HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Démosthène, Contre Leptine (discours complet)

ὑπάρχονTexte grec :

[90] Οὐ γὰρ ᾤετο δεῖν ὁ Σόλων, ὁ τοῦτον τὸν τρόπον προστάξας νομοθετεῖν, τοὺς μὲν θεσμοθέτας τοὺς ἐπὶ τοὺς νόμους κληρουμένους δὶς δοκιμασθέντας ἄρχειν, ἔν τε τῇ βουλῇ καὶ παρ' ὑμῖν ἐν τῷ δικαστηρίῳ, τοὺς δὲ νόμους αὐτούς, καθ' οὓς καὶ τούτοις ἄρχειν καὶ πᾶσι τοῖς ἄλλοις πολιτεύεσθαι προσήκει, ἐπὶ καιροῦ τεθέντας, ὅπως ἔτυχον, μὴ δοκιμασθέντας κυρίους εἶναι. (91) Καὶ γάρ τοι τότε μέν, τέως τὸν τρόπον τοῦτον ἐνομοθέτουν, τοῖς μὲν ὑπάρχουσι νόμοις ἐχρῶντο, καινοὺς δ' οὐκ ἐτίθεσαν· ἐπειδὴ δὲ τῶν πολιτευομένων τινὲς δυνηθέντες, ὡς ἐγὼ πυνθάνομαι, κατεσκεύασαν αὑτοῖς ἐξεῖναι νομοθετεῖν, ὅταν τις βούληται καὶ ὃν ἂν τύχῃ τρόπον, τοσοῦτοι μὲν οἱ ἐναντίοι σφίσιν αὑτοῖς εἰσὶ νόμοι, ὥστε χειροτονεῖθ' ὑμεῖς τοὺς διαλέξοντας τοὺς ἐναν τίους ἐπὶ πάμπολυν ἤδη χρόνον, (92) καὶ τὸ πρᾶγμ' οὐδὲν μᾶλλον δύναται πέρας ἔχειν· ψηφισμάτων δ' οὐδ' ὁτιοῦν διαφέρουσιν οἱ νόμοι, ἀλλὰ νεώτεροι οἱ νόμοι, καθ' οὓς τὰ ψηφίσματα δεῖ γράφεσθαι, τῶν ψηφισμάτων αὐτῶν ὑμῖν εἰσίν. Ἵν' οὖν μὴ λόγον λέγω μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸν νόμον αὐτὸν ὅν φημι δείξω, λαβέ μοι τὸν νόμον καθ' ὃν ἦσαν οἱ πρότερον νομοθέται. Λέγε. ΝΟΜΟΣ. (93) Συνίεθ' ὃν τρόπον, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὁ Σόλων τοὺς νόμους ὡς καλῶς κελεύει τιθέναι, πρῶτον μὲν παρ' ὑμῖν, ἐν τοῖς ὀμωμοκόσιν, παρ' οἷσπερ καὶ τἄλλα κυροῦται, ἔπειτα λύοντα τοὺς ἐναντίους, ἵν' εἷς ᾖ περὶ τῶν ὄντων ἑκάστου νόμος, καὶ μὴ τοὺς ἰδιώτας αὐτὸ τοῦτο ταράττῃ καὶ ποιῇ τῶν ἅπαντας εἰδότων τοὺς νόμους ἔλαττον ἔχειν, ἀλλὰ πᾶσιν ᾖ ταὔτ' ἀναγνῶναι καὶ μαθεῖν ἁπλᾶ καὶ σαφῆ τὰ δίκαια. (94) Καὶ πρὸ τούτων γ' ἐπέταξεν ἐκθεῖναι πρόσθε τῶν ἐπωνύμων καὶ τῷ γραμματεῖ παραδοῦναι, τοῦτον δ' ἐν ταῖς ἐκκλησίαις ἀναγιγνώσκειν, ἵν' ἕκαστος ὑμῶν ἀκούσας πολλάκις καὶ κατὰ σχολὴν σκεψάμενος, ἃν ᾖ καὶ δίκαια καὶ συμφέροντα, ταῦτα νομοθετῇ. Τούτων τοίνυν τοσούτων ὄντων δικαίων τὸ πλῆθος, οὑτοσὶ μὲν οὐδ' ὁτιοῦν ἐποίησε Λεπτίνης· οὐδὲ γὰρ ἂν ὑμεῖς ποτ' ἐπείσθητε, ὡς ἐγὼ νομίζω, θέσθαι τὸν νόμον· ἡμεῖς δ', ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πάντα, καὶ παρεισφέρομεν πολλῷ καὶ κρείττω καὶ δικαιότερον τοῦ τούτου νόμον. (95) Γνώσεσθε δ' ἀκούοντες. Λαβὲ καὶ λέγε πρῶτον μὲν ἃ τοῦ τούτου νόμου γεγράμμεθα, εἶθ' ἅ φαμεν δεῖν ἀντὶ τούτων τεθῆναι. Λέγε. ΝΟΜΟΣ. Ταῦτα μέν ἐσθ' ἃ τοῦ τούτου νόμου διώκομεν ὡς οὐκ ἐπιτήδεια. Τὰ δ' ἑξῆς λέγε, ἃ τούτων εἶναι βελτίω φαμέν. Προσέχετ', ἄνδρες δικασταί, τούτοις ἀναγιγνωσκομένοις τὸν νοῦν. Λέγε. ΝΟΜΟΣ. (96) Ἐπίσχες. Τοῦτο μέν ἐστιν ἐν τοῖς οὖσι