HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Le divin Maître ou Le Pédagogue, livre III

Liste du vocabulaire (ordre alphabétique)


κ  =  529 formes différentes pour 1717 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Numéro d'ordre, fréquences d'attestations & formes
1      9 καθ´
2      1 καθαιροῦσι
3      5 Καθάπερ
4      23 καθάπερ
5      1 καθαρὰν
6      2 καθαρᾶς
7      1 καθαρεύειν
8      1 καθαρεύοντας
9      1 καθαρεύοντες
10      1 καθαριεῖ
11      1 καθαρίζετε
12      1 καθάριος
13      1 Καθάριος
14      1 καθαριότης
15      2 καθαριότητος
16      1 καθαρίσῃ
17      1 Καθάρισον
18      1 καθαροὶ
19      2 καθαρὸν
20      3 καθαρόν
21      1 καθάρσεως
22      1 καθαρσίῳ
23      1 καθέδραι
24      1 καθέδραν
25      2 καθεζόμεναι
26      1 καθειμένη
27      1 καθέψοντα
28      1 καθήκει
29      1 καθήμεθ´
30      1 καθιέναι
31      1 καθικέσθωσαν
32      1 καθοδηγήσεως
33      1 Καθόλου
34      1 καθυβρίζουσιν
35      1 καθυφεῖναι
36      1 καθώς
37      5 καθὼς
38      1 Καθὼς
39      38 Καὶ
40      860 καὶ
41      2 καί
42      1 Κάιν
43      1 καινὸν
44      1 καιρὸν
45      1 καιρόν
46      2 καιρός
47      1 καιρῷ
48      1 Καίσαρι
49      1 Καίσαρος
50      1 καίτοι
51      1 κακά
52      1 κακὰ
53      1 κακαί
54      3 κἀκεῖνο
55      3 κἀκεῖνος
56      1 κακὴν
57      2 κακίᾳ
58      1 κακία
59      4 κακίας
60      1 κάκιστον
61      2 κακοδαίμονες
62      1 κακοὶ
63      1 κακομηχανίας
64      1 κακομηχανώμεναι
65      1 κακὸν
66      1 κακοποιῶν
67      1 κακοσχολοῦσιν
68      1 κακοτεχνίαν
69      1 κακοῦ
70      1 κακούργοις
71      1 κακόφρονας
72      1 κακόφρονι
73      1 κακόχαρτον
74      1 κακῶν
75      2 κακῶς
76      1 κακώσων
77      2 καλὰ
78      1 καλά
79      1 καλαὶ
80      1 καλαί
81      1 κάλαμον
82      2 καλὰς
83      2 καλεῖ
84      1 καλεῖν
85      1 καλεῖται
86      1 καλέσετε
87      1 Καλὴ
88      1 καλῇ
89      1 καλήν
90      5 καλὴν
91      1 Καλήν
92      1 κάλλει
93      1 κάλλισται
94      1 καλλίστην
95      1 Κάλλιστον
96      1 κάλλιστον
97      31 κάλλος
98      3 κάλλους
99      1 καλλωπίζεσθαι
100      2 καλλωπίζεται
101      1 καλλωπιζόμεναι
102      1 καλλωπιζομένους
103      1 καλλωπίσαι
104      2 καλλώπισμα
105      1 καλλωπίσμασιν
106      1 καλλωπισμόν
107      1 καλλωπισμὸς
108      1 καλλωπισμός
109      1 καλλωπισμοῦ
110      1 καλλωπιστέα
111      1 καλοκἀγαθίας
112      3 Καλὸν
113      10 καλὸν
114      1 καλός
115      1 καλὸς
116      2 καλοῦ
117      1 κάλυμμα
118      1 καλύπτει
119      1 καλυπτόμενοι
120      4 καλῷ
121      2 καλῶν
122      4 καλῶς
123      1 καμάτους
124      1 καμηλοβάται
125      1 καμήλους
126      1 κάμνων
127      1 κάμψῃς
128      2 Κἂν
129      7 κἂν
130      2 κἀνταῦθα
131      1 κἀντεῦθεν
132      1 καπηλείων
133      1 καπηλεύοντας
