HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre IX

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ν  =  2076 formes différentes pour 6906 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
3 ἔν
1 ὤν
1 ὂν
14 ὃν
3 ἄν
95 ἦν
21 ἣν
2 ἥν
4 Ἐν
22 ὧν
11 ὢν
231 ἐν
1 ἐᾶν
52 ἂν
1 ἐάν
15 ἐὰν
8 ἓν
1 βίαν
1 πλαγίαν
2 μέγαν
1 ἀπολογίαν
1 στρατολογίαν
1 γεωργίαν
1 πρεσβείαν
2 στρατοπεδείαν
4 λείαν
2 εἰρωνείαν
1 ὀξεῖαν
1 βαρεῖαν
7 ὑπατείαν
1 στρατείαν
1 πολιτείαν
4 ταχεῖαν
2 ἄδειαν
3 αὐθάδειαν
3 βοήθειαν
1 ἐπιμέλειαν
2 ἀπώλειαν
1 δυσγένειαν
1 ἀσθένειαν
1 ἐπιφάνειαν
1 ὁμολογήσειαν
2 ἡμίσειαν
2 εὐπέτειαν
1 ἄνοιαν
1 ἄγνοιαν
2 διάνοιαν
1 ὁμόνοιαν
3 ἀπόνοιαν
1 πρόνοιαν
1 μαλακίαν
1 ἀπήνεγκαν
1 μετήνεγκαν
1 προὔθηκαν
1 ἐπέθηκαν
6 ἡλικίαν
4 πολιορκίαν
2 ἀφῆκαν
1 ἐφῆκαν
1 ἔδωκαν
1 λίαν
1 παῦλαν
1 Ἰταλίαν
2 ἀπήγγειλαν
1 παρήγγειλαν
1 δειλίαν
2 ἀπέστειλαν
1 μίαν
2 μηδεμίαν
3 οὐδεμίαν
1 πολεμίαν
2 ζημίαν
1 ἀκοσμίαν
1 ἐπιθυμίαν
1 προθυμίαν
1 μανίαν
1 ἀμηχανίαν
1 παρθενίαν
2 πενίαν
1 ἐσήμηναν
2 Τυρρηνίαν
3 ἔμειναν
2 διέμειναν
1 περιέμειναν
1 ὑπέμειναν
3 ἀπέκτειναν
1 ἐνέκλιναν
1 ἔκριναν
1 γενναῖόν
3 ἡγεμονίαν
3 ἔταξαν
14 δόξαν
1 πλεονεξίαν
2 ἀπέδειξαν
1 ἀνέῳξαν
2 ἔδοξαν
1 ἀνεῖρξαν
1 ἀνέζευξαν
1 κατώρυξαν
2 ἐδίωξαν
3 ἅπαν
1 σύμπαν
1 παράπαν
1 ἄγραν
2 ἀνανδρίαν
4 ἐλευθερίαν
1 πεῖραν
1 σωτηρίαν
1 ἀθρόαν
1 ἐλευθέραν
1 διέφθειραν
3 ἀπειρίαν
1 διάπειραν
17 ἡμέραν
1 Κρεμέραν
1 δημηγορίαν
2 κατηγορίαν
2 μοῖραν
1 ἀπορίαν
1 εὐπορίαν
2 ἀπῆραν
8 ἑτέραν
1 σφετέραν
1 ἀτιμοτέραν
1 ἐπιεικεστέραν
1 βραδυτέραν
1 δευτέραν
1 βαθυτέραν
1 συμφορωτέραν
2 κυρίαν
6 ἐπικουρίαν
1 γέφυραν
1 πορφύραν
22 χώραν
2 τιμωρίαν
1 Ἦσαν
23 ἦσαν
1 διεσκέδασαν
2 εἴασαν
1 ἔφθασαν
1 ἠνάγκασαν
7 ἅπασαν
1 σύμπασαν
1 ἐξήρπασαν
2 ἔδρασαν
1 ἀπέδρασαν
1 ἐνεπίμπρασαν
1 διεστασίασαν
1 ἐπλησίασαν
1 διχοστασίαν
1 ἔφασαν
1 συμβᾶσαν
2 συνεληλύθεσαν
1 ἀπεληλύθεσαν
1 ἐπέθεσαν
1 ἐτίθεσαν
1 κωλυθεῖσαν
1 συναχθεῖσαν
1 ἐρημωθεῖσαν
1 ἀπαναλώκεσαν
2 ἀπολωλέκεσαν
1 ἀποσταλεῖσαν
1 ἀπώλεσαν
3 διετέλεσαν
1 συνῄεσαν
11 ἐξῄεσαν
1 ἀντεπεξῄεσαν
3 προῄεσαν
9 ἀπῄεσαν
1 ἐπῄεσαν
1 προσῄεσαν
1 εἰλήφεσαν
1 παρειλήφεσαν
1 προσειλήφεσαν
1 ζῶσαν
2 διέβησαν
1 ἀνέβησαν
1 ἐθορύβησαν
1 κατέβησαν
2 ὡμολόγησαν
1 κατεπλάγησαν
1 κατεσφάγησαν
1 ἐδέησαν
2 διελύθησαν
1 ἐπένθησαν
2 ἠδυνήθησαν
5 ἠκολούθησαν
1 ἱδρύθησαν
1 ἐπήρθησαν
2 ἀφῃρέθησαν
1 ἐσκεδάσθησαν
1 ἐξεώσθησαν
2 ἠναγκάσθησαν
1 ἀπηλάσθησαν
1 ἀνεκρούσθησαν
1 ἐξεκρούσθησαν
1 ἐπερρώσθησαν
1 κατεστάθησαν
1 ἐλήφθησαν
2 ἀπεδείχθησαν
1 ἐνίκησαν
1 ἠθέλησαν
11 ἐκκλησίαν
1 ἐτόλμησαν
1 ὥρμησαν
1 ἐτίμησαν
1 κατεφρόνησαν
4 ἐποίησαν
2 ἀνεκόπησαν
1 ἀπεκόπησαν
1 κατεκόπησαν
4 διεφθάρησαν
1 παρρησίαν
1 ἐστέρησαν
1 διεφόρησαν
1 ἐχάρησαν
1 ἀνεχώρησαν
1 ἀπεχώρησαν
1 διέστησαν
1 ἐνέστησαν
1 ἀπέστησαν
1 ἐπέστησαν
4 κατέστησαν
2 ἔφησαν
1 ἐγράφησαν
1 ἐλόχησαν
1 ἔδεισαν
1 συνέπεισαν
3 περιῆσαν
4 οὖσαν
1 ἔδοσαν
1 ἐνέδοσαν
2 προδοσίαν
1 ἀπέδοσαν
2 παρέδοσαν
5 ἐπιοῦσαν
2 ἀρκοῦσαν
1 ὤμοσαν
3 δημοσίαν
1 ἀνοσίαν
1 ὁμονοοῦσαν
2 παροῦσαν
2 κατασχοῦσαν
7 πᾶσαν
4 παρῆσαν