νόμοις κυρίοις ὑπάρχον καλόν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, καὶ σαφές, « Τὰς δωρειὰς ὅσας ὁ δῆμος ἔδωκε κυρίας εἶναι· » δίκαιον, ὦ γῆ καὶ θεοί. Χρῆν τοίνυν Λεπτίνην μὴ πρότερον τιθέναι τὸν ἑαυτοῦ νόμον πρὶν τοῦτον ἔλυσε γραψάμενος. Νῦν δὲ μαρτυρίαν καθ' ἑαυτοῦ καταλείπων ὅτι παρανομεῖ τουτονὶ τὸν νόμον, ὅμως ἐνομοθέτει, καὶ ταῦθ' ἑτέρου κελεύοντος νόμου καὶ κατ' αὐτὸ τοῦτ' ἔνοχον εἶναι τῇ γραφῇ, ἐὰν ἐναντίος ᾖ τοῖς πρότερον κειμένοις νόμοις. Λαβὲ δ' αὐτὸν τὸν νόμον. ΝΟΜΟΣ. (97) Οὔκουν ἐναντίον, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τῷ « Κυρίας εἶναι τὰς δωρειάς, ὅσας ὁ δῆμος ἔδωκε, » τὸ « Μηδέν' εἶναι ἀτελῆ » τούτων οἷς ὁ δῆμος ἔδωκεν; Σαφῶς γ' οὑτωσί. Ἀλλ' οὐκ ἐν ᾧ νῦν ὅδ' ἀντεισφέρει νόμῳ, ἀλλ' ἅ τ' ἐδώκατε, κύρια, καὶ πρόφασις δικαία κατὰ τῶν ἢ παρακρουσαμένων ἢ μετὰ ταῦτ' ἀδικούντων ἢ ὅλως ἀναξίων, δι' ἣν ὃν ἂν ὑμῖν δοκῇ κωλύσετ' ἔχειν τὴν δωρειάν. Λέγε τὸν νόμον. ΝΟΜΟΣ. (98) Ἀκούετ', ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, καὶ καταμανθάνετε, ὅτι ἐνταῦθ' ἔνι καὶ τοὺς ἀξίους ἔχειν τὰ δοθέντα καὶ τοὺς μὴ τοιούτους κριθέντας, ἐὰν ἀδίκως τι λάβωσιν, ἀφαιρεθῆναι, καὶ τὸ λοιπὸν ἐφ' ὑμῖν εἶναι πάνθ', ὥσπερ ἐστὶ δίκαιον, καὶ δοῦναι καὶ μή. Ὡς μὲν τοίνυν οὐχὶ καλῶς οὗτος ἔχει καὶ δικαίως ὁ νόμος, οὔτ' ἐρεῖν οἴομαι Λεπτίνην οὔτ', ἐὰν λέγῃ, δεῖξαι δυνήσεσθαι· ἃ δὲ πρὸς τοῖς θεσμοθέταις ἔλεγεν, ταῦτ' ἴσως λέγων παράγειν ὑμᾶς ζητήσει. Ἔφη γὰρ ἐξαπάτης εἵνεκα παραγεγράφθαι τοῦτον τὸν νόμον, ἐὰν δ' ὃν αὐτὸς ἔθηκεν λυθῇ, τοῦτον οὐ τεθήσεσθαι. (99) Ἐγὼ δ', ὅτι μὲν τῇ ὑμετέρᾳ ψήφῳ τοῦ τούτου νόμου λυθέντος τὸν παρεισενεχθέντα κύριον εἶναι σαφῶς ὁ παλαιὸς κελεύει νόμος, καθ' ὃν οἱ θεσμοθέται τοῦτον ὑμῖν παρέγραψαν, ἐάσω, ἵνα μὴ περὶ τούτου τις ἀντιλέγῃ μοι, ἀλλ' ἐπ' ἐκεῖν' εἶμι. Ὅταν ταῦτα λέγῃ δήπου, ὁμολογεῖ μὲν εἶναι βελτίω καὶ δικαιότερον τόνδε τὸν νόμον οὗ τέθεικεν αὐτός, ὑπὲρ δὲ τοῦ πῶς τεθήσεται ποιεῖται τὸν λόγον.

Traduction française :

[90] Solon, qui a prescrit de procéder ainsi en fait de législation, ne l'a pas fait sans raison. Il imposait aux thesmothètes, désignés par le sort pour être gardiens des lois, l'obligation de n'exercer leur charge qu'après un double examen, devant le conseil d'abord, et ensuite devant vous, au tribunal; il ne pouvait souffrir que les lois elles-mêmes, qui servent de règle et aux thesmothètes dans l'exercice de leur pouvoir, et à tous autres dans leurs fonctions administratives, fussent introduites au hasard, au jour le jour, et devinssent définitives avant d'avoir été examinées. (91) Aussi, en ce temps-là, et tant qu'on a conservé ce mode de législation, on