134      1 κάπηλοι
135      1 καπήλοις
136      1 καπνὸς
137      1 κάπροι
138      1 καρδία
139      3 καρδίᾳ
140      1 καρδίαις
141      3 καρδίαν
142      3 καρδίας
143      1 καρπίζεσθαι
144      1 καρπὸν
145      2 καρπὸς
146      1 καρτεραί
147      2 καρτερεῖν
148      1 καρτερῶ
149      1 καρυκευταὶ
150      5 κατ´
151      42 κατὰ
152      1 καταβαῖνον
153      1 καταβαίνουσαι
154      1 καταβαλοῦσα
155      1 καταβεβρίθασιν
156      1 καταβολῆς
157      1 καταγγέλλοντες
158      1 καταγέλαστος
159      1 καταγιγνώσκειν
160      1 καταγνώσεσιν
161      1 κατάγουσι
162      1 καταδυόμενον
163      1 καταιονεῖσθαι
164      1 καταισχύνουσαι
165      1 καταισχύνουσι
166      1 καταισχύνουσιν
167      1 κατακεκλασμένως
168      1 κατακλείστους
169      1 κατακρύψῃ
170      1 καταλαλοῦσιν
171      1 καταλελοίπασιν
172      1 καταλελοιπότες
173      1 καταλιπὼν
174      2 κατάλληλον
175      1 καταμαθὼν
176      1 καταμάνθανε
177      1 καταμαντεύεται
178      1 Καταμαρτυρεῖ
179      1 καταμεγαλοφρονῶν
180      1 καταναλώσεις
181      1 καταξέσηται
182      1 καταπεπλασμένη
183      1 καταπεπτωκότες
184      2 καταπέτασμα
185      1 καταπετάσματος
186      1 καταπιττοῦσι
187      1 καταπλασμάτων
188      1 καταπλαττόμεναι
189      1 καταπλήξεως
190      1 καταπνεύσωσιν
191      1 καταπραΰνειν
192      1 κατάπτυστοι
193      1 καταπωλήσας
194      1 καταρᾶται
195      1 καταρρήγνυνται
196      1 καταρωμένου
197      1 καταρωμένους
198      1 κατασκευάζει
199      1 κατασκευαί
200      1 κατασκοπεῖσθαι
201      1 κατασκύλωσιν
202      1 κατάστασιν
203      1 κατάστημα
204      1 καταστήσας
205      1 καταστολῇ
206      1 κατασύρεται
207      1 κατασυρομένων
208      1 κατασχηματίζονται
209      1 κατατεμνόντων
210      1 κατατριβὴν
211      1 καταυγαζόμενα
212      5 καταφαίνεται
213      1 καταφαίνονται
214      1 καταφανεῖς
215      1 καταφανῶν
216      1 καταφεύγουσιν
217      1 καταφήσαντος
218      1 καταφλεχθῆναι
219      1 καταφρονεῖν
220      1 καταφρονείτωσαν
221      1 καταφρονήσαντα
222      1 καταφρονοῖμεν
223      1 καταψευδόμενον
224      1 καταψήχουσι
225      1 καταψοφοῦσι
226      1 κατεάγασιν
227      1 κατεαγότων
228      1 κατεαγυίας
229      1 κατέβαινε
230      1 κατεγάνωσε
231      1 κατέγνωσται
232      1 κατείληφε
233      1 κατειργάσθαι
234      1 κατέκτανε
235      1 κατέλειψαν
236      1 κατέπλασε
237      1 κατεπλήξατο
238      1 κατεπτηχότι
239      1 κατεσκεύασται
240      1 κατεσκήνωσεν
241      1 κατεσκληκὸς
242      1 κατέχετε
243      1 κατηγοροῦσιν
244      1 κατηξίωσαν
245      1 κατῄσχυνε
246      1 κατηχήσεως
247      1 κατιλλώπτειν
248      1 κατιοῦσιν
249      1 κατοικοῦσαν
250      1 κατοκωχὴ
251      1 κατολισθαίνει
252      1 κατολισθαίνουσαι
253      1 κατόπιν
254      2 κάτοπτρα