1 ἀποχρῶσαν
2 ἀπήλαυσαν
1 ἔπαυσαν
1 ἀπαιδευσίαν
1 ἐκήδευσαν
6 κατεστρατοπέδευσαν
1 ἐκέλευσαν
1 ἐσκύλευσαν
1 ἀνέπνευσαν
1 ἔλυσαν
1 ἀπέλυσαν
1 κατέλυσαν
1 διατρίβουσαν
1 ἤκουσαν
1 καταβαίνουσαν
7 ἐξουσίαν
1 φυλάττουσαν
1 ἔχουσαν
1 ἀπέχουσαν
1 ἐμαστίγωσαν
1 κατώρθωσαν
1 ἐδήλωσαν
8 ἔγνωσαν
1 περιεστεφάνωσαν
1 ἐξέωσαν
1 διέσωσαν
1 ἐγκατέχωσαν
9 ὅταν
2 αἰτίαν
1 ἐναντίαν
1 ἑστίαν
1 πεπηγυῖαν
2 ἐξεληλυθυῖαν
1 παρεληλυθυῖαν
1 σημμαχίαν
1 συμμαχίαν
1 δημαρχίαν
1 ἀναρχίαν
2 κληρουχίαν
1 ἡσυχίαν
1 εὐτυχίαν
1 ἀποτυχίαν
3 ὀψίαν
1 ἐπέτρεψαν
4 ἀνέστρεψαν
1 ἔρριψαν
3 ὑπεροψίαν
5 λαβὼν
2 ἀναλαβὼν
1 παραλαβὼν
1 Παραλαβὼν
2 καταλαβὼν
1 ἀμοιβὴν
1 ἦγόν
20 γῆν
6 ἀγὼν
1 ἀγαγών
1 ἀγαγὼν
2 συναγαγὼν
2 ἐξαγαγὼν
1 προσαγαγὼν
1 διαλλαγῶν
1 ἀπαλλαγὴν
2 ἁρπαγὴν
3 λοχαγῶν
1 τεγῶν
1 πληγῶν
6 στρατηγῶν
2 στρατηγὸν
1 ἀργὸν
1 ὀργήν
3 ὀργὴν
1 γεωργῶν
5 φυγὴν
1 φυγήν
1 ἀποφυγών
1 δημαγωγῶν
1 ἐκδημαγωγῶν
2 ὁδῶν
2 ὁδόν
3 ὁδὸν
1 στρατόπεδόν
14 μηδὲν
1 σωρηδὸν
2 συνιδὼν
1 εὐπατριδῶν
1 ἀναφανδὸν
39 οὐδὲν
3 οὐδέν
2 ποδῶν
6 ἐμποδὼν
3 σπουδὴν
4 λαβεῖν
3 ἔλαβεν
4 ἀναλαβεῖν
1 μεταλαβεῖν
1 ἀπολαβεῖν
1 ὑπέλαβεν
2 ἦγεν
1 συναγαγεῖν
2 προαγαγεῖν
1 ὑπαγαγεῖν
1 καταγαγεῖν
1 εἰσήγαγεν
4 στρατηγεῖν
1 κατήπειγεν
1 ἐξῆγεν
4 ἀπῆγεν
1 κακουργεῖν
1 καινουργεῖν
1 ὑπουργεῖν
1 γεωργεῖν
2 εἰσῆγεν
1 προσῆγεν
1 ἔφευγεν
1 ἰδεῖν
6 δεῖν
2 εἶδεν
1 ἐπιδεῖν
1 πειραθεῖεν
1 κυκλωθεῖεν
7 θεῶν
2 ὅθεν
1 λαθεῖν
1 μαθεῖν
2 παθεῖν
2 ἐκεῖθεν
1 κἀκεῖθεν
3 βοηθεῖν
13 ἐλθεῖν
1 ἦλθεν
2 διελθεῖν
3 συνελθεῖν
1 ἐξελθεῖν
4 ἀπελθεῖν
1 εἰσελθεῖν
1 προσελθεῖν
1 διῆλθεν
2 συνῆλθεν
1 ἐξῆλθεν
1 ἀπῆλθεν
1 ἐπῆλθεν
1 παρῆλθεν
1 εἰσῆλθεν
1 προσῆλθεν
1 πενθεῖν
1 ἔνδοθεν
2 οἴκοθεν
1 πάντοθεν
1 πόθεν
1 ἔμπροσθεν
1 ἐπίπροσθεν
3 πρόσθεν
1 προελήλυθεν
2 πανταχόθεν
1 ἀρχῆθεν
1 ἕωθεν
1 ἄνωθεν
5 ἔξωθεν
2 πρόσωθεν
1 ὑπομείνειεν
1 λάβοιεν
1 λάθοιεν
7 ποιεῖν
1 ἐντύχοιεν
1 ἀνήνεγκεν
1 ἐξήνεγκεν
2 ἕνεκεν
1 προσέθηκεν
1 παρέστηκεν
2 καθῆκεν
1 ἀδικεῖν
1 δέδοικεν
3 δοκεῖν
2 πολιορκεῖν
1 ἐκπολιορκεῖν
1 ἀπέθνησκεν
1 προσῆκεν
1 ἀφῆκεν
1 ἔδωκεν
3 ἑλεῖν
1 βαλεῖν
1 ἐπιβαλεῖν
2 ἐκβαλεῖν
1 ἐμβαλεῖν
2 ἐνέβαλεν
1 ἀποβαλεῖν
1 ἀπέβαλεν
1 προσέβαλεν
1 καλεῖν
1 ἀνακαλεῖν
1 ἐγκαλεῖν
1 συγκαλεῖν
1 ἐπικαλεῖν
3 ἐξελεῖν
1 συντελεῖν
1 φιλεῖν
6 ἔμελλεν
1 πλεῖν
1 ὦφλεν
1 γαμεῖν
1 ἔκαμεν
1 ἐξέδραμεν
1 προὐνομεύσαμεν
2 πολεμεῖν
1 ἀπαριθμεῖν
1 ἀπένειμεν
1 πολεμῶμεν
1 ἐλάβομεν
1 εἰκάζομεν
1 ποιοῦμεν
1 παραλαμβάνομεν
1 θαρσοῦμεν
1 συγχωρήσομεν
2 ἔχομεν
1 ἐπικοσμεῖν
1 ἄγωμεν
1 νεῶν
1 νεὼν
1 ἐλάμβανεν
6 ἀποθανεῖν
1 ὑπομενεῖν
1 ἀπέφηνεν
1 παραινεῖν
2 ἀπέφαινεν
1 ἔμεινεν
1 διέμεινεν
2 ὑπέμεινεν
2 ἀπέκτεινεν
1 κινεῖν
1 ἐνέκλινεν
1 ὀκνεῖν
1 ἔκαμνεν
1 γέγονεν
1 πολυπραγμονεῖν
3 φρονεῖν
1 ἤλαυνεν
2 παρήλαυνεν
1 παρήλλαξεν
1 ἔπραξεν
1 ἐπέταξεν
1 παρέταξεν
1 ἔλεξεν
3 ἔδοξεν
4 εἰπεῖν
3 εἶπεν
1 ἀνεῖπεν
2 προεῖπεν
1 παραλιπεῖν
3 καταλιπεῖν
2 ἐκλιπεῖν
4 σκοπεῖν
1 προσκοπεῖν
1 εὑρεῖν
1 ἔφερεν
2 διέφθειρεν
2 ἐπιχειρεῖν
5 κατηγορεῖν
1 λοιδορεῖν
1 στεφανηφορεῖν
2 θαρρεῖν
1 μαρτυρεῖν
1 χρεῶν
1 χρεών
1 ταλαιπωρεῖν
12 χωρεῖν
1 μεταχωρεῖν
1 φιλοχωρεῖν
1 ἤλασεν