s'est servi des lois existantes sans en faire de nouvelles. Mais depuis que certains de nos gouvernants, devenus tout puissants, à ce qu'on m'a raconté, se sont investis eux-mêmes du droit de légiférer, chacun à son heure, et sans autre règle que le hasard des circonstances, les lois contraires entre elles sont devenues si nombreuses que vous créez des commissions chargées de trier ces lois contraires. Voilà longtemps que cela dure, (92) et cela ne suffit pas pour mettre un terme au mal. Les lois n'ont pas plus de valeur que les décrets. Que dis-je? les lois suivant lesquelles les décrets doivent être rédigés sont quelquefois postérieures à ces décrets mêmes. Je ne me borne pas à affirmer. Je veux encore vous montrer la loi que j'invoque. Prends-moi la loi suivant laquelle étaient institués autrefois les nomothètes. Lis. LOI. (93) Vous entendez, Athéniens, en quoi consiste et combien est sage la procédure tracée par Solon pour la confection des lois. Il faut d'abord qu'elles passent devant vous, qui êtes des jurés appelés à confirmer tout ce qui a besoin de l'être. Il faut ensuite annuler toute loi contraire, afin qu'il n'y ait qu'une seule loi régissant nos biens à tous, que ces contrariétés ne deviennent pas un sujet de trouble pour l'homme du peuple, et ne le mettent pas dans une situation inférieure à l'homme qui connaît toutes les lois. Il faut que les dispositions soient simples, claires et justes, quelles puissent être lues et comprises par tous. (94) Préalablement, Solon a prescrit qu'elles fussent affichées devant les éponymes et remises au greffier, et qu'elles fussent lues par ce dernier dans les assemblées. Il voulait que chacun de vous ne leur donnât son vote qu'après en avoir entendu plusieurs fois la lecture et examiné à loisir la justice et l'utilité. De toutes ces règles si nombreuses, Leptine n'en a pas observé use seule. — Autrement, j'en suis sûr, vous ne vous seriez jamais décidés à voter cette loi. - Mais nous, Athéniens, nous les avons observées toutes, et nous présentons, nous, une autre loi, bien meilleure et plus juste que la sienne. (95) Vous en jugerez après l'avoir entendue. Prends et lis d'abord les griefs que nous avons proposés contre sa loi, ensuite les dispositions que nous soutenons devoir être adoptées, au lieu des siennes. LOI. Telles sont les dispositions de la loi de Leptine, que nous attaquons comme mauvaises. Lis maintenant ce qui suit, les dispositions que nous prétendons être meilleures. Faites attention, juges, à cette lecture. Lis. LOI. (96) Arrête. Il y a dans nos lois en vigueur, Athéniens, une