HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Démosthène, Contre Leptine (discours complet)

διετέλουνTexte grec :

[10] Οὐ γὰρ εἰ μὴ χρήματ' ἀπόλλυτε μόνον σκεπτέον, ἀλλ' εἰ καὶ δόξαν χρηστήν, περὶ ἧς μᾶλλον σπουδάζετ' ἢ περὶ χρημάτων, καὶ οὐ μόνον ὑμεῖς, ἀλλὰ καὶ οἱ πρόγονοι. Τεκμήριον δέ· χρήματα μὲν γὰρ πλεῖστά ποτε κτησάμενοι πάνθ' ὑπὲρ φιλοτιμίας ἀνήλωσαν, ὑπὲρ δὲ δόξης οὐδένα πώποτε κίνδυνον ἐξέστησαν, ἀλλὰ καὶ τὰς ἰδίας οὐσίας προσαναλίσκοντες διετέλουν. Nῦν τοίνυν οὗτος ὁ νόμος ταύτην ἀντὶ καλῆς αἰσχρὰν τῇ πόλει περιάπτει, καὶ οὔτε τῶν προγόνων οὔθ' ὑμῶν ἀξίαν. Tρία γὰρ τὰ μέγιστ' ὀνείδη κτᾶται, φθονεροὺς ἀπίστους ἀχαρίστους εἶναι δοκεῖν. (11) Ὅτι τοίνυν οὐδ' ἐστὶν ὅλως, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοῦ ἤθους τοῦ ὑμετέρου κύριον ποιῆσαι τοιοῦτον νόμον, καὶ τοῦτο πειράσομαι δεῖξαι διὰ βραχέων, ἕν τι τῶν πρότερον πεπραγμένων τῇ πόλει διεξελθών. Λέγονται χρήμαθ' οἱ τριάκοντα δανείσασθαι παρὰ Λακεδαιμονίων ἐπὶ τοὺς ἐν Πειραιεῖ. Ἐπειδὴ δ' ἡ πόλις εἰς ἓν ἦλθεν καὶ τὰ πράγματ' ἐκεῖνα κατέστη, πρέσβεις πέμψαντες οἱ Λακεδαιμόνιοι τὰ χρήματα ταῦτ' ἀπῄτουν. (12) Λόγων δὲ γιγνομένων καὶ τῶν μὲν τοὺς δανεισαμένους ἀποδοῦναι κελευόντων, τοὺς ἐξ ἄστεως, τῶν δὲ τοῦτο πρῶτον ὑπάρξαι τῆς ὁμονοίας σημεῖον ἀξιούντων, κοινῇ διαλῦσαι τὰ χρήματα, φασὶ τὸν δῆμον ἑλέσθαι συνεισενεγκεῖν αὐτὸν καὶ μετασχεῖν τῆς δαπάνης, ὥστε μὴ λῦσαι τῶν ὡμολογημένων μηδέν. Πῶς οὖν οὐ δεινόν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, εἰ τότε μὲν τοῖς ἠδικηκόσιν ὑμᾶς ὑπὲρ τοῦ μὴ ψεύσασθαι τὰ χρήματ' εἰσφέρειν ἠθελήσατε, νῦν δ' ἐξὸν ὑμῖν ἄνευ δαπάνης τὰ δίκαια ποιῆσαι τοῖς εὐεργέταις, λύσασι τὸν νόμον, ψεύδεσθαι μᾶλλον αἱρήσεσθε; Ἐγὼ μὲν οὐκ ἀξιῶ. (13) Τὸ μὲν τοίνυν τῆς πόλεως ἦθος, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, καὶ ἐπ' ἄλλων πολλῶν καὶ ἐφ' ὧν εἶπον ἴδοι τις ἂν τοιοῦτον, ἀψευδὲς καὶ χρηστόν, οὐ τὸ λυσιτελέστατον πρὸς ἀργύριον σκοποῦν, ἀλλὰ τί καὶ καλὸν πρᾶξαι. Τὸ δὲ τοῦ θέντος τὸν νόμον, τὰ μὲν ἄλλ' ἔγωγ' οὐκ οἶδα, οὐδὲ λέγω φλαῦρον οὐδὲν οὐδὲ σύνοιδα, ἐκ δὲ τοῦ νόμου σκοπῶν εὑρίσκω πολὺ τούτου κεχωρισμένον. (14) Φημὶ τοίνυν ἐγὼ κάλλιον εἶναι τοῦτον ὑμῖν ἀκολουθῆσαι περὶ τοῦ λῦσαι τὸν νόμον ἢ ὑμᾶς τούτῳ περὶ τοῦ θέσθαι, καὶ λυσιτελέστερον εἶναι καὶ ὑμῖν καὶ τούτῳ τὴν πόλιν πεπεικέναι Λεπτίνην ὅμοιον αὐτῇ γενέσθαι δοκεῖν ἢ αὐτὴν ὑπὸ τούτου πεπεῖσθαι ὁμοίαν εἶναι τούτῳ· οὐδὲ γὰρ εἰ πάνυ χρηστός ἐσθ', ὡς ἐμοῦ γ' ἕνεκ' ἔστω, βελτίων ἐστὶ τῆς πόλεως τὸ ἦθος. (15) Νομίζω τοίνυν ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἄμεινον ἂν περὶ τοῦ παρόντος βουλεύσασθαι, εἰ κἀκεῖνο μάθοιτε, ὅτι ᾧ μόνῳ μείζους εἰσὶν αἱ παρὰ τῶν δήμων δωρειαὶ τῶν παρὰ τῶν ἄλλων πολιτειῶν