1 παρήλασεν
1 ἔπεσεν
1 ἐπένθησεν
1 ἐνίκησεν
1 ἐτίμησεν
1 ὤνησεν
1 ἐκίνησεν
1 ἐποίησεν
4 ἐχώρησεν
1 ἐθάρσησεν
1 ἠγανάκτησεν
1 ἐκράτησεν
1 κατέστησεν
3 ἔφησεν
1 ἐλώφησεν
2 ἠφάνισεν
2 κατεστρατοπέδευσεν
1 διεσάλευσεν
1 διέλυσεν
1 ἐκώλυσεν
1 ἤκουσεν
1 ἠξίωσεν
1 ἐπεκύρωσεν
1 ἀπεπλήρωσεν
1 αἰτεῖν
1 ὑπηρετεῖν
1 ζητεῖν
1 ἀπαιτεῖν
9 δυεῖν
1 συνεβούλευεν
1 διεκώλυεν
1 ἀπέλυεν
1 κατείληφεν
1 συμμαχεῖν
1 τειχομαχεῖν
5 εἶχεν
1 ἀπεῖχεν
1 παρεῖχεν
1 πειθαρχεῖν
2 παρασχεῖν
2 κατασχεῖν
1 ἐπισχεῖν
1 ὑποσχεῖν
1 ἐπέσχεν
1 παρέσχεν
3 ἔτυχεν
4 τυχεῖν
2 ἐπέτρεψεν
2 ἀνέστρεψεν
1 ἐνέσκηψεν
1 ἀπέσκηψεν
1 κατέσκηψεν
1 διέτριψεν
2 ζῆν
4 πεζῶν
1 πεζὸν
2 βάδην
1 ὀγδόην
1 προτροπάδην
2 συστάδην
5 ἀνάγκην
16 δίκην
1 καταδίκην
2 νίκην
3 ὅλην
1 μεγάλην
3 δείλην
5 ἄλλην
17 Ῥώμην
1 ῥώμην
1 δυναίμην
1 ἐξηταζόμην
1 ἐβουλόμην
12 γνώμην
1 εὐξάμην
1 αἱροίμην
1 ἀπηλλαττόμην
9 ἐκείνην
1 κἀκείνην
1 παραταξαμένην
1 συστρατευσαμένην
4 συντεταγμένην
1 κειμένην
1 ἀφειμένην
1 ἐγκαθεζομένην
1 ἀποδειχθησομένην
1 διεφθαρμένην
1 ἠσφαλισμένην
1 κεχαρισμένην
1 κατεγνωσμένην
4 εἰρήνην
2 ἀφροσύνην
5 αἰσχύνην
1 τέχνην
1 χειροτέχνην
7 ὅσην
1 μέσην
2 τοσαύτην
6 ταύτην
1 Ταύτην
1 στρατιώτην
1 πολίτην
1 πρώτην
1 τρίτην
1 ἑκάστην
1 ἀρίστην
1 κατέστην
4 κρατίστην
1 λαμπροτάτην
1 παραστάτην
5 ἔφην
1 λόγχην
18 μάχην
8 τύχην
2 ἀγαθὸν
7 ἀγαθῶν
2 ἀγαθήν
2 ἀγαθὴν
3 μαθὼν
1 ἐξαιρεθὲν
1 πληθὺν
1 ἐκβοηθῶν
1 συγχωρηθὲν
1 διελθών
2 διεξελθὼν
1 Διεξελθὼν
2 προελθὼν
1 προελθών
1 ἀπελθόν
1 παρελθὼν
1 οὐθὲν
1 δοθὲν
1 ὀρθὴν
1 ἐπαρθέν
1 καταληφθὲν
1 σκαιὸν
1 παλαιὸν
1 σημαιῶν
1 ἱερουργιῶν
1 παίειν
1 τρίβειν
8 ἄγειν
2 φεύγειν
1 καταφεύγειν
9 λέγειν
3 ἐξάγειν
6 ἀπάγειν
1 κατάγειν
1 προνομεύειν
1 παρακινδυνεύειν
1 θεραπεύειν
1 πομπεύειν
1 ἐπιτροπεύειν
1 συναγορεύειν
1 ἀποταφρεύειν
1 στρατεύειν
1 ὑποπτεύειν
1 ἀναγκάζειν
1 εἰκάζειν
1 διαρπάζειν
2 σώζειν
1 ἑορτάζειν
1 κατασκευάζειν
1 κουφίζειν
1 ἐπιτειχίζειν
1 ἀποτειχίζειν
2 πείθειν
1 μεταπείθειν
4 ἥκειν
2 εἴκειν
1 ἐπιείκειάν
1 διώκειν
1 ἀπερύκειν
1 μεταδιδάσκειν
2 λύειν
1 καταλύειν
1 ὠφελειῶν
2 προσβάλλειν
1 ἀγγέλλειν
3 ἀποστέλλειν
2 κωλύειν
1 διανέμειν
1 παραβαίνειν
1 προβαίνειν
1 ἐλαύνειν
1 σημαίνειν
2 προσημαίνειν
1 ξαίνειν
2 λαμβάνειν
1 ἀποδεικνύειν
2 ἀμύνειν
2 μένειν
1 ἐμμένειν
2 κρίνειν
1 διαλαγχάνειν
2 τυγχάνειν
1 αἰσχύνειν
3 ἥξειν
3 ἕξειν
1 καθέξειν
2 παρέξειν
1 ἀνείρξειν
3 ἀκούειν
3 πέμπειν
1 ἐκπέμπειν
2 ἐπιτρέπειν
1 φθείρειν
1 φέρειν
1 διαφέρειν
1 ἀναφέρειν
3 ἐκφέρειν
2 ἀποφέρειν
1 ὑποφέρειν
2 εἰσφέρειν
1 δώσειν
1 κινδυνεύσειν
1 πείσειν
1 ἐπιθήσειν
1 προθήσειν
1 ποιήσειν
1 καταλύσειν
1 ἐπιτελέσειν
1 κυρώσειν
1 ἐπικυρώσειν
1 συγχωρήσειν
2 κρατήσειν
1 πλεονεκτήσειν
1 στρατειῶν
1 συνάπτειν
1 τύπτειν
3 φυλάττειν
17 πράττειν
1 ἀντιπράττειν
1 γράφειν
2 καταγράφειν
1 τρέφειν
1 ἀναστρέφειν
7 ἔχειν
3 ὑπέχειν
5 ἄρχειν
1 κατισχύειν
1 προσέχειν
4 πάσχειν
3 μετέχειν
4 ἀντέχειν
1 πέμψειν
1 ἐκπέμψειν
2 οἰκιῶν
1 Αἰμίλιόν
48 πόλιν
17 πάλιν
35 δύναμιν
1 θυμιῶν
1 δαιμόνιόν
1 ἀξιῶν
1 ἐπιδέξιόν
1 δεξιόν
5 δεξιὸν
1 διεξιὼν
1 μάστιξιν
5 τάξιν
