
1 περιστάντες
1 ἀποστάντες
4 τελευτῶντες
4 ἀφέντες
1 συστραφέντες
1 λαχόντες
2 διαλαχόντες
1 ἀνασχόντες
1 ἐπισχόντες
2 ἀποσχόντες
1 τυχόντες
1 προσειληφότες
1 κατειληφότες
1 πεπραχότες
1 ἀφεὶς
1 ἐφείς
7 συνεχεῖς
3 εὐτυχεῖς
1 δυστυχεῖς
2 πεζὸς
2 βλάβης
1 ὀλίγης
1 Δάνδης
1 Παρμενίδης
1 ῥίζης
1 ἐδυνήθης
1 ᾐσχύνθης
3 ἀνάγκης
3 δίκης
1 καταδίκης
1 ΡΩΜΑΙΚΗΣ
4 νίκης
6 ὅλης
3 μεγάλης
3 ἄλλης
1 ῥώμης
8 Ῥώμης
1 ἑβδόμης
7 γνώμης
1 συγγνώμης
1 σφενδόνης
5 ἐκείνης
1 μόνης
1 γειναμένης
1 ἐμπιμπραμένης
1 ποιησαμένης
3 ψηφισαμένης
1 προβουλευσαμένης
1 ἐργαζομένης
1 νομιζομένης
1 ἀχθομένης
1 ἀφικομένης
1 Ἑλομένης
16 γενομένης
1 τεμνομένης
1 ἐσομένης
1 βασιλευομένης
1 καταλυομένης
1 ἐχομένης
1 ἐξεστρατευμένης
1 καλουμένης
1 τυραννουμένης
1 λεηλατουμένης
1 πένης
6 εἰρήνης
2 ἀφροσύνης
1 ὁμοφροσύνης
1 ἀγχόνης
2 αἰσχύνης
1 τέχνης
2 δόξης
1 Ξέρξης
1 ἴσης
1 νεμηθείσης
1 ἐκμηκυνθείσης
1 διασκεδασθείσης
1 ψευσθείσης
1 ἐκλειφθείσης
1 Συναχθείσης
2 ἀποσταλείσης
1 διαφθαρείσης
4 οὔσης
3 λαβούσης
1 ἐπιθεσπιζούσης
1 ἐλθούσης
1 ἐξελθούσης
1 ἀπελθούσης
1 προσελθούσης
1 αὐτομολούσης
1 μενούσης
1 ἀδημονούσης
2 μεσούσης
1 κινδυνευούσης
1 πληθυούσης
1 ὑπαρχούσης
3 κατασχούσης
5 πάσης
2 ἁπάσης
1 ἐπιστάσης
4 τοιαύτης
1 τοσαύτης
5 ταύτης
1 νεότης
1 ἰδιώτης
1 Ποσειδωνιάτης
1 στρατιώτης
1 ἕκτης
1 φιλότης
1 ἐνάτης
1 σεμνότης
1 κοίτης
1 πέμπτης
1 ὑπηρέτης
1 πρώτης
1 μεγίστης
2 ἑκάστης
1 κρατίστης
1 θαλάττης
1 προστάτης
1 καθαρωτάτης
1 ἐσχάτης
12 μάχης
12 τύχης
1 δίψης
2 ἀγαθῆς
1 ἀγαθὰς
1 ἀπαθὴς
1 συμπαθές
8 εὐθὺς
1 ἀληθής
1 ἀληθές
2 ἀληθὲς
2 πληθὺς
1 πληθύς
1 εὐπειθές
1 εὐπειθὴς
1 πλῆθός
1 ὀρθῶς
3 σημαίαις
2 ὀλίγαις
1 σχεδίαις
1 κακοπαθείαις
3 ὠφελείαις
1 ἐφεδρείαις
2 στρατείαις
1 μαντείαις
1 ὀττείαις
1 ἀνάγκαις
1 δίκαις
1 ἡλικίαις
1 νίκαις
1 οἰκίαις
2 ὕλαις
1 παλαιᾶς
1 ἀγέλαις
2 μεγάλαις
2 ἄλλαις
1 ἀλλήλαις
3 πύλαις
1 ζημίαις
1 γνώμαις
1 σφενδόναις
1 Κολλίναις
1 τεταγμέναις
1 ἐσομέναις