διδομένων, καὶ τοῦτ' ἀφαιρεῖται νῦν τῷ νόμῳ. Τῇ μὲν γὰρ χρείᾳ τῇ τῶν εὑρισκομένων τὰς δωρειὰς οἱ τύραννοι καὶ οἱ τὰς ὀλιγαρχίας ἔχοντες μάλιστα δύνανται τιμᾶν· πλούσιον γὰρ ὃν ἂν βούλωνται παραχρῆμ' ἐποίησαν· τῇ δὲ τιμῇ καὶ τῇ βεβαιότητι τὰς παρὰ τῶν δήμων δωρειὰς εὑρήσετ' οὔσας βελτίους. (16) Τό τε γὰρ μὴ μετ' αἰσχύνης ὡς κολακεύοντα λαμβάνειν, ἀλλ' ἐν ἰσηγορίᾳ δοκοῦντ' ἄξιόν τινος εἶναι τιμᾶσθαι τῶν καλῶν ἐστι, τό θ' ὑπὸ τῶν ὁμοίων ἑκόντων θαυμάζεσθαι τοῦ παρὰ τοῦ δεσπότου λαμβάνειν ὁτιοῦν κρεῖττον εἶναι δοκεῖ. Παρὰ μὲν γὰρ ἐκείνοις μείζων ἐστὶν ὁ τοῦ μέλλοντος φόβος τῆς παρούσης χάριτος, παρὰ δ' ὑμῖν ἀδεῶς ἃν λάβῃ τις ἔχειν ὑπῆρχε τὸν γοῦν ἄλλον χρόνον. (17) Ὁ τοίνυν τὴν πίστιν ἀφαιρῶν τῶν δωρειῶν νόμος, οὗτος, ᾧ μόνῳ κρείττους εἰσὶν αἱ παρ' ὑμῶν δωρειαί, τοῦτ' ἀφαιρεῖται. Καίτοι τῶν ἁπασῶν ἧς ἄν τινος πολιτείας τὸ κομίζεσθαι τοὺς εὔνους τοῖς καθεστῶσιν χάριν ἐξέλῃς, οὐ μικρὰν φυλακὴν αὐτῶν ταύτην ἀφῃρηκὼς ἔσει. (18) Τάχα τοίνυν ἴσως ἐκεῖνο λέγειν ἂν ἐπιχειρήσειε Λεπτίνης, ἀπάγων ὑμᾶς ἀπὸ τούτων, ὡς αἱ λῃτουργίαι νῦν μὲν εἰς πένητας ἀνθρώπους ἔρχονται, ἐκ δὲ τοῦ νόμου τούτου λῃτουργήσουσιν οἱ πλουσιώτατοι. Ἔστι δὲ τοῦθ' οὑτωσὶ μὲν ἀκοῦσαι λόγον τιν' ἔχον· εἰ δέ τις αὔτ' ἀκριβῶς ἐξετάσειε, ψεῦδος ἂν φανείη. Εἰσὶ γὰρ δήπου παρ' ἡμῖν αἵ τε τῶν μετοίκων λῃτουργίαι καὶ αἱ πολιτικαί, ὧν ἑκατέρων ἐστὶ τοῖς εὑρημένοις ἡ ἀτέλεια ἣν οὗτος ἀφαιρεῖται. Τῶν γὰρ εἰς τὸν πόλεμον καὶ τὴν σωτηρίαν τῆς πόλεως εἰσφορῶν καὶ τριηραρχιῶν ὀρθῶς καὶ δικαίως οὐδείς ἐστ' ἀτελὴς ἐκ τῶν παλαιῶν νόμων, οὐδ' οὓς οὗτος ἔγραψε, τοὺς ἀφ' Ἁρμοδίου καὶ Ἀριστογείτονος. (19) Σκεψώμεθα δὴ τίνας ἡμῖν εἰσποιεῖ χορηγοὺς εἰς ἐκείνας τὰς λῃτουργίας, καὶ πόσους, ἐὰν μὴ τούτῳ προσέχωμεν, ἀφήσει. Οἱ μὲν τοίνυν πλουσιώτατοι τριηραρχοῦντες ἀεὶ τῶν χορηγιῶν ἀτελεῖς ὑπάρχουσιν, οἱ δ' ἐλάττω τῶν ἱκανῶν κεκτημένοι, τὴν ἀναγκαίαν ἀτέλειαν ἔχοντες, ἔξω τοῦ τέλους εἰσὶ τούτου· οὐκοῦν τούτων μὲν οὐδετέρων οὐδεὶς διὰ τὸν νόμον ἡμῖν προσέσται χορηγός.

Traduction française :

[10] Vos finances n'y perdent rien, il est vrai, mais prenez garde de perdre la bonne réputation dont vous êtes plus jaloux que de votre argent. C'est votre sentiment, c'était déjà celui de vos ancêtres. Il y a de cela une preuve. Les grandes richesses qu'ils avaient acquises, ils les ont toutes dépensées pour l'honneur; aucun danger ne les a fait reculer quand il y allait de la gloire; ils n'hésitaient même pas à prodiguer pour elle leurs fortunes particulières. Eh bien, avec la loi de Leptine, au lieu d'une bonne renommée vous en aurez une mauvaise, indigne de vos ancêtres et de vous. Cette loi, en effet, vous expose aux trois reproches les plus grands qu'il y ait au monde. Vous passerez