1 ἱεροποιῶν
6 κατόπιν
1 ἔριν
3 ὕβριν
1 ἀργύριόν
1 Τέβεριν
2 περιῆν
2 τριῶν
8 χάριν
1 ἐπιχώριόν
1 ἴασιν
1 εἰώθασιν
1 καθεστήκασιν
1 ἔλασιν
1 κόλασιν
1 τάγμασιν
1 περισταυρώμασιν
1 χρήμασιν
1 σώμασιν
1 πλάσμασιν
1 ἁμαρτήμασιν
1 αὐχήμασιν
4 ἅπασιν
2 παντάπασιν
1 ἴσασιν
1 ἀπανάστασιν
1 ἀπόστασιν
1 φασιν
2 πρόφασιν
2 εἰσιν
1 εὐεργεσιῶν
1 διάθεσιν
2 πόλεσιν
1 τέλεσιν
1 πράξεσιν
1 ἱππεῦσιν
2 προαίρεσιν
1 τείχεσιν
2 παράκλησιν
1 Ἀθήνησιν
1 πένησιν
3 καταφρόνησιν
1 ἐπιχείρησιν
1 ἀντεπιχείρησιν
1 ζήτησιν
1 εἰωθόσιν
1 ἀποδειλιῶσιν
2 τισιν
1 ἀπειρηκόσιν
1 ἀφεστηκόσιν
1 λύσιν
3 ἡγεμόσιν
1 δημόσιόν
1 συγγενέσιν
1 γεγονόσιν
2 οὖσιν
1 ὁμολογοῦσιν
1 πλείοσιν
1 προελθοῦσιν
1 ποιοῦσιν
2 ἀπιοῦσιν
1 εἴκοσιν
1 ἀδικοῦσιν
2 καλοῦσιν
1 ἐγκαλοῦσιν
1 παροῦσιν
1 ψηφοφοροῦσιν
1 προσιὸν
2 προσιὼν
1 τιμωροῦσιν
3 χωροῦσιν
1 ὑποχωροῦσιν
5 πᾶσιν
1 διαφθαρῶσιν
1 ἄπαρσιν
1 ἀνδράσιν
2 κρίσιν
1 κτῆσιν
5 στάσιν
1 κατάλυσιν
1 μήνυσιν
1 φεύγουσιν
1 κελεύουσιν
1 ἐνσείουσιν
1 μετριάζουσιν
1 διαρπάζουσιν
1 ἀποθνήσκουσιν
2 ἐμβάλλουσιν
1 ἐξαποστέλλουσιν
1 ἀποκτείνουσιν
1 κάμνουσιν
1 ἄξουσιν
1 διαφθείρουσιν
1 κινδυνεύσουσιν
1 φθάσουσιν
1 ἀναγκάσουσιν
1 φήσουσιν
2 προσπίπτουσιν
1 ἔχουσιν
1 ἀνατρέχουσιν
1 ἐκτρέχουσιν
1 φῶσιν
3 φύσιν
7 σφίσιν
1 συνεχέσιν
3 ἅλωσιν
2 διάγνωσιν
1 ἀπόγνωσιν
1 ἐπίωσιν
1 ἐκλίπωσιν
1 ποιήσωσιν
1 ἀπελάσωσιν
1 ὑπαντήσωσιν
12 στρατιάν
17 στρατιὰν
1 μετιὼν
2 κουριᾶτιν
8 ἐστιν
1 περίεστιν
1 πίστιν
1 λοχῖτιν
1 ὄψιν
1 ἔκλειψιν
1 κἀν
2 κἂν
2 κακὸν
9 κακῶν
1 ἐθελόκακόν
1 μαλακὸν
6 φυλακὴν
2 φυλακήν
1 συνθηκῶν
1 Ῥωμαικὸν
1 Ῥωμαϊκῶν
1 γυναικῶν
1 φυγαδικήν
1 πεζικόν
1 βασιλικὸν
1 πολεμικῶν
1 πολεμικὸν
5 νικᾶν
2 μανικὸν
1 Τυρρηνικὸν
1 ἱππικὸν
1 καρτερικὸν
3 ἐπικουρικόν
1 πελατικὸν
1 ἀριστοκρατικῶν
1 φυλετικήν
2 ἀνακλητικὸν
1 ἀνακλητικῶν
1 παρακλητικὸν
1 προνοητικὸν
1 πολιτικόν
2 δημοτικόν
2 δημοτικὸν
5 δημοτικῶν
2 στρατιωτικὸν
1 δημαρχικῶν
1 ὁλκὴν
2 ἀλκὴν
2 δοκῶν
1 καραδοκῶν
1 βαλὼν
1 ἐμβαλὼν
1 προβαλὼν
1 προσβαλὼν
2 καλόν
8 καλὸν
4 καλῶν
2 καλὴν
1 κεφαλὴν
4 βελῶν
2 μελῶν
1 ἄδηλόν
1 ἀπατηλόν
1 χιλὸν
3 ψιλῶν
23 πολλὴν
20 πολλῶν
1 ἐκβολὴν
7 παρεμβολὴν
1 προσβολὴν
1 πολύν
11 πολὺν
14 βουλὴν
3 βουλήν
4 πυλῶν
2 ἐμὴν
21 ὑμῖν
7 ἡμῖν
10 μὴν
7 μέν
5 ἡμῶν
222 μὲν
6 ὑμῶν
1 καταδραμὼν
1 ἰταμὴν
1 ἰταμὸν
1 ποταμὸν
1 ποταμῶν
1 ἀλαλαγμὸν
1 ἀριθμὸν
2 χειμὼν
1 λιμὸν
2 τιμήν
3 τιμὴν
1 ἐπιτιμῶν
1 ἐπιτιμᾶν
1 ἀκμήν
1 ἀκμὴν
1 νομὴν
2 διανομὴν
1 διανομήν
1 δράσομέν
3 ἀφορμὴν
3 ὀψωνιασμὸν
1 δρασμὸν
3 λογισμόν
1 ἀκροβολισμῶν
4 ἐπιτειχισμὸν
2 ἐνῆν
21 νῦν
1 πιθανόν
1 ἱκανῶν
1 ἱκανὸν
1 ἱκανήν
20 Αἰκανῶν
15 Οὐιεντανῶν
2 ἐπιφανῶν
1 συγγενῶν
1 ἀπολλύμενόν
1 καρπούμενόν
2 σκηνὴν
3 μηνῶν
12 Τυρρηνῶν
4 ἐθνῶν
2 ὁμοεθνῶν
1 καινὴν
1 μέλαινάν
2 δεινόν
4 δεινὸν
1 ταπεινῶν
1 ἀπέκτεινάν
3 κοινῶν
3 κοινὴν
4 κοινὸν
2 κοινόν
2 ἡδονὴν
2 φθονῶν
1 κεραυνῶν
1 χειροτεχνῶν
1 συχνὴν
2 οἰωνῶν
1 ἐξὸν
1 ἐξῆν
1 ἐξόν
50 οὖν
1 οἷόν
1 λιτριαῖον
5 ἀναγκαῖον
1 γενναῖον
1 ἀρχαῖον
2 βοῶν
3 βίον
2 ἔλαβον
2 ὑπέλαβον
2 παρέλαβον
1 Ἄλβον
4 θρίαμβον
1 κόρυμβον
1 θόρυβον
3 ἦγον
5 γοῦν
1 κατήγαγον