1 κατεπτωχευμέναις
2 καλουμέναις
1 Νώναις
1 ἡγεμονίαις
1 ἀξίαις
1 δόξαις
1 ἁμάξαις
1 οἵαις
1 νάπαις
2 ἐνέδραις
1 πείραις
5 ἡμέραις
1 μοίραις
1 σφετέραις
2 προτέραις
1 πέτραις
1 στενοχωρίαις
1 δυσχωρίαις
2 ἐκκλησίαις
1 δημοσίαις
1 παρούσαις
2 θυσίαις
1 ταύταις
2 ἰδιώταις
3 στρατιώταις
4 Ἀντιάταις
2 πελάταις
2 πολίταις
1 δημόταις
1 ἐναντίαις
1 κοίταις
3 ὑπηρέταις
1 πρώταις
1 ἥτταις
1 λαμπροτάταις
1 ἐκπρεπεστάταις
2 λόγχαις
7 μάχαις
4 τύχαις
1 ἀτυχίαις
1 ὑγιὲς
1 Διὸς
2 πρέσβεις
2 λέγεις
1 αὐθάδεις
1 ὀνειδίζεις
1 πείθεις
8 πόλεις
1 ἑλεπόλεις
27 δυνάμεις
1 πράξεις
2 τάξεις
1 ὕβρεις
3 τειχήρεις
1 ἀνακλαύσεις
1 δεήσεις
1 καθιππεύσεις
1 ἀποταφρεύσεις
2 διαλύσεις
1 προκλήσεις
1 κινήσεις
1 ἀναβοήσεις
1 προαιρέσεις
1 κρίσεις
4 ἀποκρίσεις
1 ἀνατάσεις
1 κτήσεις
1 ἐπικτήσεις
1 φύσεις
4 ὑποσχέσεις
2 μάντεις
11 αὖθις
6 πολλάκις
1 μόλις
9 πόλις
2 μιᾶς
22 δύναμις
1 μηδεμιᾶς
4 οὐδεμιᾶς
1 σπάνις
1 δικαίοις
24 Ῥωμαίοις
1 βίοις
1 Φαβίοις
1 δυσαγώγοις
3 ὀλίγοις
5 λόγοις
4 ἔργοις
2 ἰδίοις
2 ῥάβδοις
1 λίθοις
1 μύθοις
1 πατρικίοις
1 ἡλίκοις
4 Οὐολούσκοις
3 ἄλλοις
6 ἀλλήλοις
2 ξύλοις
3 ὅπλοις
1 περιπόλοις
1 ὄχλοις
24 πολεμίοις
2 πολέμοις
1 νόμοις
1 ἀτίμοις
1 ἀποτόμοις
1 νέοις
1 Σαβίνοις
1 κινδύνοις
3 ἐκείνοις
1 δυναμένοις
1 ὑποδεξαμένοις
1 κεκραμένοις
1 ποιησαμένοις
2 ἀγωνισαμένοις
1 βουλευσαμένοις
1 ὀχυρωσαμένοις
1 ἐπισταμένοις
1 ὑφισταμένοις
1 τεταγμένοις
1 ἐφιεμένοις
1 προεμένοις
1 ἠδικημένοις
1 κεκρατημένοις
1 διακειμένοις
1 συγκειμένοις
1 τετραμμένοις
1 δεομένοις
1 ἀγωνιζομένοις
1 πειθομένοις
4 βουλομένοις
1 γενομένοις
1 γινομένοις
1 ἀπελαυνομένοις
1 τεκμαιρομένοις
1 πεισθησομένοις
1 βουλευομένοις
1 ἐκπορευομένοις
1 στρατευομένοις
1 διατρεφομένοις
1 ἐκδεχομένοις
1 προσδεχομένοις
1 παρεχομένοις
1 παραληψομένοις
1 διεφθαρμένοις
2 ἐσκεδασμένοις
1 ἐψηφισμένοις
1 ἐγνωσμένοις
1 πολεμουμένοις
1 διανοουμένοις
1 κατωρθωμένοις
1 καθωσιωμένοις
1 ξένοις
1 πόνοις
1 χρόνοις
2 Λατίνοις
1 σαυνίοις