255      1 κατόπτρων
256      1 κατορύττοντες
257      1 κατώλισθεν
258      1 καύματι
259      1 καύσεως
260      1 καύχημά
261      1 καυχώμεναι
262      1 καψάκης
263      1 κε
264      1 κειμένων
265      1 Κεῖνος
266      1 κεῖραι
267      1 κείραιτό
268      1 κεκαλύφθω
269      1 κεκάρπωνται
270      1 κεκινημένην
271      1 κεκίνηνται
272      1 κεκλήκασιν
273      2 κέκληκεν
274      1 κεκλήμεθα
275      1 κέκληται
276      1 κεκολασμένοις
277      1 κεκονιαμένοις
278      1 κεκορεσμένων
279      1 κεκοσμημένη
280      1 κεκοσμημένην
281      1 κεκοσμημένοι
282      1 κεκόσμηται
283      1 κεκρατημένων
284      1 Κεκρύφαλοι
285      1 κεκρυφάλοις
286      1 κεκρύφαλον
287      1 κεκρυφάλους
288      1 κεκρυφάλων
289      1 κεκτημένοι
290      1 κεκτημένος
291      1 κεκτημένους
292      1 κεκτημένῳ
293      1 κέκτηται
294      1 κεκυφότας
295      1 κεκώλυται
296      2 κελεύει
297      1 κελεύειν
298      1 κελευόμεθα
299      1 κελευόμενα
300      1 κελευόμενοι
301      2 Κελτοὶ
302      1 κενὰς
303      1 κενοδοξίας
304      1 κενόδοξοι
305      1 κενὸς
306      1 κενοσπουδίᾳ
307      1 κενοσπουδίαι
308      1 κενοσπουδίαν
309      1 κενουμένης
310      1 κενοῦται
311      1 κερδηθήσονται
312      1 κέρδος
313      1 κεφάλαια
314      1 κεφαλαίου
315      3 κεφαλαιώδης
316      1 κεφαλάς
317      1 κεφαλή
318      2 κεφαλῇ
319      1 κεφαλὴ
320      1 κεφαλὴν
321      3 κεφαλήν
322      8 κεφαλῆς
323      1 κεχαρισμένον
324      1 κεχαριτωμένης
325      1 κεχείρωται
326      1 κεχηνότας
327      1 Κεχρήσθω
328      1 κέχρηται
329      1 κηρύσσοντες
330      1 κίβδηλον
331      1 κιβωτούς
332      1 κιναίδους
333      2 κιναίδων
334      1 κίνδυνον
335      1 κινήμασιν
336      3 κινήσεις
337      1 κινήσεσι
338      2 κινήσεσιν
339      1 κινήσεως
340      1 κίνησιν
341      1 Κινύρα
342      1 κίοσίν
343      1 Κιτιεὺς
344      1 κιχλίζοντες
345      1 κλαδαραὶ
346      1 κλαδαρὸν
347      1 κλέπται
348      1 κλεπτέτω
349      1 κλεπτόμενον
350      1 κλέπτων
351      1 κλέψεις
352      1 κληρονομεῖ
353      1 κληρονομήσατε
354      1 κληρονομήσει
355      1 κληρονομήσητε
356      1 κληρονομήσουσιν
357      1 κληρονομήσω
358      1 κληρονομίαν
359      1 κλητοὺς
360      1 κλιβάνου
361      1 κλίνῃ
362      1 κλισιάδας
363      1 κλονεῖται
364      1 κλοπῆς
365      1 κλύδωνα
366      1 κνηστιῶντες
367      1 Κοιλίαν
368      2 κοιλίας
369      1 Κοινὰ
370      1 κοινὰ
371      1 κοινὴ
372      1 κοινὸν
373      1 κοινόν
374      1 κοινὸς
375      1 κοινωνεῖ
376      1 κοινωνήσατε
377      1 κοινωνίαν
378      1 κοινωνικῆς
379      1 κοινωνοῦντες
380      1 κοινωνοῦσα
381      1 κοινωνοῦσι
382      1 κόκκινον
383      1 κολάζειν
384      1 κολάζονται
385      2 κολάσεις
386      1 κόλασις
387      1 κόλλεσιν
388      1 κολλώμενοι
389      1 κολουστέαι