2 ἔλεγον
1 ἔθηγον
5 ὀλίγον
21 λόγον
4 ἐξῆγον
1 ἄλογον
1 εὔλογον
1 ἀξιόλογον
1 παράλογον
2 κατάλογον
2 ἐπῆγον
6 ἀπῆγον
15 ἔργον
1 εἰσῆγον
4 ἔφευγον
1 ξυνέφευγον
5 ἔφυγον
4 κατέφυγον
1 δῃοῦν
1 δέον
3 εἶδον
10 πεδίον
1 ἐμπεδοῦν
4 στρατόπεδον
2 παιδίον
5 ἔνδον
1 δίοδον
3 κάθοδον
4 ἔξοδον
1 ἀνδράποδον
1 πάροδον
2 ἔφοδον
2 ἔθεον
1 θεῖον
1 χάλκεον
1 οἰκεῖον
1 ἔλεον
8 πλεῖον
1 μεῖον
2 σημεῖον
2 ἀνδρεῖον
1 συνέρρεον
1 κατέρρεον
3 ἀρχεῖον
1 συνήρπαζον
1 ἐστασίαζον
1 ἐβάσταζον
1 μεῖζον
1 ὠνείδιζον
1 ἐκάκιζον
1 ἀπεκόμιζον
3 στασιάζον
1 ἐπετείχιζον
1 ἔμαθον
1 ἔπαθον
1 διῆλθον
1 συνῆλθον
11 ἐξῆλθον
2 διεξῆλθον
1 προῆλθον
5 ἀπῆλθον
1 ἐπῆλθον
1 κατορθοῦν
1 βέβαιον
3 δίκαιον
1 ἀκέραιον
1 Φάβιον
3 στρατήγιον
4 ῥᾴδιον
1 ἴδιον
1 Κλαύδιον
3 στάδιον
1 ἐπιτήδειον
1 ἠλίθιον
2 Λεύκιον
3 ἐπινίκιον
1 Ἰκίλιον
1 Μάλλιον
1 Αἰμίλιον
1 Ἰούλιον
1 λαφυροπώλιον
1 Πόπλιον
1 Καπιτώλιον
1 Σερουίλιον
1 φίλιον
1 ζημιοῦν
1 πολέμιον
2 Ποστόμιον
1 Οὐεργίνιον
3 δαιμόνιον
1 χρόνιον
1 ὀψώνιον
5 ἄξιον
3 ἀξιοῦν
2 ἀνάξιον
2 Σερούιον
7 Ἄππιον
2 ἀργύριον
4 συνέδριον
1 ὀλέθριον
19 φρούριον
1 Οὐετούριον
2 Φούριον
1 ἀσσάριον
1 Λαιτώριον
1 πάτριον
1 δεσμωτήριον
1 σωτήριον
1 ὅσιον
4 ἐνιαύσιον
1 παραπλήσιον
2 διπλάσιον
1 τριπλάσιον
2 δημόσιον
1 ἑκούσιον
1 ἐθελούσιον
3 Κάσσιον
7 αἴτιον
1 ἀναίτιον
1 Ἄντιον
1 Κοίντιον
1 Ὁράτιον
1 Λοκρήτιον
1 ἀνέστιον
7 ἧκον
1 οἶκον
1 δοκοῦν
3 ὅρκον
2 ἀπέθνησκον
1 συναπέθνησκον
1 νεανίσκον
1 κατεγίνωσκον
2 ὅλον
2 Αὖλον
3 ἐνέβαλον
3 ἀπέβαλον
1 κατέβαλον
2 ἀντίπαλον
1 πρόδηλον
1 κάπηλον
2 Ἰάνικλον
1 ἄλλον
1 ἔβαλλον
1 ἐνέβαλλον
2 ἤγγελλον
1 ἀπήγγελλον
1 παρήγγελλον
7 ἔμελλον
2 μέλλον
13 μᾶλλον
1 περίβολον
3 πλέον
1 ἄνοπλον
1 θυραυλοῦν
1 χόλον
2 ὄχλον
1 ἀνέδραμον
9 δῆμον
21 πόλεμον
1 κατένεμον
2 μισόδημον
4 ἔρημον
1 νόμιμον
1 στρατεύσιμον
1 ἱππάσιμον
2 ἄτιμον
1 εὔτολμον
12 νόμον
1 ἀπρόθυμον
3 εὐώνυμον
7 νοῦν
1 ἐλάμβανον
1 ἀνελάμβανον
4 συνελάμβανον
1 ἀπίθανον
1 ὑγιαῖνον
1 ὑπερήφανον
1 ἀπετύγχανον
1 ἀγνοῶν
4 ἐκεῖνον
1 ἔμενον
1 περιαγόμενον
1 ἐπαγόμενον
1 λεγόμενον
3 κείμενον
1 ἐργαζόμενον
1 ἐξεταζόμενον
1 συγκομιζόμενον
1 σωζόμενον
1 ὑποκαθήμενον
1 διέμενον
1 περιέμενον
1 ἀπολόμενον
2 βουλόμενον
1 ἀνέμενον
2 γενόμενον
1 φαινόμενον
1 γινόμενον
1 δυνάμενον
1 καλούμενον
1 ὑπέμενον
1 λειπόμενον
2 ἐσόμενον
1 ἐπικαλεσάμενον
1 ἐλευσόμενον
1 ἁλωσόμενον
1 συναπτόμενον
1 ἡττώμενον
1 φυλαττόμενον
1 κελευόμενον
1 συνεισπορευόμενον
1 μαχόμενον
1 προσεχόμενον
1 καταληψόμενον
2 φθόνον
1 κατέβαινον
1 ἔπαινον
1 ἐπέραινον
1 ἀπέφαινον
1 ἄμεινον
1 παρακινοῦν
1 Γέμινον
1 ἀνθρώπινον
7 μόνον
1 μένον
2 διαμένον
1 πεφυλαγμένον
1 συντεταγμένον
1 ἡττημένον
1 κάμνον
1 διεφθαρμένον
1 πεπλασμένον
1 λελογισμένον
1 κατακεκλεισμένον
1 κεχαρισμένον
1 ἄφθονον
1 ἐπίφθονον
2 ἐπίπονον
25 χρόνον
2 περιήλαυνον
6 κίνδυνον
1 ἐβράδυνον
2 φόνον
1 εὔζωνον
1 παράδοξον
4 οἷον
1 ὑπήκοον
1 προεῖπον
1 ἐπέτρεπον
1 ἤρειπον
3 ἐξέλιπον
1 παρέλιπον
1 κατέλιπον
1 ἵππον
1 ἄνιππον
5 τρόπον
5 τόπον
1 κτύπον
1 πρόσωπον
1 μέτωπον
1 γαῦρον
1 τοιγαροῦν
1 ἄνανδρον
1 ἐλεύθερον
18 ἕτερον