1 στεφάνοις
1 τόξοις
1 οἵοις
2 ἵπποις
6 ἀνθρώποις
1 τρόποις
1 τόποις
1 ὁρίοις
1 ὅροις
1 ἐπικαίροις
1 Σερούιός
1 μετεώροις
2 ἐλευθέροις
1 κλήροις
1 ἀκλήροις
1 μεθορίοις
1 ἀπόροις
4 ἑτέροις
1 ἑκατέροις
1 πατρῴοις
1 ἡμετέροις
1 ὑμετέροις
6 σφετέροις
1 ἀλλοτρίοις
2 προτέροις
5 ἀμφοτέροις
1 φρουρίοις
1 λαφύροις
1 ἀξιοχρέοις
1 πλησιοχώροις
2 χωρίοις
1 ἐπιχωρίοις
2 ἐπιλέκτοις
1 ἐναντίοις
1 ἀχαλινώτοις
4 τοιούτοις
1 τοσούτοις
13 τούτοις
18 ὑπάτοις
1 ἀδιαλείπτοις
1 πρώτοις
2 ἐφεστίοις
1 ἀρίστοις
1 κρατίστοις
1 ἀκμαιοτάτοις
1 δειλοτάτοις
1 εὐζωνοτάτοις
1 πρεσβυτάτοις
2 ἐσχάτοις
2 λόφοις
1 ψήφοις
2 συμμάχοις
2 ῥαβδούχοις
5 δημάρχοις
1 σκοπιάς
1 ἔρις
1 Τιβέριός
1 πάτριός
2 χάρις
1 μέχρις
1 κόλασις
1 πρόφασις
1 τίμησις
1 καταφρόνησις
1 παραχώρησις
2 ἀγανάκτησις
1 λύσις
1 γνῶσις
1 κρίσις
6 στάσις
1 κατάλυσις
1 μήνυσις
1 φύσις
1 ἅλωσις
27 τις
15 στρατιᾶς
2 στρατιάς
4 στρατιὰς
1 σταρτιᾶς
1 φρατριακῆς
1 φρατριακὰς
3 κακῶς
1 κακὸς
1 φυλακάς
9 φυλακῆς
1 φυλακὰς
1 γυναῖκάς
6 εἰκὸς
1 παρεμβεβηκώς
1 τεθνηκώς
1 ἡμαρτηκὼς
1 συνεστηκὸς
1 ἐσχηκὼς
2 Ῥωμαικῆς
1 ἐπιεικῶς
1 ἐπιεικὴς
1 βασιλικῆς
1 λοιμικῆς
1 χρηματικὰς
1 ὑπατικός
1 οἰκετικῆς
1 φυλετικὰς
1 πολιτικὸς
1 πολιτικῆς
2 δημοτικὸς
1 κατεστρατοπεδευκὼς
1 αὐλὰς
1 καλὰς
3 καλῶς
1 καλός
3 καλὸς
2 καλάς
1 κεφαλάς
1 κεφαλῆς
3 ἀσφαλὲς
2 ἀσφαλές
4 ἀσφαλῶς
1 ἀτελὲς
1 πολυτελὲς
1 ὑψηλὸς
1 ἀπειλὰς
16 πολλὰς
6 πολλῆς
1 βολάς
1 ἀναβολῆς
4 παρεμβολῆς
1 παρεμβολὰς
2 προσβολῆς
2 προσβολὰς
5 πολὺς
3 πολύς
1 ἐντολὰς
1 ἁπλῶς
1 διπλᾶς
25 βουλῆς
3 ἐπιβουλῆς
1 φυλῆς
1 φυλάς
2 ἡμᾶς
14 ὑμᾶς
3 ἐμῆς
1 ἰταμῶς
1 δῆμός
1 ἀριθμὸς
1 λιμὸς
1 ἕτοιμός
3 τιμῆς
3 τιμάς
1 ἀκμάς
1 ἀκμὰς
2 τολμᾷς
1 διανομῆς
2 προνομὰς
1 προνομῆς
1 καταδρομὰς
2 ὁρμῆς
1 ἀφορμὰς
1 λογισμός
1 θυμὸς
1 αἰχμῆς
1 ὠνῆς
6 ἑνὸς
1 πιθανὸς
1 πιθανός
1 ἱκανός
1 ἱκανῶς
1 Οὐιβουλανός
1 Καιλιμοντανὸς
1 καταφανής
1 καταφανὴς
1 ἐπιφανὴς
1 μηχανάς
1 συγγενές
1 εὐγενὲς
5 μηδενὸς
15 οὐδενὸς
2 οὐδενός