disposition aussi belle que claire : « Les récompenses données par le peuple seront valables à toujours. » Cela est juste, j'en atteste les dieux. Leptine n'aurait donc pas dû proposer sa loi avant d'avoir attaqué et fait annuler celle-là. Au contraire, il laisse subsister l'ancienne loi comme un témoignage contre lui-même, et une preuve de l'illégalité qu'il commet. Il n'en propose pas moins la sienne, et cela quand une autre loi ouvre précisément l'accusation d'illégalité dans le cas où une loi nouvelle se trouverait en contrariété avec des lois antérieures. Prends le texte même de la loi. LOI. (97) Ne sont-ce pas là, Athéniens, des dispositions contraires? L'une veut que les dons conférés par le peuple soient valables à toujours, l'autre dit : Nul ne sera exempt parmi ceux à qui le peuple a donné l'immunité. La contrariété est évidente. Mais il n'en est pas de même dans la loi que propose Apséphion. Celle-là maintient les droits que vous avez conférés, et en même temps elle ouvre une voie de recours légal contre ceux qui ont employé la fraude, ou qui, depuis la récompense obtenue, se sont mal comportés envers vous, et qui sont absolument indignes. Par ce moyen, vous empêcherez qui vous voudrez de garder la récompense reçue. Lis la loi. LOI. (98) Vous l'entendez, Athéniens, et vous le constatez par vous-mêmes : aux termes de cette loi, les récompenses sont maintenues à ceux qui les méritent, et retirées aux autres, mais après jugement déclarant qu'elles ont été obtenues par fraude ; enfin, à l'avenir, vous serez, et c'est justice, les maîtres de donner ou de ne pas donner. Dire que cette loi n'est ni belle ni juste, c'est ce que Leptine ne fera pas, à coup sûr, et s'il le disait, il ne pourrait pas le prouver. Peut-être cherchera-t-il à vous embarrasser en répétant ce qu'il a dit devant les thesmothètes. Il a prétendu, en effet, que la contre-proposition de cette loi n'était qu'un leurre, et que si la sienne était annulée, celle-là ne se ferait pas. (99) Je pourrais dire : quand vous aurez annulé la loi de Leptine par votre vote, la loi proposée à la place sera parfaite par là même. Ainsi le veut l'ancienne loi que les thesmothètes ont suivie en écrivant la nôtre à côté de la sienne. Mais je n'insiste pas sur ce point pour ne pas soulever d'objections. Je reviens à sa prétention. S'il vient à dire cela, il reconnaît par là même que notre loi est meilleure et plus juste que la sienne; tout son discours se réduit dès lors au point de savoir comment se fera cette loi.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/05/2007