390      4 κόμας
391      2 κόμῃ
392      2 κόμη
393      1 κόμην
394      1 κόμης
395      1 κομιδῇ
396      1 κομίζει
397      1 κομμοῦνται
398      1 Κομμωταὶ
399      1 κομμωτικὴ
400      2 κομμωτικῇ
401      1 κομμωτικὴν
402      1 κομμωτικήν
403      1 κομμώτριαι
404      1 κομψὸν
405      1 κομῶσιν
406      1 κοντοῖσι
407      1 κοπιάτω
408      1 κόπρια
409      1 κοπρῶνες
410      1 κόπτουσι
411      1 κοπῶδες
412      1 κόρακας
413      1 Κορὲ
414      1 κόρον
415      1 κόρυσι
416      1 κορυφαί
417      1 κοσμεῖν
418      1 κοσμεῖσθαι
419      1 κοσμεῖται
420      1 κοσμήμασι
421      1 κοσμήματα
422      1 κοσμήματι
423      1 κοσμήσας
424      1 κοσμήσῃ
425      1 κοσμητέον
426      2 κόσμια
427      1 κοσμικὴν
428      1 κοσμικῆς
429      1 κοσμίῳ
430      1 κοσμιωδεστέρα
431      3 κοσμίως
432      1 κοσμοίη
433      4 κόσμον
434      3 κόσμος
435      4 κόσμου
436      1 κοσμούμενα
437      3 κοσμούμεναι
438      1 κοσμουμέναις
439      1 κοσμουμένας
440      1 κοσμουμένην
441      1 κοσμουμένους
442      1 Κοσμοῦνται
443      1 κοσμοῦσα
444      2 κοσμοῦσαι
445      6 κόσμῳ
446      1 κουρᾷ
447      2 κουρὰ
448      1 κουρὰς
449      1 κουρείων
450      1 κουρικαῖς
451      2 κρανίον
452      1 κρατεῖ
453      1 κρατήσας
454      1 κράτος
455      1 κραυγὴ
456      1 κρέα
457      1 κρείσσων
458      2 κρείττονος
459      1 κρειττόνων
460      1 κρείττω
461      1 κρείττων
462      1 κρέμανται
463      1 κρίθινος
464      1 κρίκον
465      1 κρίνατε
466      1 κρίνεται
467      1 κρινομένων
468      1 κρίνων
469      1 κρίσει
470      1 κρίσεως
471      3 κρίσιν
472      1 κρίσις
473      1 κριτοῦ
474      1 κριῶν
475      1 κροκόδειλος
476      1 κροκοδείλων
477      1 κρότου
478      1 κρούεται
479      1 κρουμάτων
480      1 κρούοντι
481      1 κρύει
482      1 κρύους
483      1 κρυπτὸς
484      1 κρυφίων
485      1 κτένας
486      1 κτενίζεσθαι
487      1 κτενίζεται
488      2 κτῆμα
489      2 κτημάτων
490      1 κτήσασθαι
491      3 κτήσεως
492      1 κτήσησθε
493      1 Κτῆσις
494      2 κτῆσις
495      2 κτητὰ
496      1 κτισθέντα
497      1 κτωμένοις
498      1 κύβων
499      1 κυϊσκόμενα
500      1 κύλικες
501      1 κύλικι
502      1 κύλιξι
503      1 κυλιόμενον
504      1 κυμαινέτω
505      1 κυνηγοί
506      1 κυνιδίου
507      1 κυούσας
508      1 κύπελλα
509      1 Κύπριδος
510      1 κύριε
511      1 κύριοι
512      1 κυρίοις
513      5 κύριον
514      1 κύριός
515      24 κύριος
516      14 κυρίου
517      9 κυρίῳ
518      1 κύων
519      1 Κωλύει
520      1 κωλῦσαι
521      1 κωλύσῃς
522      1 Κωλυτέα
523      1 κωμικοί
524      4 κωμικὸς
525      1 κωμικῷ
526      1 κώμοις
527      1 κωμῳδία
528      1 κωμῳδίας
529      1 κωμῳδουμένης
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 18/12/2009