1 δεόμενός
1 δυσμενής
6 σκηνὰς
3 μηνὸς
1 μηνός
1 ταπεινὸς
3 κοινῆς
1 κοινὸς
1 ἐρινὺς
1 θερινὰς
1 τινός
5 τινὸς
5 τινὰς
1 τινές
2 τινὲς
1 Τινὲς
1 τινάς
1 ἀγεννὲς
1 γεγονός
2 ἡδονὰς
1 καπνὸς
1 κεραυνὸς
1 ὑπεύθυνός
1 Καίσωνός
16 ἑξῆς
1 δίωξίς
22 οἷς
22 οὓς
1 ἀναγκαῖος
1 Γναῖος
1 Μιτυληναῖος
1 τελευταῖος
1 ἀρχαῖος
1 βίος
1 θόρυβος
1 λοχαγούς
1 στρατηγοὺς
1 στρατηγοῖς
2 ἀντιστράτηγος
10 λόγος
1 ὀλίγος
1 ΛΟΓΟΣ
1 ἀργοῖς
1 περιρρῶγος
1 αὐτουργοῖς
1 γεωργοῖς
2 ὁδοὺς
1 δοὺς
6 δέος
1 διαδοὺς
1 ὄνειδος
4 ὀλυμπιάδος
1 δεκάδος
1 ἔξοδος
1 ἔφοδος
3 ἐλπίδος
1 Ἐλπίδος
1 μερίδος
2 πατρίδος
1 φροντίδος
1 Ἀργεῖος
3 θεοῖς
4 θεοὺς
1 ἄστεος
1 πεζούς
3 πεζοῖς
2 ἔθος
4 ἀγαθοὺς
1 ἀγαθούς
2 ἀγαθοῖς
3 βάθος
2 μέγεθος
17 πλῆθος
8 πάθος
1 γηραιοῖς
1 ἐπιβιοὺς
23 Φάβιος
4 Γάιος
3 Κλαύδιος
1 κατοικίδιος
1 αἰφνίδιος
1 Κορίνθιος
2 Καιδίκιος
11 Λεύκιος
2 Σίκκιος
2 Νομίκιος
3 Γενύκιος
2 Ἰκίλιος
8 Μάλλιος
9 Αἰμίλιος
1 Ἰούλιος
1 Φλαβολήιος
8 Πόπλιος
13 Σερουίλιος
5 Ποστόμιος
1 Γνάϊος
10 Οὐεργίνιος
5 Μενήνιος
1 ἄξιος
3 Σερούιος
10 Ἄππιος
1 Τεβέριος
3 Τιβέριος
1 ὑπαίθριος
3 κύριος
1 κριοῖς
7 Οὐαλέριος
1 Πινάριος
4 Οὐετούριος
8 Φούριος
5 Σπόριος
4 Λαιτώριος
1 παραπλήσιος
2 αἴτιος
2 Ναύτιος
18 Κοίντιος
1 Αἰβούτιος
2 Ὁράτιος
3 Λοκρήτιος
1 ἐπιθαλάττιος
1 Στάτιος
1 κακοὺς
3 κακοῖς
32 χάρακος
1 τυραννικοὺς
1 ἐμπορικοὺς
1 θεατρικοῖς
1 δημοτικοῖς
1 δημοτικοὺς
1 μῆκος
1 Μάμερκος
4 Μάρκος
1 Οὐοπίσκος
2 Πρίσκος
4 Αὖλος
1 καλοῖς
1 ἀσφαλοῦς
2 βέλος
1 κύκλος
2 ἄλλος
21 πολλοὺς
3 πολλοῖς
1 πολλούς
1 ἀπόστολος
18 τέλος
1 χόλος
2 ὄχλος
1 ἐμοῖς
1 ποταμοὺς
11 δῆμος
5 πόλεμος
1 φιλόδημος
1 ἔξαιμος
1 ἄλκιμος
1 ἕτοιμος
5 νόμος
1 δρόμος
1 ὀλοφυρμοὺς
1 ἀναδασμοὺς
1 λογισμούς
1 ὀνειδισμοῖς
2 ἀκροβολισμοῖς
1 προκυλισμοῖς
1 πρόθυμος
1 βωμοῖς
2 ἱκανοὺς
10 Αἰκανοὺς
1 Αἰκανούς
8 Αἰκανοῖς
1 βάσκανος
1 Οὐιεντανούς
5 Οὐιεντανοὺς
6 Οὐιεντανοῖς
1 Σαβῖνος
1 Ἀλβῖνος
5 γένος
7 ἀγῶνος
1 γνοὺς
1 συγγνοὺς
1 ἐπιγνούς
5 ἐκεῖνος