pour envieux, infidèles et ingrats. (11) Je dis maintenant, Athéniens, qu'il répugne absolument à votre caractère de confirmer une semblable loi, et je vais tâcher de vous prouver cela en quelques mots. Il suffit de vous rappeler ce que vous avez fait, à un certain jour. Les Trente avaient contracté un emprunt à Lacédémone pour agir contre les hommes du Pirée. Une fois la concorde rétablie entre les citoyens, et les dissensions calmées, les Lacédémoniens envoyèrent des ambassadeurs pour réclamer cet argent. Une discussion s'engagea. Les uns disaient : L'emprunt doit être remboursé par ceux qui l'ont contracté, c'est-à-dire par les hommes de la ville. La concorde, disaient les autres, se reconnaît surtout à ce que tous concourent à l'acquittement des dettes. Le peuple décida qu'il contribuerait, lui aussi, et qu'il supporterait sa part de la dépense, plutôt que de porter atteinte à aucune des clauses du traité d'union. Quelle inconséquence, Athéniens, si après avoir voulu, par respect pour la foi jurée, contribuer avec ceux qui vous avaient fait du mal, vous alliez aujourd'hui manquer de foi envers vos bienfaiteurs, quand vous pouvez, sans bourse délier, vous montrer justes à leur égard en annulant la loi! Je ne crois pas, pour ma part, que ce parti soit honorable pour vous. (13) En cette circonstance dont je viens de parler, Athéniens, et en mainte autre, le caractère de cette ville s'est révélé. Ses traits sont le respect de la parole donnée, la générosité, le désir de faire une belle action, dût celle-ci n'être pas la plus profitable au point de vue de l'argent. Quant au caractère de celui qui a porté la loi, je n'en sais rien d'ailleurs, je n'en dis et je n'en pense aucun mal; mais à en juger par la loi, le caractère de cet homme me parait bien différent du vôtre: (14) Dès lors, je vous le dis, c'est à Leptine à vous suivre en annulant cette loi, ce n'est pas à vous à le suivre en la confirmant. Ce qui vaut le mieux pour vous et pour lui, c'est qu'Athènes persuade à Leptine de se rendre semblable à elle, au moins en apparence, et non qu'elle se laisse persuader par Leptine de se rendre semblable à lui, car assurément, si parfait qu'il puisse être, et je veux qu'il le soit, il ne s'élève pas, par le caractère, au-dessus d'Athènes elle-même. (15) Il y a autre chose, juges. Vous résoudrez mieux, je le crois, la question qui vous est soumise si vous écoutez encore ceci : la seule différence qui mette les dons conférés par les États démocratiques au-dessus des dons conférés par tout autre gouvernement, la loi de Leptine la supprime avec le reste. En effet, les tyrans, les chefs d'oligarchie n'ont