HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

ἑταιρίαςTexte grec :

[8,77] Τῷ δ´ ἑξῆς ἐνιαυτῷ τῆς ἑβδομηκοστῆς καὶ τετάρτης ὀλυμπιάδος ἐνεστώσης, ἣν ἐνίκα στάδιον Ἄστυλος Συρακούσιος, Ἀθήνησι δ´ ἄρχων ἦν Λεώστρατος, Κοΐντου Φαβίου καὶ Σερουίου Κορνηλίου τὴν ὑπατείαν παρειληφότων, ἄνδρες ἐκ τῶν πατρικίων νέοι μὲν ἔτι τὴν ἡλικίαν, ἐπιφανέστατοι δὲ τῶν ἄλλων κατά γ´ ἀξιώσεις προγόνων, καὶ διὰ τὰς ἑταιρίας τε καὶ πλούτους μέγα δυνάμενοι, καὶ ὡς νέοι τὰ πολιτικὰ πράττειν οὐδενὸς τῶν ἐν ἀκμῇ χείρους, Καίσων Φάβιος, ἀδελφὸς τοῦ τότε ὑπατεύοντος, καὶ Λεύκιος Οὐαλέριος Ποπλικόλας, ἀδελφὸς τοῦ καταλύσαντος τοὺς βασιλεῖς, τὴν ταμιευτικὴν ἔχοντες ἐξουσίαν κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον, καὶ διὰ τοῦτ´ ἐκκλησίαν συνάγειν ὄντες κύριοι, τὸν ὑπατεύσαντα τῷ πρόσθεν ἐνιαυτῷ Σπόριον Κάσσιον καὶ τολμήσαντα τοὺς περὶ τῆς διανομῆς εἰσηγήσασθαι νόμους εἰσήγγειλαν εἰς τὸν δῆμον ἐπὶ τυραννίδος αἰτίᾳ· καὶ προειπόντες ἡμέραν ῥητὴν ἐκάλουν αὐτὸν ὡς ἐπὶ τοῦ δήμου τὴν δίκην ἀπολογησόμενον. ὄχλου δὲ πλείστου συναχθέντος εἰς τὴν ἀποδειχθεῖσαν ἡμέραν συγκαλέσαντες εἰς ἐκκλησίαν τὸ πλῆθος τά τ´ ἐμφανῆ τοῦ ἀνδρὸς ἔργα ὡς ἐπ´ οὐδενὶ χρηστῷ γενόμενα διεξῄεσαν· ὅτι Λατίνοις μὲν πρῶτον, οἷς ἀπέχρη πολιτείας κοινῆς ἀξιωθῆναι μέγα εὐτύχημα ἡγουμένοις, εἰ καὶ ταύτης τύχοιεν, οὐ μόνον ἣν ᾔτουν πολιτείαν ὕπατος ὢν ἐχαρίσατο, ἀλλ´ ἔτι καὶ τῶν ἐκ τοῦ πολέμου λαφύρων, ἐὰν κοινὴ γένηται στρατεία, τὴν τρίτην ἐψηφίσατο δίδοσθαι· ἔπειθ´ Ἕρνικας, οὓς πολέμῳ χειρωθέντας ἀγαπᾶν ἐχρῆν, εἰ μὴ καὶ τῆς αὐτῶν χώρας ἀφαιρέσει τινὶ ζημιωθεῖεν, φίλους μὲν ἀνθ´ ὑπηκόων ἐποίησε, πολίτας δ´ ἀνθ´ ὑποτελῶν, γῆς τε καὶ λείας, ἣν ἂν ἐκ παντὸς κτήσωνται, τὴν ἑτέραν ἔταξε λαμβάνειν τρίτην μερίδα. ὥστε μεριζομένων εἰς τρεῖς κλήρους τῶν λαφύρων τοὺς μὲν ὑπηκόους τε καὶ ἐπήλυδας διμοιρίας λαμβάνειν, τοὺς δ´ αὐθιγενεῖς καὶ ἡγεμόνας τρίτην μερίδα. ἐκ δὲ τούτου δυεῖν τῶν ἀτοπωτάτων θάτερον ἐπεδείκνυσαν αὐτοῖς συμβησόμενον, ἐάν τινας ἑτέρους διὰ πολλὰς καὶ μεγάλας εὐεργεσίας προέλωνται ταῖς αὐταῖς τιμῆσαι δωρεαῖς, αἷς Λατίνους τ´ ἐτίμησαν καὶ τοὺς μηδ´ ὁτιοῦν ἀγαθὸν ἀποδειξαμένους Ἕρνικας. μιᾶς γὰρ καταλειπομένης αὐτοῖς τρίτης μερίδος, ἢ οὐχ ἕξειν, ὅ τι δώσουσιν ἐκείνοις μέρος ἢ τὰ ὅμοια ψηφισαμένους μηδὲν ἑαυτοῖς καταλείψειν.