3 ἐπαγόμενος
1 διαλεγόμενος
2 ἐπιλεγόμενος
1 καταχεάμενος
1 ἐξεταζόμενος
1 ἀγωνιζόμενος
1 τιθέμενος
1 συνθέμενος
1 ἀποθέμενος
1 αἰσθόμενος
1 προσιέμενος
1 ἐξενεγκάμενος
2 ἀφικόμενος
1 ἐπιβαλόμενος
1 περιβαλόμενος
1 διαβαλλόμενος
2 βουλόμενος
1 ἀποτεμόμενος
5 γενόμενος
3 διαπραξάμενος
1 εἰσπραξάμενος
1 δεξάμενος
1 ὑποδεξάμενος
2 ἐπιλεξάμενος
1 ἀποδειξάμενος
2 ἀρξάμενος
1 ὑποκηρυξάμενος
1 ὠθούμενος
1 ποιούμενος
1 καλούμενος
2 ἀνακαλούμενος
1 ἐνθυμούμενος
1 ὑπισχνούμενος
1 ἀναιρούμενος
1 προέμενος
1 μισούμενος
1 ἀπαιτούμενος
1 ἑπόμενος
1 τραπόμενος
1 φερόμενος
1 χρώμενος
2 ὠσάμενος
1 παρασκευασάμενος
1 ἀνακαλεσάμενος
1 λωβησάμενος
2 ἡγησάμενος
1 ἀπολογησόμενος
6 ποιησάμενος
1 τιμησάμενος
2 ἀφαιρησόμενος
1 χρησάμενος
2 αἰτησάμενος
1 παραστησάμενος
2 μαχησόμενος
1 φεισάμενος
1 προσεταιρισάμενος
1 διομοσάμενος
1 ἀναπαυσάμενος
1 παρακελευσάμενος
1 ὀττευσάμενος
1 βεβαιωσάμενος
1 κοινωσάμενος
1 ἁπτόμενος
1 διαπραττόμενος
1 πολιτευόμενος
1 ὑφέμενος
1 μαχόμενος
1 ὑποδεχόμενος
1 τρεψάμενος
1 ἐπιληψόμενος
1 μεταπεμψάμενος
5 Τυρρηνοῖς
2 Τυρρηνούς
9 Τυρρηνοὺς
4 ἔθνος
1 φθόνος
1 ἔπαινος
1 δεινοῖς
1 χαλινοὺς
3 τινος
1 πυκνούς
3 Καπιτωλῖνος
3 μόνος
2 μένος
2 τεταγμένος
5 ἡγεμόνος
1 κεκοσμημένος
1 τεθραμμένος
1 διειργασμένος
1 ἐξητασμένος
1 παρεσκευασμένος
1 πεπυσμένος
1 ἐγνωσμένος
1 ἐστεφανωμένος
1 ἐρρωμένος
2 πλείονος
1 δαίμονος
7 χρόνος
1 τίνος
3 κίνδυνος
4 φόνος
2 συχνούς
1 Φαίδωνος
1 οἰωνοῖς
1 Καίσωνος
1 παντοδαποὺς
1 ἵππος
1 καρπούς
1 ἄνθρωπος
1 ὄρος
1 βάρος
1 ὄμβρος
1 ἀγροῖς
1 ἀγρούς
2 ἀγροὺς
1 Σκάμανδρος
1 ἱεροὺς
1 ἱεροῖς
1 φοβεροῖς
3 ἅτερος
15 ἕτερος
1 δεύτερος
1 ἐπιτηδειότερος
1 ἑκάτερος
1 πιστότερος
1 φθόρος
2 ἐχθροὺς
2 ἐχθροῖς
1 καιροῖς
2 καιρούς
3 νεκρούς
3 νεκροὺς
1 πικροὺς
1 κλῆρος
22 μέρος
1 κατήγορος
1 ὅμορος
1 ἄπορος
1 λαμπρούς
1 ἰατροῖς
2 φρουροὺς
1 φρουροῖς
1 τάφρος
1 τιμωροὺς
2 σωροὺς
2 ὅσος
2 μῖσος
5 νόσος
4 θάρσος
6 θράσος
1 χέρσος
220 τοὺς
13 τούς
3 ἔτος