1 παλαίτερον
1 βραδύτερον
6 δεύτερον
8 θάτερον
1 χρονιώτερον
1 ὑψηλότερον
1 φρονιμώτερον
1 πότερον
15 πρότερον
8 ὕστερον
2 θρασύτερον
1 ἀκριβέστερον
1 αὐθαδέστερον
1 ἀληθέστερον
1 ἀσφαλέστερον
1 σωφρονέστερον
1 κουφότερον
2 ἔφερον
1 ἀνέφερον
1 εἰσέφερον
1 χεῖρον
1 σίδηρον
1 ῥεῖθρον
3 ὄλεθρον
3 ὕπαιθρον
2 ὄρθρον
1 ἄπειρον
2 κλῆρον
2 ἄπορον
1 εὔπορον
1 ἀσύμφορον
1 ἀποσταυροῦν
2 συμφέρον
1 σῶφρον
1 τάφρον
1 μετέωρον
23 χωρίον
2 ἴσον
8 ὅσον
1 συνέπεσον
18 πλησίον
3 κωλῦσον
1 μέσον
3 νόσον
1 νοσοῦν
1 ἀδύνατον
2 θάνατον
1 ἀθάνατον
14 ὕπατον
1 συνύπατον
1 ἀκμαιότατον
1 φρονιμώτατον
1 ῥυπαρώτατον
1 προχειρότατον
2 λαμπρότατον
1 ἐπιφανέστατον
1 εὐπρεπέστατον
1 ἐπιμαχώτατον
1 ἀπροσδόκητον
1 ἀνόητον
1 ἀκίνητον
1 ἁβροδίαιτον
1 κότον
2 ἀφύλακτον
1 ἀνέλεγκτον
1 ἀναμφίλεκτον
2 οἶκτον
1 τοιοῦτον
1 ἔγκοτον
1 τοσοῦτον
1 Τοῦτον
3 τοῦτον
1 κατέσκαπτον
1 ἔπιπτον
1 προὖπτον
1 διήμαρτον
1 τέταρτον
8 πρῶτον
6 τρίτον
1 ῥᾷστον
2 σῖτον
3 ἕκαστον
1 ἀνεξέταστον
1 ἀνήκεστον
3 πλεῖστον
1 κάλλιστον
1 νεόκτιστον
8 κράτιστον
3 ἐλάχιστον
1 αἴσχιστον
2 Τῖτον
10 ἧττον
1 ἔλαττον
1 διεφύλαττον
1 ἐξέματτον
2 ἔπραττον
3 κρεῖττον
3 θᾶττον
1 ἁρμόττον
1 ἀπροβούλευτον
1 παρακινδυνευτέον
2 ἐκέλευον
2 ἐφόνευον
1 ἐλῄστευον
2 ἔλυον
1 ἀπέλυον
1 ὑπήκουον
1 κατέγραφον
1 ἀνέστρεφον
6 λόφον
5 ἀμφοῖν
1 κοῦφον
2 ψῆφον
1 ἔχον
3 σύμμαχον
12 εἶχον
1 προσέτρεχον
1 προσεῖχον
2 κατεῖχον
1 μετεῖχον
2 ἀντεῖχον
2 λόχον
1 ὑπάρχον
3 ἔσχον
1 ἐπέσχον
3 κατέσχον
1 ἔτυχον
1 εὔψυχον
1 πᾶν
1 εἰπών
8 εἰπὼν
1 χαλεπὸν
1 προειπών
1 διαλιπὼν
1 καταλιπὼν
1 ἐγκαταλιπὼν
2 ἐκλιπὼν
1 λοιπὴν
1 λοιπόν
10 λοιπὸν
1 λοιπῶν
2 πομπὴν
1 σκοπὸν
1 κατασκοπὴν
2 καρπῶν
1 καρπὸν
2 περισπᾶν
1 σιωπὴν
6 ὁρῶν
1 ὁρᾶν
1 βαρὺν
2 παρῆν
1 παρόν
1 λιπαρῶν
1 ῥυπαρὸν
6 ἀγρῶν
2 δρᾶν
17 ἀνδρῶν
1 εὑρὼν
1 ἱερὰν
1 ἱερόν
6 ἱερῶν
2 ἱερὸν
2 ἡμερῶν
2 καρτερὸν
1 ἀριστερὸν
1 ὁλόκληρόν
1 μηρόν
1 τολμηρὸν
2 πονηρὸν
1 πονηρὰν
1 πονηρῶν
3 ἐχθρῶν
1 καιρῶν
7 καιρὸν
2 καιρόν
1 χειρῶν
1 ἐπιχειρῶν
6 μακρὰν
1 νεκρὸν
7 νεκρῶν
3 μικρὸν
2 πικρὸν
3 ἀγοράν
6 ἀγορὰν
1 φθορὰν
1 μοῖράν
1 προορᾶν
1 εὐπορῶν
5 συμφορὰν
12 πρὶν
2 λαμπρὰν
4 λαμπρὸν
1 λαμπράν
1 οἰκτρὰν
1 πλευρὰν
1 οἰκουρῶν
2 φρουρῶν
2 φρουρὰν
3 ἐχυρὸν
1 ἐχυρὰν
1 ὀχυρόν
1 ἰσχυρὸν
1 ἐχρῆν
1 αἰσχρὸν
1 ἄωρόν
1 τιμωρὸν
1 ἐπιταλαιπωρῶν
41 σὺν
1 ἐθαύμασάν
3 εἰσὶν
1 ἐκεκράγεσάν
1 νεμεσῶν
2 ἐμπεσὼν
1 ἐπήρθησάν
1 ὤφθησάν
1 ἐνίκησάν
1 ἐποίησάν
1 ἀναδοθεισῶν
1 παρασκευασθεισῶν
1 οὐσῶν
1 προσῆν
1 παρῆσάν
2 χερσὶν
1 χερσίν
2 δυσὶν
1 προὐβούλευσάν
1 διελθουσῶν
1 φυλαττουσῶν
1 χρυσὸν
567 τῶν
12 τήν
1 ἐτῶν
6 τόν
226 τὸν
412 τὴν
29 αὐτὸν
3 αὐτόν
2 αὑτῶν
114 αὐτῶν
16 αὐτὴν
10 Ἀντιατῶν
1 ἑκατὸν
1 πελατῶν
2 δυνατὸν
1 κρατῶν
6 στρατὸν
4 στρατόν
1 ταὐτόν
1 ταὐτὸν
1 καρτερώτατόν
1 ἐπιμαχώτατόν
2 φυλετῶν
2 ἀρετὴν
1 ἀνασχετὸν
1 ῥητήν
1 θητῶν
1 ἀγαπητὸν
3 πολιτῶν
1 θεμιτὸν
2 ἀγανακτῶν
1 λιποτακτῶν
1 παλτῶν
1 βοτῶν
1 δημοτῶν
1 τοξοτῶν
1 ἀτέκμαρτόν
1 ἐστίν
5 ἐστὶν
2 σῖτόν
1 θαυμαστὸν
1 μεστὸν
1 μεστὴν
2 χρηστὸν
1 χρηστῶν
1 πιστὸν
1 ἑβδομηκοστὴν
1 πολλοστὸν
22 ἑαυτῶν
7 ἑαυτὸν
2 ἐνιαυτὸν
1 ἐνιαυτόν