Traduction française :

[8,77] CHAPITRE DOUZIEME. I. L'ANNEE suivante, au commencement de la soixante-quatorzième olympiade, lorsque Astyllus de Syracuse remporta le prix de la course, Léostrate étant archonte à Athènes, Quintus Fabius et Servius Cornélius étant consuls à Rome, Caeson Fabius frère du consul qui était alors en charge, et Lucius Valerius Poplicola fils du frère de celui qui chassa les rois, accusèrent Spurius Cassius le consul de l'année précédente qui avait été assez hardi pour faire la loi agraire. Tous deux étaient patriciens, jeunes à la vérité, mais fort illustres par la gloire de leurs ancêtres, puissants par leurs richesses et par le grand nombre de leurs clients , et quoique peu avancés en âge, ils avaient tant de capacité pour l'administration des affaires, qu'ils ne le cédaient à aucun des citoyens les plus recommandables par leur prudence. Comme ils exerçaient alors la charge de questeurs qui leur donnait pouvoir de convoquer des assemblées, ils déférèrent Cassius comme coupable de tyrannie, lui donnant assignation pour comparaître à jour préfixé au tribunal du peuple afin de rendre compte de sa conduite. II. Il se trouva à Rome une grande foule de citoyens au jour marqué. Les deux jeunes magistrats assemblèrent le peuple, et lui firent rapport des actions de Cassius qui prouvaient le plus clairement qu'il n'avait pas agi pour le bien de la république. Le premier chef d'accusation fut, qu'il avait trop accordé aux Latins pendant son consulat: qu'il suffisait de leur donner le droit de bourgeoisie, et qu'ils se seraient cru trop heureux de l'obtenir: que Cassius néanmoins leur avait non seulement accordé cette grâce, mais qu'outre cela il avait ordonné qu'ils auraient la troisième partie des dépouilles qu'on remporterait dans la guerre lorsqu'ils feraient la campagne avec les troupes Romaines. Le second, qu'à l'égard des Herniques qui se seraient contentés qu'on ne leur eût pas ôté une partie de leurs terres après les avoir subjugués par la force des armes, il avait mieux aimé les recevoir dans l'alliance et l'amitié du peuple Romain que de les rendre sujets de la république , et qu'au lieu de tributaires il les avait fait citoyens, ordonnant qu'ils auraient le tiers des terres et du butin qu'on gagnerait dans quelque expédition que ce pût être : de sorte que les dépouilles divisées en trois parties, les sujets du peuple Romain et les étrangers en devaient avoir deux tiers, les naturels du pays et les chefs l'autre tiers. Que de cet injuste partage il s'ensuivrait deux inconvénients dont l'un était inévitable ; que si les Romains pour reconnaître les services que d'autres peuples leur auraient rendus, voulaient leur faire un présent aussi honorable que celui dont ils auraient gratifié les Latins, et les Herniques qui n'avaient jamais rien fait pour le mériter, n'ayant plus qu'un tiers du butin à leur disposition, ils ne trouveraient pas de quoi récompenser leurs amis , ou que s'ils abandonnaient ce dernier tiers à leurs bienfaiteurs, ils ne se réserveraient rien pour eux-mêmes.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009