245 τοῖς
6 αὐτούς
1 αὑτούς
1 αὑτοὺς
1 αὑτοῖς
92 αὐτοῖς
57 αὐτοὺς
1 θεήλατος
1 αἵματος
1 τραύματος
2 πράγματος
1 τάγματος
3 προβουλεύματος
1 στρατεύματος
1 πολιτεύματος
1 συνθήματος
1 ἀξιώματος
2 ἀδικήματος
1 παραγγέλματος
1 ὀνόματος
1 φρονήματος
1 χρήματος
2 σώματος
1 παρακούσματος
1 ἐκτίσματος
1 ψηφίσματος
1 αὐχήματος
1 γόνατος
5 ἀδύνατος
1 ΕΝΑΤΟΣ
2 θάνατος
25 ὕπατος
1 ἀνθύπατος
3 συνύπατος
1 πρεσβύτατος
1 πιθανώτατος
1 βαρύτατος
1 ἐπιφανέστατος
1 ῥητοῖς
1 ἀπροσδόκητος
1 πένητος
1 Χάρητος
1 συνεληλυθότος
1 ἀφύλακτος
1 ξυλόφρακτος
1 ἄτακτος
1 νεοσύλλεκτος
1 ἐπίλεκτος
1 συνερρυηκότος
1 ἀμείλικτος
2 πλάτος
4 ὄντος
1 ἐῶντος
1 ἐπενέγκαντος
1 διαλλάξαντος
3 κελεύσαντος
2 ὑπατεύσαντος
1 μεσιτεύσαντος
1 συγκαλέσαντος
1 κωλύσαντος
1 ὀμόσαντος
1 κατηγορήσαντος
1 ἐπικυρώσαντος
1 λωφήσαντος
1 ἐπιτρέψαντος
1 λαβόντος
1 καταγαγόντος
1 πειραθέντος
1 κληθέντος
1 δυνηθέντος
1 συγχωρηθέντος
1 κρατηθέντος
1 ἐλθόντος
1 διελθόντος
2 συνελθόντος
1 ἀρθέντος
1 καταλειφθέντος
1 προενεχθέντος
1 ἐναντιωθέντος
1 ἀνδρωθέντος
1 ἐπικυρωθέντος
7 Κόιντος
1 διεξιόντος
2 ἁλόντος
1 ἐπιτιμῶντος
1 ἐπιφανέντος
1 τρίβοντος
2 ἄγοντος
1 λέγοντος
1 δέοντος
1 ἐπικελεύοντος
1 ἱκετεύοντος
1 δικάζοντος
1 ἀξιοῦντος
1 ἄκοντος
1 μεταδιδάσκοντος
1 ἀνακαλοῦντος
1 παρακαλοῦντος
1 προδηλοῦντος
1 ἀπειλοῦντος
2 κωλύοντος
1 πολεμοῦντος
1 ἐπιλαμβάνοντος
1 συλλαμβάνοντος
1 παραινοῦντος
1 παραρρέοντος
3 συμφέροντος
1 χωροῦντος
1 χωρήσοντος
1 ἔχοντος
1 ἐκχέοντος
4 ἄρχοντος
5 συνάρχοντος
2 εἰπόντος
1 παρόντος
8 οὗτος
4 κράτος
9 πρῶτος
2 ἕκαστος
2 χρηστοὺς
1 μέγιστος
1 ἐλάχιστος
1 αὐτοκέλευστος
1 Τίτος
8 Τῖτος
1 ἀφεστῶτος
2 ἑαυτοῖς
8 ἑαυτοὺς
1 ἑαυτούς
1 εἰληφότος
1 γέλωτος
1 λιβανωτοῖς
1 ἴτυος
1 ζόφος
1 σκάφος
1 λόφος
2 ἀδελφοὺς
1 ξίφος
1 στῖφος
1 ψῆφος
2 ἀξιόμαχος
1 σύμμαχος
2 τεῖχος
2 δήμαρχος
1 παντοδαπῆς
1 χαλεπὰς
3 χαλεπὸς
1 εὐπρεπὲς
1 εὐπρεπῶς
1 εὐτρεπὴς
1 λοιπός
2 λοιπῆς
1 λοιπὸς
1 λοιπὰς
1 ἐλπὶς
1 ἀποκοπὰς