2 πρεσβευτῶν
1 πρεσβευτὴν
3 τελευτῶν
1 τελευτὴν
1 βουλευτῶν
1 ἰδιωτῶν
4 στρατιωτῶν
1 υἱὸν
1 ἀποσκευὴν
2 ἐδῄουν
1 ἐξεώθουν
3 ἠκολούθουν
1 ἤρκουν
1 ἐκάλουν
1 ἀνεκάλουν
2 ἐνεκάλουν
1 ἀπεκάλουν
1 παρεκάλουν
1 ἐτέλουν
3 διετέλουν
1 προσωφέλουν
1 παρῄνουν
1 ἐφρόνουν
1 περιεστεφάνουν
11 ἠξίουν
2 ἐποίουν
1 ἐσκόπουν
1 τριακοντάπουν
2 κατηγόρουν
1 ἐλοιδόρουν
3 ἐπεχείρουν
1 ἐξεπλήρουν
1 διεκαρτέρουν
1 ἐχώρουν
2 ἀνεχώρουν
1 παρεχώρουν
1 ἠγανάκτουν
1 ἐπλεονέκτουν
1 ἀπῄτουν
1 ἐκράτουν
1 διεσάφουν
1 ἐπιγραφήν
3 ἀδελφῶν
1 ἀδελφὸν
1 Ξενοφῶν
1 ἀναστροφὴν
1 σοφὸν
8 σφῶν
1 κορυφήν
2 λαχὼν
1 βραχύν
1 βραχὺν
4 τειχῶν
22 ἀρχὴν
3 ἀρχήν
2 ἰσχύν
2 ἰσχὺν
1 ἔπασχόν
1 ἐπισχὼν
1 ἀποσχὼν
1 ἐπιτυχὼν
1 ψυχὴν
1 βιαίων
6 ἀναγκαίων
1 δικαίων
74 Ῥωμαίων
1 Ἀθηναίων
1 γενναίων
2 παίων
1 βίων
10 Φαβίων
1 κατεβόων
10 ἄγων
1 πλαγίων
1 παραθήγων
6 λέγων
7 ὀλίγων
6 λόγων
1 καταλόγων
2 συνάγων
4 ἔργων
1 μετάγων
7 ἰδίων
2 παίδων
3 σταδίων
1 ῥάβδων
2 φορβάδων
1 φυγάδων
1 πεδίων
1 κλινιδίων
1 μυριάδων
1 χερμάδων
1 Τυρρηνίδων
1 ἀνδραπόδων
1 ἐλπίδων
1 λαμπάδων
1 στρατοπέδων
1 ἀσπίδων
2 ἐπιτηδείων
1 οἰκείων
1 πόλεων
1 πλείων
4 σημείων
1 δυνάμεων
1 πράξεων
1 διαλύσεων
1 στάσεων
3 μάντεων
1 ἀρχείων
1 ζώων
1 ὀνειδίζων
3 μείζων
1 ἐξουσιάζων
1 σώζων
1 ἐξετάζων
1 πείθων
1 λίθων
1 ὑπηκόων
1 διώκων
12 πατρικίων
9 Ἑρνίκων
2 οἴκων
2 ἀποίκων
1 ἐποίκων
1 μετοίκων
1 κηρύκων
3 διδάσκων
1 ὑπομιμνήσκων
12 Οὐολούσκων
5 μεγάλων
2 θεμελίων
2 βασιλέων
2 χιλίων
1 δισχιλίων
1 τρισχιλίων
1 ποικίλων
1 κατέκλων
24 ἄλλων
5 ἀλλήλων
1 παμπόλλων
1 περιπολίων
10 ὅπλων
1 χόλων
1 δαίμων
1 γάμων
54 πολεμίων
1 ἀντιπολεμίων
6 πολέμων
1 ἐτόλμων
1 νόμων
1 ἀνέμων
2 ἀγορανόμων
2 νομέων
1 ἐνίων
2 νέων
1 ἀποκαταβαίνων
1 εἰσελαύνων
1 Γαβίνων
10 Σαβίνων
2 λαμβάνων
1 ἀπολαμβάνων
4 ἀγώνων
1 προγόνων
5 κινδύνων
9 ἐκείνων
1 κἀκείνων
1 τἀκείνων
1 κτείνων
1 παρθένων
5 τινων
1 τέκνων
1 Τυσκλάνων
1 Κολλίνων
1 Αἰσκυλίνων
1 μένων
1 ἀποφηναμένων
1 ἀποκριναμένων
2 δυναμένων
1 διαπραξαμένων
1 ἀντιταξαμένων
1 προσδεξαμένων
1 ἐμπιμπραμένων
1 προκαλεσαμένων
1 ἡγησαμένων
1 κτησαμένων
1 ἐπανισταμένων
1 ἀπογραψαμένων
1 ἀντιτεταγμένων
1 συντεταγμένων
5 ἡγεμόνων
1 ἐπιθεμένων
1 τιθεμένων
1 ὑποτιθεμένων
1 προσθεμένων
1 ἀφιεμένων
1 προεμένων
1 προκαθημένων
1 μεμνημένων
1 κεκρατημένων
1 δαιμόνων
1 προκειμένων
1 ἀπερριμμένων
1 ὑπαγομένων
1 ἀνειργομένων
1 δεομένων
1 ἐργαζομένων
1 ἀγωνιζομένων
1 ψηφιζομένων
2 ἀφικομένων
1 ἁλισκομένων
1 προβαλλομένων
1 ἀγγελλομένων
2 ἀπολομένων
4 βουλομένων
3 γενομένων
2 γινομένων
1 βαρυνομένων
1 ὑπομένων
2 λειπομένων
1 ὀδυρομένων
1 ἀποδυρομένων
1 ἐσομένων
1 ἀναγκασθησομένων
1 ἀποδειχθησομένων
1 ἀποσταλησομένων
1 ὑποστησομένων
1 ἐλευσομένων
2 πραττομένων
1 ὑπορυττομένων
1 διαπρεσβευομένων
1 παρακελευομένων
1 συμπολιτευομένων
1 μαχομένων
1 ὑποδεχομένων
1 ὑποσχομένων
1 ἠναγκασμένων
1 δεδικασμένων
1 παρεσκευασμένων
1 συντετελεσμένων
1 κεχαρισμένων
1 ἡγουμένων
1 ἀγωνιουμένων
1 ἐναντιουμένων
1 καλουμένων
1 ἐπιτελουμένων
1 πολεμουμένων
1 ἐπαινουμένων
1 αἱρουμένων
1 μηχανωμένων
1 καθυπνωμένων