guère qu'un moyen de récompenser, c'est de conférer des avantages matériels à ceux qui reçoivent leurs dons. Ils font riche qui ils veulent, et en un moment. Mais, si vous y songez, les dons conférés par une démocratie l'emportent par l'honneur et la stabilité. (16) Ce qui est glorieux, ce n'est pas de tendre la main pour recevoir le honteux salaire d'une flatterie, c'est de recevoir les honneurs dont on est jugé digne, là où la parole est libre pour tous ; et un simple tribut d'admiration spontanément offert par des égaux parait préférable aux plus riches présents tombés de la main d'un despote. Pourquoi? C'est qu'avec les despotes l'appréhension de l'avenir est plus forte que la satisfaction présente; avec vous, au contraire, il n'y a rien à redouter; ce qu'on a reçu, on le garde. Du moins c'était la règle jusqu'ici. (17) Donc, en détruisant la stabilité des récompenses, la loi de Leptine détruit précisément ce qui fait l'unique avantage des récompenses conférées par vous. Aussi bien, sous toutes les formes de gouvernement, il importe que les services rendus à l'ordre établi reçoivent leur récompense. Supprimer celle-ci, c'est supprimer du même coup une force qui n'est à dédaigner pour aucun gouvernement. (18) Peut-être Leptine, entrant dans un autre ordre d'idées, essayera-t-il de soutenir qu'aujourd'hui les liturgies atteignent des pauvres, tandis que, d'après sa loi, elles seront supportées par les plus riches. Cet argument, présenté de la sorte, est spécieux, mais un examen attentif en fait voir la fausseté. Il y a chez nous deux sortes de liturgies: les unes pèsent sur les métèques, les autres sur les citoyens. L'immunité que Leptine enlève à ceux qui l'ont obtenue s'applique aux unes comme aux autres. Je ne parle pas des contributions ri des triérarchies instituées en vue de la guerre et de la défense nationale. De celles-là, d'après les lois anciennes conformes à la raison et à la justice, nul n'est exempt, pas même ceux pour lesquels Leptine a fait une exception, les descendants d'Harmodios et d'Aristogiton. (19) Voyons donc quels sont les nouveaux chorèges que Leptine nous donne pour supporter toutes les autres liturgies, et quel sera le nombre des exemptés si nous n'adoptons pas ses propositions. Les plus riches, qui supportent les triérarchies, sont dispensés de toutes chorégies. Ceux qui ne possèdent pas le cens fixé, et qui dès lors ont l'immunité de plein droit, sont en dehors de la classe appelée à fournir les chorèges. Ainsi ni les uns ni les autres ne nous donneront un seul chorège de plus en vertu de la loi de Leptine. —

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/05/2007