1 ἰσόρροπός
1 τροπὰς
2 τροπῆς
1 σιωπῆς
1 καθαρῶς
2 ἀνδρός
6 ἀνδρὸς
1 εὖρός
1 φανερός
1 φανερῶς
1 καρτερῶς
1 καρτερᾶς
3 πονηρὰς
1 πονηρᾶς
1 καιρός
1 καιρὸς
1 χειρὸς
1 νεκρὸς
1 μικρᾶς
1 πικρῶς
1 πικρὰς
6 ἀγορᾶς
2 ἀγορὰς
2 ἀγοράς
1 διαφορᾶς
4 συμφορᾶς
1 συμφοράς
105 πρὸς
1 πρός
1 λαμπρός
3 λαμπρῶς
2 πατρὸς
1 οἰκτρᾶς
1 φρουρᾶς
1 πυρὸς
1 ἰσχυρᾶς
1 ἰσχυρὰς
3 αἰσχρῶς
5 χωρὶς
1 θρασὺς
1 τρισσὰς
1 χρυσὸς
330 τῆς
147 τὰς
3 τίς
8 τάς
8 αὐτὸς
1 αὐτός
21 αὐτῆς
1 αὐτάς
3 αὐτὰς
1 λήματός
1 φρονήματός
2 ἐγκρατὴς
1 ἐγκρατής
1 κλινοπετής
1 ὑπερπετής
5 ἀρετῆς
1 ἀρετὰς
4 ἀγαπητῶς
1 ἐγγυητὴς
4 νυκτὸς
1 νυκτός
3 ἐντὸς
6 παντὸς
1 παντός
1 ἄγοντές
1 ἐπικελεύοντές
1 ἐθελοντὰς
1 φροντίς
1 φροντὶς
1 οὗτός
1 σύνοπτός
1 στάς
1 στασιαστὰς
1 πιστὸς
1 ἐπιστὰς
1 ὁριστὰς
1 ὑβριστὰς
4 ἑβδομηκοστῆς
1 διττὸς
1 ἐνιαυτὸς
2 πρεσβευτὰς
6 πρεσβευτὴς
1 τελευτῆς
1 τελευτάς
1 βουλευτὰς
3 υἱὸς
1 σύνεγγυς
1 παρασκευάς
1 παρασκευῆς
5 ἀποσκευὰς
2 ἀναγκαίους
9 Ῥωμαίους
1 τελευταίους
2 βίους
2 Φαβίους
1 θριάμβους
1 ἀνήβους
4 ὀλίγους
5 λόγους
1 πύργους
1 ἡδίους
1 δέους
2 σταδίους
1 ὑποσπόνδους
3 ἐξόδους
2 οἰκείους
14 πλείους
1 ἀριστείους
7 πλήθους
1 ἐγκύους
2 ὑπηκόους
1 ἐπινικίους
4 πατρικίους
1 νεωσοίκους
3 ὅρκους
8 Οὐολούσκους
1 χιλίους
1 τετρακισχιλίους
2 πεντακισχιλίους
3 ἄλλους
8 ἀλλήλους
1 περιπόλους
1 ἀντιπάλους
1 ἐνόπλους
1 πριμοπίλους
3 τέλους
3 φίλους
1 ἀγάμους
30 πολεμίους
5 πολέμους
5 νόμους
1 Σαβίνους
8 γένους
2 κινδύνους
5 ἐκείνους
4 ἔθνους
1 ἀνυπευθύνους
1 ἀτέκνους
1 μόνους
1 δυναμένους
1 ἀντιταξαμένους
1 ἀποδειξαμένους
1 ἐργασαμένους
1 βιασαμένους
1 χρησαμένους
1 ἐνισταμένους
1 τεταγμένους
1 παραθεμένους
1 ἀγομένους
1 ἐπαγομένους
1 προβαλλομένους
5 βουλομένους
2 γενομένους
3 διαλεξομένους
1 φερομένους
1 ἐσομένους
1 ἀπολογησομένους
2 ποιησομένους
1 συνωνησομένους
1 εἰρωνευομένους
1 κωλυομένους
1 δεχομένους
1 παρεχομένους
1 παρεσκευασμένους
1 ἐξεστρατευμένους
1 ἀπολογουμένους
2 ὠθουμένους