1 τυράννων
1 δαιμονίων
1 ἐμπνέων
1 χρόνων
1 τίνων
13 Λατίνων
1 ἐλαττόνων
1 κρειττόνων
1 φόνων
1 σπλάγχνων
1 τυγχάνων
2 ὑπερδεξίων
1 παντοίων
1 ἐκλείπων
1 κατασκόπων
1 οἰωνοσκόπων
6 ἵππων
11 ἱππέων
6 ἀνθρώπων
1 ἀπέσπων
2 τόπων
1 τριαρίων
1 ἀσσαρίων
2 ἑταίρων
1 χαίρων
1 ἔδρων
1 ἱερέων
1 ἐξεγείρων
2 περιεώρων
1 ἀπείρων
1 δικαστηρίων
1 πολεμιστηρίων
2 λῃστηρίων
1 ἀθρόων
1 βάθρων
1 ὑπαιθρίων
1 πλέθρων
1 δακρύων
2 κλήρων
2 Βολέρων
1 ὁμήρων
1 ὑπερορίων
1 εὐπόρων
4 ἐμπόρων
3 ἑτέρων
4 ἑκατέρων
1 πατρίων
1 πατέρων
1 οὐδετέρων
1 ἡμετέρων
1 ὑμετέρων
12 σφετέρων
1 ἀλλοτρίων
3 προτέρων
7 ἀμφοτέρων
2 τεττάρων
1 μυρίων
1 δισμυρίων
1 φρουρίων
1 φέρων
1 ἀναφέρων
1 προφέρων
1 πλησιοχώρων
7 χωρίων
5 ὅσων
6 Καίσων
11 ἀρχαιρεσίων
3 πολεμήσων
1 διακοσίων
2 τριακοσίων
1 ἑξακοσίων
6 δημοσίων
1 ἑκουσίων
1 πλουσίων
1 προβάτων
1 καταπεπληγότων
1 καταπεφευγότων
1 εἰδότων
1 εἰωθότων
1 προβεβηκότων
1 κεκμηκότων
1 τεθνηκότων
2 ἀπειρηκότων
1 παρακεχωρηκότων
1 ἐφεστηκότων
1 δεδοικότων
1 ἐπιλέκτων
1 παρεστρατοπεδευκότων
2 αἰχμαλώτων
1 ἀπολωλότων
2 ταγμάτων
5 βοσκημάτων
1 ἐγκλημάτων
7 χρημάτων
1 κτημάτων
1 ὀμμάτων
1 γραμμάτων
1 σπερμάτων
5 τραυμάτων
1 πολιτευμάτων
4 ἐρυμάτων
6 σωμάτων
5 ὄντων
2 θανάτων
1 ἐναντίων
1 παραλαβόντων
1 εἰσαγαγόντων
1 ἐπεισαγόντων
1 λεγόντων
1 φευγόντων
2 δεόντων
6 πενήτων
1 στασιαζόντων
1 δεηθέντων
1 ἐλθόντων
1 ἐπεξελθόντων
1 ἐπελθόντων
1 ἀπελθόντων
1 προθέντων
1 ἀγασθέντων
1 συνελασθέντων
1 Τελεσθέντων
1 συνεθισθέντων
1 ψευσθέντων
1 Καταλυθέντων
1 συμπαραληφθέντων
1 ἐγκαταλειφθέντων
1 ἀπολειφθέντων
1 πεμφθέντων
1 ἐπαχθέντων
1 λεχθέντων
1 Ἀποδειχθέντων
1 ἐναντιωθέντων
2 ἐξιόντων
1 περιόντων
1 εἰσιόντων
1 ἑκόντων
1 ἀκόντων
1 καθηκόντων
1 διωκόντων
1 ἐπιδιωκόντων
1 ἁλόντων
1 ταλάντων
1 ἐπιστειλάντων
1 τολμώντων
1 ἀποθανόντων
1 ἀναβλαστανόντων
2 μενόντων
1 σημηνάντων
1 ἐπιβαινόντων
1 ὑπομεινάντων
1 ἐγκλινάντων
1 πραξάντων
2 ἀντιλεξάντων
1 ἀρξάντων
1 γονάτων
1 προγεγονότων
2 ἀξιούντων
1 δοκούντων
1 παρακαλούντων
1 ἀνακινούντων
1 πονούντων
1 χωρούντων
1 προχωρούντων
1 ἀγανακτούντων
1 πλεονεκτούντων
17 πάντων
16 ἁπάντων
3 θεραπόντων
1 λιπόντων
1 ἐγκαταλιπόντων
1 ἐκλιπόντων
1 Διαφθαρέντων
2 διαφθαρέντων
1 παρόντων
1 συμφερόντων
2 ἐπαινεσάντων
1 πεσόντων
1 παραβοηθησάντων
1 ἐπιβοηθησόντων
1 ἐπιβοηθησάντων
1 ἐμβοησάντων
1 ἐπιχειρησάντων
1 ἀγανακτησάντων
1 τελευτησάντων
1 ἐπιθεσπισάντων
1 κελευσάντων
1 ὑπατευσάντων
1 ἐπιστάντων
1 Ἐπιστάντων
1 ταραττόντων
1 ἀδυνάτων
1 ὑπατευόντων
1 ἀνακωχευόντων
1 κωλυόντων
1 καταγραφέντων
3 ἐχόντων
1 κατεχόντων
1 μετεχόντων
2 ἀρχόντων
2 συναρχόντων
1 ἐπιτυχόντων
2 τοιούτων
1 τοσούτων
25 τούτων
51 ὑπάτων
1 χαρίτων
2 κεράτων
1 τεράτων
1 σίτων
1 μεγίστων
2 πλείστων
1 φυλάττων
1 ἀκμαιοτάτων
4 ἐπιφανεστάτων
1 πρεσβυτάτων
5 παρειληφότων
1 ἐσχάτων
1 λόφων
2 ψήφων
8 ἔχων
3 ταχέων
2 λόχων
10 συμμάχων
1 προμάχων
2 ῥαβδούχων
1 κληρούχων
2 ταξιάρχων
24 δημάρχων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site LACUS CURTIUS

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/01/2007