1 καλουμένους
1 κυκλουμένους
1 ἐνθυμουμένους
1 αἰτουμένους
2 κεχυμένους
1 κεκακωμένους
1 ἐστρωμένους
1 ὑπερδεξίους
1 οἵους
1 ὁμοίους
1 νηπίους
3 ἀνθρώπους
1 τόπους
5 ὄρους
1 ὅρους
1 ἐπικαίρους
1 ὀλεθρίους
1 κλήρους
1 μέρους
1 γεωμόρους
1 ἀπόρους
6 ἑτέρους
4 σφετέρους
1 ἐπιτηδειοτέρους
1 πεπειροτέρους
7 ἀμφοτέρους
1 μαλακωτέρους
1 ἀλκιμωτέρους
2 κυρίους
1 μυρίους
1 τάφρους
2 ὅσους
1 βαναύσους
2 μέσους
1 νόσους
1 ἀνίσους
1 θράσους
2 ἔτους
1 αἰτίους
1 ἐκδότους
1 ἀφυλάκτους
2 σκότους
2 αἰχμαλώτους
1 θανάτους
1 ἀνυπομονήτους
1 Τοιούτους
1 τοιούτους
1 πλούτους
1 τοσούτους
16 τούτους
12 ὑπάτους
1 φόρτους
1 ἑκάστους
1 ἀρίστους
2 κρατίστους
2 ἐλάττους
1 ἀκμαιοτάτους
1 ἐπιφανεστάτους
3 πρεσβυτάτους
1 λόφους
3 ψήφους
4 τείχους
8 λόχους
1 ἐπιμάχους
2 συμμάχους
2 ῥαβδούχους
4 δημάρχους
7 τάχους
1 ἄντικρυς
1 κατασκαφῆς
1 συναφὲς
2 καταγραφῆς
1 ταφῆς
2 ταφὰς
1 κατηφὲς
3 ἀδελφὸς
1 τροφάς
3 τροφὰς
2 τροφῆς
2 συστροφὰς
1 σοφὸς
10 σφᾶς
1 τρυφάς
1 ταραχὰς
2 ταραχῆς
2 βραχὺς
1 εὐχάς
4 συνεχῶς
3 διαδοχῆς
1 ἀνοχάς
1 ἀνοχὰς
1 ἀποχῆς
10 ἀρχῆς
2 ἀρχάς
9 ἀρχὰς
1 ἀτυχῶς
1 εὐτυχῶς
3 εὐτυχὲς
4 ψυχῆς
8 ἕως
1 βεβαίως
1 πανούργως
1 ἡδέως
2 ῥᾳδίως
45 πόλεως
7 δυνάμεως
2 διώξεως
3 παρατάξεως
1 ἀξιόχρεως
1 ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ
2 δύσεως
1 αἰσθήσεως
1 ἁλώσεως
2 καταλύσεως
1 παρακλήσεως
3 κωλύσεως
1 τιμήσεως
2 γνώσεως
1 μηνύσεως
1 καταφρονήσεως
1 ἀκροάσεως
1 ἀνιερώσεως
1 προαιρέσεως
1 ἀπάρσεως
1 ἐπικυρώσεως
1 χρήσεως
1 ἀγανακτήσεως
2 στάσεως
3 φύσεως
2 ὑποσχέσεως
2 πίστεως
3 ὄψεως
1 σκέψεως
1 φαύλως
1 βασιλέως
1 μεσοβασιλέως
3 ἄλλως
2 ὅμως
1 ῥᾳθύμως
1 ἐκθύμως
1 προθύμως
1 μόνως
1 φιλοπόνως
2 ὁμοίως
8 ὅπως
1 ἔρως
1 ἀνάνδρως
2 κέρως
1 ἀμφοτέρως
1 γλίσχρως
1 ὁσίως
1 διπλασίως
2 θρασέως
2 ἑκουσίως
9 τέως
1 χειροποιήτως
1 ἀδιαλλάκτως
1 ἀφυλάκτως
2 ἀτάκτως
3 οὕτως
1 ἀπερισκέπτως
1 ἀρτίως
1 ἀπαραιτήτως
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/01/2007